Granice wolności związkowych w polskim systemie prawnym

Granice wolności związkowych w polskim systemie prawnym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze opracowanie poświęcone tematyce granic wolności związkowych funkcjonujących w polskim systemie prawnym. Autor przedstawia własne koncepcje, skupiając się na problematyce prawidłowego wytyczania w krajowym porządku prawnym granic materialnych i legislacyjnych wolności związkowych, co pozwoliło na uzupełnienie dotychczas przedstawianego w doktrynie obrazu badanych swobód.


Liczba stron504
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3624-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    15
  WSTĘP    19
  ROZDZIAŁ PIERWSZY ISTOTA WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH I ICH GRANIC    31
  1. Uwagi wprowadzające    31
  2. Geneza i natura wolności związkowych    32
    2.1. Ewolucja prawodawstwa traktującego o wolnościach i prawach związkowych w rysie historycznym    32
    2.2. Teoretycznoprawne ujęcie wolności związkowych z perspektywy ich natury, charakteru oraz treści    39
      2.2.1. Uwagi ogólne    39
      2.2.2. Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka jako źródło wolności związkowych    41
      2.2.3. Treść wolności związkowych w indywidualnym i zbiorowym wymiarze    42
      2.2.4. Charakter rodzajowy wolności związkowych    45
  3. Systematyka wolności związkowych funkcjonujących w polskim systemie prawnym: między monizmem a pluralizmem wolnościowym    47
    3.1. Uwagi ogólne    47
    3.2. Koncepcja monistyczna    48
    3.3. Koncepcja pluralistyczna    51
    3.4. Koncepcja meta-wolności związkowych    55
  4. Miejsce wolności związkowych wśród wolności i praw konstytucyjnych    58
    4.1. Uwagi ogólne    58
    4.2. Wolności związkowe jako zasada ustroju państwa    59
    4.3. Wolności związkowe jako filary solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych    61
    4.4. Wolności związkowe jako kategoria wolności i praw człowieka    63
  5. Teoretyczne ujęcie granic wolności związkowych    67
    5.1. Czy wolność ma granice?    67
    5.2. Złożona istota granic wolności prawnie chronionych    69
    5.3. Między prawem a wolnością: ograniczona swoboda prawodawcy w sferze kształtowania granic wolności związkowych    72
    5.4. Powszechne warunki dopuszczalności ograniczania wolności prawnie chronionych     74
    5.5. Kryterium skutkowe jako właściwe kryterium oceny działalności prawodawczej w obszarze ograniczania wolności związkowych    76
    5.6. Konieczność uwzględnienia specyfiki poszczególnych filarów wolności związkowych w procesie identyfikacji, charakterystyki i ewaluacji poszczególnych ograniczeń    78
  6. Uwagi końcowe    78
  ROZDZIAŁ DRUGI KONSTYTUCYJNY MODEL OGRANICZANIA WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH    80
  1. Uwagi wprowadzające    80
  2. Konstytucyjne ograniczenia wolności związkowych w ujęciu historycznym    81
    2.1. Ograniczenia wolności związkowych w polskich konstytucjach okresu międzywojennego    81
    2.2. Granice wolności związkowych w Konstytucji PRL    84
  3. Charakterystyka aktualnego konstytucyjnego modelu ograniczania wolności związkowych    86
    3.1. Uwagi ogólne    86
    3.2. Motywy leżące u postaw decyzji prawodawcy konstytucyjnego o odwołaniu się do standardu umowy międzynarodowej w zakresie ograniczania wolności związkowych     87
    3.3. Istota i charakter konstytucyjnego odesłania do umów międzynarodowych w związku z ograniczaniem wolności związkowych    91
    3.4. Wynik konstytucyjnego testu proporcjonalności stosowanych ograniczeń jako uniwersalna i ostateczna granica legislacyjna w procesie prawnego limitowania wolności związkowych    100
  4. Konstytucyjne ograniczenia i wyłączenia dotyczące wolności związkowych w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym    105
    4.1. Uwagi ogólne    105
    4.2. Konstytucyjne ograniczenia i wyłączenia o charakterze przedmiotowym    106
      4.2.1. Konstytucyjne zakazy tworzenia określonego typu organizacji związkowych    106
      4.2.2. Odrębny standard ograniczania konstytucyjnego prawa do strajku pracowniczego    110
      4.2.3. Ograniczenia wolności związkowych a konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych    113
    4.3. Konstytucyjne ograniczenia i wyłączenia o charakterze podmiotowym    115
  5. Uwagi końcowe    119
  ROZDZIAŁ TRZECI MIĘDZYNARODOWY MODEL OGRANICZANIA WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH    121
  1. Uwagi wprowadzające    121
  2. Zakres obowiązywania umów międzynarodowych w obszarze ograniczania wolności związkowych – między literalną treścią umowy a jej wykładnią    123
  3. Problematyka kształtowania granic wolności związkowych w systemie aktów uniwersalnych    125
    3.1. Wolności i prawa związkowe w prawodawstwie Organizacji Narodów Zjednoczonych     125
    3.2. Uniwersalne standardy ograniczania wolności i praw związkowych ukształtowane w aktach prawnych ONZ    127
  4. Legislacyjne i materialne granice wolności związkowych w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy    132
    4.1. Przegląd najważniejszych aktów prawnych Międzynarodowej Organizacji Pracy wiążących polskiego ustawodawcę w obszarze wolności i praw związkowych    132
    4.2. Generalny model ograniczania wolności i praw związkowych w świetle prawodawstwa Międzynarodowej Organizacji Pracy    135
  5. Granice wolności związkowych w systemach regionalnych    141
    5.1. Wolności związkowe i ich granice w aktach prawnych Rady Europy    141
      5.1.1. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności     142
      5.1.2. Europejska Karta Społeczna    146
    5.2. Prawodawstwo UE a ograniczanie wolności związkowych    153
  6. Zakaz nadużywania kompetencji prawodawczych oraz wolności i praw związkowych jako podstawowa granica legislacyjna i materialna w prawodawstwie międzynarodowym    157
  7. Wzajemne relacje pomiędzy standardami ograniczania wolności związkowych ukształtowanymi w poszczególnych umowach międzynarodowych wiążących Polskę    161
  8. Uwagi końcowe – czy prawo międzynarodowe pozwala ustawodawcom krajowym na naruszenie istoty wolności związkowych?    167
  ROZDZIAŁ CZWARTY ZWIĄZKOWA WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ Z PERSPEKTYWY JEJ GRANIC 174
  1. Uwagi wprowadzające    174
  2. Podmiotowe granice związkowej wolności zrzeszania się    176
    2.1. Uwagi ogólne    176
    2.2. Osoby samozatrudnione oraz świadczące pracę w oparciu o formy cywilnoprawne na krajowym rynku pracy w kontekście związkowej wolności zrzeszania się    178
    2.3. Pojęcie człowieka pracy w Konstytucji i prawie międzynarodowym jako wartość graniczna zakresu podmiotowego związkowej wolności koalicji    183
      2.3.1. Uwagi terminologiczne    183
      2.3.2. Człowiek pracy w prawie międzynarodowym    184
        2.3.2.1. Problem ścisłego tłumaczenia języka autentycznego aktów prawa międzynarodowego w kontekście kształtowania statusu człowieka    184
        2.3.2.2. Rola międzynarodowych organów implementacyjnych w definiowaniu cech dystynktywnych człowieka pracy    188
      2.3.3. Człowiek pracy w rozważaniach Trybunału Konstytucyjnego w kontekście wyroku w sprawie K 1/13    195
        2.3.3.1. Problematyka podmiotowych granic związkowej wolności zrzeszania się w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego    195
        2.3.3.2. Koncepcja podmiotu związkowej wolności zrzeszania się przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 1/13    196
        2.3.3.3. Uwagi krytyczne    198
        2.3.3.4. Postulowany sposób definiowania pojęcia „człowiek pracy” na poziomie konstytucyjnym    206
    2.4. Krytyczna analiza ustawowego pojęcia „człowiek pracy” w kontekście wolności zrzeszania się w związkach zawodowych    215
      2.4.1. Kontekst czasowy    215
      2.4.2. Człowiek pracy w ustawie związkowej w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku    216
        2.4.2.1. Pełne prawo koalicji ludzi pracy w przededniu nowelizacji    216
        2.4.2.2. Ograniczone prawo koalicji ludzi pracy przed nowelizacją    221
      2.4.3. „Człowiek pracy” w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku     225
        2.4.3.1. Zasadniczy cel analizowanej reformy prawa związkowego    225
        2.4.3.2. Pełne prawo koalicji ludzi pracy po nowelizacji    225
        2.4.3.3. Ograniczone prawo koalicji ludzi pracy po nowelizacji    231
    2.5. Ustawowe podmiotowe wyłączenia i ograniczenia związkowego prawa koalicji w służbach publicznych    233
      2.5.1. Specyfika ograniczania prawa koalicji w służbach publicznych    233
      2.5.2. Granice wolności zrzeszania się funkcjonariuszy publicznych w świetle standardów międzynarodowych    235
      2.5.3. Członkowie administracji publicznej    240
      2.5.4. Funkcjonariusze Policji oraz służb pokrewnych    247
      2.5.5. Członkowie sił zbrojnych    250
  3. Modele legalizacji ruchu związkowego oraz ich wpływ na kształt granic związkowej wolności zrzeszania się    253
    3.1. Uwagi ogólne    253
    3.2. Notyfikacja i rejestracja jako modele legalizacji działalności związkowej w świetle standardów międzynarodowych    257
    3.3. Polski model legalizacji działalności związkowej w kontekście granic związkowej wolności zrzeszania się    260
      3.3.1. Ogólna charakterystyka polskiego modelu    260
      3.3.2. Obligatoryjna treść statutu organizacji związkowej w kontekście międzynarodowych standardów legislacyjnych    262
      3.3.3. Minimalna liczba osób uprawnionych do utworzenia organizacji a problem niskiego stopnia uzwiązkowienia rynku pracy w Polsce    265
        3.3.3.1. Wpływ wymogu zachowania minimalnej liczby założycieli i członków na sytuację prawną organizacji związkowej    265
        3.3.3.2. Stanowisko organów międzynarodowych w przedmiocie dopuszczalnych wymogów liczbowych w procesie tworzenia i działania organizacji związkowych    266
        3.3.3.3. Minimalna liczba założycieli i członków organizacji związkowej a realia polskiego rynku pracy    268
        3.3.3.4. Propozycje rozwiązania zarysowanego problemu    270
      3.3.4. Postępowanie w przedmiocie rejestracji organizacji związkowej i jego reglamentacyjne oddziaływanie na związkową wolność zrzeszania się    275
      3.3.5. Zakres kontrolnych kompetencji sądu rejestrowego w procesie rejestracji organizacji związkowej    280
      3.3.6. Charakter prawny i skutki prawne rejestracji organizacji związkowych    284
  4. Stowarzyszenie zawodowe jako alternatywa dla związku zawodowego w procesie ograniczania gwarancji związkowych na poziomie ustawowym    291
    4.1. Uwagi ogólne    291
    4.2. Związek zawodowy w ujęciu funkcjonalnym    292
    4.3. Związek zawodowy a stowarzyszenie – między genetycznym pokrewieństwem a funkcjonalną odmiennością    296
    4.4. „Zwykły” związek zawodowy    298
  5. Uwagi końcowe    300
  ROZDZIAŁ PIĄTY NEGATYWNA WOLNOŚĆ ZWIĄZKOWA I JEJ GRANICE    306
  1. Uwagi wprowadzające    306
  2. Polski model negatywnego wymiaru wolności związkowych i jego granice    310
    2.1. Uwagi ogólne    310
    2.2. Związek zawodowy jako dobrowolna organizacja ludzi pracy w kontekście negatywnego wymiaru wolności związkowych    311
    2.3. Zakaz dyskryminacji ze względu na fakt pozostawania poza związkiem zawodowy    317
      2.3.1. Istota zakazu    317
      2.3.2. Obowiązki pracodawców    318
      2.3.3. Obowiązki innych podmiotów    320
      2.3.4. Szczególny obowiązek prawodawcy w kontekście zasady równości w prawie    321
      2.3.5. Zakaz dyskryminacji a negatywne konsekwencje wynikające z faktu pozostawania poza związkiem zawodowym    324
    2.4. Poszanowanie negatywnej wolności związkowej w kontekście zasady reprezentacji ogólnej i szczególnej    325
      2.4.1. Zakres reprezentacji związkowej    325
      2.4.2. Zasada reprezentacji ogólnej    326
      2.4.3. Zasada reprezentacji szczególnej    329
    2.5. Monopol formy organizacyjnej związku zawodowego a negatywna wolność związkowa    330
  3. Problematyka dopuszczalność stosowania klauzul bezpieczeństwa związkowego w krajowych stosunkach przemysłowych    335
    3.1. Uwagi ogólne    335
    3.2. Typy klauzul bezpieczeństwa związkowego oraz ich wpływ na swobodę pozostawania poza związkiem zawodowym    338
    3.3. Dopuszczalność stosowania klauzul bezpieczeństwa związkowego w świetle standardów międzynarodowych    342
    3.4. Związek między stosowaniem klauzul związkowych a stopniem uzwiązkowienia danego rynku pracy na przykładzie wybranych porządków prawnych    348
    2.5. Potencjał stosowania klauzul bezpieczeństwa związkowego w polskim systemie prawnym    354
  4. Uwagi końcowe    357
  ROZDZIAŁ SZÓSTY GRANICE AUTONOMII ZWIĄZKOWEJ 361
  1. Uwagi wprowadzające    361
  2. Granice niezależności związków zawodowych i organizacji pracodawców    366
    2.1. Uwagi ogólne    366
    2.2. Pracodawca jako podmiot aktywnie zaangażowany w życiu pracowniczych organizacji związkowych w kontekście problematyki „żółtych” związków zawodowych    368
    2.3. Potrzeba ograniczania aktywności politycznej ruchu związkowego    377
    2.4. Sądowy nadzór nad działalnością związkową i jego wpływ na autonomię partnerów społecznych w Polsce    380
      2.4.1. Uwagi ogólne    380
      2.4.2. Nadzorowanie działalności związkowej w świetle standardów międzynarodowych    381
      2.4.3. Kryterium zgodności z prawem jako podstawowa granica materialna dla swobody działania organizacji związkowych w Polsce    382
        2.4.3.1. Uwagi wstępne    382
        2.4.3.2. Wpływ reformy prawa związkowego z 1 stycznia 2019 r. na zakres ingerencji nadzorczej sądu rejestrowego    382
        2.4.3.3. Wzorce nadzoru – kodeks dobrych praktyk związkowych    383
        2.4.3.4. Szczególne znaczenie klauzul generalnych z art. 8 k.p.    386
        2.4.3.5. Działalność organu związkowego jako przedmiot sądowego nadzoru    390
      2.4.4. Konsekwencje prawne podjęcia działalności niezgodnej z prawem    391
      2.4.5. Postępowanie nadzorcze a standardy legislacyjne wiążące krajowego prawodawcę    393
  3. Granice samorządności związków zawodowych i organizacji pracodawców    396
    3.1. Uwagi ogólne    396
    3.2. Wybrane standardy uzasadniające reglamentację swobody partnerów społecznych w zakresie kształtowania swojej struktury organizacyjnej    398
    3.3. Charakter prawny statutu a granice swobody kształtowania organizacji wewnętrznej    402
    3.4. Granice swobody kształtowania zasad nabywania i utraty statusu członka danej organizacji    406
    3.5. Wybrane standardy reglamentujące swobodę prowadzenia statutowej działalności    411
  4. Uwagi końcowe    413
  ROZDZIAŁ SIÓDMY GRANICE RÓWNOŚCI ZWIĄZKOWEJ    417
  1. Uwagi wprowadzające    417
  2. Granice zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego    421
  3. Wyjątki od zasady równości związkowej w świetle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy    422
  4. Kryterium reprezentatywności jako granica równouprawnienia partnerów społecznych i pluralizmu związkowego    424
    4.1. Uwagi ogólne    424
    4.2. Prawny mechanizm wyłaniania reprezentatywnych organizacji    425
    4.3. Skutki i funkcje różnicowania organizacji w oparciu o kryterium reprezentatywności     427
      4.3.1. Skutki przypisania danej organizacji statusu reprezentatywnej    427
      4.3.2. Funkcje przypisywane konstrukcji prawnej reprezentatywności związkowej    429
        4.3.2.1. Uwagi wstępne    429
        4.3.2.2. Funkcja porządkująco-kolizyjna    430
        4.3.2.3. Wyłanianie najbardziej efektywnej reprezentacji związkowej    431
        4.3.2.4. Konsolidacja ruchu związkowego    433
  5. Problem asymetrii uprawnień partnerów społecznych    436
  6. Potrzeba dyferencjacji pozycji prawnej poszczególnych kategorii ludzi pracy a zakładowy poziom dialogu i współpracy partnerów społecznych    441
    6.1. Uwagi ogólne    441
    6.2. Dyferencjacja jako cecha zbiorowego prawa pracy    443
    6.3. Socjologiczne motywy uzasadniające potrzebę różnicowania pozycji prawnej pracowników i innych osób wykonujących pracę w zbiorowym prawie pracy    444
    6.4. Więź z zakładem pracy jako kryterium uzasadniające potrzebę różnicowania związkowych uprawnień pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową na poziomie zakładu pracy    447
    6.5. Podstawowe dylematy związane z potrzebą różnicowania związkowych uprawnień pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową na poziomie zakładu pracy    452
  7. Uwagi końcowe    456
  ZAKOŃCZENIE    460
  BIBLIOGRAFIA    473
  STRESZCZENIE    501
  SUMMARY (The limits of trade union freedoms in the Polish legal system)    503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia