Postępowanie karne

-20%

Postępowanie karne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,60  67,00

Format: pdf

53,6067,00

cena zawiera podatek VAT

W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu przez nowelizacje Kodeksu postępowania karnego z lat 2019−2020, w tym wynikające z tzw. ustaw antycovidowych.


Autorki uwzględniły również zmiany związane z reformą prawa karnego procesowego dokonane w latach 2015–2018 oraz ostatnie nowelizacje powiązanych aktów prawnych, m.in. ustaw – Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, a także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, wpływające na wykładnię i stosowanie przepisów prawa karnego procesowego.


Podręcznik zawiera m.in.:


szczegółową analizę najistotniejszych instytucji karnoprocesowych;
prezentację modelu i przebiegu procesu karnego w powiązaniu z naczelnymi zasadami procesowymi;
wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym wraz z ich uzasadnieniami;
krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające opanowanie wiedzy z omawianej dziedziny;
liczne wykresy i zestawienia ułatwiające zrozumienie przebiegu procesu karnego.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego modelu procesu karnego.


Liczba stron800
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-744-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Literatura podstawowa | str.    17
  
  Od autorek | str.    19
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne | str.    21
  1. Pojęcie prawa karnego procesowego | str.    21
  2. Funkcje prawa karnego procesowego | str.    23
  3. Źródła prawa karnego procesowego | str.    26
  4. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i czasie | str.    29
  4.1. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu | str.    29
  4.2. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w czasie (prawo intertemporalne) | str.    31
  5. Pojęcie procesu karnego | str.    34
  6. Przedmiot procesu karnego | str.    36
  7. Tendencje rozwoju procesu karnego | str.    40
  Literatura | str.    46
  
  Rozdział II
  Uczestnicy procesu karnego | str.    47
  1. Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego | str.    47
  2. Organy procesowe | str.    49
  2.1. Prokurator | str.    51
  2.2. Policja i inne organy postępowania przygotowawczego | str.    57
  2.3. Sąd | str.    61
  2.3.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego | str.    63
  2.3.2. Skład sądu | str.    65
  3. Referendarze sądowi | str.    69
  4. Strony procesu karnego | str.    73
  4.1. Pojęcie i rodzaje oskarżycieli | str.    76
  4.2. Oskarżyciel publiczny | str.    78
  4.3. Pokrzywdzony | str.    81
  4.4. Oskarżyciel posiłkowy | str.    92
  4.4.1. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str.    93
  4.4.2. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str.    100
  4.5. Oskarżyciel prywatny | str.    108
  4.6. Oskarżony | str.    110
  5. Przedstawiciele procesowi stron | str.    112
  6. Pomocnicy procesowi stron | str.    114
  6.1. Obrońca | str.    114
  6.2. Pełnomocnik | str.    117
  7. Pomocnicy organów procesowych | str.    119
  7.1. Tłumacz | str.    119
  7.2. Protokolant | str.    120
  7.3. Specjalista | str.    121
  8. Rzecznicy interesu publicznego | str.    123
  9. Rzecznicy interesu społecznego | str.    126
  10. Osobowe źródła dowodowe | str.    129
  10.1. Oskarżony jako źródło dowodowe | str.    130
  10.2. Świadek | str.    131
  10.2.1. Świadek koronny | str.    134
  10.2.2. Świadek anonimowy | str.    135
  10.3. Biegły | str.    137
  11. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej | str.    140
  12. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 91b k.p.k.) | str.    141
  13. Inni (nienazwani) uczestnicy procesu karnego | str.    142
  Literatura | str.    143
  
  Rozdział III
  Naczelne zasady procesu karnego | str.    145
  1. Pojęcie i systematyka naczelnych zasad procesu karnego | str.    145
  2. Charakterystyka naczelnych zasad procesu karnego | str.    148
  2.1. Zasada prawdy | str.    148
  2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów | str.    153
  2.3. Zasada bezpośredniości | str.    155
  2.4. Zasada obiektywizmu | str.    158
  2.5. Zasada legalizmu | str.    162
  2.6. Zasada ścigania (działania) z urzędu | str.    165
  2.7. Zasada skargowości | str.    167
  2.8. Zasada kontradyktoryjności | str.    173
  2.9. Zasada domniemania niewinności | str.    178
  2.10. Zasada prawa oskarżonego do obrony | str.    181
  2.11. Zasada informacji i lojalności | str.    186
  2.12. Zasada jawności | str.    187
  2.13. Zasada ustności | str.    190
  Literatura | str.    192
  
  Rozdział IV
  Czynności procesowe | str.    197
  1. Uwagi wprowadzające | str.    197
  2. Klasyfikacja czynności procesowych | str.    199
  3. Orzeczenia i zarządzenia jako czynności organów procesowych | str.    203
  4. Rozprawa i posiedzenie sądu | str.    212
  5. Porządek czynności procesowych – forma i miejsce ich dokonywania | str.    218
  6. Wadliwość czynności procesowych | str.    223
  7. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych | str.    226
  8. Doręczenia | str.    231
  Literatura | str.    234
  
  Rozdział V
  Akta sprawy karnej | str.    236
  Literatura | str.    246
  
  Rozdział VI
  Terminy | str.    248
  Literatura | str.    254
  
  Rozdział VII
  Dowody | str.    255
  1. Pojęcia wprowadzające | str.    255
  1.1. Dowód w procesie karnym | str.    255
  1.2. Podziały dowodów | str.    260
  1.2.1. Rodzaj źródła dowodowego | str.    261
  1.2.2. Treść środka dowodowego | str.    262
  1.2.3. Sposób przeprowadzania i utrwalania dowodu | str.    263
  1.2.4. Odległość źródła dowodu od organu procesowego przeprowadzającego dowód | str.    263
  1.2.5. Stosunek dowodu do faktu głównego | str.    264
  1.3. Pojęcie poszlaki | str.    264
  2. Postępowanie dowodowe | str.    266
  2.1. Dowodzenie | str.    266
  2.2. Uprawdopodobnienie | str.    267
  2.3. Notoryjność | str.    268
  2.4. Domniemania | str.    269
  3. Wprowadzanie dowodów do procesu | str.    270
  3.1. Inicjatywa dowodowa w procesie karnym | str.    270
  3.2. Wniosek dowodowy | str.    272
  3.3. Zakazy dowodowe | str.    276
  3.3.1. Zakazy dowodzenia określonych faktów | str.    278
  3.3.2. Zakazy korzystania w procesie dowodzenia z określonych dowodów | str.    278
  3.3.3. Zakazy wykorzystania określonej metody dowodzenia | str.    283
  4. Źródła dowodowe i ich wykorzystanie w procesie karnym | str.    284
  4.1. Uwagi ogólne | str.    284
  4.2. Oskarżony i jego wyjaśnienia | str.    286
  4.3. Świadek i jego zeznania | str.    290
  4.4. Biegły i jego opinia | str.    305
  4.5. Dowody rzeczowe i oględziny | str.    317
  4.6. Eksperyment procesowy | str.    321
  4.7. Dokument | str.    321
  4.8. Badania osobopoznawcze i wywiad środowiskowy | str.    324
  5. Poszukiwawcze czynności dowodowe | str.    327
  6. Kontrola i utrwalanie rozmów | str.    336
  7. Problem „dowodów nielegalnych” | str.    341
  Literatura | str.    345
  
  Rozdział VIII
  Środki przymusu | str.    350
  1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu | str.    350
  2. Zatrzymanie| str.    354
  2.1. Zatrzymanie (ujęcie) obywatelskie | str.    355
  2.2. Zatrzymanie właściwe | str.    357
  2.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie | str.    360
  3. Zatrzymania nieprocesowe | str.    361
  4. Pojęcie i systematyka środków zapobiegawczych | str.    363
  4.1. Reguły stosowania środków zapobiegawczych | str.    367
  4.2. Funkcje środków zapobiegawczych | str.    376
  4.3. Przesłanki środków zapobiegawczych | str.    379
  4.3.1. Przesłanki ogólne stosowania środków zapobiegawczych | str.    380
  4.3.2. Przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych | str.    382
  5. Charakterystyka poszczególnych środków zapobiegawczych | str.    385
  5.1. Tymczasowe aresztowanie | str.    385
  5.2. Poręczenie majątkowe | str.    393
  5.3. Poręczenia niemajątkowe | str.    398
  5.3.1. Poręczenie społeczne | str.    398
  5.3.2. Poręczenie osoby godnej zaufania | str.    400
  5.4. Dozory Policji i przełożonego wojskowego | str.    401
  5.4.1. „Zwykły” dozór Policji i dozór przełożonego wojskowego | str.    402
  5.4.2. Warunkowy dozór Policji | str.    404
  5.5. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str.    406
  5.6. Zakazy i nakazy określonego zachowania | str.    408
  5.6.1. Zawieszenie w czynnościach służbowych | str.    408
  5.6.2. Zawieszenie w wykonywaniu zawodu | str.    410
  5.6.3. Nakaz powstrzymania się od określonej działalności | str.    410
  5.6.4. Nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów | str.    412
  5.6.5. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne | str.    413
  5.7. Zakazy wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego | str.    414
  5.8. Zakaz opuszczania kraju | str.    415
  6. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str.    419
  7. List żelazny | str.    420
  8. Kary porządkowe | str.    422
  9. Zabezpieczenie majątkowe | str.    426
  Literatura | str.    429
  
  Rozdział IX
  Warunki dopuszczalności procesu karnego | str.    431
  1. Pojęcie i systematyka przesłanek procesu karnego | str.    431
  2. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesu karnego | str.    435
  2.1. Właściwość sądu | str.    435
  Literatura | str.    451
  
  Rozdział X
  Postępowanie przygotowawcze | str.    453
  1. Cele i funkcje postępowania przygotowawczego | str.    453
  2. Formy postępowania przygotowawczego | str.    455
  3. Przebieg postępowania przygotowawczego | str.    459
  3.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str.    459
  3.2. Przedstawienie zarzutów | str.    470
  4. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str.    474
  4.1. Zamknięcie śledztwa | str.    475
  4.2. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str.    477
  4.3. Zawieszenie postępowania przygotowawczego | str.    485
  5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str.    488
  Literatura | str.    492
  
  Rozdział XI
  Skarga | str.    496
  1. Istota skargi procesowej | str.    496
  2. Zwykły (zwyczajny) akt oskarżenia | str.    499
  3. Inne szczególne postacie aktu oskarżenia | str.    505
  4. Substytuty aktu oskarżenia | str.    509
  Literatura | str.    513
  
  Rozdział XII
  Postępowanie sądowe po wniesieniu skargi | str.    515
  1. Uwagi wprowadzające | str.    515
  2. Struktura postępowania sądowego – fazy procesu w stadium postępowania przed sądem pierwszej instancji | str.    517
  3. Postępowanie przejściowe | str.    520
  3.1. Wstępna kontrola oskarżenia | str.    520
  3.2. Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia | str.    520
  3.3. Kontrola merytoryczna oskarżenia | str.    524
  3.4. Posiedzenie wyrokowe sądu | str.    528
  3.4.1. Wniesienie przez prokuratora aktu oskarżenia z dołączonym wnioskiem o wydanie wyroku skazującego | str.    529
  3.4.2. Wniesienie przez prokuratora samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy | str.    531
  3.4.3. Złożenie przez oskarżonego samodzielnego wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego | str.    531
  3.4.4. Wniesienie przez prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania | str.    532
  3.5. Czynności organizujące rozprawę główną | str.    533
  3.6. Posiedzenie organizacyjne sądu | str.    538
  Literatura | str.    540
  
  Rozdział XIII
  Rozprawa główna | str.    543
  1. Model rozprawy głównej | str.    543
  2. Kierowanie rozprawą główną | str.    547
  3. Przebieg rozprawy głównej| str.    549
  3.1. Wywołanie sprawy – rozpoczęcie rozprawy głównej | str.    549
  3.2. Część wstępna rozprawy – bilans osobowy i instrumentalny | str.    551
  3.3. Przewód sądowy | str.    556
  3.4. Dalsze postępowanie dowodowe na rozprawie głównej | str.    562
  3.5. Przemówienia końcowe | str.    574
  3.6. Wyrokowanie | str.    576
  3.7. Przerwa i odroczenie rozprawy | str.    585
  4. Czynności kończące postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str.    588
  Literatura | str.    592
  
  Rozdział XIV
  Środki zaskarżenia | str.    596
  1. Uwagi wprowadzające | str.    596
  2. Dwuinstancyjność postępowania karnego | str.    602
  3. Wymagania formalne środków zaskarżenia | str.    603
  4. Środki odwoławcze i postępowanie odwoławcze | str.    605
  4.1. Ogólne wymagania stawiane środkom odwoławczym | str.    605
  4.2. Podstawy (przyczyny) odwoławcze | str.    609
  4.3. Granice kontroli odwoławczej | str.    611
  5. Apelacja i postępowanie apelacyjne | str.    614
  5.1. Charakterystyka apelacji | str.    614
  5.2. Postępowanie apelacyjne | str.    619
  5.3. Wyrok sądu odwoławczego | str.    623
  5.3.1. Orzeczenie aprobacyjne | str.    623
  5.3.2. Orzeczenie reformatoryjne | str.    623
  5.3.3. Orzeczenie kasatoryjne | str.    625
  6. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe | str.    626
  7. Kasacja i postępowanie kasacyjne | str.    632
  8. Wznowienie postępowania sądowego | str.    639
  9. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str.    648
  10. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego | str.    652
  Literatura | str.    656
  
  Rozdział XV
  Postępowania szczególne | str.    662
  1. Uwagi wprowadzające | str.    662
  2. Postępowanie prywatnoskargowe | str.    663
  3. Postępowanie nakazowe | str.    672
  4. Postępowanie przyspieszone | str.    674
  Literatura | str.    677
  
  Rozdział XVI
  Postępowania następcze | str.    679
  1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str.    679
  2. Postępowanie ułaskawieniowe | str.    680
  3. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str.    684
  4. Postępowanie w przedmiocie orzekania kary łącznej | str.    688
  Literatura | str.    690
  
  Rozdział XVII
  Postępowanie karne międzynarodowe | str.    693
  1. Uwagi wprowadzające | str.    693
  2. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str.    698
  3. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych | str.    700
  4. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w ramach współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str.    705
  5. Ekstradycja | str.    706
  6. Europejski nakaz dochodzeniowy (END) | str.    711
  7. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str.    716
  8. Europejski nakaz aresztowania | str.    717
  9. Wykonanie środka zapobiegawczego oraz orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str.    725
  10. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str.    728
  11. Wykonanie orzeczeń o charakterze pieniężnym i o kosztach postępowania | str.    732
  12. Wykonanie orzeczenia w przedmiocie przepadku | str.    734
  13. Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    736
  14. Wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str.    738
  15. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    741
  16. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    743
  Literatura | str.    745
  
  Rozdział XVIII
  Koszty procesu karnego | str.    748
  1. Pojęcie kosztów procesu karnego | str.    748
  2. Koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str.    753
  3. Koszty udziału świadka w procesie karnym | str.    753
  4. Koszty udziału biegłego w procesie karnym | str.    755
  5. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    758
  6. Zasądzenie kosztów procesu | str.    759
  7. Koszty postępowania odwoławczego i kasacyjnego | str.    761
  Literatura | str.    763
  
  Przykład wyroku sądu okręgowego | str.    765
  
  Przykład uzasadnienia wyroku na formularzu urzędowym | str.    769
  
  Przykład apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji | str.    789
  
  Wykaz tablic | str.    797
  
  Wykaz tabel | str.    799
  
  Wykaz wzorów | str.    800
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia