Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,00  64,00

Format: pdf

48,0064,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik prawa publicznego gospodarczego, przygotowany przez autorów związanych z Katedrą Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuje całość zagadnień związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.


W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:


przedsiębiorca, gospodarka komunalna, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy,
pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego,
prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej,
regulacja publicznoprawna rynku finansowego.


Autorzy uwzględnili najnowsze regulacje dotyczące omawianej problematyki, w tym tzw. konstytucję biznesu, rozwiązania wprowadzone ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; czy zmiany w zakresie organów centralnych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Zaprezentowano również najnowsze orzecznictwo i literaturę prawniczą.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji. Może być również przydatna w pracy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.


Rok wydania2020
Liczba stron572
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-578-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  Prawo administracyjne gospodarcze | str.    19
  1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy | str.    19
  2. Istota prawa administracyjnego gospodarczego | str.    22
  
  Rozdział II
  Doktrynalne podstawy ingerencji państwa w gospodarkę | str.    28
  1. Uwagi wstępne | str.    28
  2. Merkantylistyczny porządek gospodarczy państwa absolutystycznego | str.    29
  3. Liberalna autonomia gospodarcza | str.    31
  4. Interwencjonistyczny porządek gospodarczy | str.    33
  5. Etatystyczna gospodarka planowa | str.    35
  
  Rozdział III
  Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego | str.    39
  1. Pojęcie ustroju społeczno-gospodarczego | str.    39
  2. Społeczna gospodarka rynkowa | str.    44
  3. Gospodarstwo rodzinne | str.    56
  4. Zasada zrównoważonego rozwoju | str.    63
  5. Konstytucyjne wolności i prawa ekonomiczne | str.    70
  5.1. Uwagi ogólne | str.    70
  5.2. Konstytucyjne gwarancje wolności gospodarczej, ochrony własności oraz wolności wyboru i wykonywania zawodu | str.    71
  5.2.1. Wolność gospodarcza | str.    71
  5.2.2. Wolność wyboru i wykonywania zawodu | str.    80
  5.2.3. Gwarancja własności | str.    84
  5.3. Proporcjonalność i równość jako przesłanki dopuszczalności ingerencji państwa w wolność i prawa obywateli w sferze gospodarczej | str.    91
  5.3.1. Zasada proporcjonalności | str.    92
  5.3.2. Zasada równości | str.    97
  
  Rozdział IV
  Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki | str.    103
  1. Uwagi ogólne | str.    103
  2. Administracja bezpośrednia w sprawach gospodarczych | str.    104
  3. Administracja pośrednia w sprawach gospodarczych | str.    117
  
  Rozdział V
  Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego | str.    126
  1. Funkcje banku centralnego | str.    126
  2. Autonomia banku centralnego | str.    127
  3. Instrumenty oddziaływania na banki | str.    129
  4. Formy prawne działania | str.    131
  5. Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym | str.    131
  
  Rozdział VI
  Gospodarka komunalna | str.    133
  1. Mienie jednostek samorządu terytorialnego | str.    133
  2. Istota gospodarki komunalnej | str.    140
  3. Zadania o charakterze użyteczności publicznej | str.    146
  4. Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej | str.    152
  5. Sposób i prawne formy wykonywania gospodarki komunalnej | str.    156
  5.1. Uwagi ogólne | str.    156
  5.2. Jednostki organizacyjne działające na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych | str.    158
  5.3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str.    161
  5.4. Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umowy | str.    163
  
  Rozdział VII
  Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy | str.    167
  1. Samorząd gospodarczy | str.    167
  1.1. Pojęcie samorządu gospodarczego | str.    167
  1.2. Zadania samorządu gospodarczego | str.    169
  1.3. Podstawowe instytucje samorządu gospodarczego | str.    170
  1.3.1. Uwagi ogólne | str.    170
  1.3.2. Samorząd gospodarczy rzemiosła | str.    172
  1.3.3. Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców | str.    175
  1.3.4. Izby gospodarcze działające na podstawie ustawy o izbach gospodarczych | str.    176
  1.3.5. Izby gospodarcze działające na podstawie przepisów szczególnych | str.    178
  1.3.6. Samorząd rolniczy | str.    179
  2. Samorząd zawodowy | str.    181
  2.1. Prawna konstrukcja samorządu zawodowego | str.    181
  2.2. Pojęcie zawodu zaufania publicznego | str.    181
  2.3. Charakter prawny samorządu zawodowego | str.    184
  2.4. Zakres władztwa publicznoprawnego samorządu zawodowego | str.    186
  
  Rozdział VIII
  Funkcje administracji gospodarczej | str.    190
  1. Pojęcie funkcji administracji gospodarczej a funkcje państwa i prawa | str.    190
  2. Klasyfikacja funkcji administracji gospodarczej | str.    196
  2.1. Uwagi ogólne | str.    196
  2.2. Funkcja regulacyjna | str.    200
  2.3. Funkcja reglamentacyjna | str.    204
  2.3.1. Zagadnienia wprowadzające | str.    204
  2.3.2. Działalność reglamentowana | str.    207
  2.3.3. Działalność koncesjonowana | str.    213
  2.3.4. Działalność wymagająca zezwolenia (licencji) | str.    224
  2.4. Funkcja nadzoru gospodarczego | str.    227
  2.5. Funkcja stymulacyjna | str.    232
  
  Rozdział IX
  Przedsiębiorca | str.    237
  1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie publicznym | str.    237
  2. Definicja przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej | str.    248
  2.1. Przedsiębiorca | str.    248
  2.1.1. Uwagi ogólne | str.    248
  2.1.2. Osoby fizyczne | str.    250
  2.1.3. Osoby prawne | str.    253
  2.1.4. Jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną | str.    258
  2.2. Działalność gospodarcza | str.    263
  2.2.1. Uwagi ogólne | str.    263
  2.2.2. Działanie we własnym imieniu | str.    268
  2.2.3. Cel działalności gospodarczej | str.    270
  2.2.4. Przedmiot działalności gospodarczej | str.    274
  2.2.5. Działalność zawodowa | str.    279
  2.2.6. Sposób wykonywania działalności gospodarczej | str.    281
  2.3. Klasyfikacja przedsiębiorców | str.    284
  2.3.1. Uwagi ogólne | str.    284
  2.3.2. Przedsiębiorcy zagraniczni | str.    286
  2.3.2.1. Zagadnienia wprowadzające | str.    286
  2.3.2.2. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług | str.    287
  2.3.2.3. Osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni | str.    291
  2.3.2.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego i przedstawicielstwo | str.    299
  2.3.3. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy | str.    305
  3. Podstawowe prawa przedsiębiorcy | str.    308
  3.1. Gwarancje wolności działalności gospodarczej | str.    308
  3.2. Uprawnienia przedsiębiorcy | str.    315
  3.3. Kontrola przedsiębiorcy | str.    323
  4. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy | str.    336
  4.1. Uwagi ogólne | str.    336
  4.2. Obowiązki związane z podjęciem działalności gospodarczej | str.    337
  4.3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str.    346
  
  Rozdział X
  Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki oraz gospodarowanie mieniem państwowym | str.    348
  1. Pojęcie prywatyzacji i jej systematyka | str.    348
  2. Prywatyzacja gospodarki w Polsce | str.    353
  3. Gospodarowanie mieniem państwowym i jego prywatyzacja | str.    355
  
  Rozdział XI
  Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej) | str.    361
  1. Uwagi ogólne | str.    361
  2. Prawo antymonopolowe | str.    362
  2.1. Zagadnienia ogólne | str.    362
  2.2. Praktyki ograniczające konkurencję | str.    368
  2.3. Ochrona konkurencji w drodze przeciwdziałania nadmiernej koncentracji | str.    379
  2.4. Postępowanie w sprawach antymonopolowych | str.    382
  3. Prawo pomocy publicznej | str.    399
  3.1. Istota oraz podstawy prawne regulacji pomocy publicznej w gospodarce | str.    399
  3.2. Pojęcie pomocy publicznej i jej formy | str.    401
  3.2.1. Uwagi ogólne | str.    401
  3.2.2. Pomoc ze źródeł publicznych | str.    402
  3.2.3. Selektywność korzyści gospodarczych | str.    402
  3.2.4. Przysporzenie przedsiębiorcy korzyści gospodarczych | str.    403
  3.2.5. Adresaci pomocy publicznej | str.    403
  3.2.6. Sposoby i formy udzielania pomocy publicznej | str.    404
  3.3. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej | str.    406
  3.3.1. Zakłócenie konkurencji i jednoczesny wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy | str.    406
  3.3.2. Wyłączenia z mocy prawa (wyłączenia automatyczne) | str.    407
  3.3.3. Wyłączenia fakultatywne (pomoc potencjalnie dopuszczalna) | str.    408
  3.3.4. Nadzór i monitorowanie pomocy publicznej | str.    416
  3.3.5. Postępowanie krajowe w sprawach pomocy publicznej | str.    419
  
  Rozdział XII
  Publicznoprawne problemy ochrony konsumentów | str.    422
  1. Uwagi ogólne | str.    422
  2. Podstawy konstytucyjne ochrony konsumentów | str.    424
  3. Pojęcie konsumenta i jego ochrona | str.    426
  4. Organy właściwe w sprawach ochrony konsumentów | str.    431
  5. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów | str.    434
  5.1. Uwagi wstępne | str.    434
  5.2. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str.    436
  5.2.1. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji | str.    438
  5.2.2. Nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji | str.    439
  5.2.3. Sprzedaż produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumenta | str.    442
  5.3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str.    442
  5.4. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str.    447
  6. Bezpieczeństwo produktów | str.    449
  7. Miejsce prawa ochrony konsumentów w systemie prawa | str.    459
  
  Rozdział XIII
  Regulacja publicznoprawna rynku finansowego | str.    462
  1. Zakres regulacji prawnej | str.    462
  1.1. Stabilność finansowa | str.    462
  1.2. Zakres regulacji rynku bankowego | str.    463
  1.3. Zakres regulacji rynku ubezpieczeniowego | str.    465
  1.4. Zakres regulacji rynku kapitałowego | str.    468
  1.5. Zakres regulacji rynku usług płatniczych | str.    472
  2. Podmioty działające na rynku finansowym | str.    476
  2.1. Pojęcie banku | str.    476
  2.2. Pojęcie zakładu ubezpieczeń | str.    477
  2.2.1. Działalność ubezpieczeniowa | str.    477
  2.2.2. Zakład ubezpieczeń | str.    478
  2.2.3. Zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej | str.    479
  2.2.4. Zakład ubezpieczeń w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | str.    480
  2.2.5. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń | str.    480
  2.3. Podmioty działające na rynku kapitałowym | str.    482
  2.3.1. Uwagi ogólne | str.    482
  2.3.2. Giełda Papierów Wartościowych | str.    482
  2.3.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str.    483
  2.3.4. Domy maklerskie | str.    483
  2.3.5. Fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne i fundusze emerytalne | str.    484
  2.3.5.1. Uwagi wprowadzające | str.    484
  2.3.5.2. Fundusze inwestycyjne | str.    485
  2.3.5.3. Alternatywne spółki inwestycyjne | str.    486
  2.3.5.4. Fundusze emerytalne | str.    487
  2.3.6. Inne podmioty działające na rynku kapitałowym | str.    488
  2.3.7. Podmioty działające na rynku usług płatniczych | str.    488
  2.3.7.1. Pojęcie instytucji płatniczej | str.    490
  3. Tworzenie podmiotów działających na rynku finansowym | str.    490
  3.1. Postępowanie przy tworzeniu banków | str.    490
  3.2. Postępowanie przy tworzeniu zakładu ubezpieczeń | str.    491
  3.3. Postępowanie przy tworzeniu domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych | str.    492
  3.4. Postępowanie przy tworzeniu krajowej instytucji płatniczej | str.    493
  4. Gospodarka finansowa banków i zakładów ubezpieczeń | str.    495
  4.1. Gospodarka finansowa banków | str.    495
  4.1.1. Zakres regulacji | str.    495
  4.1.2. Fundusze własne | str.    495
  4.1.3. Płynność finansowa | str.    495
  4.1.4. Adekwatność kapitałowa | str.    496
  4.1.5. Limit koncentracji zaangażowań | str.    496
  4.1.6. Postępowanie naprawcze. Likwidacja i upadłość banków | str.    496
  4.2. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń | str.    497
  4.3. Gospodarka finansowa instytucji płatniczej | str.    499
  4.3.1. Wymogi kapitałowe oraz dotyczące funduszy własnych | str.    499
  4.3.2. Ochrona środków klientów | str.    500
  5. Nadzór nad rynkami finansowymi | str.    501
  5.1. Modele organizacyjne nadzoru nad rynkami finansowymi | str.    501
  5.2. Komisja Nadzoru Finansowego | str.    504
  5.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru bankowego | str.    514
  5.4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru ubezpieczeniowego | str.    515
  5.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru nad rynkiem kapitałowym | str.    516
  5.6. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru płatniczego | str.    518
  5.6.1. Uwagi ogólne | str.    518
  5.6.2. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji zakładów ubezpieczeń | str.    519
  5.6.3. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji na rynku kapitałowym | str.    520
  5.7. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji podmiotów działających na rynku finansowym | str.    521
  5.7.1. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji banków | str.    521
  5.7.2. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji zakładów ubezpieczeniowych | str.    522
  5.7.3. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji na rynku kapitałowym | str.    524
  5.7.4. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji na rynku dostawców usług płatniczych | str.    524
  5.8. Nadzór makroostrożnościowy | str.    525
  6. Systemy gwarancyjne na rynku finansowym | str.    526
  6.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny | str.    526
  6.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | str.    534
  6.3. System rekompensat administrowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str.    536
  7. Inne środki ingerencji państwa na rynku finansowym w celu ochrony interesu publicznego | str.    537
  7.1. Wyłączenia tajemnicy bankowej | str.    537
  7.2. Regulacja dystrybucji ubezpieczeń | str.    539
  7.3. System ubezpieczeń obowiązkowych | str.    541
  7.4. Podstawowe zasady oferty publicznej papierów wartościowych | str.    544
  7.5. Obowiązki informacyjne | str.    545
  
  Bibliografia | str.    547
  
  Skorowidz | str.    557
  
  Autorzy | str.    567
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia