Problem intencjonalności działania wychowawczego

Studium teoretyczne

1 opinia

Format:

ibuk

Książka jest interdyscyplinarnym studium teoretycznych podstaw działania wychowawczego, osadzonym we współczesnym dyskursie paradygmatycznym, stanowi efekt hermeneutycznej interpretacji wybranych teorii pedagogicznych. Znajdujemy w niej odpowiedź na pytanie, jak odwołanie się do kategorii intencjonalności zmienia strukturę teorii pedagogicznej i sens nadany działaniu wychowawczemu jako podstawowemu elementowi praktyki pedagogicznej. Najważniejsze ustalenia teoretyczne zawarte w pracy są związane z(ze):
– intencjonalnością jako kategorią badawczą i jej miejscem na mapach myśli współczesnych nauk humanistyczno-społecznych (filozofii, psychologii i socjologii);
– analizą działania wychowawczego i jego właściwości w perspektywie wybranych formacji paradygmatycznych (strukturalizm, funkcjonalizm, interpretatywizm, radykalny humanizm);
– sformułowaniem dwóch koncepcji działania wychowawczego w kontekście pedagogii współdziałania oraz pedagogii skuteczności;
– wskazaniem pedagogicznych implikacji intencjonalnej instrumentalności wychowania.
Publikacja z pewnością dostarczy takich impulsów, które pozwolą łączyć myślenie z działaniem, wzmacniać refleksyjny namysł nad realizowaną praktyką pedagogiczną i rekonstruować przesłanki tego działania. Rozumienie sensu własnego działania wynika przecież z myślenia i jest podstawą nadawania znaczeń.


Liczba stron298
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-504-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  
  Rozdział I. Opis przyjętego stanowiska badawczego     21
  1. Cel badań     21
  2. Przedmiot badań     25
  3. Podstawowe założenia dotyczące przedmiotu badań. Teorie pedagogiczne jako elementy przestrzeni edukacyjnej     28
  4. Główne konteksty teoretyczne dotyczące przyjętego przedmiotu badań     29
  4. 1. Relacja teoria - praktyka pedagogiczna jako perspektywa badań własnych     29
  4. 2. Relacja teoria - praktyka jako element pedagogicznego myślenia     33
  4. 3. Pedagogia jako sztuka konstruowania własnych działań pedagogicznych     40
  4. 4. Dyskurs edukacyjny jako przedmiot badań współczesnej pedagogiki     44
  5. Przyjęta perspektywa badawcza i zastosowana metoda badań     54
  6. Działanie wychowawcze jako kategoria pogranicza. Obszar badań własnych na mapie podstawowych subdyscyplin pedagogicznych i dziedzin wiedzy o wychowaniu     62
  7. Działanie wychowawcze jako kategoria badawcza. Poszukiwanie znaczeń     69
  7. 1. Pedagogiczna teoria działania     71
  7. 2. Pojęcie działania wychowawczego     72
  7. 3. Działanie wychowawcze jako kategoria poznawcza     74
  7. 4. Struktura procesu wychowawczego i modele działania     75
  7. 5. Teoretyczne podstawy działania wychowawczego jako dziedzina wiedzy pedagogicznej i przedmiot badań     77
  
  Rozdział II. Intencjonalność jako kategoria badawcza i jej miejsce na mapach myśli współczesnych nauk humanistyczno-społecznych. Wybrane egzemplifikacje     79
  1. Intencjonalność jako kategoria interdyscyplinarna     80
  1. 1. Intencjonalność w myśli filozoficznej     80
  1. 2. Intencjonalność w myśli psychologicznej     93
  1. 3. Intencjonalność w myśli socjologicznej     103
  
  Rozdział III. Analiza działania wychowawczego i jego właściwości w perspektywie wybranych formacji paradygmatycznych     125
  1. Paradygmatyczne ramy analizy działania wychowawczego. Określenie pola badań     125
  2. Działanie wychowawcze jako oddziaływanie na innych. Przyjęte pola znaczeniowe i ramy pojęciowe     130
  3. Skuteczny projekt działania wychowawczego jako zespół metod i środków - perspektywa strukturalistyczna     136
  3. 1. Rekonstrukcja głównych tez paradygmatu strukturalistycznego     136
  3. 2. Strukturalistyczna teoria wychowania     139
  3. 3. Cechy wychowania jako działania w dyskursie strukturalistycznym     149
  4. Działanie wychowawcze jako aktywność zdeterminowana społecznie – perspektywa funkcjonalistyczna     150
  4. 1. Rekonstrukcja głównych tez dyskursu funkcjonalistycznego     150
  4. 2. Funkcjonalistyczna teoria wychowania     152
  4. 3. Cechy wychowania jako działania w perspektywie funkcjonalistycznej     159
  5. Działanie wychowawcze jako świadoma aktywność nastawiona na wzmacnianie procesu konstruowania subiektywnych znaczeń - perspektywa paradygmatu interpretatywnego     160
  5. 1. Główne tezy paradygmatu interpretatywistycznego     160
  5. 2. Dyskurs pedagogiki alternatywnej na przykładzie nieautorytarnych teorii wychowania     163
  5. 3. Cechy wychowania jako działania w dyskursie pedagogiki alternatywnej     173
  6. Działanie wychowawcze jako/czy specyficzna podmiotowa aktywność – perspektywa paradygmatu radykalnie humanistycznego/krytycznego     174
  6. 1. Główne tezy dyskursu radykalnie humanistycznego     174
  6. 2. Krytyczno-emancypacyjna teoria wychowania     178
  6. 3. Cechy wychowania jako działania w perspektywie radykalnego humanizmu     187
  
  Rozdział IV. Koncepcje działania wychowawczego. Dwa wymiary przestrzeni wychowawczej     189
  1. Działanie wychowawcze jako wychowywanie innych do samowychowania. Perspektywa pedagogii współdziałania     191
  1. 1. Ontologia działania wychowawczego jako wychowywania innych do samowychowania     194
  1. 2. Relacja wychowawca - wychowanek     197
  1. 3. Antropologiczny kontekst działania wychowawczego jako wychowywania innych do samowychowania     202
  1. 4. Racjonalność działania wychowawczego jako wychowywania innych do samowychowania     206
  1. 5. Ambiwalencja jako stan towarzyszący działającemu wychowawcy     210
  1. 6. Pedagogia współdziałania. Podstawowe pytania i racje działania     212
  2. Działanie wychowawcze jako działanie intencjonalnie instrumentalne. Perspektywa pedagogii skuteczności     216
  2. 1. Ontologia działania wychowawczego jako działania intencjonalnie instrumentalnego     216
  2. 2. Antropologiczne konteksty realizacji działania intencjonalnie instrumentalnego     223
  2. 3. Relacja między wychowawcą a wychowankiem     225
  2. 4. Typ racjonalności dominujący w działaniu intencjonalnie instrumentalnym     227
  2. 5. Omnipotencja jako stan towarzyszący działającemu wychowawcy     228
  2. 6. Pedagogia skuteczności. Podstawowe pytania i racje działania     229
  
  Rozdział V. Pedagogiczne implikacje intencjonalnej instrumentalności wychowania. Fenomen pewnej pedagogii     233
  1. Intencjonalność we współczesnej myśli pedagogicznej     235
  1. 1. Intencjonalność jako kategoria opisowa, jako pojęcie określające ontologiczne własności działającego podmiotu     237
  1. 2. Intencjonalność jako kategoria wartościująca, jako pojęcie określające cechę działania wychowawczego     240
  1. 3. Sensotwórcza i strukturotwórcza funkcja intencjonalności     242
  2. Intencjonalność w wychowywaniu innych. Fenomen pedagogiki instrumentalnej/adaptacyjnej     244
  2. 1. Intencjonalna instramentalność a wiedza o wychowaniu. Status/tożsamość pedagogiki i teorii wychowania jako dyscyplin naukowych     244
  2. 2. Intencjonalna instrumentalność działania wychowawczego a relacja teoria - praktyka pedagogiczna     248
  2. 3. Pedagogia czy pedagogizm? Intencjonalna instrumentalność a sztuka konstruowania własnych działań wychowawczych     249
  
  Konkluzja/Zamiast zakończenia     253
  Bibliografia     259
  Indeks nazwisk     287
  The Problem of Intentionality of the Upbringing Activity. Theoretical Study (Summary)     295
  Od redakcji     297
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia