Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie

-20%

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,00  110,00

Format: pdf

88,00110,00

cena zawiera podatek VAT

Książka w sposób praktyczny i kompleksowy przedstawia wszystkie aspekty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Autorzy omawiają poruszone w niej zagadnienia prostym językiem oraz wskazują wiele przykładów z praktyki i orzeczeń sądowych.


Publikacja analizuje poszczególne etapy funkcjonowania gwarancji:
• zawarcie umowy zlecenia wystawienia gwarancji,
• wystawienie gwarancji,
• zmiany treści gwarancji lub przelew wierzytelności z niej wynikających,
• zgłoszenie i rozpatrzenie żądania zapłaty z gwarancji,
• status roszczeń regresowych do zleceniodawcy.


Opracowanie uwzględnia również międzynarodowe standardy gwarancji URDG (ang. Uniform Rules for Demand Guarantees) przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlu, dzięki czemu czytelnik może zapoznać się z rozwiązaniami i rozstrzygnięciami nieuregulowanymi na gruncie polskiego systemu prawnego.


Autorami publikacji są prawnicy z Kancelarii KKLW, którzy na co dzień zajmują się gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi, w tym w ramach obsługi największych polskich banków i towarzystw ubezpieczeń – obsługują wystawców i beneficjentów gwarancji, a także uczestniczą w licznych sporach sądowych na tym tle (także przed Sądem Najwyższym).


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, ekonomistów, księgowych, menedżerów odpowiedzialnych za realizację kontraktów zabezpieczonych gwarancją, pracowników organizacji międzynarodowych lub instytucji występujących w obrocie międzynarodowym a także przedsiębiorców z sektorów budowlanego i nieruchomości, handlu międzynarodowego oraz firm biorących udział w przetargach publicznych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.


Liczba stron240
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-846-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Znaczenie gospodarcze gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (Przemysław Wierzbicki) | str.    17
  1. Schemat gospodarczy gwarancji | str.    17
  2. Gospodarcza funkcja gwarancji | str.    18
  3. Rozwój rynku usług gwarancyjnych w Polsce | str.    22
  4. Koszty gwarancji | str.    27
  5. Praktyczne ekonomiczne różnice pomiędzy gwarancjami ubezpieczeniowymi i bankowymi | str.    29
  
  Rozdział II
  Uwagi ogólne o charakterze prawnym gwarancji – najważniejsze zasady prawne związane z gwarancją (Przemysław Wierzbicki, Anna Ucińska) | str.    31
  1. Właściwe przepisy | str.    31
  1.1. Przepisy polskie | str.    32
  1.2. Przepisy międzynarodowe | str.    33
  2. Charakter prawny gwarancji | str.    35
  3. Gwarancja jako instrument zabezpieczenia | str.    36
  4. Gwarancja – jednostronne oświadczenie woli czy umowa | str.    38
  5. Gwarancja jako umowa jednostronnie zobowiązująca, względnie umowa wzajemna | str.    41
  6. Gwarancja jako zobowiązanie samoistne | str.    41
  7. Gwarancja jako umowa warunkowa/bezwarunkowa | str.    42
  8. Gwarancja kauzalna (akcesoryjna) | str.    43
  8.1. Istota abstrakcyjności gwarancji | str.    44
  9. Gwarancja jako umowa odpłatna | str.    46
  9.1. Stanowisko autorów | str.    46
  9.2. Poglądy doktryny prawniczej | str.    47
  10. Znaczenie zasady swobody umów dla treści gwarancji | str.    47
  11. Koncepcje dotyczące całokształtu relacji prawnych pomiędzy beneficjentem i wystawcą gwarancji. Czy należy brać pod uwagę całość relacji prawnych pomiędzy beneficjentem gwarancji, jej wystawcą oraz zleceniodawcą? | str.    51
  12. Forma prawna gwarancji | str.    53
  13. Wykładnia gwarancji | str.    54
  13.1. Rygoryzm wykładni gwarancji (stanowisko autorów) | str.    55
  14. Gwarancja a pokrewne instytucje prawne | str.    56
  15. Prawo właściwe | str.    60
  15.1. Zakres zastosowania prawa właściwego dla gwarancji | str.    61
  16. Jurysdykcja | str.    63
  17. Przedawnienie roszczeń z gwarancji | str.    66
  
  Rozdział III
  Umowa zlecenia udzielenia gwarancji (Marta Foltyn) | str.    68
  1. Reżim prawny umowy zlecenia udzielenia gwarancji | str.    68
  2. Strony umowy zlecenia udzielenia gwarancji | str.    71
  3. Treść umowy zlecenia udzielenia gwarancji | str.    73
  4. Zmiana umowy zlecenia udzielenia gwarancji a gwarancja | str.    78
  5. Umowa zlecenia udzielenia gwarancji a umowa ubezpieczenia | str.    80
  
  Rozdział IV
  Wystawienie gwarancji oraz jej zmiany (Marta Foltyn) | str.    82
  1. Podstawa prawna | str.    82
  2. Gwarancja | str.    83
  2.1. Definicja gwarancji | str.    83
  2.2. Podmioty uczestniczące w relacji gwarantowania | str.    83
  2.3. Wymogi formalnoprawne gwarancji | str.    83
  2.4. Treść gwarancji | str.    85
  3. Zmiana gwarancji (aneks) | str.    98
  4. Potwierdzenie gwarancji i poręczenie | str.    100
  
  Rozdział V
  Przelew wierzytelności z gwarancji – przejście praw i obowiązków z gwarancji a przelew roszczeń z gwarancji (Przemysław Wierzbicki) | str.    101
  1. Polskie przepisy | str.    101
  2. Możliwe rozwiązania | str.    103
  3. Stanowisko autorów | str.    104
  4. Odniesienie przepisów dotyczących przelewu do przelewu wierzytelności z gwarancji | str.    106
  5. Przelew wierzytelności z gwarancji a regulacje prawa upadłościowego | str.    108
  
  Rozdział VI
  Klauzule gwarancyjne (Przemysław Wierzbicki) | str.    109
  1. Klauzula odwołalności | str.    109
  2. Klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie” | str.    110
  3. Klauzula „bez zbadania stosunku prawnego między zamawiającym a wykonawcą” | str.    111
  4. Klauzula wykonania przez beneficjenta określonych czynności | str.    111
  5. Klauzula przedłożenia określonych dokumentów | str.    112
  6. Klauzula przedłożenia orzeczenia sądu, w tym sądu polubownego | str.    114
  7. Klauzula co do wykazania umocowania reprezentantów beneficjenta | str.    115
  8. Klauzula pośrednictwa osoby trzeciej (banku) przy wystąpieniu z żądaniem wypłaty z gwarancji | str.    116
  9. Klauzule wprowadzające wymóg poświadczenia podpisów | str.    119
  10. Klauzule określające miejsce złożenia żądania wypłaty z gwarancji | str.    121
  11. Klauzula wprowadzająca zakaz zmian do umowy, którą gwarancja zabezpiecza, bez zgody gwaranta | str.    122
  
  Rozdział VII
  Żądanie zapłaty z gwarancji (Przemysław Wierzbicki) | str.    124
  1. Charakter prawny żądania zapłaty z gwarancji | str.    124
  2. Forma żądania zapłaty | str.    126
  3. Czas złożenia | str.    128
  4. Kwota żądania (żądanie częściowe) | str.    130
  5. Możliwość ponawiania żądań | str.    131
  6. Reprezentacja do złożenia żądania zapłaty | str.    131
  7. Sporna kwestia odpłatności żądania zapłaty | str.    132
  8. Waluta żądania | str.    134
  9. Język żądania | str.    135
  10. Żądanie „przedłuż albo zapłać” | str.    135
  11. Sytuacja zleceniodawcy w przypadku złożenia żądania zapłaty | str.    137
  11.1. Zawiadomienie zleceniodawcy gwarancji o wpłynięciu żądania zapłaty | str.    137
  12. Badanie żądania zapłaty przez wystawcę | str.    138
  12.1. Żądanie skuteczne | str.    139
  12.2. Czas na ocenę skuteczności żądania (prekluzja zarzutów) | str.    140
  12.3. Wymogi formalne | str.    141
  12.4. Warunki merytoryczne | str.    142
  12.5. Zasady wykonywania badania żądania zapłaty | str.    142
  12.6. Badanie żądania zapłaty pod względem wymogów formalnych | str.    144
  12.7. Badanie spełnienia warunków merytorycznych | str.    146
  13. Zarzuty gwaranta względem żądania zapłaty | str.    146
  13.1. Zarzut nadużycia gwarancji a badanie żądania zapłaty | str.    147
  13.2. Wybrane orzecznictwo dotyczące zarzutu nadużycia gwarancji | str.    150
  13.3. Możliwość zrzeczenia się przez zleceniodawcę zarzutu niezgodności | str.    151
  13.4. Obowiązki wystawcy gwarancji w związku z rozpatrzeniem żądania zapłaty | str.    152
  
  Rozdział VIII
  Spory sądowe na tle gwarancji (Maria Beroud-Mazur) | str.    154
  1. Wstęp | str.    154
  2. Najczęstsze przykłady sporów pomiędzy beneficjentami a gwarantami | str.    155
  3. Najczęstsze przykłady sporów pomiędzy gwarantami a zleceniodawcami | str.    156
  4. Najczęstsze przykłady sporów pomiędzy zleceniodawcami a beneficjentami | str.    156
  5. Spory na tle gwarancji w postępowaniach arbitrażowych – jurysdykcja, zapis na sąd arbitrażowy | str.    158
  6. Spory dotyczące odmowy wypłaty z gwarancji – sposoby obrony gwaranta przed roszczeniami beneficjenta | str.    161
  7. Zasady wykładni treści gwarancji stosowane przez sądy w postępowaniach sądowych | str.    168
  8. Wpływ postępowań sądowych dotyczących stosunku podstawowego na postępowania dotyczące żądania wypłaty z gwarancji | str.    169
  8.1. Zabezpieczanie roszczeń zleceniodawców poprzez zakaz realizacji wypłaty z gwarancji | str.    169
  8.2. Zawieszenie postępowania sądowego dotyczącego żądania wypłaty z gwarancji | str.    175
  8.3. Kwestia naliczania odsetek za opóźnienie w okresie trwania postępowań dotyczących stosunku podstawowego | str.    177
  8.4. Złożenie świadczenia z gwarancji do depozytu sądowego | str.    179
  9. Legitymacja czynna i bierna w sporach na tle gwarancji | str.    180
  10. Udział zleceniodawcy w sporze pomiędzy beneficjentem a gwarantem | str.    182
  10.1. Przypozwanie i interwencja uboczna | str.    182
  10.2. Skutki niezgłoszenia przez zleceniodawcę udziału w postępowaniu pomiędzy gwarantem a beneficjentem | str.    183
  11. Dochodzenie roszczenia regresowego przez gwaranta | str.    184
  
  Rozdział IX
  Wypłata z gwarancji – ryzyka prawne dla wystawcy gwarancji (Marta Ewiak-Kawecka) | str.    189
  1. Ryzyka prawne po stronie zleceniodawcy dla wystawców gwarancji związane z dokonaniem wypłaty z gwarancji | str.    190
  1.1. Upadłość zleceniodawcy | str.    190
  1.2. Restrukturyzacja zleceniodawcy | str.    191
  1.3. Faktyczna zła sytuacja majątkowa zleceniodawcy | str.    192
  1.4. Potencjalne środki zaradcze | str.    192
  1.5. Ustanowienie zabezpieczeń roszczeń regresowych | str.    194
  2. Ryzyka prawne wynikające z działań samych wystawców gwarancji związane z dokonaniem wypłaty z gwarancji (w tym błędy przy ocenie formalnej żądania zapłaty z gwarancji) | str.    195
  
  Rozdział X
  Roszczenia regresowe – zasady zwrotu wystawcy gwarancji przez zleceniodawcę kwot wypłaconych beneficjentowi gwarancji (Marta Ewiak-Kawecka) | str.    199
  1. Uwagi ogólne | str.    199
  2. Umowna podstawa dochodzenia roszczeń regresowych od zleceniodawcy | str.    200
  3. Inne podstawy prawne roszczeń regresowych do zleceniodawcy (pozaumowne) | str.    202
  3.1. Najpopularniejsze poglądy co do pozaumownych podstaw prawnych roszczeń regresowych | str.    203
  3.2. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu | str.    203
  3.3. Koncepcja wstąpienia gwaranta w prawa zaspokojonego wierzyciela | str.    205
  3.4. Inne (teoretyczne) potencjalne podstawy prawne roszczeń regresowych | str.    211
  
  Rozdział XI
  Wpływ restrukturyzacji i upadłości na gwarancje i umowę zlecenia wystawienia gwarancji (Przemysław Wierzbicki) | str.    213
  1. Gwarancja w restrukturyzacji | str.    213
  1.1. Restrukturyzacja beneficjenta gwarancji | str.    214
  1.2. Restrukturyzacja wystawcy gwarancji | str.    214
  1.3. Restrukturyzacja zleceniodawcy | str.    215
  2. Gwarancja w upadłości | str.    223
  2.1. Upadłość zleceniodawcy | str.    224
  2.2. Upadłość/restrukturyzacja a gwarancje – co na to URDG? | str.    227
  
  Rozdział XII
  Zarys zagadnień dotyczących pomocy publicznej związanej z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi (Przemysław Wierzbicki) | str.    228
  1. Gwarancja jako potencjalnie niedozwolona pomoc publiczna | str.    228
  2. Test prywatnego inwestora | str.    231
  3. Obwieszczenie KE w sprawie pomocy publicznej w formie gwarancji | str.    233
  4. Wybrane istotne orzecznictwo TSUE w kwestii gwarancji | str.    237
  5. Przepisy polskie | str.    237
  
  Bibliografia | str.    239
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia