Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych

1 opinia

Format:

ibuk

W badaniach prowadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zdecydowałem się na zastosowanie podejścia jakościowego w projektowaniu, gromadzeniu i analizie materiału empirycznego. Innym, zdecydowanie ważniejszym, argumentem na rzecz przyjęcia tej metodologii, jak również związanych z nią technik jakościowych, jest sam temat badawczy, który koncentruje się wokół subtelnej i niełatwej do badania warstwy symbolicznej, związanej z zachodzącymi procesami grupowymi, wśród nich kwestią nabywania statusu, hierarchizacji, warunkującymi relacje między wychowankami, rytuałów degradacji i przejścia oraz wielu innych związanych z relacjami w małych grupach. Ten kierunek poszukiwań w naturalny sposób pozwolił mi oprzeć się także na nurcie interpretatywnym, zwłaszcza zaś na założeniach symbolicznego interakcjonizmu i teoriach naznaczania.

Wynikające z tych podejść koncepcje dotyczące natury działań społecznych, wytwarzanych przez aktorów społecznych symboli, w toku zachodzących pomiędzy nimi interakcji, jak również sposobów ich definiowania i interpretowania, są niezwykle przydatne zarówno na etapie eksploracji, jak i wyjaśniania badanych zjawisk.

Niniejsza książka kierowana jest, oprócz praktyków, także do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, których wiedza na temat badanych tutaj placówek może mieć charakter ogólnopoglądowy.


WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-094-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  1. Perspektywa teoretyczna     15
  
  1.1. Paradygmat interpretatywny jako język opisu rzeczywistości instytucji korekcyjnych     15
  1.2. Początki symbolicznego interakcjonizmu i jego współczesna kontynuacja    17
  1.3. Emocje z perspektywy interpretatywnej     36
  1.3.1. Strategie radzenia sobie z emocjami negatywnymi z perspektywy interpretatywnej     46
  1.4. Teorie naznaczania w ramach nurtu interpretatywnego     52
  
  2. Organizacja jako przestrzeń negocjowania znaczeń. Perspektywa interpretatywna opisu organizacji     61
  
  2.1. Zakłady poprawcze (ZP) i schroniska dla nieletnich (SdN) w Polsce jako instytucje totalizujące     67
  
  3. Metodologia badań interakcji wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich     73
  
  3.1. Problemy metodologiczne i etyczne     73
  3.2. Zasady triangulacji przyjęte w pracy     80
  3.3. Narzędzia badawcze     81
  3.3.1. Wywiad swobodny     82
  3.3.2. Obserwacja uczestnicząca jawna     84
  3.3.3. Analiza materiału filmowego     86
  3.3.4. Analiza zdjęć     87
  3.3.5. Analiza dokumentów w ramach badanych placówek     89
  3.3.6. Analiza dokumentów „zewnętrznych”     90
  3.4. Metoda badawcza. Podejście etnograficzne     91
  
  4. Ramy formalne określające działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce     93
  
  4.1. Najważniejsze akty prawne określające działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich     93
  4.2. Oficjalne cele zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich     94
  4.3. Rodzaje zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz warunki kwalifikacji do nich nieletnich     94
  4.4. Organizacja zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich     99
  4.5. Formalne narzędzia oddziaływania wobec wychowanków, czyli system środków dyscyplinarnych i nagród     100
  
  5. Elementy podkultury więziennej w rzeczywistości schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych     103
  
  5.1. Podkultura więzienna w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w „przeszłości”     104
  5.2. „Drugie życie” dzisiaj z perspektywy personelu i wychowanków     114
  5.2.1. Uwarunkowania grypsowania     122
  5.2.1.1. Uwarunkowania grypsowania w odniesieniu do wychowanków     122
  5.2.1.1.1. Wychowankowie „doświadczeni” a „drugie życie”     123
  5.2.1.1.2. Wychowankowie „z wolności” a „drugie życie”    126
  5.2.1.2. Uwarunkowania grypsowania w odniesieniu do personelu    130
  5.2.1.3. Uwarunkowania grypsowania w odniesieniu do specyfiki placówki     133
  5.2.1.4. Uwarunkowania grypsowania w odniesieniu do okoliczności spoza placówki     135
  
  6. Pojawienie się nowych wychowanków w placówce. Pierwsze kroki    139
  
  6.1. Pojawienie się nowego wychowanka z perspektywy działań personelu    140
  6.1.1. Miejsce pochodzenia wychowanka     141
  6.1.2. Lektura akt sprawy     141
  6.1.3. Pobyt w izbie przejściowej     142
  6.1.4. Przyporządkowanie do grupy     144
  6.1.5. Obserwacja i dyscyplinowanie     145
  6.2. Pojawienie się nowego wychowanka z perspektywy działań podopiecznych     146
  6.2.1. Wychowankowie doświadczeni     147
  6.2.1.1. Udzielenie rekomendacji ze strony wychowanków z poprzedniej placówki     147
  6.2.1.2. Weryfikacja tożsamości nowego poprzez wykorzystanie kontaktów spoza placówki     148
  6.2.2. Wychowankowie „z wolności”     151
  6.2.2.1. Weryfikacja tożsamości poprzez „okazywanie białka”    151
  6.2.2.2. Testowanie     154
  6.2.2.2.1. Sytuacje kreowane przez innych – testowanie     156
  6.2.2.2.2. Sytuacje kreowane samodzielnie – „starania”     157
  6.2.3. Uwarunkowania „wejścia” wspólne dla wychowanków „doświadczonych” i „z wolności”     160
  6.2.3.1. Permanentna obserwacja     161
  6.2.3.2. Powiązania rodzinne     162
  6.2.3.3. Terytorializacja     164
  6.2.3.4. Działania inicjowane przez wychowanków w celu kreowania ich publicznej tożsamości     165
  6.2.3.4.1. Pierwsze wrażenie     165
  6.2.3.4.2. Ujawnianie tożsamości „prawdziwej” lub kreowanie „nieprawdziwej”     166
  6.2.3.4.3. Elementy „występu”. Fasady     170
  
  7. Wyznaczniki statusu w grupie wśród dziewcząt i chłopców     177
  
  7.1. Wyznaczniki pozycji w hierarchii, takie same w przypadku dziewcząt i chłopców     178
  7.1.1. Przeszłość kryminalna     178
  7.1.2. Wcześniejsze pobyty w placówkach opiekuńczych     181
  7.1.3. Staż pobytu w zakładzie     182
  7.1.4. Kompetencje osobowościowe     183
  7.1.5. Skłonność do działań ryzykownych     184
  7.1.6. Siła i sprawność fizyczna     185
  7.1.7. Posiadanie talentów cenionych przez grupę     186
  7.2. Wyznaczniki pozycji w hierarchii grup zakładowych różne w przypadku dziewcząt i chłopców     187
  7.2.1. Zachowania homoseksualne     187
  7.2.2. Udział w konflikcie     190
  7.2.3. Relacje z personelem     192
  7.3. Zakład poprawczy a schronisko dla nieletnich w kontekście przejść statusowych     194
  
  8. Emocje wychowanków w realiach zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich     197
  
  8.1. Uwarunkowania emocji wśród dziewcząt i chłopców     198
  8.1.1. Emocje powstające na skutek wzajemnych oddziaływań personelu i wychowanków     198
  8.1.1.1. Naruszenie subiektywnych norm sprawiedliwości     198
  8.1.1.2. Ingerencja w normy i wartości typowe dla środowiska dorastania wychowanka     200
  8.1.1.3. Wprowadzanie dyscypliny lub jej egzekwowanie     201
  8.1.2. Emocje powstające na skutek wzajemnych oddziaływań wychowanków     201
  8.1.2.1. Pojawienie się nowego wychowanka     202
  8.1.2.2. Występowanie mechanizmów „hierarchiotwórczych”    203
  8.1.2.3. Naruszanie norm grupowych w zakresie przestrzegania hierarchii     204
  8.1.2.4. Naruszenie subiektywnych norm sprawiedliwości     204
  8.1.2.5. Relacje homoseksualne     205
  8.2. Zakład poprawczy a schronisko dla nieletnich w kontekście pojawiania się emocji negatywnych     205
  
  9. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków    207
  
  9.1. Wychowankowie „z wolności”     208
  9.1.1. Strategie prezentacji siebie jako osoby bezbronnej     209
  9.1.2. Strategia naśladownictwa bardziej doświadczonych kolegów     211
  9.1.3. Strategia agresji werbalnej i fizycznej     212
  9.2. Wychowankowie „doświadczeni”     214
  9.2.1. Strategie akceptowane przez personel placówki     215
  9.2.1.1. Realizacja pasji/hobby     216
  9.2.1.2. Unikanie sytuacji konfliktowych     218
  9.2.1.3. Niereagowanie na ataki innych     220
  9.2.1.4. Koncentracja na przyszłości     222
  9.2.2. Strategie warunkowo akceptowane     223
  9.2.3. Strategie nieakceptowane przez personel placówki     225
  9.2.3.1. Angażowanie się w konflikty w celu rozładowania napięcia     225
  9.2.3.2. Stosowanie przemocy w momencie silnego wzburzenia emocjonalnego     227
  9.2.3.3. Samookaleczenia     228
  9.3. Zakład poprawczy a schronisko dla nieletnich w kontekście sposobów radzenia sobie z emocjami negatywnymi     230
  
  10. Role przyjmowane przez wychowanków w grupie     233
  
  10.1. Wychowankowie „znaczący”     234
  10.1.1. Przywódcy     234
  10.1.2. Żołnierze     240
  10.2. Wychowankowie „mało znaczący”     242
  10.2.1. Aspirujący     242
  10.2.2. Frajerzy     242
  10.3. Wychowankowie „na uboczu”     244
  10.3.1. Szwajcarzy     244
  10.3.2. Neofici     247
  10.3.3. Świry     249
  10.3.4. Umysłowo niepełnosprawni     250
  10.3.5. Socjopaci/psychopaci     252
  10.4. Wychowankowie nieakceptowani     254
  10.4.1. Wychowankowie nie dbający o higienę – „brudasy”     254
  10.4.2. Wychowankowie „uciążliwi”     256
  10.4.3. Kozły ofiarne     256
  10.4.4. Informatorzy     257
  10.4.5. Cwele     260
  10.4.6. Agresorzy wobec rodziny     261
  10.4.7. „Majciarze”     262
  
  11. Architektura a interakcje     265
  
  11.1. Infrastrukturalne uwarunkowania kontroli wychowanków przez personel     267
  11.2. Infrastrukturalne uwarunkowania interakcji wewnątrzgrupowych wśród wychowanków     276
  
  12. Placówki wychowawcze w świetle wybranych teorii makrospołecznych. Inne możliwe ramy teoretyczne     287
  
  12.1. Socjologia postmodernistyczna Zygmunta Baumana     288
  12.2. Socjologia figuracyjna Norberta Eliasa     289
  12.3. Teoria władzy Michela Foucaulta     291
  12.4. Konstruktywizm strukturalistyczny w odniesieniu do habitusu Pierre’a Bourdieu     292
  
  13. Zakończenie     295
  
  14. Bibliografia     299
  
  Podziękowania     313
  Spis fotografii     315
  Indeks osobowy     317
  Od redakcji     323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia