MERITUM Podatki 2021

-15%

MERITUM Podatki 2021

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

187,00  220,00

Format: pdf

187,00220,00

cena zawiera podatek VAT

Najważniejsze uwzględnione w 19. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:


PIT:


niekorzystne dla podatników zmiany – co do ulgi abolicyjnej (od 1 stycznia 2021 r.);
preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
zasady odliczania od dochodu – stanowiącego podstawę opodatkowania – darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
stosowanie w zmodyfikowany sposób ulgi na złe długi – w odniesieniu do podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 (dotyczy także podatników CIT);
ułatwienia dla płatników w zakresie skutecznego posługiwania się certyfikatem rezydencji podatnika (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe” – dotyczą one również podatników CIT);
zmiany w zakresie prawa do obniżenia stawki amortyzacyjnej (od 1 stycznia 2021 r.; dotyczą one również podatników CIT);
zmiana wysokości limitów niektórych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych zwolnionych od podatku (zmiana wprowadzona przez ustawy „anty-COVIDowe”);
znacząca liberalizacja warunków stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (od 1 stycznia 2021 r.).


CIT:


spółka komandytowa oraz niektóre spółki jawne zostaną objęte podatkiem CIT (zgodnie z projektem od 1 stycznia 2021 r.);
prosta spółka akcyjna – jako osoba prawna (spółka kapitałowa) – podatnikiem CIT (od 1 marca 2021 r.);
spółki nieruchomościowe płatnikiem CIT (od 1 stycznia 2021 r.);
zmiany w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%, w tym zwiększenie maksymalnego limitu bieżących przychodów, tj. jednego z warunków stosowania stawki 9% (od 1 stycznia 2021 r.);
zmiany dotyczące podatników zobligowanych do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (od 1 stycznia 2021 r.);
wydłużenie terminów dla złożenia oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych za rok podatkowy: TPR-C za 2019 rok (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe”).


VAT:


połączenie pliku JPK_VAT z deklaracją i wprowadzenie obowiązku składania pliku JPK V7M albo JPK V7K – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;
nowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.;
wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT obejmujące m.in. rezygnację z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w odniesieniu do faktur korygujących in minus, tj. zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dotyczących zasad ujmowania faktur korygujących in plus, wprowadzenie możliwości dokonywania przeliczeń na złote według kursów stosowanych dla potrzeb podatku dochodowego, wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
zmiany w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej będące skutkiem wprowadzenia na poziomie unijnym tzw. pakietu e-commerce (od 1 stycznia 2021 r.).


Ordynacja podatkowa:


zmiana regulacji dotyczących wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta (od 1 lipca 2020 r.).


Podatek od nieruchomości:


zasady udzielania przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych przez COVID-19;
wpływ nowelizacji ustawy – Prawo budowlane z 17 września 2020 r. na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.


Kodeks karny skarbowy:


penalizacja nowych zachowań – odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe związane z przekazywaniem nowego pliku JPK_VAT (zmiany w k.k.s. obowiązują od 1 października 2020 r.);
kara grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.


W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.


Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.


Liczba stron1920
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-772-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  11 Wprowadzenie
  
  13 Wykaz skrótów
  
  17 Wykaz rozporządzeń
  
  23 Rozdział I. Zobowiązania podatkowe
  26 1. Zagadnienia ogólne
  67 2. Terminy płatności podatków
  70 3. Zaległość podatkowa
  74 4. Zapłata podatku
  82 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
  91 6. Nadpłata podatku
  97 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
  105 8. Następstwo prawnopodatkowe
  115 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika
  134 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  139 11. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania
  142 12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  
  145 Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  152 1. Zasady ogólne
  306 2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej
  373 3. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
  399 4. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  406 5. Opodatkowanie stron umowy leasingu
  421 6. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej
  509 7. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
  532 8. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych
  575 9. Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych
  589 10. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze
  603 11. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
  628 12. Podatek od przychodów z budynków
  632 13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł wspólnych
  648 14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł
  
  669 Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych
  673 1. Zasady ogólne
  796 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej
  854 3. Wykorzystanie związku gospodarczego
  871 4. Opodatkowanie stron umowy leasingu
  883 5. Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnego korzystania z udostępnionej nieruchomości
  885 6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
  890 7. Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box)
  894 8. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  921 9. Opodatkowanie przychodów ze wspólnego źródła
  928 10. Opodatkowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej
  936 11. Podatek od przychodów z budynków
  940 12. Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax)
  947 13. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej
  
  953 Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn
  954 1. Podstawy prawne
  954 2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych
  955 3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych
  956 4. Podmiot opodatkowania
  961 5. Przedmiot opodatkowania
  964 6. Wyłączenia ustawowe
  965 7. Zwolnienia podatkowe
  983 8. Podstawa opodatkowania
  989 9. Ulga mieszkaniowa
  994 10. Wysokość podatku
  998 11. Obowiązek podatkowy
  1002 12. Zobowiązanie podatkowe
  1012 13. Obowiązki dłużników
  
  1017 Rozdział V. Podatek od towarów i usług
  1022 1. Zagadnienia ogólne
  1024 2. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
  1047 3. Zakres opodatkowania
  1067 4. Miejsce świadczenia
  1083 5. Obowiązek podatkowy
  1092 6. Podstawa opodatkowania
  1108 7. Stawki i zwolnienia z VAT
  1136 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  1145 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  1149 10. Magazyn konsygnacyjny i procedura magazynu typu call-off stock
  1152 11. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
  1156 12. Eksport towarów
  1160 13. Import towarów
  1161 14. Sprzedaż wysyłkowa
  1166 15. Opodatkowanie bonów na towary i usługi
  1170 16. Odliczenie podatku naliczonego
  1193 17. Ulga na złe długi
  1198 18. Rejestracja. Deklaracje i ewidencje. Zapłata podatku
  1225 19. Zapłata i zwrot podatku
  1233 20. Mechanizm podzielonej płatności
  1238 21. Dokumentacja
  1253 22. Kasy rejestrujące
  1262 23. Procedury szczególne
  
  1289 Rozdział VI. Podatek od nieruchomości
  1290 1. Wprowadzenie
  1290 2. Elementy podatku od nieruchomości
  1314 3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości
  1328 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – specyfika opodatkowania
  
  1343 Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  1345 1. Podstawa prawna
  1345 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług
  1346 3. Przedmiot opodatkowania
  1354 4. Wyłączenia ustawowe
  1360 5. Zwolnienia przedmiotowe
  1367 6. Podmiot opodatkowania
  1368 7. Zwolnienia podmiotowe
  1369 8. Podstawa opodatkowania
  1373 9. Stawki podatkowe
  1376 10. Moment powstania obowiązku podatkowego
  1378 11. Zobowiązanie podatkowe
  1394 12. Właściwość organów podatkowych
  
  1399 Rozdział VIII. Opłata skarbowa
  1400 1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
  1412 2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
  1414 3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej
  
  1425 Rozdział IX. Czynności sprawdzające
  1426 1. Zasady ogólne
  1428 2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających
  1433 3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej
  
  1437 Rozdział X. Kontrola podatnika
  1439 1. Kontrola podatkowa
  1471 2. Kontrola celno-skarbowa i inne instrumenty kontrolne przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
  
  1525 Rozdział XI. Postępowanie podatkowe
  1527 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
  1539 2. Strona postępowania podatkowego
  1557 3. Wyłączenie funkcjonariusza/pracownika jednostki KAS oraz wyłączenie organu podatkowego
  1561 4. Doręczenia i wezwania
  1572 5. Dowody i postępowanie dowodowe
  1589 6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym
  1599 7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień
  1607 8. Postępowanie odwoławcze
  1621 9. Nadzwyczajne tryby postępowania
  1635 10. Wygaśnięcie decyzji
  
  1639 Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych
  1642 1. Uwagi wstępne
  1688 2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
  1752 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  1770 4. Nadzwyczajne tryby postępowania sądowego
  
  1777 Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe
  1779 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej
  1798 2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym
  1816 3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną
  1826 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
  1870 5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe)
  
  1901 Indeks rzeczowy
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia