Kodeks postępowania karnego. Kazusy

-20%

Kodeks postępowania karnego. Kazusy

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,00  50,00

Format: pdf

40,0050,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera kazusy wraz z rozwiązaniami, stworzonymi głównie z myślą o aplikantach wszelkich profesji prawniczych. Poruszono w nich kluczowe problemy procesu karnego, jakie powstały m.in. na tle ostatniej dużej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.


Tematyka została tak dobrana, aby rozwiać wątpliwości najczęściej pojawiające się w praktyce – czy to na sali sądowej, czy podczas spotkań w trakcie praktyk odbywanych przez aplikantów.


Prezentowane stany faktyczne zostały stworzone na potrzeby publikacji i przedstawione przystępnym językiem, a jednocześnie zgodnie z zasadami metodyki pracy sędziego.


Adresaci:
Publikacja została wzbogacona o schematy ilustrujące omawiane zagadnienia, w celu ułatwienia przygotowania do sprawdzianów i egzaminów końcowych.


Liczba stron560
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-935-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    19
  Wstęp | str.    21
  KAZUSY
  Kazus    1
  Obrona obligatoryjna na gruncie Kodeksu postępowania karnego przed sądem pierwszoinstancyjnym (art. 79 i 80 k.p.k.) | str.    25
  Obrona obligatoryjna przed sądem rejonowym w postępowaniu rozpoznawczym | str.    25
  Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym w postępowaniu rozpoznawczym | str.    25
  Kazus    2
  Wyłączenie sędziego na podstawie art. 40–44 k.p.k. | str.  36
  Udział stron w posiedzeniu | str.    36
  Wyłączenie innych osób biorących udział w rozprawie | str.    36
  Kazus    3
  Obowiązek naprawienia szkody jako środek kompensacyjny | str.    46
  Termin do złożenia wniosku w trybie art. 46 § 1 k.k. | str.  46
  Problematyka związana z zasądzeniem odsetek | str.    46
  Zasądzenie odszkodowania w trybie art. 415 k.p.k. (w tym na rzecz zakładu ubezpieczeń) | str.    46
  Kazus    4
  Jawność posiedzeń sądowych | str.    55
  Reguły rządzące trybem odbywania posiedzeń sądowych | str.    55
  Problematyka udziału w posiedzeniach sądowych przedstawicieli prasy i telewizji | str.    55
  Kazus    5
  Odstępstwa od ogólnej reguły sądu właściwego miejscowo (właściwość z delegacji) | str.    62
  Kolizja przesłanek przekazania sprawy innemu sądowi niż sąd właściwości ogólnej | str.    62
  Forma procesowa przekazania sprawy i moc wiążąca takich decyzji | str.    62
  Kazus    6
  Niektóre uprawnienia przysługujące stronom, innym uczestnikom oraz ich przedstawicielom w postępowaniu przygotowawczym | str.    67
  Prawo do kontaktu podejrzanego z obrońcą | str.    67
  Prawo podejrzanego i jego obrońcy do osobistego przejrzenia akt | str.    67
  Prawo innych stron i osób niebędących stronami do posiadania pełnomocnika | str.    67
  Dostęp do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym | str.    67
  Forma wydawanych w tym przedmiocie decyzji | str.    67
  Podmiot uprawniony do wydania decyzji | str.    67
  Sposób zaskarżenia decyzji | str.    67
  Kazus    7
  Instytucja przedstawienia zarzutów i związane z nią a przysługujące podejrzanemu prawa | str.    82
  Znaczenie instytucji przedstawienia zarzutów dla zakreślenia ram przedmiotowych oraz podmiotowych postępowania przygotowawczego | str.    82
  Znaczenie instytucji przedstawienia zarzutów dla zakreślenia ram przedmiotowych oraz podmiotowych postępowania jurysdykcyjnego | str.    82
  Możliwość późniejszego dokonywania w powyższym zakresie zmian zarówno przez prokuratora, inny podmiot będący oskarżycielem publicznym, jak i przez sąd | str.    82
  Kazus    8
  Środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym | str.    99
  Kontrola środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym w trybie złożenia zażalenia, w trybie złożenia wniosku oraz z urzędu | str.    99
  Organy właściwe do rozpoznania zażalenia, wniosku oraz dokonania kontroli z urzędu | str.    99
  Podmioty uprawnione do złożenia zażalenia i wniosku oraz warunki formalne ich skuteczności | str.    99
  Kazus    9
  Tryby ścigania przestępstw. Złożenie oraz cofnięcie wniosku o ściganie. Uprawniony podmiot. Przeszkody procesowe | str.    113
  Tryb ścigania z oskarżenia publicznego, ale na wniosek | str.    113
  Warunki wymagane do skuteczności zarówno złożenia, jak i cofnięcia wniosku o ściganie i ich konsekwencje (brak wniosku o ściganie pochodzącego od uprawnionej osoby) .....    113
  Podmiot uprawniony do dokonania powyższych czynności procesowych (pojęcie pokrzywdzonego) | str.    113
  Przeszkoda procesowa w postaci czynu nie popełniono albo brak danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie, a przesłanka niepopełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa lub braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przez podejrzanego tego czynu | str.    113
  Kazus    10
  Organ właściwy do rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego | str.    134
  Formy ingerencji sądu w postępowanie przygotowawcze, w tym sądowa kontrola decyzji wydanych przez organ je prowadzący | str.    134
  Wyjątki od zasady, iż w pierwszym etapie procesu to sąd jest instancją odwoławczą | str.    134
  Kazus    11
  Subsydiarny akt oskarżenia i warunki skuteczności jego wniesienia | str.    144
  Elementy niezbędne do uzyskania przez uprawniony podmiot legitymacji do nabycia uprawnień oskarżyciela subsydiarnego (tzw. droga do sądu) | str.    144
  Przeszkoda procesowa w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) | str.    144
  Kazus    12
  Udział obrońcy w czynnościach końcowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa | str.    154
  Uprawnienie czy obowiązek rozpatrywany zarówno z pozycji oskarżyciela publicznego, podejrzanego, jak i jego obrońcy | str.    154
  Termin określony do zaznajomienia oraz warunki realizacji prawa do zaznajomienia z materiałami śledztwa | str.    154
  Kazus    13
  Pisemne wyjaśnienia oskarżonego na gruncie Kodeksu postępowania karnego | str.    158
  Termin do złożenia wniosku i warunki do jego uwzględnienia | str.    158
  Problematyka ujawnienia wyjaśnień pisemnych w trybie art. 389 § 1 k.p.k. | str.  158
  Kazus    14
  Czyn zarzucany w akcie oskarżenia a czyn przypisany w wyroku, ewentualna możliwość jego zmiany | str.    163
  Granice przedmiotowe i podmiotowe postępowania przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego | str.    163
  Tożsamość czynu zarzucanego w skardze zasadniczej inicjującej postępowanie sądowe, jak też czynu przypisanego w wyroku, pojęcie czynu w rozumieniu prawa karnego, jedność oraz wielość czynów i właściwe temu konsekwencje | str.    163
  Kazus    15
  Udział oskarżonego w czynnościach postępowania dowodowego | str.    172
  Omówienie prawa oskarżonego do udziału w czynnościach postępowania dowodowego | str.    172
  Odstępstwa od zasady – tryb przesłuchania małoletnich świadków (art. 185a i 185b k.p.k.) | str.    172
  Tryb przewidziany w art. 390 § 2 k.p.k. | str.  172
  Wydalenie oskarżonego z sali sądowej w czasie przeprowadzania czynności dowodowych | str.    172
  Kazus    16
  Postępowanie dowodowe | str.    182
  Problematyka postępowania dowodowego | str.    182
  Wniosek dowodowy – elementy obligatoryjne i fakultatywne | str.    182
  Prekluzja dowodowa w procesie karnym | str.    182
  Oddalenie wniosku dowodowego | str.    182
  Kazus    17
  Problematyka braku skargi uprawnionego oskarżyciela | str.    193
  Zagadnienia związane z wezwaniem i zawiadomieniem uczestników postępowania | str.    193
  Kazus    18
  Problematyka ujawnienia w postępowaniu jurysdykcyjnym wcześniejszych depozycji świadka na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego | str.    199
  Wybrane przyczyny uzasadniające ujawnienie uprzednich depozycji świadka w toku rozprawy głównej w sytuacji zarówno jego bezpośredniego przesłuchiwania przez sąd, jak i w sytuacji, gdy w ogóle nie jest on przesłuchiwany na tym etapie procesu | str.    199
  Konsekwencje uchybień w powyższym zakresie a zarzuty oparte na względnych przyczynach odwoławczych | str.    199
  Kazus    19
  Odroczenie publikacji (ogłoszenia) wyroku a odroczenie wydania wyroku | str.    213
  Czynność jednokrotna czy wielokrotna w przewidzianych ustawą ramach czasowych | str.    213
  Skutki przekroczenia czternastodniowego terminu | str.    213
  Kazus    20
  Czynności procesowe o charakterze eliminacyjnym. Problematyka badań poligraficznych (wykorzystanie wariografu w procesie karnym) | str.    217
  Istota działań eliminacyjnych przewidzianych w art. 192a k.p.k. | str.  217
  Warunki do uznania wyniku badań wariograficznych za dowód w procesie karnym | str.    217
  Kazus    21
  Tymczasowe aresztowanie | str.    227
  Szczególne przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania. Przesłanka surowej kary pozbawienia wolności jako przesłanka samoistna stosowania tymczasowego aresztowania | str.    227
  Upoważnienie prokuratora do zgłoszenia sprzeciwu w zakresie zmiany środka zapobiegawczego z tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe | str.    227
  Zakazy stosowania tymczasowego aresztowania | str.    227
  Problematyka zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet wymierzonej kary | str.    227
  Kazus    22
  Zbieg negatywnych przesłanek procesowych z art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. Forma rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu w przypadku stwierdzenia okoliczności przemawiających za umorzeniem postępowania po rozpoczęciu przewodu sądowego | str.    241
  Warunki umorzenia postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego | str.    241
  Przesłanki umorzenia postępowania karnego wyrokiem | str.    241
  Forma rozstrzygnięcia sądu w przypadku wystąpienia przeszkód procesowych ujawnionych w toku postępowania | str.    241
  Kazus    23
  Skazanie bez przeprowadzania rozprawy (art. 335 k.p.k.) | str.    249
  Odmowa składania wyjaśnień a odstąpienie od dokonania określonych czynności postępowania przygotowawczego i możliwość wystąpienia z wnioskiem w trybie art. 335 k.p.k. | str.  249
  Granice związania sądu treścią wniosku złożonego w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k. | str.  249
  Kazus    24
  Orzekanie w przedmiocie środka zabezpieczającego | str.    258
  Udział podejrzanego w postępowaniu. Posiedzenie czy rozprawa? | str.    258
  Forma decyzji procesowej. Wyrok czy postanowienie? | str.    258
  Kazus    25
  Tryb przesłuchania osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych | str.    266
  Klasyfikacja informacji niejawnych w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych | str.    266
  Dysponenci informacji niejawnych | str.    266
  Zezwolenie na przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych – tryb uzyskania zezwolenia i sposób przesłuchania | str.    266
  Oskarżony jako osoba zobowiązana do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych | str.    266
  Tajemnice związane z wykonywanym zawodem lub funkcją (lekarska, dziennikarska) | str.    266
  Sposób postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne lub wiadomości objęte tajemnicą zawodową bądź inną tajemnicą prawnie chronioną | str.    266
  Kazus    26
  Badania psychiatryczne oskarżonego oraz obserwacja sądowo-psychiatryczna | str.    279
  Wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Przesłanki badań psychiatrycznych | str.    279
  Obserwacja sądowo -psychiatryczna. Przesłanki i warunki jej wykonywania | str.    279
  Kazus    27
  Zmiana kwalifikacji prawnej czynu a zmiana jego opisu | str.    287
  Obowiązek sądu uprzedzania o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu | str.    287
  Problematyka związana ze zmianą opisu czynu i konsekwencje procesowe zaniechania uprzedzenia | str.    287
  Kazus    28
  Wyrokowanie | str.    296
  Narada i głosowanie nad wyrokiem | str.    296
  Zdanie odrębne | str.    296
  Udział sędziego lub ławnika dodatkowego w naradzie i głosowaniu | str.    296
  Tryb sprostowania wyroku | str.    296
  Kazus    29
  Cofnięcie wniosku o uzasadnienie wyroku, cofnięcie środków odwoławczych, cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego oraz skuteczność tych czynności | str.    309
  Podmioty uprawnione do dokonania powyższych czynności, termin, forma oraz pozostałe warunki wymagane dla ich skuteczności i właściwe im konsekwencje | str.    309
  Organ uprawniony do podjęcia decyzji w powyższym przedmiocie | str.    309
  Kazus    30
  Właściwość sądu i oparta na jej uchybieniu bezwzględna przyczyna odwoławcza a gwarancyjna rola zakazu reformationis in peius | str.    316
  Właściwość miejscowa, rzeczowa i funkcjonalna | str.    316
  Kwalifikacja prawna czynu przyjęta w akcie oskarżenia lub w wyroku, jego opis a właściwość rzeczowa sądu | str.    316
  Bezwzględne przyczyny odwoławcze, w tym stypizowana w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k., a pierwotny i wtórny zakaz reformationis in peius (zakaz reformationis in peiusa właściwość rzeczowa sądu) | str.    316
  Kazus    31
  Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu odwoławczym | str.    330
  Zakres czynności objętych wskazanym wyżej przymusem | str.    330
  Istota przymusu adwokackiego i przymusu radcowskiego | str.    330
  Kazus    32
  Pośredni zakaz reformationis in peius | str.    336
  Zakres związania sądu ponownie rozpoznającego sprawę na skutek uchylenia wyroku przez instancję odwoławczą | str.    336
  Wyjątki w ograniczeniu wynikającym z powyższego zakazu, dotyczącym orzekania na niekorzyść oskarżonego przez sąd ponownie rozpoznający sprawę | str.    336
  Pojęcie „orzeczenie surowsze” | str.    336
  Kazus    33
  Orzekanie poza granicami przedmiotowymi i podmiotowymi środka odwoławczego | str.    344
  Zakres zaskarżenia | str.    344
  Granice kontroli odwoławczej przy zaskarżeniu wyroku na korzyść i na niekorzyść oskarżonego | str.    344
  Kazus    34
  Opis czynu zarzucanego a opis czynu przypisanego | str.    353
  Konsekwencje w instancji odwoławczej braku w opisie czynu zarzucanego i następnie przypisanego w wyroku sądu pierwszej instancji wszystkich ustawowych znamion strony zarówno przedmiotowej, jak i podmiotowej przypisanego oskarżonemu przestępstwa wymaganych z punktu widzenia przyjętej w orzeczeniu kwalifikacji prawnej | str.    353
  Kazus    35
  Przesłanki procesowe | str.    359
  Res iudicata | str.    359
  Lis pendens | str.    359
  Konsekwencje wystąpienia przeszkód procesowych res iudicata i lis pendens na różnych etapach postępowania | str.    359
  Kazus    36
  Środki odwoławcze | str.    372
  Kierunek środka odwoławczego | str.    372
  Pierwotny i wtórny zakaz reformationis in peiusa bezwzględne przyczyny odwoławcze | str.    372
  Kazus    37
  Zarzut obrazy przepisów prawa materialnego (error iuris). Recydywa sensu stricto | str.    381
  Zarzut obrazy przepisów prawa materialnego a inne rodzaje zarzutów opartych na względnych przyczynach odwoławczych z art. 438 k.p.k. | str.  381
  Możliwość poprawnego sformułowania zarzutu obrazy przepisów prawa materialnego obok zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych | str.    381
  Wybrane warunki przyjęcia odpowiedzialności karnej sprawcy w świetle art. 64 § 1 k.k. (pojęcie recydywy ogólnej oraz szczególnej, czyli specjalnej podstawowej i specjalnej wielokrotnej) | str.    381
  Kazus    38
  Zarzut obrazy przepisów postępowania (error in procedendo) a zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (error facti). Powszechne błędy związane z formułowaniem wskazanych zarzutów | str.    392
  Zarzut obrazy przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia (error in procedendo) | str.    392
  Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł mieć wpływ na jego treść (error facti) | str.    392
  Powszechne błędy związane z formułowaniem zarzutu opartego na naruszeniu: zasady swobodnej oceny dowodów wynikającej z art. 7 k.p.k., zasady domniemania niewinności wynikającej z art. 5 § 2 k.p.k. (in dubio pro reo), obowiązku uwzględniania jako podstawy wyroku tylko całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej (art. 410 k.p.k.) oraz wynikającego z art. 424 k.p.k. obowiązku sporządzenia uzasadnienia wyroku odpowiadającego wskazanym tam warunkom | str.    392
  Kazus    39
  Zarzut rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka (error in puniendo) | str.    412
  Odróżnienie zarzutu rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka od innych zarzutów opartych na względnych przesłankach odwoławczych, w szczególności od błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów prawa materialnego | str.    412
  Kazus    40
  Prywatny akt oskarżenia i postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str.    421
  Wymogi prywatnego aktu oskarżenia i tryb wszczęcia postępowania prywatnoskargowego | str.    421
  Postępowanie sądowe po wniesieniu aktu oskarżenia | str.    421
  Umorzenie postępowania na skutek braku aktywności oskarżyciela prywatnego | str.    421
  Problematyka zakazu reformationis in peius po zawarciu ugody | str.    421
  Bibliografia | str.    429
  SCHEMATY
  Schemat 8. Reguła niezmienności przedmiotu procesu | str.    433
  Schemat 9. Reguła niepodzielności przedmiotu procesu | str.    440
  Schemat 35. Wyłączenie organu prowadzącego proces karny (art. 40, 41, 44, 47, 146, 196, 214 § 8) | str.    452
  Schemat 38. Strony procesu karnego oraz quasi - strony postępowania (art. 44a § 2 k.k., art. 45–61, 71–81, 91a–91b, 292a i 299 k.p.k., art. 24 § 1–5, art. 53 § 40–41 k.k.s., ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 358) | str.    458
  Schemat 40. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni (art. 45 § 2, art. 325d k.p.k., rozp. MS z 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem i instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 522, art. 17 § 1–5 k.p.w., art. 53 § 37, art. 157 § 2, art. 165 k.k.s. oraz inne ustawy szczególne) | str.    485
  Schemat 44. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny (art. 53–57, art. 58 § 2 w zw. z art. 61) | str.    488
  Schemat 45. Procedura wnoszenia skargi subsydiarnej przez pokrzywdzonego (art. 55, 303 § 3, art. 306 § 1, i § 1a, art. 325e § 2, art. 329, art. 330, art. 332, art. 333 § 1, art. 463, art. 465 § 1, art. 521, art. 640 w zw. z art. 621) | str.    497
  Schemat 56. Treść decyzji procesowych, organy decyzyjne oraz forum dla ich wydania (art. 93–95, 95a–95b, 335, 338a, 339 § 3a, art. 342, 413, 439 § 1, art. 500 § 4, art. 535 § 1 i 3, art. 539e § 1–2, art. 545 w zw. z art. 456, art. 547 § 3, art. 597) | str.    505
  Schemat 59. Przebieg narady i głosowania nad wyrokiem (art. 108–112) | str.    508
  Schemat 60. Tworzenie sztucznej większości głosów (art. 111 § 2, art. 112) .................................................    510
  Schemat 84. Badania poligrafi czne (wariografi czne, za pomocą wykrywacza kłamstw) w procesie karnym oraz inne badania przy użyciu środków kontrolujących nieświadome reakcje organizmu (art. 171 § 5 pkt 2, art. 192, 199a) | str.    512
  Schemat 134. Instytucja skazania na posiedzeniu bez przeprowadzania rozprawy (art. 335, 343, 447 § 5) | str.    517
  Schemat 139. Dobrowolne poddanie się karze (art. 338a, 339 § 3a, art. 343a, 343b, 387, 447 § 5) | str.    525
  Schemat 145. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie (art. 399) | str.    529
  Schemat 150. Dopuszczalność środka odwoławczego (art. 91a–91b, 425, 426, 444, 459, 466) | str.    531
  Schemat 151. Zakres kontroli odwoławczej (art. 427 § 3a, 433, 434, 439, 440, 443, 447 § 1–6) | str.    535
  Schemat 152. Kierunek środka odwoławczego (art. 434, 443) | str.    546
  Schemat 153. Zakaz reformationis in peius (art. 434, 443) | str.    550
  Schemat 154. Reguła ne peius (art. 454) | str.    552
  Schemat 155. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 434 § 4, art. 438–440, 455) | str.    554
   
   
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia