Metody badawcze w naukach politycznych

-20%

Metody badawcze w naukach politycznych

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,6433,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jakie zastosowanie mają badania empiryczne w politologii?


Do czego służy plan badań i jak go zaprojektować?


Jakie są rodzaje danych i techniki ich zbierania?


Jak zrobić odpowiedni przegląd literatury?


Jaką próbę najlepiej dobrać?


Jak przeprowadzić badanie sondażowe?


Najczęściej stosowany podręcznik do nauki metod badawczych w politologii. Jego główna zaleta to jasna, czytelna konstrukcja: od prezentacji idei, konkretnego pomysłu do hipotez i kolejnych kroków, jakie należy podjąć, chcąc skutecznie przeprowadzić badanie. Autorzy kładą nacisk na empiryczny charakter badań, pokazują, że omawiane metody umożliwiają badanie i opisywanie rzeczywistości w systematyczny i powtarzalny sposób.


Dodatkowo zawiera:


? wprowadzenie do statystyki, w tym analizy wielozmiennowej;


? przykłady przeprowadzonych projektów badawczych;


? raport z badań z komentarzem;


? zestawienia statystyczne oraz tabele wyników przedstawionych badań;


? wykresy i grafy;


? kluczowe pojęcia i definicje oraz lektury uzupełniające.


Liczba stron640
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16321-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Rozdział 1 Wprowadzenie    15
    Badanie zwycięzców i przegranych w polityce    18
    Kto głosuje, a kto nie?    22
    Łamanie praw człowieka    25
    Rzut oka na orzecznictwo sądowe i jego skutki    26
    Wywieranie wpływu na administrację    29
    Wpływ kampanii na wyborców    31
    Badanie poparcia społecznego dla zaangażowania Stanów Zjednoczonych za granicą    34
    Podsumowanie    37
    Wprowadzone pojęcia    40
  Rozdział 2 Naukowe badanie polityki    41
    Cechy wiedzy naukowej    43
      Waga teorii    49
    Nabywanie wiedzy empirycznej: metoda naukowa    54
      Dedukcja i indukcja    56
      Metoda naukowa w działaniu    58
    Czy politologia jest prawdziwą „nauką”?    59
      Zastrzeżenia praktyczne    59
      Zastrzeżenia filozoficzne    61
    Krótka historia politologii jako dyscypliny naukowej    63
      Era tradycyjnych nauk politycznych    63
      Rewolucja empiryczna    64
      Politologia dzisiaj: pokojowa koegzystencja?    66
    Podsumowanie    68
    Wprowadzone pojęcia    71
    Zalecane lektury    73
  Rozdział 3 Budulec naukowych badań społecznych: hipotezy, pojęcia i zmienne    75
    Określenie pytania badawczego    76
    Proponowanie wyjaśnień    80
    Formułowanie hipotez    85
      Cechy dobrej hipotezy    85
      Określanie jednostek analizy    90
      Analiza międzypoziomowa: wnioskowanie ekologiczne i błąd ekologiczny    91
    Definiowanie pojęć    95
    Podsumowanie    99
    Wprowadzone pojęcia    100
    Zalecane lektury    101
  Rozdział 4 Budulec naukowych badań społecznych: pomiar    103
    Opracowanie strategii pomiaru    105
    Przykłady pomiarów w politologii: przejście do operacjonalizacji    107
    Ścisłość pomiarów    109
      Rzetelność    109
      Trafność    112
      Problemy z rzetelnością i trafnością pomiaru w politologii    117
    Precyzja pomiaru    119
      Poziomy pomiaru    119
      Działanie z precyzją: za mało, czy za dużo    122
    Mierniki złożone z wielu pozycji    124
      Indeksy    125
      Skale    127
    Podsumowanie    132
    Wprowadzone pojęcia    134
    Zalecane lektury    135
  Rozdział 5 Plan badań    137
    Wnioskowanie przyczynowe i eksperyment kontrolowany    139
      Zależności przyczynowe a zależności pozorne    139
      Kontrolowane eksperymenty randomizowane    142
      Randomizacja i przypisanie badanych do grup    147
    Interpretacja i uogólnianie wyników eksperymentu    148
      Trafność wewnętrzna    148
      Trafność zewnętrzna    151
    Inne odmiany planu eksperymentalnego    153
      Plan prostego posttestu    153
      Plan z powtarzanymi pomiarami    154
      Plan z wieloma grupami    156
      Eksperymenty terenowe    157
    Plany nieeksperymentalne    163
      Plany badań na małej próbie    165
      Plany badań przekrojowych: sondaże i analiza danych zagregowanych    172
      Plany dużych badań dynamicznych (szeregów czasowych)    176
      Badania panelowe    178
    Inne strategie badawcze    183
      Modelowanie formalne    183
      Symulacja    188
    Podsumowanie    191
    Wprowadzone pojęcia    195
    Zalecane lektury    198
  Rozdział 6 Przegląd literatury przedmiotu    199
    Wybór tematu badań    200
    Po co przeprowadzać przegląd literatury?    204
    Zbieranie źródeł do przeglądu literatury    205
      Określanie naukowej literatury przedmiotu    206
      Określanie przydatnych źródeł popularnych    212
      Czytanie literatury przedmiotu    216
    Opisywanie przeglądu literatury    217
    Anatomia przeglądu literatury    219
    Podsumowanie    224
    Wprowadzone pojęcia    225
    Zalecane lektury    225
  Rozdział 7 Dobór próby    227
    Podstawy doboru próby    228
      Populacja czy próba?    230
      Podstawowe pojęcia    231
    Rodzaje prób    234
      Prosta próba losowa    235
      Próba systematyczna    238
      Próba warstwowa    239
      Próba grupowa    242
      Próby nielosowe    244
      Próby a wnioskowanie statystyczne: wprowadzenie    246
      Wartości oczekiwane    247
      Pomiar zmienności estymatorów: błędy standardowe    249
      Rozkłady z prób    253
      Jak duża próba?    254
    Podsumowanie    257
    Wprowadzone pojęcia    259
    Zalecane lektury    261
  Rozdział 8 Obserwacje empiryczne: obserwacja bezpośrednia i pośrednia    263
    Rodzaje danych i techniki ich gromadzenia    263
      Jakościowe a ilościowe zastosowania danych    264
      Wybór metody gromadzenia danych    265
    Obserwacja    268
    Obserwacja bezpośrednia    270
    Obserwacja pośrednia    275
      Mierniki śladów fizycznych    276
      Problemy z trafnością w obserwacji pośredniej    277
      Kwestie etyczne w obserwacji    278
    Podsumowanie    280
    Wprowadzone pojęcia    283
    Zalecane lektury    284
  Rozdział 9 Analiza dokumentów: wykorzystanie źródeł zapisanych    285
    Rodzaje źródeł zapisanych    286
      Zapisy sporadyczne    286
      Zapisy ciągłe    291
      Porównanie zapisów ciągłych i zapisów sporadycznych    296
      Poparcie dla działań prezydenta    298
    Analiza treści    301
      Procedury analizy treści    302
      Relacje z kampanii prezydenckich    305
    Zalety i wady źródeł zapisanych    309
    Podsumowanie    312
    Wprowadzone pojęcia    314
    Zalecane lektury    314
  Rozdział 10 Badania sondażowe i wywiady    317
    Podstawy: zapewnienie trafności i rzetelności    319
    Badania sondażowe    322
      Rodzaje sondaży    322
      Cechy sondaży    325
      Jakość odpowiedzi    334
      Rodzaje sondaży a jakość odpowiedzi    337
      Formułowanie pytań    340
      Rodzaje pytań    345
      Kolejność pytań    348
      Układ kwestionariusza    351
    Wykorzystanie archiwalnych sondaży    351
      Zalety korzystania z archiwalnych sondaży    352
      Archiwa ogólnodostępne    353
    Prowadzenie wywiadów    358
      Tajniki wywiadów    360
    Podsumowanie    364
    Wprowadzone pojęcia    368
    Zalecane lektury    370
  Rozdział 11 Statystyka: pierwsze kroki    371
    Macierz danych    372
      Opis i przeglądanie danych    372
      Rozkłady częstości, frakcje i procenty    373
    Statystyki opisowe    381
      Miary tendencji centralnej    382
      Miary zmienności, czyli rozproszenia    389
      Odchylenia od tendencji centralnej    394
    Wykresy do prezentacji i wstępnej analizy    404
      Wykresy prezentacyjne: słupkowe i kołowe    407
      Wykresy analityczne    408
    Wnioskowanie statystyczne    415
      Dwa rodzaje wnioskowania    416
      Testowanie hipotez    417
      Testy istotności dla średniej    428
    Przedziały ufności a poziomy ufności: raportowanie szacowanych parametrów populacji    438
    Podsumowanie    441
    Wprowadzone pojęcia    445
    Zalecane lektury    447
  Rozdział 12 Analiza zależności między dwiema zmiennymi    449
    Podstawy wykrywania i mierzenia zależności    450
      Rodzaje zależności    451
      Siła zależności    453
      Podsumowania liczbowe: miary związku    453
    Tabele krzyżowe dla zmiennych nominalnych i porządkowych    455
      Pierwszy rzut oka na siłę zależności    458
      Kierunek zależności    461
      Współczynniki dla zmiennych porządkowych    463
      Współczynnik dla danych nominalnych    470
      Zależności w tabeli 2 × 2: iloraz szans    476
      Testowanie zależności statystycznej w tabelach    479
    Analiza wariancji i różnice między średnimi    488
      Różnica między średnimi czyli wielkość efektu    489
      Różnice między frakcjami    496
      Analiza wariancji    498
    Analiza regresji    503
      Wykresy rozrzutu    503
      Wykresy macierzowe    507
      Modelowanie zależności liniowych    509
      Model regresji    510
      Interpretacja parametrów    512
      Pomiar dopasowania linii regresji    514
      Współczynnik korelacji    517
      Standaryzowane współczynniki regresji    520
      Wnioskowanie o parametrach regresji    522
      Regresja jest wrażliwa na duże wartości    524
    Podsumowanie    525
    Wprowadzone pojęcia    527
    Zalecane lektury    529
  Rozdział 13 Analiza wielozmiennowa    531
    Analiza wielozmiennowa danych kategorialnych    533
    Regresja wielokrotna    543
      Interpretacja parametrów    545
      Zmienne sztuczne    548
      Szacowanie i obliczanie równania regresji    550
      Standaryzowane współczynniki regresji    550
      Pomiar dobroci dopasowania    553
      Testy istotności    554
    Regresja logistyczna    555
      Szacowanie współczynników modelu    563
      Miary dopasowania    563
      Testy istotności    566
      Inna interpretacja współczynników regresji logistycznej    568
      Konkretny przykład    571
    Podsumowanie    574
    Wprowadzone pojęcia    576
    Zalecane lektury    577
  Rozdział 14 Raport z badań. Przykład z komentarzem    579
    Przykład raportu z badań    580
    Analiza przykładu raportu z badań    597
  Aneksy    603
    A. Prawdopodobieństwa na krańcach krzywej rozkładu normalnego    605
    B. Wartości krytyczne z rozkładu t    606
    C. Rozkład wartości chi-kwadrat dla różnych wartości prawdopodobieństwa prawostronnego    607
    D. Rozkład F    609
  Słowniczek pojęć    611
  Indeks rzeczowy    627
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia