Historia państwa i prawa polskiego. Tom I (966-1795)

-18%

Historia państwa i prawa polskiego. Tom I (966-1795)

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,00  50,00

Format: pdf

41,0050,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego i następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych. Polska jako państwo powstała w X wieku. Pod koniec wieku XVIII - w wyniku rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję - utraciła niepodległość, aby następnie w 1918 roku odrodzić się jako wolna Rzeczpospolita. W tym czasie zmieniały się jej terytorium, struktury społeczne, formy rządu, instytucje władzy i prawo. Zmiany te były wymuszane okolicznościami obiektywnymi, a zarazem wpływ na nie mieli konkretni ludzie odgrywający rolę liderów, w szczególności panujący książęta i królowie oraz osoby przynależące do elity społecznej i narodowej.


Na tle innych publikacji tego rodzaju podręcznik ten wyróżnia się nowatorskim ujęciem tematu, lekkością języka i aktualnością prezentowanej wiedzy. Jego lektura wzbogaca znajomość zagadnień Polski przedrozbiorowej, kreśląc wolny od uprzedzeń i zgodny z prawdą historyczną obraz instytucji ustrojowych i prawnych z uwzględnieniem praktyki ich funkcjonowania. Wiedza z tego zakresu umożliwia głębsze poznanie przeszłości państwa i tym samym przygotowuje do podjęcia wyzwań, jakie stoją przed współczesnym pokoleniem Polaków.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów prawa, historii, politologii i wszystkich innych kierunków, które w swym programie mają zajęcia z historii ustroju i prawa polskiego. Może też w wysokim stopniu zaspokoić potrzeby poznawcze czytelników zainteresowanych przeszłością Polski.


Rok wydania2015
Liczba stron512
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9496-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa | str.    17
  
  Rozdział    1
  Zagadnienia wstępne | str.    19
  
  1. Przedmiot historii państwa i prawa polskiego | str.    19
  2. Historia dyscypliny | str.    20
  3. Pojęcie prawa i państwa | str.    24
  3.1. Prawo | str.    24
  3.2. Państwo | str.    26
  4. Periodyzacja historii państwa i prawa polskiego | str.    29
  
  Rozdział    2
  Monarchia piastowska (966-1370) | str.    34
  
  1. Geneza polskiej państwowości | str.    34
  2. Charakterystyka ogólna | str.    37
  3. Zasady ustrojowe | str.    39
  3.1. Zasada monarchicznej formy rządu | str.    39
  3.2. Zasada suwerenności państwa polskiego | str.    43
  3.3. Zasada stratyfikacji społeczeństwa | str.    46
  3.4. Zasada powiązania państwa i Kościoła katolickiego | str.    52
  3.5. Zasada koncentracji władzy w osobie władcy | str.    56
  3.6. Zasada personalizacji władzy państwowej | str.    60
  3.7. Zasada hierarchicznej struktury urzędów państwowych | str.    62
  3.8. Zasada rozporządzalności terytorium państwa przez władcę | str.    66
  3.9. Zasada dziedziczności tronu | str.    67
  3.10. Zasada ponoszenia ciężarów osobistych i majątkowych na rzecz państwa przez jego mieszkańców | str.    69
  4. Źródła prawa w monarchii piastowskiej | str.    70
  4.1. Źródła materialne. Prawo boże | str.    70
  4.2. Źródła formalne | str.    71
  4.2.1. Zwyczaj i prawo zwyczajowe | str.    71
  4.2.2. Prawo stanowione, czyli ustawowe | str.    74
  4.2.2.1. Przywileje | str.    74
  4.2.2.2. Statuty | str.    77
  4.2.2.3. Statuty Kazimierza Wielkiego | str.    78
  4.2.2.4. Samodzielne ustawodawstwo królewskie | str.    81
  4.2.2.5. Umowy międzypaństwowe | str.    82
  4.2.3. Prawa obce | str.    83
  4.2.3.1. Źródła prawa kościelnego | str.    83
  4.2.3.1.1. Źródła powszechnego prawa kanonicznego | str.    83
  4.2.3.1.2. Prawo kościelne partykularne | str.    84
  4.2.3.1.3. Znaczenie prawa kanonicznego dla rozwoju prawa polskiego | str.    85
  4.2.3.2. Prawo niemieckie w Polsce | str.    86
  4.2.3.2.1. Zwierciadło Saskie (Sachsenspiegel, Speculum Saxonum) | str.    87
  4.2.3.2.2. Weichbild magdeburski (Ius municipale Magdeburgense) | str.    87
  4.2.3.2.3. Ortyle | str.    87
  4.2.3.2.4. Prawo chełmińskie | str.    88
  4.2.3.2.5. Prawo lubeckie | str.    88
  4.2.3.2.6. Przywileje miejskie | str.    89
  4.2.3.2.7. Wilkierze, czyli statuty miejskie | str.    90
  4.2.3.3. Prawo lenne | str.    90
  4.3. Dokumenty i ich znaczenie. Notariat publiczny | str.    91
  4.3.1. Definicja i rodzaje dokumentu | str.    91
  4.3.2. Forma dokumentu | str.    92
  4.3.3. Recepcja dokumentu w Polsce | str.    93
  4.3.4. Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce | str.    94
  4.4. Nauka prawa | str.    94
  5. Prawo sądowe | str.    95
  5.1. Organizacja sądów i postępowanie sądowe | str.    95
  5.1.1. Sądy książęce prawa polskiego | str.    95
  5.1.2. Sądy prawa niemieckiego | str.    97
  5.1.3. Sądy kościelne | str.    97
  5.1.4. Niezawisłość sędziowska | str.    98
  5.1.5. Postępowanie sądowe | str.    99
  5.1.5.1. Proces polski | str.    99
  5.1.5.2. Proces sądowy kościelny | str.    100
  5.2. Prawo prywatne | str.    101
  5.2.1. Prawo osobowe i rodzinne | str.    101
  5.2.1.1. Podmioty prawa | str.    101
  5.2.1.2. Małżeństwo i rodzina | str.    103
  5.2.1.3. Inne podmioty zbiorowe | str.    105
  5.2.2. Prawo rzeczowe | str.    106
  5.2.3. Zobowiązania | str.    109
  5.2.4. Spadkobranie (dziedziczenie) | str.    111
  5.3. Prawo karne | str.    113
  5.3.1. Przestępstwa i ich karanie | str.    113
  5.3.2. Rodzaje kar | str.    116
  5.4. Kultura prawna | str.    117
  
  Rozdział    3
  Monarchia Andegawenów i Jagiellonów (1370-1572) | str.    119
  
  1. Charakterystyka epoki. Unia z Królestwem Węgierskim i Wielkim Księstwem Litewskim | str.    119
  2. Zasady ustrojowe monarchii Andegawenów i Jagiellonów | str.    121
  2.1. Zasada stanowo-korporacyjnego podziału społeczeństwa | str.    121
  2.2. Zasada powiązania państwa i Kościoła katolickiego | str.    128
  2.3. Zasada tolerancji religijnej | str.    130
  2.4. Zasada suwerenności Korony Królestwa | str.    131
  2.5. Zasada monarchiczno-arystokratycznej formy rządu | str.    132
  2.6. Zasada ustroju parlamentarnego | str.    136
  2.7. Zasada elekcyjności tronu | str.    141
  2.8. Zasada nadrzędności prawa | str.    142
  2.9. Zasada integralności terytorialnej Królestwa Polskiego | str.    143
  2.10. Zasady podziału władzy państwowej i hierarchicznej struktury urzędów (król - urzędy - sejm) | str.    145
  2.11. Zasada zróżnicowanych obowiązków ludności w zakresie obronności i skarbowości | str.    150
  2.12. Zasada samorządności | str.    152
  3. Źródła prawa | str.    157
  3.1. Źródła materialne | str.    157
  3.2. Źródła formalne | str.    157
  3.2.1. Ustawodawstwo królewskie | str.    157
  3.2.1.1. Przywileje generalne | str.    158
  3.2.1.2. Przywileje inkorporacyjne | str.    159
  3.2.1.3. Przywileje konfirmacyjne | str.    160
  3.2.1.4. Statuty królewskie | str.    160
  3.2.1.5. Dekrety, edykty, ordynacje | str.    162
  3.2.1.6. Przywileje jednostkowe | str.    162
  3.2.2. Konstytucje sejmowe | str.    162
  3.2.3. Ustawodawstwo lokalne | str.    164
  3.2.4. Akty prawodawcze organów administracyjnych | str.    165
  3.2.5. Prawo zwyczajowe | str.    165
  3.2.6. Kodyfikacja prawa pospolitego | str.    166
  3.2.7. Kodyfikacje partykularne | str.    172
  3.2.8. Recepcja prawa rzymskiego w Polsce | str.    174
  3.2.9. Księgi sądowe | str.    175
  3.2.10. Księgi urzędów | str.    177
  3.2.11. Prawo miejskie | str.    179
  3.2.11.1. Źródła podstawowe | str.    179
  3.2.11.2. Próba kodyfikacji prawa miejskiego | str.    180
  3.2.11.3. Przywileje królewskie | str.    180
  3.2.11.4. Wilkierze | str.    180
  3.2.11.5. Konstytucje sejmowe w sprawach miejskich | str.    181
  3.2.11.6. Ortyle | str.    181
  3.2.12. Prawo kościelne | str.    181
  3.2.12.1. Charakterystyka ogólna | str.    181
  3.2.12.2. Statuty synodalne i ich kodyfikacje | str.    182
  3.2.12.3. Księgi kościelne | str.    183
  3.2.12.4. Prawo kościoła prawosławnego | str.    183
  3.2.13. Prawo wiejskie | str.    183
  3.2.14. Nauka prawa w XV-XVI w. | str.    184
  3.2.14.1. Ośrodki kształcenia | str.    184
  3.2.14.2. Nauka prawa | str.    185
  3.2.15. Kultura prawna | str.    186
  
  Rozdział    4
  Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569/1572-1795) | str.    189
  
  1. Powstanie Rzeczypospolitej - Unia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1569 r. | str.    189
  2. Charakterystyka ogólna | str.    190
  3. Zasady ustrojowe | str.    190
  3.1. Zasada podziału stanowego społeczeństwa | str.    191
  3.2. Zasada wolności obywatelskich szlachty | str.    192
  3.3. Zasada równości szlachty | str.    194
  3.4. Zasada upośledzenia prawnego mieszczaństwa | str.    195
  3.5. Zasada poddaństwa chłopów | str.    197
  3.6. Zasada powiązania państwa i Kościoła katolickiego | str.    198
  3.7. Zasada tolerancji religijnej (pokoju religijnego) | str.    200
  3.8. Zasada poszanowania praw mniejszości etnicznych | str.    202
  3.9. Zasada suwerenności (samowładności i niepodległości) Rzeczypospolitej | str.    203
  3.10. Zasada suwerenności narodu szlacheckiego | str.    204
  3.11. Zasada mieszanej (monarchiczno-republikańskiej) formy rządu | str.    205
  3.12. Zasada jedności Rzeczypospolitej | str.    206
  3.13. Zasada podziału władzy | str.    209
  3.14. Zasada ustroju parlamentarnego | str.    209
  3.15. Zasada elekcyjności tronu | str.    210
  3.16. Zasada nadrzędności prawa (zasada praworządności) | str.    212
  3.17. Zasada poszanowania partykularnych odrębności prawnych prowincji i ziem | str.    214
  3.18. Zasada odpowiedzialności głowy państwa (króla) | str.    214
  3.19. Zasady dożywotniości i niepołączalności urzędów | str.    215
  3.20. Zasada samorządności | str.    216
  3.21. Zasada jednomyślności | str.    220
  3.22. Prawo wolnego głosu i wolnego sprzeciwu (liberum veto) | str.    221
  3.23. Zasada wyboru sędziów | str.    222
  4. Źródła prawa | str.    223
  4.1. Źródła materialne - prawo boże | str.    223
  4.2. Źródła formalne | str.    223
  4.2.1. Prawa fundamentalne. Ustawy zasadnicze | str.    224
  4.2.2. Ustawy - konstytucje sejmowe | str.    228
  4.2.3. Ustawy konfederackie | str.    230
  4.2.4. Uchwały sejmikowe | str.    231
  4.2.5. Prawo zwyczajowe | str.    232
  4.2.6. Senatus consulta | str.    232
  4.2.7. Traktaty międzynarodowe | str.    233
  4.2.8. Akty królewskie | str.    234
  4.2.9. Rezolucje Rady Nieustającej | str.    235
  4.2.10. Akty prawodawcze innych władz administracyjnych i sądowych, centralnych i lokalnych | str.    235
  4.2.11. Prawa partykularne | str.    236
  4.2.12. Próby kodyfikacji prawa polskiego w epoce oświecenia | str.    240
  4.2.13. Prawo miejskie - ustawy miejskie - księgi miejskie | str.    245
  4.2.14. Prawo wiejskie - ustawy wiejskie | str.    247
  4.2.15. Prawo kościelne | str.    248
  4.2.16. Akty prawne insurekcji kościuszkowskiej | str.    249
  4.2.17. Nauka prawa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XVI-XVIII wieku) | str.    250
  
  Rozdział    5
  Sądownictwo i prawo sądowe w monarchii Andegawenów i Jagiellonów oraz w I Rzeczypospolitej (1370-1795) | str.    255
  
  1. Sądownictwo | str.    255
  1.1. Zasady ustrojowe sądownictwa | str.    255
  1.1.1. Zasada sądów stanowych i wspólnotowych | str.    255
  1.1.2. Zasada kolegialności sądów | str.    256
  1.1.3. Zasada wybieralności sędziów | str.    256
  1.1.4. Zasada instancyjności | str.    257
  1.1.5. Zasada niezawisłości sędziów | str.    257
  1.1.6. Zasada odpowiedzialności sędziów za wydany wyrok | str.    258
  1.1.7. Zasada oddzielenia sądów od władzy administracyjnej | str.    258
  1.1.8. Prawo łaski | str.    258
  2. Organizacja sądów w XIV-XVIII w. | str.    259
  2.1. Sądy szlacheckie | str.    259
  2.2. Sądy miejskie | str.    265
  2.3. Sądy wiejskie | str.    266
  2.4. Sądy kościelne | str.    266
  2.5. Adwokatura | str.    267
  2.6. Instygatorzy | str.    268
  2.7. Reforma sądownictwa w czasach Sejmu Wielkiego (1788-1792) | str.    268
  2.8. Sądy nadzwyczajne insurekcji kościuszkowskiej (1794) | str.    270
  3. Postępowanie sądowe | str.    271
  3.1. Charakterystyka ogólna | str.    271
  3.2. Postępowanie w sądach prawa polskiego | str.    272
  3.2.1. Właściwość sądowa | str.    272
  3.2.2. Strony procesowe | str.    273
  3.2.3. Pozwanie | str.    274
  3.2.4. Terminy, dylacje, ferie sądowe | str.    276
  3.2.5. Wokanda | str.    277
  3.2.6. Rozprawa | str.    278
  3.2.7. Dowody | str.    279
  3.2.8. Wyrok | str.    283
  3.2.9. Proces niestanny | str.    284
  3.2.10. Środki odwoławcze | str.    285
  3.2.11. Egzekucja wyroków sądowych | str.    287
  3.2.12. Postępowanie konkursowe | str.    288
  3.2.13. Opłaty sądowe. Koszty postępowania | str.    288
  3.2.14. Odrębności procesowe w sprawach karnych | str.    289
  3.2.14.1. Postępowanie per inquisitionem. Proces mieszany | str.    289
  3.2.14.2. Środki zapobiegawcze | str.    291
  3.2.15. Postępowania szczególne | str.    292
  3.2.16. Postępowanie polubowne | str.    294
  3.3. Postępowanie w sądach miejskich | str.    295
  3.4. Postępowanie w sądach wiejskich | str.    297
  4. Prawo prywatne | str.    299
  4.1. Charakterystyka ogólna | str.    299
  4.2. Podmioty prawa | str.    301
  4.2.1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str.    301
  4.3. Prawo małżeńskie osobowe | str.    302
  4.4. Prawo małżeńskie majątkowe | str.    304
  4.5. Prawo rodzinne i opiekuńcze | str.    306
  4.5.1. Stosunki rodzinne | str.    306
  4.5.2. Opieka | str.    307
  4.6. Prawo spadkowe | str.    307
  4.6.1. Dziedziczenie ustawowe (beztestamentowe) | str.    307
  4.6.2. Dziedziczenie testamentowe | str.    310
  4.6.3. Dziedziczenie prawem kaduka (iure caduco) | str.    311
  4.6.4. Działy spadkowe | str.    311
  4.6.5. Ordynacje | str.    312
  4.7. Prawo rzeczowe | str.    312
  4.7.1. Rzeczy | str.    312
  4.7.2. Posiadanie. Ochrona posiadania | str.    314
  4.7.3. Własność | str.    315
  4.7.3.1. Treść prawa własności | str.    315
  4.7.3.2. Współwłasność. Niedział rodzinny | str.    317
  4.7.3.3. Ograniczenia własności | str.    318
  4.7.3.4. Ochrona własności | str.    319
  4.7.3.5. Nabycie własności | str.    320
  4.7.4. Ograniczone prawa rzeczowe | str.    322
  4.7.4.1. Wolności | str.    322
  4.7.4.2. Użytkowanie rzeczy | str.    323
  4.7.4.3. Ciężary realne. Wyderkaf | str.    323
  4.7.4.4. Zastaw | str.    324
  4.8. Prawo zobowiązań | str.    326
  4.8.1. Zobowiązania z umów (ex contractu) | str.    326
  4.8.1.1. Zawarcie umowy | str.    326
  4.8.1.2. Ograniczenia wolności umów | str.    328
  4.8.1.3. Causa contractus | str.    330
  4.8.1.4. Utwierdzenie i umocnienie zobowiązań | str.    330
  4.8.1.5. Umowy typowe | str.    333
  4.8.2. Zobowiązania z czynów niedozwolonych | str.    340
  4.8.3. Zobowiązania z mocy prawa (ex lege) | str.    341
  4.8.4. Wygaśnięcie zobowiązań | str.    342
  4.8.4.1. Zapłata | str.    342
  4.8.4.2. Egzekucja przymusowa | str.    343
  4.8.4.3. Śmierć dłużnika lub wierzyciela | str.    344
  4.8.4.4. Dawność (praescriptio) | str.    344
  4.8.4.5. Potrącenie | str.    344
  4.8.4.6. Porozumienie stron (nowacja) | str.    345
  5. Prawo karne | str.    345
  5.1. Charakterystyka ogólna | str.    345
  5.2. Pojęcie przestępstwa | str.    347
  5.3. Związek przyczynowy | str.    348
  5.4. Podmiot przestępstwa | str.    348
  5.4.1. Odpowiedzialność indywidualna. Wyjątki | str.    348
  5.4.2. Udział w przestępstwie | str.    349
  5.4.3. Współsprawstwo i pomocnictwo | str.    349
  5.4.4. Podżeganie | str.    350
  5.4.5. Poplecznictwo | str.    350
  5.5. Usiłowanie | str.    350
  5.6. Podmiotowa strona przestępstwa | str.    351
  5.6.1. Wina umyślna | str.    351
  5.6.2. Wina nieumyślna | str.    352
  5.7. Okoliczności wykluczające karalność | str.    353
  5.7.1. Szczególne uprawnienia | str.    353
  5.7.2. Obrona konieczna | str.    353
  5.7.3. Zemsta, dozwolona samopomoc | str.    354
  5.7.4. Czynny żal | str.    355
  5.7.5. Łaska królewska | str.    355
  5.7.6. Ugoda z pokrzywdzonym | str.    355
  5.7.7. Dawność | str.    356
  5.7.8. Zgoda potencjalnego pokrzywdzonego | str.    356
  5.7.9. Stan wyższej konieczności | str.    356
  5.7.10. Rozkaz | str.    357
  5.7.11. Błąd | str.    357
  5.7.12. Nieletniość, upośledzenie umysłowe | str.    357
  5.8. Zbieg przestępstw | str.    358
  5.9. Kara | str.    358
  5.9.1. Cele kary | str.    358
  5.9.2. Zasady wymiaru kary | str.    360
  5.9.2.1. Kara odpowiednia | str.    360
  5.9.2.2. Okoliczności wpływające na wymiar kary | str.    360
  5.9.3. Kary publiczne | str.    362
  5.9.3.1. Kara śmierci | str.    363
  5.9.3.2. Kary na ciele | str.    363
  5.9.3.3. Infamia | str.    364
  5.9.3.4. Kary na wolności | str.    365
  5.9.3.5. Utrata urzędu | str.    367
  5.9.3.6. Kary majątkowe publiczne | str.    367
  5.9.3.7. Kary arbitralne | str.    368
  5.9.4. Kary prywatne | str.    369
  5.9.4.1. Kary pieniężne | str.    369
  5.9.4.2. Zadośćuczynienie moralne | str.    370
  5.9.5. Kary kościelne | str.    370
  5.9.6. Zakłady (vadia) | str.    371
  5.9.7. Struktura kar | str.    372
  5.10. Rodzaje przestępstw | str.    372
  5.10.1. Przestępstwa publiczne i prywatne | str.    372
  5.10.2. Obraza majestatu królewskiego (crimen laesae maiestatis) i zdrada państwa (crimen perduellionis) | str.    373
  5.10.3. Przestępstwa przeciwko interesom skarbowym państwa | str.    374
  5.10.4. Przestępstwa przeciwko religii i Kościołowi katolickiemu | str.    376
  5.10.5. Pogwałcenie miru sądów i zgromadzeń szlacheckich | str.    379
  5.10.6. Przestępstwa urzędnicze | str.    379
  5.10.7. Przestępstwa wojskowe | str.    380
  5.10.8. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str.    381
  5.10.9. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu | str.    383
  5.10.10. Przestępstwa przeciwko interesom pospolitym | str.    384
  5.10.11. Przestępstwa przeciwko ludności żydowskiej | str.    385
  5.10.12. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str.    385
  5.10.13. Przestępstwa przeciwko czci szlacheckiej | str.    388
  5.10.14. Przestępstwa przeciwko obyczajności publicznej | str.    388
  5.10.15. Przestępstwa przeciwko własności prywatnej | str.    389
  5.10.16. Gwałty na osobie | str.    391
  5.10.17. Gwałty na mieniu i szkody ziemskie | str.    391
  5.10.18. Zbiegostwo poddanych | str.    392
  
  Epilog
  Rozbiory I Rzeczypospolitej. Przyczyny i skutki | str.    394
  
  1. "Zadawnione rządu naszego wady" | str.    394
  2. Rozbiory I Rzeczypospolitej | str.    395
  3. Przyczyny i skutki rozbiorów | str.    397
  
  Ilustracje | str.    401
  
  Bibliografia (wybór) | str.    409
  
  Indeks osobowy | str.    435
  
  Indeks przedmiotowy | str.    449
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia