Podatki 2021 z komentarzem Crido

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

Podatki 2021 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku, wydawany już od 2015 roku, kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z Crido.


Publikacja zawiera:


Niemal 50 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego – ustaw oraz rozporządzeń, m.in.:


Ordynacja podatkowa
PIT i CIT
VAT i Akcyza
Podatek od spadków i darowizn i PCC
Podatki i opłaty lokalne
KAS i KKS
Postępowanie egzekucyjne
Procedury MAP i APA
„Tarcze Antykryzysowe” – praktyczne mapowanie wybranych instrumentów wsparcia i regulacji antykryzysowych


oraz przygotowane przez ekspertów Crido tabele i schematy, dotyczące m.in.:


podatku u źródła oraz klauzuli nieruchomościowej w umowach o UPO,
obowiązków w zakresie cen transferowych,
terminów przedawnień zobowiązań podatkowych,
ulgi abolicyjnej oraz porównania wysokości podatku przy różnych formach opodatkowania przychodów,
ewidencji sprzedaży i zakupu.


Podatki 2021 z komentarzem Crido, to publikacja, która ułatwia codzienną pracę osób odpowiadających za kwestie podatkowe w organizacjach.


Komentarze eksperckie do wybranych ustaw opracowane zostały przez najlepszych doradców podatkowych w Polsce, m.in.:


Romana Namysłowskiego – doktora nauk ekonomicznych, wielokrotnie wyróżnianego w ogólnopolskich rankingach doradztwa podatkowego, lidera rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii VAT w 2015, 2017 i 2019 r., kierującego zespołem, którego autorskie narzędzia w kategorii „IT dla podatników” zostały uznane za najlepsze innowacyjne rozwiązania roku (w latach 2016 i 2018 wg „Rzeczpospolitej”);
Andrzeja Puncewicza – trzykrotnie najlepszego doradcę w postępowaniach podatkowych w rankingu „Rzeczpospolitej” w latach 2016–2018, kierującego wielokrotnie nagradzanym zespołem postępowań sądowych;
Pawła Tońskiego – najlepszego doradcę w zakresie podatku CIT w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2018 r., kierującego zespołem CIT, który został trzykrotnie wybrany najlepszym doradcą dla branży nieruchomości w Polsce wg Eurobuild 2017–2019.


Wszyscy eksperci, podsumowujący i komentujący nowe przepisy podatkowe w opracowaniu, są także autorami komentarzy na podatkowym blogu, na którym stale publikowane są materiały dotyczące tematyki podatkowej – od zmian, interpretacji i wyroków, przez komentarze dotyczące prac legislacyjnych oraz konkretne stany faktyczne, w jakich znajdują się podatnicy, aż po trendy w podatkach. Wszystkie wpisy dostępne są na blogu pod linkiem: https://crido.pl/podatki-w-biznesie/blog/. Eksperci Crido systematycznie dzielą się swoją wiedzą również podczas wystąpień na wydarzeniach zewnętrznych oraz własnych, informacje o których znaleźć można na stronie firmy w zakładce wydarzenia.


Liczba stron950
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-881-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. ORDYNACJA PODATKOWA     9
  
  • Stabilność w niespokojnych czasach?     10
  
  • Przedawnienie zobowiązań podatkowych     11
  
  Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)     13
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373)     111
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2371)     113
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562)     117
  
  2. EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW     127
  
  Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170)     129
  
  3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH     135
  
  • Partyzantka legislacyjna     136
  
  • Podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o UPO     137
  
  • Raportowanie cen transferowych będzie wyzwaniem za lata dotknięte pandemią COVID-19     140
  
  • Obowiązki w zakresie cen transferowych     141
  
  Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406)     143
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600)     237
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2491)     237
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2479)     240
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2487)     242
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2474)     254
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545)     255
  
  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę
  
  Unii Europejskiej (M.P. poz. 925)     256
  
  4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH     257
  
  • Niektórzy zapłacą mniej, niektórzy więcej     258
  
  • Ulga abolicyjna     259
  
  • Porównanie wysokości podatku przy różnych formach opodatkowania przychodów – stawki dla 2021 roku     259
  
  Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426)     261
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599)     363
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2502)     363
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2509)     366
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2515)     368
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2499)     380
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2541)     381
  
  Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905)     383
  
  5. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG     421
  
  • Nie ma wypoczynku dla podatników VAT     422
  
  • Ewidencja sprzedaży     423
  
  • Ewidencja zakupu     425
  
  Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)     427
  
  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 77, s. 1)     525
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988)     549
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983)     555
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.03.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 527)     562
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485)     566
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.11.2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. poz. 1624)     567
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. poz. 1860)     568
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1803)     576
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816)     577
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519)     594
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.05.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 965)     598
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. poz. 1059)     599
  
  6. PODATEK AKCYZOWY     601
  
  Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722)     603
  
  7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN     701
  
  Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813)     703
  
  8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH     709
  
  Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815)     711
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999)     717
  
  9. PODATKI I OPŁATY LOKALNE     725
  
  • Nie ustają spory o podatek od nieruchomości – co nas czeka w 2021 r.?     726
  
  Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)     727
  
  10. KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA     739
  
  Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505)     741
  
  Ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948) (wyciąg)     803
  
  11. KODEKS KARNY SKARBOWY     815
  
  Ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19)     817
  
  12. EGZEKUCJA     849
  
  Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427)     851
  
  13. PROCEDURY MAP I APA     915
  
  Ustawa z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200)     917
  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
  
  (Dz.U. poz. 2502)     938
  
  14. „TARCZE ANTYKRYZYSOWE” – PRAKTYCZNE MAPOWANIE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA I REGULACJI ANTYKRYZYSOWYCH     943
  
  • Zwycięstwo tabelki nad chaosem, czyli podatkowa Matryca Wszystkich Tarcz     944
  
  • „Tarcze Antykryzysowe” – praktyczne mapowanie wybranych regulacji antykryzysowych w zakresie podatków     945
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia