Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

-20%

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,40  118,00

Format: pdf

94,40118,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie.


W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące:


rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dydaktycznej, wykonywanie kopii dla zachowania dziedzictwa kulturowego),
nowego prawa pokrewnego wydawców,
nowych zasad odpowiedzialności i jej wyłączeń dla niektórych dostawców usług udostępniania treści online,
środków ułatwiających zawieranie umów licencyjnych i szerszego dostępu do przedmiotów praw wyłącznych (przepisy dotyczące: utworów niedostępnych w handlu, rozszerzonego zbiorowego zarządu, dostępu do utworów audiowizualnych na platformach, kopii utworów znajdujących się w domenie publicznej),
zasad wynagradzania twórców.


Opracowanie przedstawia kierunek najbliższych zmian polskiego prawa autorskiego i może być użyteczne w pracach legislacyjnych oraz dla sądowej i doktrynalnej interpretacji obowiązującego prawa autorskiego w okresie między datą wejścia dyrektywy w życie (6.06.2019 r.) a datą koniecznej jej implementacji (7.06.2021 r.). Będzie także pomocne przy interpretacji prawa polskiego po upływie terminu implementacji dyrektywy – i to zarówno gdyby zrealizowano ją nowelizacją prawa polskiego, jak i wobec możliwych opóźnień.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników nauki i legislatorów.


Liczba stron388
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-802-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |str.    13
  
  Wstęp |str.    17
  
  Rozdział    1
  Wprowadzenie |str.    21
  
  Rozdział    2
  Dozwolony użytek |str.    31
  2.1. Wprowadzenie (art. 7) |str.    31
  2.1.1. Uwagi ogólne |str.    31
  2.1.2. Obligatoryjny charakter |str.    32
  2.1.3. Stosowanie testu trójstopniowego (art. 7 ust. 2) |str.    32
  2.1.4. Ochrona środków technologicznych (art. 7 ust. 2) |str.    33
  2.1.5. Bezskuteczność umów ograniczających dozwolony użytek (art. 7 ust. 1) |str.    35
  2.1.6. Relacja z wyjątkami i ograniczeniami określonymiw innych dyrektywach (art. 25) |str.    37
  2.1.7. Modyfikacja przepisów o dozwolonym użytku w innych dyrektywach (art. 24) |str.    39
  2.2. Eksploracja tekstów i danych (art. 3 i 4) |str.    40
  2.2.1. Wprowadzenie |str.    40
  2.2.2. Specyfika |str.    43
  2.2.3. Użytek badawczy TDM |str.    48
  2.2.3.1. Treść i warunki licencji (zasady ogólne) |str.    48
  2.2.3.2. Jednostka badawcza i instytucje dziedzictwa kulturowego |str.    48
  2.2.3.3. Teksty i dane |str.    51
  2.2.3.4. Eksploracja tekstów i danych |str.    52
  2.2.3.5. Dostęp zgodny z prawem |str.    52
  2.2.3.6. Bezpieczeństwo przechowywanych utworów |str.    55
  2.2.3.7. Obligatoryjność badawczego użytku TDM i relacja z postaciami dozwolonego użytku w innych dyrektywach |str.    58
  2.2.4. Użytek komercyjny TDM |str.    61
  2.2.5. Inne „równoległe” licencje ustawowe |str.    65
  2.3. Dozwolony użytek ze względu na nauczanie (art. 5) |str.    68
  2.3.1. Uwagi ogólne |str.    68
  2.3.2. Elastyczne zasady implementacji art. 5 |str.    74
  2.3.2.1. Uwagi ogólne |str.    74
  2.3.2.2. Odpłatność licencji |str.    74
  2.3.2.3. Pierwszeństwo odpowiednich licencji |str.    76
  2.3.2.4. Autorskie prawa osobiste |str.    78
  2.3.3. Problemy szczególne |str.    79
  2.3.3.1. Co to znaczy „w celu zilustrowania”? |str.    79
  2.3.3.2. Legalny użytkownik |str.    81
  2.3.3.3. Implementacja do prawa polskiego |str.    82
  2.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 6) |str.    84
  
  Rozdział    3
  Przedmioty praw wyłącznych niedostępne w obrocie handlowym (art. 8–11) |str.    88
  3.1. Uwagi ogólne |str.    88
  3.2. Podstawowe zasady regulacji z art. 8–11 |str.    90
  3.2.1. Zakres przedmiotowy |str.    90
  3.2.2. Instytucja dziedzictwa kulturowego |str.    93
  3.2.3. Podstawa uprawnień eksploatacyjnych dla instytucji dziedzictwa kulturowego |str.    93
  3.2.4. Treść uprawnień eksploatacyjnych dla instytucji dziedzictwa kulturowego |str.    96
  3.2.4.1. Umowa licencyjna i jej warunki |str.    96
  3.2.4.2. Dozwolony użytek |str.    98
  3.2.5. Obowiązki informacyjne |str.    100
  3.2.6. Możliwość „sprzeciwu” uprawnionego podmiotu i jego skutki |str.    101
  3.2.7. Diagram Paula Kellera |str.    103
  3.3. Zagadnienia szczegółowe |str.    104
  3.3.1. Weryfikacja przesłanki „niedostępności” |str.    104
  3.3.2. Utwory spoza UE |str.    105
  3.3.3. Ochrona dóbr osobistych |str.    107
  3.3.4. Utwory niedostępne w handlu a prawo do pierwszego wydania |str.    107
  
  Rozdział    4
  Udzielanie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem (art. 12) |str.    109
  4.1. Wprowadzenie |str.    109
  4.2. Licencje zbiorowe z rozszerzonym skutkiem zgodne z art. 12 ust. 4 |str.    112
  4.3. Reprezentatywność OZZ |str.    114
  4.4. Ograniczenie zakresu dopuszczalnych licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem |str.    117
  4.5. Zabezpieczenie interesów podmiotów, które nie powierzyły OZZ administrowania swymi prawami |str.    118
  4.6. Postacie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem |str.    120
  
  Rozdział    5
  Mechanizm negocjacyjny w sprawie dostępu do utworów audiowizualnych na platformach wideo na żądanie oraz dostępności tych utworów (art. 13) |str.    128
  
  Rozdział    6
  Fotografie obiektów muzealnych (art. 14) |str.    130
  
  Rozdział    7
  Prawo pokrewne wydawców prasy (art. 15) |str.    137
  7.1. Uwagi ogólne |str.    137
  7.2. Przepisy dyrektywy |str.    138
  7.3. Problemy szczególne |str.    149
  7.3.1. Celowość ustanowienia nowego prawa pokrewnego |str.    149
  7.3.2. Publikacja prasowa a przedmiot praw wyłącznych |str.    154
  7.3.3. Znaczenie prawa do zwielokrotnienia |str.    155
  7.3.4. Bardzo krótkie fragmenty |str.    159
  7.3.5. Implementacja wymogu odpowiedniego stosowania do prawa pokrewnego przepisów dotyczących dozwolonego użytku |str.    164
  7.3.6. Dozwolony użytek jako podstawa ograniczania prawa wydawców (przeglądy prasy i cytat) |str.    168
  7.3.7. Link, hyperlink i embedowanie |str.    173
  7.3.8. Partycypowanie przez twórców w przychodach z prawa pokrewnego wydawców |str.    177
  7.3.9. Prawo pokrewne wydawców a inne regulacje przyjęte w dyrektywie |str.    179
  7.4. Zagadnienia konstrukcyjne |str.    181
  7.5. Implementacja dyrektywy |str.    186
  7.6. Wnioski |str.    192
  
  Rozdział    8
  Prawo wydawcy do partycypowania w godziwej rekompensacie z tytułu dozwolonego użytku (art. 16) |str.    195
  
  Rozdział    9
  Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online (art. 17) |str.    201
  9.1. Wprowadzenie |str.    201
  9.2. Treść dyrektywy |str.    206
  9.2.1. Definicja „dostawcy usług udostępniania treści online” |str.    206
  9.2.2. Kwalifikacja prawna hostingu z art. 17 |str.    213
  9.2.3. Obowiązek uzyskania zezwolenia na korzystanie z utworów przez DUUTO od podmiotów uprawnionych |str.    216
  9.2.4. Dozwolony użytek |str.    229
  9.2.5. Wyłączenie odpowiedzialności DUUTO |str.    236
  9.2.5.1. Zasady generalne |str.    236
  9.2.5.2. Wyłączenie odpowiedzialności DUUTO – regulacje szczególne |str.    240
  9.2.5.3. Artykuł 17 w ujęciu Eleonory Rosati |str.    241
  9.3. Zagadnienia szczególne |str.    242
  9.3.1. Celowość uchwalenia art. 17 |str.    242
  9.3.2. Obowiązek filtrowania treści przez DUUTO |str.    246
  9.3.3. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów |str.    254
  9.3.3.1. Uwagi ogólne |str.    254
  9.3.3.2. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów a skargi dostawców treści |str.    255
  9.3.3.3. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów przez DUUTO a dozwolony użytek |str.    257
  9.3.3.3.1. Uwagi ogólne |str.    257
  9.3.3.3.2. Proponowane sposoby implementacji dyrektywy nakierowane na ograniczenie nadmiernego blokowania dostępu do rozpowszechnianych utworów |str.    260
  9.3.3.3.3. Propozycja sposobu implementacji art. 17 ze względu na zapewnienie dozwolonego użytku w słusznym zakresie |str.    272
  9.3.4. Zasada terytorialności i prawo właściwe |str.    278
  9.3.5. Artykuł 17 i „monetyzacja” |str.    280
  9.4. Relacja art. 17 z regulacjami z innych dyrektyw |str.    282
  9.4.1. Uwagi ogólne |str.    282
  9.4.2. Naruszenie prawa do publicznego udostępniania na gruncie art. 17 dyrektywy 2019/790 i art. 3 dyrektywy 2001/29 |str.    284
  9.4.3. Relacja art. 17 dyrektywy 2019/790 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 |str.    287
  9.4.4. Relacja art. 17 ust. 3 dyrektywy 2019/790 i art. 14 ust. 1 dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31) |str.    296
  9.4.5. Uwaga końcowa |str.    301
  9.5. Udostępnianie treści online – podmioty naruszające prawa wyłączne |str.    304
  9.6. Wnioski |str.    307
  
  Rozdział    10
  Umowy (art. 18–23) |str.    311
  10.1. Wprowadzenie |str.    311
  10.2. Odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie (art. 18) |str.    322
  10.2.1. Uwagi ogólne |str.    322
  10.2.2. Problemy i wątpliwości |str.    326
  10.3. Klauzula bestsellerowa (art. 20) |str.    333
  10.3.1. Uwagi ogólne |str.    333
  10.3.2. Problemy i wątpliwości |str.    335
  10.4. „Prawo do odwołania” (art. 22) |str.    338
  10.4.1. Uwagi ogólne |str.    338
  10.4.2. Problemy i wątpliwości |str.    340
  10.5. Obowiązek przejrzystości (art. 19) |str.    343
  10.5.1. Uwagi ogólne |str.    343
  10.5.2. Problemy i wątpliwości |str.    346
  10.6. Alternatywna procedura rozstrzygania sporów (art. 21) |str.    349
  
  Rozdział    11
  Inne dyrektywy – wzmianka |str.    351
  11.1. Wprowadzenie |str.    351
  11.2. Dyrektywa 2019/789 |str.    351
  11.2.1. Uwagi ogólne |str.    351
  11.2.2. Zasada państwa pochodzenia dla dodatkowych usług online świadczonych przez organizacje radiowe i telewizyjne |str.    353
  11.2.3. Reemisja programów telewizyjnych i radiowych |str.    355
  11.2.4. Transmisja programów w drodze wprowadzania bezpośredniego |str.    356
  11.3. Dyrektywa 2019/770 |str.    357
  11.4. Dyrektywa 2019/1024 |str.    359
  
  Rozdział    12
  Wnioski końcowe w sprawie implementacji dyrektywy 2019/790 do prawa polskiego |str.    362
  
  Bibliografia |str.    367
  
  Strony internetowe |str.    385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia