Chemia fizyczna. Tom 2

Chemia fizyczna. Tom 2

Fizykochemia molekularna

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znakomity podręcznik wybitnych wykładowców!

Tom drugi 2-tomowego dzieła Chemia fizyczna.

Znany od ponad 30 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim podręcznik został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii. Obok ścisłej prezentacji formalnej podstaw przedmiotu, książka zawiera obszerny i czytelnie napisany komentarz, liczne odniesienia do eksperymentu oraz opis najnowszych osiągnięć w zakresie:

- kwantowo-chemicznych metod obliczeniowych,
- widm atomowych i molekularnych,
- oddziaływań międzycząsteczkowych,
- nieliniowych właściwości optycznych materiałów,
- spektroskopii molekularnej (MW, IR, Raman, UV-VIS, XPS, UPS, ESCA, Auger),
- rezonansu magnetycznego (NMR, EPR), w tym metod impulsowych i obrazowania,
- struktury i właściwości materiałów,
- ciekłych kryształów i ich zastosowań,
- fotografii srebrowej i fotografii cyfrowej,
- historii odkryć naukowych w fizykochemii.

W podręczniku zastosowano obowiązującą nomenklaturę fizykochemiczną.

Tom 2 obejmuje zaawansowane zagadnienia chemii fizycznej zebrane w rozdziałach:

- podstawy mechaniki kwantowej i struktura elektronowa atomów;
- wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe;
- elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek;
- spektroskopia molekularna;
- struktura i właściwości ciał stałych i ciekłych kryształów;
- fotochemia;
- elementy termodynamiki statystycznej.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemii, biologii, fizyki i farmacji, a także dla wykładowców i pracowników naukowych.


Liczba stron724
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14568-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XIII
  8. PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ I STRUKTURA ELEKTRONOWA ATOMÓW    1
    8.1. Podstawy doświadczalne teorii kwantów    1
      8.1.1. Promieniowanie ciała doskonale czarnego i hipoteza kwantów energii    1
      8.1.2. Zewnętrzny efekt fotoelektryczny. Efekt Comptona    4
      8.1.3. Widma atomowe i teoria Bohra    7
    8.2. Dualistyczny charakter cząstek materii i podstawy mechaniki kwantowej    12
      8.2.1. Hipoteza de Broglie'a    12
      8.2.2. Zasada nieoznaczności Heisenberga    14
      8.2.3. Funkcja falowa i pierwszy postulat mechaniki kwantowej    17
      8.2.4. Drugi postulat mechaniki kwantowej    18
      8.2.5. Trzeci postulat mechaniki kwantowej. Równanie Schrödingera    19
      8.2.6. Wartości spodziewanie. Czwarty postulat mechniki kwantowej    20
      8.2.7. Znaczenie fizyczne komutacyjnych właściwości operatorów kwantowo-mechanicznych    22
      8.2.8. Cząstka w pudle potencjału    23
      8.2.9. Efekt tunelowy    28
    8.3. Atom wodoru i jony wodoropodobne    30
      8.3.1. Równanie Schrödingera dla atom wodooru i jonów wodoropodobnych    30
      8.3.2. Liczby kwantowe n, l i m. Kwantowanie przestrzenne    34
      8.3.3. Orbitale atomowe i ich rozmieszczenie w przestrzeni    36
      8.3.4. Spin elektronu    41
      8.3.5. Momenty magnetyczne elektronu w atomie    43
      8.3.6. Sprzężenie spinowo-orbitalne i wewnętrzna liczba kwantowa j    44
    8.4. Struktura elektronowa atomów wieloelektronowych    46
      8.4.1. Orbitale atomowe wieloelektronowych atomów    46
      8.4.2. Zakaz Pauliego    48
      8.4.3. Rozbudowa powłok elektronowych i konfiguracje elektronowe atomów    49
      8.4.4. Energia jonizacji i powinowactwo elektronowe    53
      8.4.5. Wypadkowy orbitalny moment pędu i wypadkowy spin elektronów atomu. Liczby kwantowe L i S    54
      8.4.6. Całkowity moment pędu elektronów w atomie i związany z nim moment magnetyczny    57
      8.4.7. Poziomy energetyczne atomów w przypadku sprzężenia LS    59
    8.5. Przybliżone metody mechaniki kwantowej    61
      8.5.1. Przybliżenie adiabatyczne i przybliżenie Borna-Oppenheimera    61
      8.5.2. Metoda wariacyjna i metoda kombinacji liniowych    63
      8.5.3. Rachunek zaburzeń Rayleigha-Schrödingera    64
      8.5.4. Rachunek zaburzeń zależnych od czasu    66
      8.5.5. Funkcja falowa układu wieloelektronowego. Wyznacznik Slatera    68
      8.5.6. Równania metody Hartree-Focka dla układu zamkniętopowłokowego. Energia korelacji    70
    8.6. Widma atomowe    72
      8.6.1. Absorpcja i emisja promieniowania. Momenty przejścia    72
      8.6.2. Reguły wyboru dla przejśc promienistych w atomach    77
      8.6.3. Nadsubtelna struktura linii w widmach atomowych    78
      8.6.4. Widma atomów metali alkalicznych    79
      8.6.5. Widma atomów o konfiguracji ns2 w stanie podstawowym    81
      8.6.6. Zjawiska Zeemana i Starka    83
      8.6.7. Widm rentgenowskie atomów    85
  9. WIĄZANIA CHEMICZNE I ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE    90
    9.1. Wiązania jonowe i kowalencyjne    90
      9.1.1. Wiązania jonowe    91
      9.1.2. Energia wiązań kowalencyjnych    93
      9.1.3. Długość i stałe siłowe wiązań    94
      9.1.4. Elektroujemność    98
      9.1.5. Elektronowa funkcja energii i jej pochodne    101
      9.1.6. Gęstość elektronowa    105
    9.2. Elementy teorii wiązania kowalencyjnego    108
      9.2.1. Metoda orbitali molekularnych i metoda wiązań walencyjnych    109
      9.2.2. Metoda LCAO MOO na przykładzie jonu H+2    113
      9.2.3. Metoda wiązań walencyjnych w zastosowaniu do cząsteczki H2    119
    9.3. Wiązanie chemiczne w cząsteczkach dwuatomowych i ich struktura elektronowa    122
      9.3.1. Charakterystyka orbitali molekularnych i ich korelacja z orbitalami atomowymi    122
      9.3.2. Orbitale molekularne H+2 i innych cząsteczek homojądrowych    124
      9.3.3. Konfiguracja elektronowa, wiązania i stany elektronowe cząsteczek homojądrowych    127
      9.3.4. Dwuatomowe cząsteczki homojądrowe. Wiązania spolaryzowane    130
    9.4. Zlokalizowane wiązania w cząsteczkach wieloatomowych    133
      9.4.1. Kierunkowe właściwości wiązań    134
      9.4.2. Hybrydyzacja s-p orbitali atomu C i innych atomów    135
      9.4.3. Hybrydyzacja z udziałem orbitali d i wiązania w kompleksowych związkach metali przejściowych    140
    9.5. Zdelokalizowane wiązania w układach sprzężonych    143
      9.5.1. Opis cząsteczki benzenu metodą wiązań walencyjnych    144
      9.5.2. Przybliżenie ?-elektronowe i przybliżenia Hückla w metodzie orbitali molekularnych    146
      9.5.3. Cząsteczki etylenu w przybliżeniu Hückla    147
      9.5.4. Cząsteczki benzenu w przybliżeniu Hückla    149
      9.5.5. Diagramy molekularne    151
      9.5.6.Wiązania wielocentrowe    153
    9.6. Związki międzycząsteczkowe    156
      9.6.1. Wiązanie wodorowe    156
      9.6.2. Kompleksy donorowo-akceptorowe    161
      9.6.3. Klatraty    163
    9.7. Oddziaływanie międzycząsteczkowe    164
      9.7.1. Cząsteczka w polu elektrycznym    166
      9.7.2. Oddziaływania van der Waalsa    168
      9.7.3. Perturbacyjna metoda obliczania energii oddziaływań międzycząsteczkowych    174
      9.7.4. Rozwinięcie multipolowe    178
  10. ELEKTRYCZNE, OPTYCZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CZĄSTECZEK    181
    10.1.Polaryzowalnośc i momenty dipolowe cząsteczek    181
      10.1.1. Polaryzacja indukowana i polaryzowalność cząsteczek    184
      10.1.2. Polaryzacja orientacyjna i polaryzowalność molowa substancji o cząsteczkach polarnych    189
      10.1.3. Polaryzowalność w zmiennych polach elektrycznych. Refrakcja molowa    193
      10.1.4. Pomiary momentów dipolowych    197
      10.1.5. Moment dipolowy a struktura cząsteczek    198
    10.2. Anizotropia polaryzowalności cząsteczek i związane z nią zjawiska optyczne    200
      10.2.1. Nieliniowe zjawska optyczne    201
      10.2.2. Zjawisko Kerra    206
      10.2.3. Polaryzowaność cząsteczek a zjawisko rozproszenia światła    208
      10.2.4. Efekty megnetooptyczne    211
      10.2.5. Czynność optyczna i dyspersja skręcalności optycznej. Efekt Faradaya    214
    10.3. Właściwości magnetyczne cząsteczek    219
      10.3.1. Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki i ferrimagnetyki    220
      10.3.2. Diamagnetyzm    223
      10.3.3. Paramagnetyzm    226
  11. SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA    231
    11.1. Przegląd widm cząsteczkowych    232
      11.1.1. Poziomy energetyczne cząsteczek a struktura ich widm    235
      11.1.2. Prawa absorpcji Bouguera-Lamberta i Lamberta-Beera    239
      11.1.3. Pomiary spektrofotometryczne    241
      11.1.4. Spektrometria Fouriera    243
    11.2. Kwantowochemiczny opis oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią    246
      11.2.1. Przejścia promieniste - absorpcj i emisja promieniowania    247
      11.2.2. Prejścia bezpromieniste    252
      11.2.3. Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego    254
      11.2.4. Natężenie pasm absorpcyjnych a prawdopodobieństwo przejśc widmowych    257
    11.3. Absorpcyjne widma rotacyjne    259
      11.3.1. Cząsteczka dwuatomowa jakorotator sztywny oswobodnej osi obrotu    259
      11.3.2. Równanie Schrödingera dla rotatora sztywnego o swobodnej osi obrotu. Poziomy energetyczne rotatora    261
      11.3.3. Reguły wyboru dla absorpcyjnych przejść rotacyjnych    262
      11.3.4. Widma rotacyjne cząsteczek dwuatomowych i liniowych cząsteczek wieloatomowych    263
      11.3.5. Pomiary absorpcji w obszarze mikrofalowym    265
      11.3.6. Widma rotacyjne cząsteczek nieliniowych    266
      11.3.7. Niektóre zastosowania spektroskopii mikrofalowej    267
    11.4. Absorpcyjne widma oscylacyjne i oscylacyjno-rotacyjne    269
      11.4.1. Cząsteczka dwuatomowa jako klasyczny oscylator harmoniczny    270
      11.4.2. Oscylator harmoniczny prosty w ujęciu kwantowym    271
      11.4.3. Cząsteczka dwuatomowa jako oscylator anharmoniczny i jej widmo oscylacyjne    275
      11.4.4. Widma oscylacyjno-rotacyjne cząsteczek dwuatomowych    278
      11.4.5. Drgania i widma oscylacyjne cząsteczek wieloatomowych    280
      11.4.6. Zastosowania spektroskopii w podczerwieni    284
    11.5. Efekt Ramana i widma ramanowskie    286
      11.5.1. Powstawanie i pochodzenie widm ramanowskich    286
      11.5.2. Reguły wyboru dla przejść oscylacyjnych i drgania aktywne w widmie Ramana    292
      11.5.3. Rezonansowy efekt Ramana    295
      11.5.4. Rotacyjne widma Ramana    297
      11.5.5. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej    298
    11.6. Elektronowe widma cząsteczek dwuatomowych    299
      11.6.1. Sprzężenie ruchów elektronów z rotacją cząsteczek i reguły wyboru w przypadku przejść elektronowych    299
      11.6.2. Struktura rotacyjna pasm elektronowo-oscylacyjnych    301
      11.6.3. Struktura oscylacyjna widm elektronowych. Zasada Francka-Condona    305
      11.6.4. Ciągłe i rozmyte widma elektronowe. Dysocjacja, jonizacja i predysocjacja cząsteczek    310
    11.7. Widma elektronowe cząsteczek wieloatomowych    314
      11.7.1. Ogólna charakterystyka pasm elektronowych    314
      11.7.2. Podział przejść elektronowych i ich charakterystyka    318
      11.7.3. Elektronowe widma absorpcyjne a budowa cząsteczek    324
      11.7.4. Diagram Jabłońskiego    326
      11.7.5. Przejścia bezpromieniste, konwersja wewnętrzna, konwersja międzysystemowa    327
      11.7.6. Fluorescencja, fosforescencja, kinetyka procesów fotofizycznych    331
      11.7.7. Widma substancji w roztworach i ich zastosowania    341
      11.7.8. Matryce niskotemperaturowe i ich zastosowania w spektroskopii    345
      11.7.9. Widma cząsteczek w naddźwiękowych wiązkach molekularnych    349
      11.7.10. Spektroskopia elektronów    354
    11.8. Spektroskopia rezonansów magnetycznych    367
      11.8.1. Zjawisko rezonansu magnetycznego    368
      11.8.2. Eksperyment fali ciągłej    372
      11.8.3. Kwantowochemiczny opis rezonansu magnetycznego    376
      11.8.4. Fenomenologiczny model relaksacji spinów. Równania Blocha    392
      11.8.5. Eksperyment impulsowy    398
    11.9. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)    402
      11.9.1. Przesunięcie chemiczne    402
      11.9.2. Sprzężenie spinowo-spinowe i subtelna struktura linii rezonansowych    407
      11.9.3. Wpływ dynamiki cząsteczki na widma NMR    413
      11.9.4. Dwuwymiarowe widma NMR    416
      11.9.5. Obrazowanie NMR    419
    11.10. Paramagnetyczny rezonans elektronowy (EPR)    424
      11.10.1. Widmo EPR    424
      11.10.2. Oddziaływanie spin-jądro: sprzężenie nadsubtelne    427
      11.10.3. Anizotropowe widma EPR    434
      11.10.4. Sprzężenie subtelne. Widma EPR cząsteczek w stanach trypletowych    438
  12. STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW    444
    12.1. Struktura i symetria kryształów    445
    12.2. Metody dyfrakcyjne    451
      12.2.1. Dyfrakcja promieni rentgenowskich    451
      12.2.2. Analiza strukturalna    454
    12.3. Energia spójności kryształu. Kryształy metaliczne, jonowe, kowalencyjne i molekularne    457
      12.3.1. Kryształy metaliczne    458
      12.3.2. Kryształy jonowe    459
      12.3.3. Kryształy kowalencyjne    462
      12.3.4. Kryształy molekularne    463
      12.3.5. Energia sieci    466
    12.4. Kryształy rzeczywiste. Defekty struktury krystalicznej    468
      12.4.1. Defekty punktowe    468
      12.4.2. Defekty liniowe    472
      12.4.3. Defekty płaskie    472
    12.5. Pojemność cieplna ciał stałych    473
    12.6. Anizotropia fizycznych właściwości kryształów    475
    12.7. Rozszerzalność termiczna kryształów    478
      12.7.1. Model mikroskopowy    480
      12.7.2. Zależności termodynamiczne    481
    12.8. Zjawiska piezo-, piro- i ferroelektryczne    482
      12.8.1. Efekt piezoelektryczny    483
      12.8.2. Efekt piroelektryczny    484
      12.8.3. Ferroelektryczność i ferroelektryki    486
      12.8.4. Piezo-, piro- i ferroelektryczne materiały polikrystaliczne i częściowo krystaliczne    489
    12.9. Właściwości optyczne ośrodków uporządkowanych    492
      12.9.1. Rozchodzenie się fali elektromagnetycznej w ośrodkach izotropowych    493
      12.9.2. Ośrodki optycznie anizotropowe    495
    12.10. Właściwości elektryczne ciał stałych    504
      12.10.1. Podstawowe pojęcia i zależności    505
      12.10.2. Metale, półprzewodniki, izolatory    505
      12.10.3. Domieszkowanie półprzewodników, stany lokalne    512
      12.10.4. Przewodzące materiały organiczne    515
    12.11. Ciekłe kryształy    521
      12.11.1. Budowa cząsteczek tworzących fazy ciekłokrystaliczne    522
      12.11.2. Fazy ciekłokrystaliczne    523
      12.11.3. Oddziaływania między cząsteczkami ciekłego kryształu    527
      12.11.4. Nematyczny ciekły kryształ w polu elektrycznym    529
      12.11.5. Niektóre zastosowania ciekłych kryształów wykorzystujące ich właściwości optyczne    533
  13. FOTOCHEMIA    538
    13.1. Podstawowe pojęcia i prawa fotochemii    538
      13.1.1. Reakcje fotochemiczne a absorpcja promieniowania. Prawo Grotthusa-Drapera    539
      13.1.2. Etapy reakcji fotochemicznej    539
      13.1.3. Prawo równoważności fotochemicznej Einsteina-Starka. Wydajność kwantowa reakcji fotochemicznych    541
      13.1.4. Procesy jednofotonowe i dwufotonowe    542
      13.1.5. Reakcje fotochemiczne a reakcje termiczne    544
    13.2. Doświadczalne metody fotochemii    546
      13.2.1. Źródła promieniowania wzbudzającego    547
      13.2.2. Lasery    548
      13.2.3. Fotoliza błyskowa    553
      13.2.4. Pomiary wydajności kwantowej i aktynometria chemiczna    557
      13.2.5. Pomiary czasów życia i wydajności luminescencji    560
    13.3. Przekazywanie energii elektronowej i sensybilizowane reakcje fotochemiczne    562
      13.3.1. Promieniste przekazywanie energii    563
      13.3.2. Bezpromieniste przekazywanie energii    563
      13.3.3. Mechanizm kulombowski bezpromienistego przeniesienia energii    566
      13.3.4. Mechanizm wymienny bezpromienistego przeniesienia energii    569
      13.3.5. Wewnątrzcząsteczkowe przekazywanie energii    572
      13.3.6. Sensybilizowane reakcje fotochemiczne    573
    13.4. Kinetyka reakcji fotochemicznych    576
      13.4.1. Szybkość pierwotnych reakcji fotochemicznych    576
      13.4.2. Kinetyka reakcji fotochemicznych o mechanizmie łańcuchowym    578
      13.4.3. Fotochemiczne stany stacjonarne    579
      13.4.4. Wpływ temperatury i długości fali promieniowania wzbudzającego na kinetykę reakcji fotochemicznych    580
      13.4.5. Wpływ rozpuszczalnika na kinetykę reakcji fotochemicznych    582
    13.5. Fotografia    583
      13.5.1. Halogenosrebrowy proces fotograficzny    583
      13.5.2. Mechanizm wywoływania fotograficznego    587
      13.5.3. Fotografia barwna    589
      13.5.4. Procesy fotograficzne bezsrebrowe    592
      13.5.5. Elektrofotografia    594
  14. ELEMENTY TERMODYNAMIKI STATYSTYCZNEJ    596
    14.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki statystycznej    596
      14.1.1. Prawdopodobieństwo    597
      14.1.2. Rozkład statystyczny    599
      14.1.3. Zespół statystyczny Gibbsa    601
      14.1.4. Przestrzeń fazowa    602
    14.2. Funkcje rozkładu    606
      14.2.1. Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca    606
      14.2.2. Funkcja rozkładu Bosego-Einsteina    608
      14.2.3. Funkcja rozkładu Maxwella-Boltzmanna. Suma stanów    610
      14.2.4. Poziom Fermiego    611
    14.3. Zespoły statystyczne    612
      14.3.1. Zespół mikrokanoniczny    612
      14.3.2. Zespół kanoniczny    613
      14.3.3. Zespół wielki kanoniczny    616
      14.3.4. Suma stanów    619
      14.3.5. Równanie stanu gazu    620
    14.4. Funkcje termodynamiczne i suma stanów gazu doskonałego    623
      14.4.1. Związki pomiędzy sumą stanów a funkcjami termodynamicznymi    623
      14.4.2. Suma stanów dla cząsteczek gazu doskonałego    625
      14.4.3. Suma stanów translacji    625
      14.4.4. Suma stanów rotacji    627
      14.4.5. Suma stanów oscylacji    629
      14.4.6. Suma stanów dla wzbudzeń elektronowych    630
      14.4.7. Całkowita suma stanów i równanie stanu gazu doskonałego    631
      14.4.8. Maxwellowski rozkład energii cząsteczek    632
      14.4.9. Molowa energia wewnętrzna gazu    633
      14.4.10. Molowa entropia gazu    633
      14.4.11. Ortowodór i parawodór    635
      14.4.12. Entropia mieszania gazów    638
    14.5. Statystyczno-termodynamiczne metody obliczania stałej równowagi i stałej szybkości reakcji    639
      14.5.1. Suma stanów i stała równowagi reakcji    639
      14.5.2. Stała równowagi reakcji tworzenia dwuatomowej cząsteczki z atomów    640
      14.5.3. Stała równowagi reakcji podwójnej wymiany między cząsteczkami dwuatomowymi    642
      14.5.4. Statystyczno-termodynamiczna metoda obliczania stałej szybkości reakcji w doskonałym układzie gazowym    643
      14.5.5. Stałe szybkości reakcji jednocząsteczkowych w ujęciu termodynamiki statystycznej    644
    14.6. Statystyczno-termodynamiczny model roztworu    655
      14.6.1. Entropia mieszania cieczy    655
      14.6.2. Ciepło mieszania    656
      14.6.3. Potencjał chemiczny składnika w roztworze. Roztwory doskonałe i prawidłowe    658
      14.6.4. Ograniczona mieszalność w roztworach prawidłowych    660
    14.7. Elementy statystyczno-termodynamicznego opisu przemian fazowych    662
      14.7.1. Model Isinga    662
      14.7.2. Przybliżenie średniego pola    666
    14.8. Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu molekularnym    668
  Dodatki    673
    D.4. Wodoropodobne orbitale atomowe    673
    D.5. Konfiguracje elektronowe atomów    674
    D.6. Operatory    677
    D.7. Funkcjonał i pochodna funkcjonalna    678
    D.8. Mnożenie wektorów i tensorów    679
    D.9. Konfiguracja elektronowa i wiązania w niektórych homojądrowych cząsteczkach dwuatomowych w stanie podstawowym    681
    D.10. Drgania i współrzędne normalne    682
    D.11. Wielkości opisywane tensorami. Konwencja sumacyjna Einsteina    685
    D.12. Redukcja liczby składników tensora    688
  Literatura uzupełniająca    690
  Skorowidz nazwisk    694
  Skorowidz rzeczowy    698
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia