Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych. Poradnik z wzorami dokumentów

-20%

Środki ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych. Poradnik z wzorami dokumentów

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

Poradnik szczegółowo i przystępnie omawia problematykę środków ochrony prawnej w nowym prawie zamówień publicznych, które wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Uwzględniając najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny, a także wciąż opracowywane nowelizacje do nowej ustawy, szczegółowo opisano postępowanie odwoławcze i skargowe, ich przebieg, a także prawa i obowiązki stron i uczestników tych postępowań. Odniesiono się także do wprowadzonej na gruncie nowej ustawy możliwości zaskarżania orzeczeń Sądu Zamówień Publicznych skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Książka zawiera ponadto wzory pism w postępowaniu odwoławczym i skargowym, które będą pomocne zarówno profesjonalnym pełnomocnikom, jak i bezpośrednim uczestnikom procesu udzielania zamówień publicznych.


W książce omówiono zagadnienia takie jak:


uprawnienie podmiotowe do korzystania ze środków ochrony prawnej,
charakter postępowania odwoławczego pod rządami nowej ustawy,
naruszenie przepisów ustawy przez zamawiającego.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest głównie do profesjonalnych pełnomocników, adwokatów, radców prawnych i aplikantów. Z uwagi na kompleksowe zestawienie analizy naukowej i praktycznej zainteresuje również arbitrów oraz sędziów, a także wykonawców i zamawiających.


Liczba stron372
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-717-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. Wprowadzenie
   II. Ewolucja środków ochrony prawnej w polskim prawie zamówień publicznych.
   1. Od protestu do odwołania
   2. Sądowa kontrola orzeczeń KIO na tle historycznym
   III. Nowe prawo zamówień publicznych
   1. Istota wprowadzenia
   2. Główne kierunki zmian
   3. Przepisy przejściowe i wprowadzające
   IV. Środki ochrony prawnej w ustawie prawo zamówień publicznych
   1. Zawiadomienie o naruszeniu przepisów
   a. Forma i tryb zawiadomienia
   b. Skuteczność prawna
   2. Odwołanie
   a. Charakter prawny
   b. Przesłanki wniesienia odwołania
   c. Legitymacja czynna i bierna
   d. Przedmiot odwołania
   e. Warunki formalne odwołania
   i. Termin na wniesienie odwołania
   ii. Forma
   iii. Treść
   str. 8
   iv. Doręczanie
   v. Opłata
   f. Cofnięcie odwołania
   i. Cofnięcie w całości
   ii. Cofnięcie części zarzutów
   iii. Skutki cofnięcia
   g. Uwzględnienie odwołania
   i. Uwzględnienie odwołania w całości
   ii. Uwzględnienie niektórych zarzutów odwołania
   iii. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania
   h. Przystąpienie do odwołania
   i. Podmiot uprawniony do przystąpienia
   ii. Dopuszczenie przystępującego do udziału w postępowaniu
   iii. Opozycja przeciwko przystąpieniu
   iv. Prawa i obowiązki przystępującego
   i. Pełnomocnik w postępowaniu przed KIO
   i. Osoba pełnomocnika
   ii. Prawa i obowiązki pełnomocnika
   iii. Pełnomocnictwo
   j. Zakaz zawarcia umowy
   i. Zakaz zawarcia umowy i Stand Still
   ii. Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
   iii. Postępowanie w przedmiocie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy
   k. Przebieg postępowania odwoławczego
   i. Usuwanie braków formalnych
   ii. Doręczanie pism i korespondencji
   iii. Rozprawa przed KIO
   iv. Postępowanie dowodowe
   1. Rodzaje dowodów
   2. Sposób przeprowadzenia dowodów
   3. Ciężar dowodu
   4. Ciężar dowodu w sprawach dotyczących rażąco niskiej ceny
   l. Wyrokowanie
   i. Wydawanie orzeczeń
   ii. Orzeczenia niemerytoryczne
   iii. Orzeczenia merytoryczne
   1. Oddalenie odwołania
   2. Uwzględnienie odwołania
   iv. Kary finansowe
   m. Rektyfikacja orzeczeń KIO
   n. Prawomocność i wykonalność orzeczeń KIO
   o. Koszty postępowania odwoławczego
   3. Skarga do sądu.
   1. Charakter prawny skargi
   2. Legitymacja czynna i bierna
   3. Interwencja uboczna
   a. Zgłoszenie interwencji
   4. Warunki formalne skargi
   a. Termin na wniesienie
   str. 9
   b. Przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym
   c. Właściwość sądu
   d. Doręczenia
   e. Sposób wniesienia skargi
   f. Skarga jako pismo procesowe
   g. Elementy niezbędne skargi
   h. opłata sądowa
   5. Pełnomocnictwo
   a. Pełnomocnik w postępowaniu sądowym
   b. Rodzaje pełnomocnictw
   c. Zakres pełnomocnictwa
   d. Forma pełnomocnictwa
   6. Zabezpieczenie postępowania
   a. Reguła stand still
   b. Wniosek o zabezpieczenie postępowania
   c. Postępowanie zabezpieczające
   d. Zaskarżalność rozstrzygnięć w przedmiocie zabezpieczenia
   7. Cofnięcie skargi
   8. Uznanie skargi
   9. Cofnięcie odwołania w toku postępowania sądowego
   10. Przebieg postępowania
   a. Usuwanie braków formalnych
   b. Dowody w postępowaniu sądowych
   i. Dopuszczalność zgłaszania nowych dowodów,
   ii. Rodzaje dowodów
   c. Rozprawa
   d. Orzeczenia sądu
   i. Postanowienia
   ii. Wyroki
   1. Oddalenie skargi
   2. Uwzględnienie skargi
   a. Uchylenie i zmiana wyroku KIO
   b. Rozstrzygnięcie co do istoty sprawy
   c. Stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy
   iii. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych
   iv. Prawomocność i wykonalność wyroków sądu
   11. Koszty postępowania sądowego
   a. Koszty procesu
   i. koszty sądowe
   ii. koszty stron
   iii. koszty zastępstwa procesowego
   b. Rozstrzyganie o kosztach procesu
   c. Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy
   d. Zasada stosunkowego rodzielenia kosztów
   e. Zasada zniesienia kosztów
   f. Koszty współuczestników postępowania i interwenientów
   12. Pytanie prawne do Sądu Najwyższego
   13. Rektyfikacja orzeczeń sądu
   V. Zażalenie na postanowienie przedmiocie kosztów postępowania ze skargi na orzeczenie KIO
   1. Charakter zażalenia
   str. 10
   2. Termin i sposób wniesienia
   3. Warunki formalne
   4. Koszty i opłaty
   VI. Skarga kasacyjna.
   1. Uwagi do nowego prawa zamówień publicznych
   2. Termin wniesienia skargi kasacyjnej
   3. Warunki formalne skargi kasacyjnej
   4. Rozpoznanie skargi
   5. Rodzaje orzeczeń Sądu Najwyższego
   VI. Wzory dokumentów
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia