Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

-20%

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

251,20  314,00

Format: pdf

251,20314,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Czwarte wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników komentarza uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne odnoszące się do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w tym m.in.:


obszerną nowelizację z 4.07.2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą w znacznej mierze zmieniono model postępowania rozpoznawczego i przywrócono postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych;
ustawę z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, zawierającą przepisy dotyczące ustalania właściwości organu egzekucyjnego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu;
ustawę z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą nowe odrębne postępowanie odnoszące się wyłącznie do spraw własności intelektualnej;
ustawę z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która w określonych w ustawie przypadkach umożliwia dokonywanie doręczeń przez Policję i Żandarmerię Wojskową oraz wprowadza nową kategorię spraw, tj. sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.


W książce zwrócono uwagę na wydane w związku z pandemią COVID-19 uregulowania odnoszące się do procedury cywilnej, w tym dotyczące m.in. możliwości przeprowadzenia posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy czy wstrzymania wykonania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokali w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Omówiono także nowy przepis dotyczący licytacji lokalu mieszkalnego.


Komentarz został napisany przez praktyków dla praktyków. Wśród autorów są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz radca prawny. Uwagi zawarte w opracowaniu uwzględniają zatem spojrzenie zarówno sędziego, jak i pełnomocnika na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne.


Autorzy prezentowanej publikacji rozwiązują problemy, z którymi spotykają się w codziennej pracy. Komentowane zagadnienia mają przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, komorników oraz aplikantów.


Rok wydania2020
Liczba stron3428
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieEwa Stefańska
ISBN-13978-83-8223-725-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM I
  
  Wykaz skrótów    9
  
  Słowo wstępne    25
  
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)    27
  
  Tytuł wstępny. Przepisy ogólne    29
  
  Część pierwsza
  Postępowanie rozpoznawcze
  
  KSIĘGA PIERWSZA. PROCES    71
  Tytuł I. Sąd    71
  Dział I. Właściwość sądu    71
  Przepis wstępny    71
  Rozdział 1. Właściwość rzeczowa    79
  Oddział 1. Podstawy właściwości    79
  Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu    93
  Rozdział 2. Właściwość miejscowa    119
  Oddział 1. Właściwość ogólna    119
  Oddział 2. Właściwość przemienna    125
  Oddział 3. Właściwość wyłączna    147
  Oddział 4. Przepisy szczególne    157
  Dział II. Skład sądu    176
  Dział III. Wyłączenie sędziego    196
  Tytuł II. Prokurator    231
  Tytuł III. Organizacje pozarządowe    243
  Tytuł IIIA. Państwowa Inspekcja Pracy    256
  Tytuł IIIB. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów    259
  Tytuł IIIC. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów    262
  Tytuł IV. Strony    264
  Dział I. Zdolność sądowa i procesowa    268
  Dział II. Współuczestnictwo w sporze    291
  Dział III. Interwencja główna i uboczna    305
  Dział IV. Przypozwanie    315
  Dział V. Pełnomocnicy procesowi    316
  Tytuł V. Koszty procesu    349
  Dział I. Zwrot kosztów procesu    349
  Dział II. Pomoc prawna z urzędu    375
  Tytuł VI. Postępowanie    399
  Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych    399
  Rozdział 1. Pisma procesowe    401
  Rozdział 2. Doręczenia    461
  Rozdział 3. Posiedzenia sądowe    522
  Rozdział 4. Terminy    570
  Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu    578
  Rozdział 6. Zawieszenie postępowania    596
  Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji    647
  Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze    652
  Oddział 1. Mediacja    652
  Oddział 2. Postępowanie pojednawcze    679
  Rozdział 2. Pozew    693
  Rozdział 2a. Organizacja postępowania    760
  Rozdział 3. Rozprawa    810
  Dział III. Dowody    871
  Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów    877
  Rozdział 2. Postępowanie dowodowe    897
  Oddział 1. Przepisy ogólne    897
  Oddział 2. Dokumenty    916
  Oddział 3. Zeznania świadków    941
  Oddział 4. Opinia biegłych    961
  Oddział 5. Oględziny    981
  Oddział 6. Przesłuchanie stron    984
  Oddział 7. Inne środki dowodowe    991
  Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów    996
  Dział IV. Orzeczenia    1000
  Rozdział 1. Wyroki    1005
  Oddział 1. Wydanie wyroku    1005
  Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków    1049
  Oddział 3. Wyroki zaoczne    1053
  Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków    1068
  Rozdział 1a. Nakazy zapłaty    1075
  Rozdział 2. Postanowienia sądu    1077
  Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń    1088
  Dział V. Środki odwoławcze    1097
  Rozdział 1. Apelacja    1103
  Rozdział 11. (uchylony)    1231
  Rozdział 2. Zażalenie    1231
  Dział Va. Skarga kasacyjna    1279
  Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego    1329
  Dział VI. Wznowienie postępowania    1344
  Dział VII. (uchylony)    1410
  Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia    1411
  Tytuł VII. Postępowania odrębne    1443
  Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich    1447
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    1447
  Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację    1456
  Rozdział 3. Inne sprawy    1475
  Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi    1479
  Dział IIa. Postępowanie w sprawach gospodarczych    1488
  Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych    1528
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    1528
  Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy    1581
  Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych    1596
  
  TOM II
  
  Wykaz skrótów    11
  
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)    27
  
  Część pierwsza
  Postępowanie rozpoznawcze
  
  KSIĘGA PIERWSZA. PROCES    29
  Tytuł VII. Postępowania odrębne    29
  Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania    29
  Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową    35
  Rozdział 1. (uchylony)    38
  Rozdział 2. (uchylony)    38
  Dział IVb. (uchylony)    88
  Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki    91
  Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty    101
  Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego    115
  Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego    124
  Dział IVg. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej    132
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    132
  Rozdział 2. Zabezpieczenie środka dowodowego    162
  Rozdział 3. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego    182
  Rozdział 4. Wezwanie do udzielenia informacji    196
  Rozdział 5. Powództwa szczególne    217
  Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze    231
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    234
  Rozdział 2. Postępowanie nakazowe    247
  Rozdział 3. Postępowanie upominawcze    276
  Dział VI. Postępowanie uproszczone    280
  Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych    305
  Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe    307
  Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń    322
  Dział VIII. Postępowania elektroniczne    333
  Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze    336
  KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE    353
  Tytuł I. Przepisy ogólne    356
  Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw    411
  Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego    411
  Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu    411
  Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego    411
  Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu    420
  Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu    423
  Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie    427
  Oddział 1. Przepisy ogólne    427
  Oddział 2. Doradca tymczasowy    435
  Oddział 3. Postępowanie    438
  Dział Ia. Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia    454
  Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli    463
  Rozdział 1. Sprawy małżeńskie    463
  Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze    483
  Oddział 1. Przepisy ogólne    483
  Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi    504
  Oddział 3. Sprawy o przysposobienie    520
  Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki    531
  Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką    540
  Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem    556
  Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli    562
  Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego    572
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    572
  Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia    574
  Rozdział 2a. Przepadek rzeczy    580
  Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego    580
  Oddział 2. Przepadek pojazdów    585
  Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem    588
  Rozdział 4. Zniesienie współwłasności    596
  Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu    618
  Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe    622
  Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego    644
  Przepisy wstępne    644
  (oznaczenie rozdziału 1 i tytuł oraz oznaczenie oddziału 1 i tytuł – uchylone)
  Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza    647
  Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku    666
  Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu    670
  (oznaczenie rozdziału 2 i tytuł tego rozdziału – uchylone)
  Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych    676
  Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego    680
  Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu    682
  Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego    684
  Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego    688
  Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego    692
  Rozdział 9. Dział spadku    713
  Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe    726
  Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego    729
  Dział IVb. Sprawy z zakresu prawa pracy    735
  Dział V. Sprawy depozytowe    738
  Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego    738
  Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu    748
  Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu    752
  Dział VI. Postępowanie rejestrowe    756
  KSIĘGA TRZECIA. (UCHYLONA)    775
  KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT    776
  
  Część druga
  Postępowanie zabezpieczające
  
  (OZNACZENIE ORAZ TYTUŁ KSIĘGI PIERWSZEJ – UCHYLONE)    785
  Tytuł I. Przepisy ogólne    786
  Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych    842
  Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia    876
  
  Część trzecia
  Postępowanie egzekucyjne
  
  Tytuł I. Przepisy ogólne    899
  Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności    899
  Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności    960
  Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego    1003
  Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty    1013
  Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń    1015
  Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych    1016
  Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych    1020
  Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych    1024
  Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne    1027
  Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania    1061
  Dział V. Ograniczenia egzekucji    1080
  Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne    1098
  Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych    1110
  Dział I. Egzekucja z ruchomości    1110
  Rozdział 1. Zajęcie    1110
  Rozdział 2. Sprzedaż    1131
  Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej    1150
  Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę    1157
  Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych    1172
  Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności    1190
  Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych    1209
  Dział V. Wyjawienie majątku    1227
  Dział VI. Egzekucja z nieruchomości    1235
  Rozdział 1. Przepisy wstępne    1235
  Rozdział 2. Zajęcie    1243
  Rozdział 3. Opis i oszacowanie    1267
  Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji    1279
  Rozdział 5. Warunki licytacyjne    1288
  Rozdział 6. Licytacja    1295
  Rozdział 7. Przybicie    1309
  Rozdział 8. Przysądzenie własności    1317
  Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego    1326
  Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości    1332
  Dział VII. Egzekucja ze statków morskich    1340
  Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji    1347
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    1347
  Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę    1362
  Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych    1366
  Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości    1367
  Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji    1379
  Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych    1379
  Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców    1417
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    1417
  Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy    1425
  Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego    1440
  Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej    1450
  Dział IV. (uchylony)    1455
  Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych    1455
  Dział VI. (uchylony)    1464
  
  Część czwarta
  Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
  
  (PRZEPIS WSTĘPNY – UCHYLONE)    1465
  KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA    1465
  Tytuł I. Przepisy ogólne    1467
  (oznaczenie oraz tytuł Tytułu II – uchylone)    1476
  Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie    1477
  Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym    1502
  Tytuł IVA. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym    1522
  KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY    1526
  KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE    1537
  Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa    1539
  Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu    1543
  Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych    1555
  Tytuł IV. Pomoc prawna    1558
  Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów    1589
  Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe    1592
  Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach    1596
  Tytuł VIIA. Europejskie poświadczenie spadkowe    1600
  Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności    1605
  Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń    1606
  Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej    1610
  Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym    1613
  KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI    1623
  Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych    1623
  Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych    1637
  Tytuł III. (uchylony)    1645
  Tytuł IV. (uchylony)    1645
  Tytuł V. (uchylony)    1645
  Tytuł VI. (uchylony)    1645
  KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH    1646
  Tytuł I. Przepisy ogólne    1647
  Tytuł II. Wykonanie    1652
  Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania    1661
  
  Część piąta
  Sąd polubowny (arbitrażowy)
  
  Tytuł I. Przepisy ogólne    1666
  Tytuł II. Zapis na sąd polubowny    1679
  Tytuł III. Skład sądu polubownego    1697
  Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego    1712
  Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym    1718
  Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania    1733
  Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego    1747
  Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej    1762
  
  Skorowidz przedmiotowy    1775
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia