Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

-21%

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

127,19  161,00

Format: pdf

127,19161,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie.


Autorzy omawiają m.in.:


zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu;
zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom;
wymogi formalnoprawne, jakie muszą być spełnione przez przyszłego kredytobiorcę;
wymogi, jakie musi spełniać wniosek kredytowy oraz dołączone do niego typowe dokumenty wymagane przez bank;
podstawowe zasady badania zdolności kredytowej przez bank w przypadku, gdy kredytobiorca jest konsumentem oraz przedsiębiorcą;
obligatoryjną treść umowy kredytu oraz klauzule, jakie mogą być w niej zawarte;
niedozwolone klauzule umowne zabronione przez przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul niedozwolonych w umowach kredytów zawieranych z konsumentami;
podstawowe zasady postępowania banku w przypadku niespłacania przez klienta w terminie zobowiązań, skutków wszczęcia w stosunku do kredytobiorcy postępowania restrukturyzacyjnego, względnie ogłoszenia upadłości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kredytobiorców, pracowników banków, przedsiębiorców zaciągających kredyty, a także prawników praktyków i osób zajmujących się udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych.


Rok wydania2020
Liczba stron1240
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-608-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    51
  
  Część I. Kredyt bankowy
  
  Rozdział 1. Wiadomości ogólne    61
  
   1. Pojęcie kredytu    61
  
   2. Podział kredytów    61
  
  Rozdział 2. Rodzaje kredytów    64
  
   1. Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej    64
  
   2. Kredyty konsumpcyjne    65
  
   3. Kredyty w rachunku kredytowym    65
  
   4. Kredyty w rachunku bieżącym    66
  
   5. Kredyty złotowe i w walucie obcej    66
  
   6. Kredyty krótko-, średnio- i długoterminowe    67
  
   7. Kredyty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu    68
  
   8. Kredyty wykorzystywane jednorazowo, w transzach lub w ciągnieniach    68
  
   9. Kredyty spłacane jednorazowo, w ratach lub z wpływów na rachunek    69
  
   10. Kredyty w formie doraźnej transakcji (docelowe)    71
  
   11. Linia kredytowa    71
  
   12. Kredyty rolowane    72
  
   13. Kredyty pomostowe    73
  
   14. Kredyty obrotowe    74
  
   14.1. Definicja kredytu obrotowego    74
  
   14.2. Rodzaje kredytów obrotowych    74
  
   14.3. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym    75
  
   14.3.1. Kredyt docelowy (w formie doraźnej transakcji)    75
  
   14.3.2. Linia kredytowa    75
  
   14.3.3. Kredyt na wymagalne zobowiązania    76
  
   14.3.4. Kredyt na sfinansowanie należności    76
  
   14.3.5. Kredyt kasowy    76
  
   14.3.6. Kredyty sezonowe    77
  
   14.4. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym    77
  
   14.4.1. Kredyt otwarty (podstawowy)    77
  
   14.4.2. Kredyt in blanco (niepokryty)    80
  
   14.4.3. Kredyt stała zaliczka    81
  
   14.4.4. Kredyt kasowy (overdraft)    81
  
   15. Kredyty inwestycyjne    82
  
   16. Kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych    84
  
   17. Kredyty refinansowe i konsolidacyjne    84
  
   18. Kredyty lombardowe i hipoteczne    85
  
   18.1. Kredyty lombardowe    85
  
   18.2. Kredyt hipoteczny    85
  
   19. Kredyty konsorcjalne    86
  
   20. Kredyty komercyjne i preferencyjne    86
  
  Część II. Ogólne zasady dotyczące udzielania kredytów bankowych, pożyczek i gwarancji
  
  Rozdział 1. Czynności bankowe    89
  
   1. Czynności bankowe według prawa bankowego    89
  
   2. Czynności bankowe wykonywane przez banki spółdzielcze    91
  
   3. Czynności bankowe wykonywane przez banki hipoteczne    92
  
   4. Powierzenie wykonywania czynności bankowych podmiotom zewnętrznym (outsourcing bankowy)    94
  
   5. Regulaminy bankowe, ogólne warunki umów i instrukcje    95
  
   6. Polityka kredytowa banku    98
  
   7. Tajemnica bankowa    99
  
  Rozdział 2. Forma wniosków i zleceń składanych w bankach oraz umów zawieranych przez banki    103
  
   1. Rodzaje form oświadczeń woli    103
  
   2. Zmiana umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie    105
  
   3. Dokumentowa forma czynności prawnej    105
  
   4. Pisemna forma czynności prawnej    106
  
   4.1. Definicja formy pisemnej    106
  
   4.2. Podpis własnoręczny    107
  
   5. Elektroniczna forma czynności prawnej    111
  
   6. Forma pisemna z datą urzędowo poświadczoną (datą pewną)    112
  
   7. Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym    114
  
   8. Forma aktu notarialnego    115
  
   9. Elektroniczna forma czynności bankowych (art. 7 pr. bank.)    116
  
   9.1. Oświadczenia składane w formie elektronicznej    116
  
   9.2. Tworzenie dokumentów sporządzonych na informatycznych nośnikach informacji    117
  
  Rozdział 3. Strony umowy kredytu i pożyczki bankowej    120
  
   1. Bank    120
  
   1.1. Obszar działania banku    120
  
   1.2. Konsorcjum bankowe    122
  
   1.2.1. Umowa konsorcjum    122
  
   1.2.2. Uczestnicy konsorcjum bankowego    123
  
   1.2.3. Rodzaje konsorcjów    124
  
   1.2.4. Cel konsorcjum    125
  
   1.2.5. Powody zawierania umowy konsorcjum    126
  
   1.2.6. Treść umowy konsorcjum    127
  
   1.2.7. Prawa i obowiązki banków uczestniczących w konsorcjum    130
  
   1.2.8. Pozycja lidera konsorcjum    131
  
   1.3. Oznaczenie banku w umowie kredytu    131
  
   1.4. Osoby reprezentujące bank    133
  
   2. Druga strona czynności bankowej    134
  
   2.1. Kredytobiorca    134
  
   2.2. Osoby fizyczne    135
  
   2.2.1. Pojęcie osoby fizycznej    135
  
   2.2.2. Przedsiębiorca jednoosobowy    135
  
   2.2.3. Konsument    136
  
   2.2.4. Rolnik indywidualny    137
  
   2.2.5. Komornik    139
  
   2.2.6. Małżonkowie    141
  
   2.2.6.1. Odpowiedzialność osoby fizycznej i jej małżonka za spłatę kredytu    141
  
   2.2.6.1.1. Wspólne zaciągnięcie kredytu    141
  
   2.2.6.1.2. Kredyt zaciągnięty przez jednego z małżonków    142
  
   2.2.6.1.3. Kredyt na prowadzenie działalności gospodarczej    143
  
   2.2.6.2. Zgoda drugiego małżonka na zaciągnięcie kredytu    144
  
   2.2.7. Osoby niebędące w związku małżeńskim    145
  
   2.2.8. Oznaczenie osoby fizycznej w umowie kredytu    146
  
   2.2.9. Osoba podpisująca umowę w imieniu osoby fizycznej    147
  
   2.3. Osoba prawna    148
  
   2.3.1. Pojęcie osoby prawnej    148
  
   2.3.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    149
  
   2.3.2.1. Wiadomości ogólne    149
  
   2.3.2.2. Zaciąganie kredytów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością    149
  
   2.3.2.3. Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    152
  
   2.3.2.4. Oznaczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie kredytu    153
  
   2.3.3. Spółka akcyjna    153
  
   2.3.3.1. Wiadomości ogólne    153
  
   2.3.3.2. Zaciąganie kredytów przez spółkę akcyjną    154
  
   2.3.3.3. Reprezentacja spółki akcyjnej    155
  
   2.3.3.4. Oznaczenie spółki akcyjnej w umowie kredytu    156
  
   2.3.4. Spółdzielnia    157
  
   2.3.4.1. Wiadomości ogólne    157
  
   2.3.4.2. Zaciąganie kredytów przez spółdzielnię    157
  
   2.3.4.3. Reprezentacja spółdzielni    158
  
   2.3.4.4. Szczególne rodzaje spółdzielni    159
  
   2.3.4.4.1. Spółdzielnia rolników    159
  
   2.3.4.4.2. Spółdzielnia mieszkaniowa    160
  
   2.3.4.5. Oznaczenie spółdzielni w umowie kredytu    161
  
   2.3.5. Przedsiębiorstwo państwowe    162
  
   2.3.5.1. Wiadomości ogólne    162
  
   2.3.5.2. Reprezentacja przedsiębiorstwa    162
  
   2.3.5.3. Oznaczenie przedsiębiorstwa państwowego w umowie kredytu    163
  
   2.3.6. Jednostki sektora finansów publicznych    164
  
   2.3.6.1. Podmioty tworzące sektor finansów publicznych    164
  
   2.3.6.2. Skarb Państwa    165
  
   2.3.6.3. Zaciąganie kredytów i pożyczek przez podmioty sektora finansów publicznych    167
  
   2.3.6.4. Jednostki samorządu terytorialnego    170
  
   2.3.6.4.1. Wiadomości ogólne    170
  
   2.3.6.4.2. Zasady zaciągania kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego    172
  
   2.3.6.4.3. Zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego    175
  
   2.3.6.4.4. Zasady zaciągania kredytów i pożyczek przez gminy    178
  
   2.3.6.4.5. Zasady zaciągania kredytów i pożyczek przez powiaty    181
  
   2.3.6.4.6. Zasady zaciągania kredytów i pożyczek przez województwa    183
  
   2.3.6.5. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego przy zaciąganiu kredytów i pożyczek    185
  
   2.3.6.5.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe    185
  
   2.3.6.5.2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe    186
  
   2.3.6.6. Publiczna instytucja kultury    189
  
   2.3.6.7. Instytut badawczy    191
  
   2.3.6.8. Uczelnia    195
  
   2.3.7. Podmioty lecznicze    198
  
   2.3.7.1. Rodzaje podmiotów leczniczych    198
  
   2.3.7.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej    199
  
   2.3.7.2.1. Zaciąganie zobowiązań przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej    199
  
   2.3.7.2.2. Zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej    203
  
   2.3.7.2.3. Zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej    204
  
   2.3.7.3. Niepubliczne podmioty lecznicze    206
  
   2.3.8. Fundacje    207
  
   2.3.9. Stowarzyszenie rejestrowe    208
  
   2.3.10. Związek zawodowy    209
  
   2.3.11. Partia polityczna    211
  
   2.3.12. Kościół oraz związek wyznaniowy    213
  
   2.3.12.1. Wiadomości ogólne    213
  
   2.3.12.1.1. Status prawny wyznaniowych osób prawnych    213
  
   2.3.12.1.2. Prawne zabezpieczenie wierzytelności przysługujących bankowi od wyznaniowych osób prawnych    214
  
   2.3.12.2. Osoby prawne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego    217
  
   2.3.12.2.1. Jednostki organizacyjne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego    217
  
   2.3.12.2.2. Zasady funkcjonowania parafii    219
  
   2.3.12.2.3. Zaciąganie kredytów i pożyczek przez parafie    220
  
   2.3.12.2.4. Prawne zabezpieczenia    222
  
   2.3.12.3. Osoby prawne Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego    226
  
   2.3.12.3.1. Jednostki organizacyjne Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego    226
  
   2.3.12.3.2. Zaciąganie kredytów i pożyczek    227
  
   2.3.12.4. Osoby prawne Kościoła katolickiego    228
  
   2.3.12.4.1. Jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego    228
  
   2.3.12.4.2. Zaciąganie kredytów i pożyczek przez parafie    229
  
   2.3.12.4.3. Zaciąganie kredytów i pożyczek przez diecezje    230
  
   2.3.12.4.4. Ustanawianie prawnych zabezpieczeń    231
  
   2.4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej    234
  
   2.4.1. Wiadomości ogólne    234
  
   2.4.1.1. Pojęcie jednostki organizacyjnej    234
  
   2.4.1.2. Odpowiedzialność subsydiarna    235
  
   2.4.2. Osobowe spółki handlowe    236
  
   2.4.2.1. Pojęcie spółki osobowej    236
  
   2.4.2.2. Spółka jawna    236
  
   2.4.2.2.1. Wiadomości ogólne    236
  
   2.4.2.2.2. Zaciąganie zobowiązań przez spółkę jawną    237
  
   2.4.2.2.3. Reprezentacja spółki jawnej    239
  
   2.4.2.2.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej    240
  
   2.4.2.3. Spółka partnerska    241
  
   2.4.2.3.1. Wiadomości ogólne    241
  
   2.4.2.3.2. Stosowanie przepisów o spółce jawnej    242
  
   2.4.2.3.3. Reprezentacja spółki partnerskiej    242
  
   2.4.2.3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej    243
  
   2.4.2.4. Spółka komandytowa    243
  
   2.4.2.4.1. Wiadomości ogólne    243
  
   2.4.2.4.2. Stosowanie przepisów o spółce jawnej    245
  
   2.4.2.4.3. Reprezentacja spółki komandytowej    245
  
   2.4.2.4.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej    245
  
   2.4.2.5. Spółka komandytowo-akcyjna    246
  
   2.4.2.5.1. Wiadomości ogólne    246
  
   2.4.2.5.2. Stosowanie przepisów o spółce jawnej i akcyjnej    247
  
   2.4.2.5.3. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej    248
  
   2.4.2.5.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej    248
  
   2.4.3. Spółki kapitałowe w organizacji    248
  
   2.4.4. Wspólnota mieszkaniowa    249
  
   2.4.4.1. Wiadomości ogólne    249
  
   2.4.4.2. Zaciąganie zobowiązań przez wspólnotę mieszkaniową    251
  
   2.4.4.3. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej    253
  
   2.4.4.4. Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnoty    253
  
   2.5. Spółka cywilna    254
  
   2.5.1. Wiadomości ogólne    254
  
   2.5.2. Zaciąganie zobowiązań „przez spółkę cywilną”    256
  
   2.5.3. Oznaczenie spółki cywilnej w umowie kredytu    258
  
   2.5.4. Reprezentacja spółki cywilnej    258
  
   2.5.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej    260
  
   2.5.6. Zabezpieczenie zobowiązań spółki cywilnej    261
  
   2.5.7. Zobowiązania osobiste wspólnika spółki cywilnej    261
  
   2.6. Konsorcjum przedsiębiorców    263
  
   3. Udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń podmiotom powiązanym z bankiem    265
  
   4. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu kredytobiorcy    267
  
   4.1. Zasada ogólna    267
  
   4.2. Organ osoby prawnej    267
  
   4.3. Pełnomocnik    269
  
   4.4. Prokurent    272
  
  Część III. Wniosek o udzielenie kredytu
  
  Rozdział 1. Charakter prawny wniosku kredytowego    277
  
  Rozdział 2. Treść i forma wniosku kredytowego    279
  
   1. Forma wniosku kredytowego    279
  
   2. Wnioskodawca    279
  
   3. Kredytodawca    280
  
   4. Treść wniosku kredytowego    280
  
  Rozdział 3. Zlecenie udzielenia kredytu    282
  
  Rozdział 4. Ocena wniosku kredytowego    286
  
   1. Ocena formalna wniosku kredytowego    286
  
   2. Ocena merytoryczna wniosku kredytowego    287
  
  Rozdział 5. Decyzja kredytowa    288
  
  Rozdział 6. Koszty kredytu    290
  
   1. Bankowe koszty kredytu    290
  
   1.1. Oprocentowanie kredytu    291
  
   1.2. Prowizja za udzielenie kredytu    295
  
   1.3. Opłaty związane z kredytem    296
  
   2. Pozabankowe koszty kredytu lub pożyczki    299
  
  Rozdział 7. Oszustwo kredytowe    301
  
  Część IV. Zdolność kredytowa
  
  Rozdział 1. Ujęcie wymogu badania zdolności kredytowej w przepisach prawa    307
  
   1. Badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu    307
  
   2. Możliwość udzielenia kredytu klientowi niemającemu zdolności kredytowej    310
  
   3. Udzielenie kredytu klientowi niemającemu zdolności kredytowej. Niedopełnienie obowiązku zbadania zdolności kredytowej    311
  
   4. Powtórne badanie zdolności kredytowej    312
  
   5. Udostępnienie kredytobiorcy wyniku badania zdolności kredytowej    314
  
  Rozdział 2. Badanie zdolności kredytowej konsumentów    316
  
   1. Mechanizm oceny zdolności kredytowej konsumenta: analiza jakościowa i ilościowa    316
  
   1.1. Wprowadzenie    316
  
   1.2. Analiza ilościowa: badanie dochodów i wydatków klienta    317
  
   1.2.1. Pojęcie analizy ilościowej    317
  
   1.2.2. Źródła dochodów akceptowane przez bank w procesie oceny zdolności kredytowej    318
  
   1.2.3. Wydatki uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej klienta    320
  
   1.3. Analiza jakościowa: charakterystyka profilu klienta i jego współpracy z bankiem    322
  
   1.3.1. Pojęcie analizy jakościowej    322
  
   1.3.2. Badanie historii kredytowej na podstawie informacji przekazanych przez konsumenta    322
  
   1.3.3. Badanie historii kredytowej konsumenta w zewnętrznych bazach danych    324
  
   1.3.4. Scoring kredytowy osoby fizycznej    326
  
   2. Analiza wskaźników zdolności kredytowej    330
  
   2.1. Limity DTI    330
  
   2.2. Limity LTV i wkładu własnego    331
  
   2.3. Limit okresu kredytowania    334
  
   2.4. Wskaźnik wolnych środków    334
  
   2.5. Zdolność kredytowa a system spłat kredytu    335
  
   3. Uproszczone metody badania zdolności kredytowej    335
  
   4. Najczęstsze błędy popełniane przy ocenie zdolności kredytowej. Nowela Rekomendacji S    336
  
  Rozdział 3. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorców    341
  
   1. Wprowadzenie    341
  
   2. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorców    342
  
   2.1. Rodzaje metod oceny zdolności kredytowej    342
  
   2.2. Metoda finansowa    343
  
   2.3. Analiza dyskryminacyjna    343
  
   2.4. Analiza wskaźnikowa    345
  
   2.4.1. Typowe dokumenty niezbędne do analizy wskaźnikowej    345
  
   2.4.2. Rodzaje wskaźników    347
  
   2.4.3. Wskaźniki rentowności    348
  
   2.4.4. Wskaźniki płynności    349
  
   2.4.5. Wskaźniki efektywności    349
  
   2.4.6. Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia    351
  
   2.4.7. Ocena szans rozwojowych branży    352
  
   2.4.8. Podsumowanie    352
  
   2.5. Metoda scoringowa    353
  
   2.6. Analiza dyskryminacyjna    355
  
   3. Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego przez bank    357
  
   3.1. Analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych    357
  
   3.2. Weryfikacja ryzyka kredytowego związanego z kredytowaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego    361
  
   4. Podsumowanie i wnioski    364
  
  Rozdział 4. Limity koncentracji wierzytelności    366
  
  Część V. Umowa kredytu
  
  Rozdział 1. Definicja umowy kredytu    371
  
  Rozdział 2. Forma umowy kredytu    373
  
  Rozdział 3. Treść umowy kredytu    375
  
   1. Ustawowe elementy umowy kredytu    375
  
   1.1. Elementy wymagane przez art. 69 ust. 2 pr. bank.    375
  
   1.2. Komparycja umowy    376
  
   1.3. Kwota i waluta kredytu    378
  
   1.4. Cel kredytu    378
  
   1.5. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych    379
  
   1.6. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu    382
  
   1.6.1. Wprowadzenie    382
  
   1.6.2. Weksel własny in blanco    382
  
   1.6.3. Poręczenie wekslowe (awal)    383
  
   1.6.4. Poręczenie (poręczenie cywilne)    384
  
   1.6.5. Przelew (cesja) wierzytelności    384
  
   1.6.6. Zastaw rejestrowy    385
  
   1.6.7. Hipoteka    385
  
   1.7. Okres kredytowania    386
  
   1.7.1. Wprowadzenie    386
  
   1.7.2. Okres wykorzystania kredytu    387
  
   1.7.3. Karencja    388
  
   1.7.4. Termin spłaty kredytu    388
  
   1.7.4.1. Określenie terminu spłaty    388
  
   1.7.4.2. Zasady obliczania terminów    390
  
   1.7.4.2.1. Podstawa obliczania    390
  
   1.7.4.2.2. Termin oznaczony w dniach    390
  
   1.7.4.2.3. Termin oznaczony w tygodniach    391
  
   1.7.4.2.4. Termin oznaczony w miesiącach lub latach    392
  
   1.7.4.2.5. Dni kalendarzowe, dni robocze oraz dni uznane ustawowo za wolne od pracy    393
  
   1.8. Zasady spłaty    396
  
   1.8.1. Forma spłaty    396
  
   1.8.2. Miejsce spłaty    397
  
   1.9. Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany    397
  
   1.9.1. Zasady oprocentowania kredytów    397
  
   1.9.2. Warunki zmiany oprocentowania    398
  
   1.9.3. Prowizje i opłaty    399
  
   1.10. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu    400
  
   1.10.1. Ocena sytuacji finansowej kredytobiorcy    400
  
   1.10.2. Kontrola wykorzystania i spłaty kredytu    400
  
   1.11. Warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy    401
  
   2. Specjalne postanowienia umowne    401
  
   2.1. Zagadnienia wstępne    401
  
   2.2. Klauzule zabezpieczające    402
  
   2.3. Klauzule ochronne (protective covenants)    404
  
   2.3.1. Istota klauzul ochronnych    404
  
   2.3.2. Klauzule nakazujące lub zabraniające podejmowanie określonych działań    404
  
   2.3.3. Klauzule negative pledge    407
  
   2.3.3.1. Konstrukcja klauzul negative pledge    407
  
   2.3.3.2. Zobowiązanie do nierozporządzania nieruchomością do chwili wpisu hipoteki do księgi wieczystej    408
  
   2.3.3.3. Zobowiązanie do nierozporządzania nieruchomościami nieobciążonymi hipoteką    408
  
   2.3.3.4. Zobowiązanie osób trzecich do nierozporządzania nieruchomościami    409
  
   2.3.3.5. Zobowiązanie osób trzecich do nierozporządzania rzeczą lub prawem zastawionym    410
  
   2.3.3.6. Informowanie banku o rozporządzeniu aktywami    410
  
   2.3.3.7. Zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania przedmiotu zastawu rejestrowego    410
  
   2.4. Klauzula pari passu    411
  
   2.5. Obustronne klauzule stwierdzania niewykonania zobowiązań    412
  
   2.5.1. Klauzula cross default    412
  
   2.5.2. Klauzula cross acceleration    413
  
   2.6. Klauzula wyboru prawa    413
  
   2.7. Klauzula wyboru sądu    414
  
   3. Oświadczenia kredytobiorcy    416
  
   4. Szczególne postanowienia umowne w przypadku kredytów wspólnych    416
  
  Rozdział 4. Ograniczenia zasady swobody umów – niedozwolone postanowienia umowne    418
  
   1. Zasada swobody umów oraz jej granice    418
  
   2. Powszechnie niedozwolone postanowienia umowne    419
  
   2.1. Odsetki wyższe niż maksymalne (art. 359 § 2(1)–2(3) k.c.)    419
  
   2.2. Zakaz anatocyzmu (art. 482 k.c.)    419
  
   2.3. Automatyczne wygaśnięcie umowy kredytu    420
  
   2.4. Zakaz przenoszenia własności nieruchomości pod warunkiem (art. 157 k.c.)    420
  
   2.5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej konsumenta (art. 387(1) k.c.)    420
  
   2.6. Zastaw lub przewłaszczenie rzeczy, którymi obrót jest zakazany    421
  
   2.7. Zakaz rozporządzania rzeczą zastawioną (art. 311 k.c.)    422
  
   2.8. Zakaz rozporządzania nieruchomością obciążoną hipoteką (art. 72 u.k.w.h.)    422
  
   2.9. Klauzula przepadku tzw. lex commissoria (art. 75 u.k.w.h.)    423
  
   2.10. Zastrzeżenie zakazujące rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 101 8 u.k.w.h.)    424
  
   3. Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach zawieranych z konsumentami    424
  
   3.1. Pojęcie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) na tle Kodeksu cywilnego i przepisów dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich    424
  
   3.1.1. Wprowadzenie    424
  
   3.1.2. Definicja konsumenta oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów    425
  
   3.1.3. Definicja klauzuli abuzywnej    425
  
   3.1.4. Rodzaje klauzul abuzywnych    426
  
   3.1.4.1. Rażące naruszenie interesów konsumenta    426
  
   3.1.4.2. Brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umowy    427
  
   3.1.4.3. Sprzeczność z dobrymi obyczajami    427
  
   3.1.4.4. Postanowienia określające główne świadczenia stron    428
  
   3.2. Kontrola abuzywności klauzul    429
  
   3.3. Przykłady niedozwolonych postanowień umownych w umowach kredytu i pożyczki    434
  
   3.3.1. Wprowadzenie    434
  
   3.3.2. Brak jasnych zasad obliczania kursu walut – wadliwa klauzula    434
  
   3.3.3. Brak wyodrębnienia ze wzorców umownych oświadczeń konsumenta o udzieleniu bankom pełnomocnictw do pobierania pieniędzy z rachunków konsumentów – wadliwa praktyka    436
  
   3.3.4. Niepełna informacja przedkontraktowa – wadliwa praktyka    436
  
   3.3.5. Nieprecyzyjne warunki ustalenia zmian oprocentowania kredytu – wadliwa klauzula    437
  
   3.3.6. Obciążenie konsumenta kosztami wyceny nieruchomości w przypadku braku spłaty rat kredytu – wadliwa klauzula    438
  
   3.3.7. Pobieranie opłat ryczałtowych – wadliwa praktyka    439
  
   3.3.8. Pobór opłat windykacyjnych – wadliwa klauzula    439
  
   3.3.9. Ustalanie oprocentowania kredytu hipotecznego w zależności od zmienności parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego – wadliwa klauzula    440
  
   3.3.10. Wypowiedzenie umowy kredytu w sytuacji znacznego obniżenia wartości zabezpieczenia – wadliwa klauzula    441
  
   3.3.11. Wysłanie korespondencji równoważne z jej skutecznym doręczeniem – wadliwa klauzula    442
  
   3.3.12. Zmiana tabeli opłat nie stanowi zmiany warunków umowy – wadliwa klauzula    443
  
   3.3.13. Zobowiązanie konsumenta do powiadamiania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jego sytuację finansową – wadliwa klauzula    443
  
   3.3.14. Zobowiązanie konsumenta do powiadamiania o zmianie okoliczności mogących mieć wpływ na jego zdolność do spłaty kredytu – wadliwa klauzula    444
  
  Rozdział 5. Wykorzystanie kredytu    446
  
  Rozdział 6. Spłata kredytu    448
  
   1. Zasady spłaty kredytu    448
  
   1.1. System spłat kredytu    448
  
   1.2. Raty równe    449
  
   1.3. Raty malejące    451
  
   1.4. Inne systemy spłaty kredytu    453
  
   2. Spłata kredytu w przypadku dłużników solidarnych    454
  
   3. Dopuszczalność wcześniejszej spłaty kredytu    454
  
   4. Spłata kredytu przez osobę trzecią    456
  
   5. Częściowa spłata kredytu    458
  
   6. Zarachowanie zapłaty    458
  
   7. Waluta spłaty    460
  
   7.1. Kredyt w walucie obcej    460
  
   7.2. Kredyt w złotych    461
  
   7.3. Kredyt denominowany i indeksowany    461
  
  Rozdział 7. Zmiana umowy    462
  
  Rozdział 8. Umowy ramowe    465
  
   1. Charakter umowy ramowej    465
  
   2. Treść umowy ramowej    466
  
   3. Termin i limit    467
  
   4. Prawne zabezpieczenie    468
  
   5. Wypowiedzenie umowy ramowej    469
  
  Rozdział 9. Rozwiązanie umowy kredytu    470
  
   1. Zagadnienia wstępne    470
  
   2. Wypowiedzenie umowy kredytu    470
  
   2.1. Skutki wypowiedzenia umowy kredytu    470
  
   2.2. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank    471
  
   2.2.1. Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu    471
  
   2.2.2. Wypowiedzenie umowy kredytu na podstawie art. 75 pr. bank.    471
  
   2.2.2.1. Sposób postępowania banku    471
  
   2.2.2.2. Przesłanki wypowiedzenia    472
  
   2.2.2.3. Niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu    473
  
   2.2.2.4. Brak spłaty należności    475
  
   2.2.2.5. Utrata przez kredytobiorcę zdolności kredytowej    478
  
   2.2.3. Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy kredytu    480
  
   2.2.3.1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego    480
  
   2.2.3.2. Program naprawczy    481
  
   2.2.4. Oświadczenie wypowiadające banku    483
  
   2.2.4.1. Forma wypowiedzenia    483
  
   2.2.4.2. Terminy wypowiedzenia    484
  
   2.2.4.3. Oświadczenie banku o wypowiedzeniu    484
  
   2.2.4.4. Doręczenie oświadczenia banku o wypowiedzeniu    485
  
   2.2.4.5. Miejsce doręczenia wypowiedzenia    485
  
   2.2.4.6. Chwila doręczenia wypowiedzenia    486
  
   2.2.5. Wypowiedzenie umowy kredytu w części    488
  
   2.3. Wypowiedzenie umowy kredytu na podstawie art. 458 k.c.    488
  
   2.4. Zaspokojenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu na podstawie art. 14 u.z.r.r.z.    490
  
   2.5. Zaspokojenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu na podstawie art. 92 u.k.w.h.    491
  
   2.6. Skutki wypowiedzenia umowy kredytu    494
  
   2.7. Bezpodstawne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank    495
  
   3. Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytobiorcę    496
  
   4. Cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu    497
  
   5. Obniżenie kwoty kredytu    498
  
  Rozdział 10. Odstąpienie od umowy    500
  
  Część VI. Pożyczka bankowa
  
  Rozdział 1. Zasady dotyczące pożyczki    505
  
   1. Definicja pożyczki    505
  
   2. Stosowanie przepisów dotyczących kredytów    506
  
   3. Cechy charakterystyczne umowy pożyczki bankowej    506
  
  Rozdział 2. Rodzaje pożyczek    507
  
   1. Podział pożyczek    507
  
   2. Pożyczki lombardowe i hipoteczne    509
  
   2.1. Pożyczki lombardowe    509
  
   2.2. Pożyczka hipoteczna    509
  
   3. Pożyczka w rachunku bieżącym    510
  
   4. Pożyczka związana z kartą kredytową i kartą z odroczonym terminem płatności    511
  
  Rozdział 3. Wniosek o pożyczkę    513
  
   1. Forma wniosku    513
  
   2. Wnioskodawca    513
  
   3. Treść wniosku o udzielenie pożyczki    514
  
  Rozdział 4. Umowa pożyczki    515
  
   1. Forma umowy pożyczki    515
  
   2. Elementy umowy pożyczki    515
  
   2.1. Określenie elementów umowy pożyczki    515
  
   2.2. Data zawarcia umowy pożyczki    516
  
   2.3. Strony umowy pożyczki    516
  
   2.4. Przedmiot pożyczki    517
  
   2.5. Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki    518
  
   2.6. Zasady i termin spłaty pożyczki    518
  
   2.6.1. Termin spłaty    518
  
   2.6.2. Warunki wcześniejszej spłaty pożyczki    519
  
  Rozdział 5. Rozwiązanie umowy    522
  
  Rozdział 6. Odstąpienie od umowy    524
  
  Rozdział 7. Odesłanie    526
  
  Rozdział 8. Umowa pożyczki a inne podobne umowy    527
  
   1. Pożyczka a kredyt    527
  
   2. Pożyczka a depozyt nieprawidłowy    528
  
   2.1. Pojęcie depozytu nieprawidłowego    528
  
   2.2. Podobieństwa i różnice pomiędzy depozytem nieprawidłowym a pożyczką    530
  
  Część VII. Szczególne rodzaje kredytów i pożyczek
  
  Rozdział 1. Kredyty konsumenckie    533
  
   1. Umowa o kredyt konsumencki    533
  
   2. Kredytobiorca    534
  
   3. Obowiązki banku-kredytodawcy    534
  
   4. Treść umowy o kredyt konsumencki    535
  
   5. Zakres ochrony konsumenta    536
  
   6. Waluta kredytu konsumenckiego    538
  
   7. Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego    538
  
   8. Odstąpienie przez konsumenta od umowy o kredyt konsumencki    540
  
   9. Wypowiedzenie umowy o kredyt konsumencki    541
  
   9.1. Wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny przez konsumenta    541
  
   9.2. Wypowiedzenie umowy o kredyt przez bank    541
  
   9.3. Wypowiedzenie przez bank prawa do dokonywania wypłat    542
  
  Rozdział 2. Kredyty studenckie    543
  
  Rozdział 3. Kredyty hipoteczne    547
  
   1. Umowa o kredyt hipoteczny    547
  
   2. Kredytobiorca    549
  
   3. Obowiązki kredytodawcy    549
  
   4. Badanie zdolności kredytowej kredytobiorcy    551
  
   5. Treść umowy o kredyt hipoteczny    552
  
   6. Opóźnienie w spłacie kredytu    552
  
   7. Waluta kredytu    553
  
   8. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego    554
  
   9. Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny    555
  
   10. Warunki wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny (art. 37 u.k.h.)    556
  
  Rozdział 4. Kredyty udzielane przez kasy mieszkaniowe    558
  
  Rozdział 5. Kredyty z dopłatą w ramach programu Mieszkanie dla młodych    562
  
  Rozdział 6. Odwrócony kredyt hipoteczny    565
  
  Rozdział 7. Kredyty z dopłatą dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej    567
  
  Rozdział 8. Pożyczki na dofinansowanie działalności gospodarczej    570
  
  Rozdział 9. Kredyty eksportowe z dopłatą    574
  
  Rozdział 10. Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego    577
  
  Rozdział 11. Kredyty z dopłatą na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów    579
  
  Rozdział 12. Kredyty bankowe na cele rolnicze    582
  
  Rozdział 13. Dopłaty do kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych    587
  
  Rozdział 14. Kredyty refinansowe udzielane bankom przez NBP    590
  
  Część VIII. Bankowe gwarancje, awale i poręczenia (art. 80–84 i 88 pr. bank.)
  
  Rozdział 1. Zagadnienia wstępne    597
  
  Rozdział 2. Gwarancje bankowe    598
  
   1. Pojęcie gwarancji    598
  
   2. Charakter prawny gwarancji bankowej    598
  
   2.1. Cechy charakterystyczne gwarancji bankowej    598
  
   2.2. Gwarancja bankowa jako umowa    599
  
   2.3. Gwarancja bankowa jako umowa jednostronnie zobowiązująca    599
  
   2.4. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pieniężne    599
  
   2.5. Gwarancja bankowa jako własne zobowiązanie gwaranta    600
  
   2.6. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie przyszłe    601
  
   2.7. Gwarancja bankowa jako umowa losowa    601
  
   2.8. Odpłatność umowy gwarancji bankowej    601
  
   2.9. Abstrakcyjność gwarancji bankowej    602
  
   2.10. Nieakcesoryjność gwarancji    602
  
   2.11. Gwarancja bankowa jako zobowiązanie pisemne    603
  
   2.12. Gwarancja bankowa jako zabezpieczenie    603
  
   3. Zlecenie udzielenia gwarancji    603
  
   3.1. Definicja umowy zlecenia udzielenia gwarancji    603
  
   3.2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji    604
  
   3.3. Treść zlecenia udzielenia gwarancji    605
  
   3.3.1. Podstawowe elementy zlecenia udzielenia gwarancji    605
  
   3.3.2. Zleceniobiorca    606
  
   3.3.2.1. Bank przyjmujący zlecenie    606
  
   3.3.2.2. Obowiązki banku przyjmującego zlecenie. Badanie treści zlecenia    608
  
   3.3.3. Zleceniodawca    610
  
   3.3.3.1. Określenie zleceniodawcy    610
  
   3.3.3.2. Zdolność kredytowa zleceniodawcy    610
  
   3.3.4. Osoba, za którą gwarancja ma być udzielona    612
  
   3.3.5. Beneficjent gwarancji    612
  
   3.3.6. Wierzytelność zabezpieczana gwarancją    612
  
   3.4. Zawarcie umowy zlecenia    613
  
   4. Treść gwarancji bankowej    613
  
   4.1. Ogólne zasady dotyczące treści gwarancji    613
  
   4.2. Standardowa treść gwarancji    614
  
   4.3. Klauzule    615
  
   4.3.1. Klauzula o odwołalności lub nieodwołalności gwarancji    615
  
   4.3.2. Klauzula o „bezwarunkowości” lub „warunkowości gwarancji”    616
  
   4.3.3. Klauzula świadcząca o abstrakcyjności gwarancji    616
  
   4.3.4. Klauzula zapłaty na pierwsze żądanie    617
  
   4.3.5. Klauzula redukująca    617
  
   4.3.6. Klauzula przewidująca wzrost sumy gwarancyjnej    617
  
   4.3.7. Miejsce i godzina doręczenia żądania zapłaty    618
  
   4.3.8. Klauzula identyfikacyjna    618
  
   4.3.9. Klauzula ustalająca dokumenty roszczeniowe    618
  
   4.3.10. Termin wygaśnięcia gwarancji    619
  
   4.3.11. Określenie czasu na dokonanie wypłaty    620
  
   4.3.12. Klauzula nakazująca uzgadnianie zmian w umowie zabezpieczonej gwarancją    620
  
   4.3.13. Klauzula ustalająca prawo właściwe dla gwarancji    621
  
   4.3.14. Klauzula wskazująca sąd właściwy do rozstrzygnięcia sporu    621
  
   4.3.15. Klauzula określająca, kiedy gwarancja wchodzi w życie    621
  
   5. Gwarancje udzielane przez banki    622
  
   5.1. Rodzaje gwarancji    622
  
   5.2. Gwarancja dobrego wykonania umowy    622
  
   5.3. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi    624
  
   5.4. Gwarancje celne    625
  
   5.4.1. Gwarancja zabezpieczająca pokrycie kwoty wynikającej z długu celnego    625
  
   5.4.2. Gwarancje we wspólnej procedurze tranzytowej    626
  
   5.5. Gwarancja spłaty kredytu    627
  
   5.6. Gwarancja zwrotu zaliczki    628
  
   5.7. Gwarancje przetargowe (wadialne)    629
  
   6. Zmiany w gwarancji    631
  
   7. Przeniesienie praw (przelew wierzytelności) z gwarancji    631
  
   8. Roszczenia z gwarancji    633
  
   9. Wygaśnięcie gwarancji    635
  
   10. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji    635
  
   11. Regwarancja i potwierdzenie gwarancji    636
  
  Rozdział 3. Poręczenie wekslowe (awal)    637
  
   1. Warunki udzielenia awalu przez bank    637
  
   2. Zapłata za weksel przez poręczyciela wekslowego    638
  
  Rozdział 4. Poręczenie    639
  
   1. Warunki udzielania poręczeń    639
  
   2. Roszczenia z tytułu udzielonego poręczenia    640
  
   3. Wygaśnięcie zobowiązania banku poręczyciela    641
  
  Część IX. Inne formy finansowania przez banki działalności gospodarczej
  
  Rozdział 1. Faktoring    645
  
   1. Definicja faktoringu i jego prawny charakter    645
  
   2. Funkcje faktoringu    646
  
   2.1. Zagadnienia ogólne    646
  
   2.2. Funkcja finansowania    646
  
   2.3. Funkcja del credere    646
  
   2.4. Funkcja usługowa    646
  
   3. Przedmiot faktoringu    647
  
   4. Podmioty uczestniczące w faktoringu    649
  
   5. Zalety faktoringu    649
  
   6. Rodzaje faktoringu    651
  
   6.1. Kryteria podziału faktoringu    651
  
   6.2. Faktoring pełny    651
  
   6.3. Faktoring niepełny    652
  
   6.4. Faktoring mieszany    653
  
   6.5. Faktoring dyskontowy    653
  
   6.6. Faktoring zaliczkowy    654
  
   6.7. Faktoring wymagalnościowy    654
  
   6.8. Faktoring otwarty, półotwarty i tajny    655
  
   6.8.1. Zawiadomienie o zmianie wierzyciela    655
  
   6.8.2. Faktoring otwarty    655
  
   6.8.3. Faktoring półotwarty    656
  
   6.8.4. Faktoring tajny    656
  
   6.9. Metafaktoring    656
  
   6.10. Faktoring powierniczy    657
  
   6.11. Faktoring zmodyfikowany    657
  
   6.12. e-Faktoring    657
  
   6.13. Faktoring odwrotny    657
  
   7. Refaktoring    658
  
   8. Wniosek faktoringowy    659
  
   9. Umowa faktoringu    659
  
   9.1. Forma umowy faktoringu    659
  
   9.2. Umowa faktoringu w formie doraźnej transakcji    661
  
   9.3. Umowa o linię faktoringu    662
  
   9.4. Treść umowy faktoringu    662
  
   9.4.1. Treść umowy faktoringu w formie doraźnej transakcji    662
  
   9.4.2. Treść umowy o linię faktoringu    664
  
   10. Prawne zabezpieczenie wierzytelności skupionej przez faktora    665
  
   11. Koszty faktoringu    666
  
  Rozdział 2. Forfaiting wierzytelności handlowych    667
  
   1. Definicja forfaitingu    667
  
   2. Przedmiot forfaitingu    667
  
   3. Podmioty uczestniczące w forfaitingu    668
  
   4. Wniosek forfaitingowy    668
  
   5. Umowa forfaitingu    669
  
  Rozdział 3. Skup wierzytelności leasingowych    670
  
   1. Definicja skupu wierzytelności leasingowych    670
  
   2. Przedmiot umowy skupu wierzytelności leasingowych    670
  
   3. Podmioty uczestniczące w transakcji skupu wierzytelności leasingowej    671
  
   4. Rodzaje skupu wierzytelności leasingowych    671
  
   5. Wniosek o skup wierzytelności leasingowych    672
  
   6. Umowa skupu wierzytelności leasingowych    672
  
   7. Prawne zabezpieczenie skupionej wierzytelności leasingowej    673
  
  Rozdział 4. Forfaiting wierzytelności leasingowych    674
  
   1. Definicja forfaitingu wierzytelności leasingowych    674
  
   2. Przedmiot umowy forfaitingu wierzytelności leasingowych    674
  
   3. Podmioty uczestniczące w transakcji forfaitingu wierzytelności leasingowej    675
  
   4. Umowa forfaitingu wierzytelności leasingowych    675
  
  Rozdział 5. Dyskonto weksli    676
  
   1. Pojęcie dyskonta    676
  
   2. Wniosek dyskontowy    677
  
   3. Warunki, jakim powinny odpowiadać weksle przyjmowane do dyskonta    677
  
   4. Rodzaje dyskonta weksli    679
  
   5. Technika dyskontowania weksli    679
  
   6. Formy dyskontowania weksli    682
  
   7. Postępowanie banku dyskontującego ze zdyskontowanym wekslem    682
  
   8. Zapłata za weksel    682
  
   9. Odmowa zapłaty weksla    684
  
   10. Redyskonto weksli    685
  
  Rozdział 6. Forfaiting wekslowy    686
  
  Rozdział 7. Akcepty bankowe    688
  
  Część X. Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
  
  Rozdział 1. Ogólne zasady przyjmowania zabezpieczeń przez banki    693
  
   1. Dopuszczalność udzielenia kredytu bez zabezpieczenia    693
  
   2. Zabezpieczenie kredytów    694
  
   3. Nadzabezpieczenie    697
  
  Rozdział 2. Rodzaje prawnych zabezpieczeń    699
  
   1. Weksel własny in blanco (art. 10 pr. weksl.)    699
  
   1.1. Wystawienie weksla in blanco    699
  
   1.2. Elementy weksla in blanco    701
  
   1.3. Deklaracja do weksla in blanco    704
  
   1.4. Weksel in blanco przy tzw. kredytach transzowanych    705
  
   2. Poręczenie wekslowe – awal (art. 30–32 pr. weksl.)    706
  
   2.1. Udzielenie poręczenia wekslowego    706
  
   2.2. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego    708
  
   3. Poręczenie (art. 876–887 k.c.)    709
  
   3.1. Udzielanie poręczenia    709
  
   3.2. Rodzaje poręczenia    710
  
   3.3. Treść poręczenia    711
  
   3.4. Zakres zobowiązania poręczyciela    711
  
   3.5. Uprawnienia i obowiązki banku    713
  
   3.6. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela    714
  
   3.7. Różnica pomiędzy poręczeniem a poręczeniem wekslowym    715
  
   4. Gwarancje bankowe    716
  
   4.1. Udzielanie gwarancji    716
  
   4.2. Różnice pomiędzy poręczeniem a gwarancją    718
  
   5. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie (art. 509–518 k.c.)    719
  
   5.1. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu    719
  
   5.2. Rodzaje przelewu wierzytelności    720
  
   5.3. Zawarcie umowy przelewu wierzytelności    721
  
   5.4. Treść umowy    722
  
   5.4.1. Elementy umowy przelewu    722
  
   5.4.2. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem rozwiązującym    722
  
   5.4.3. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem zawieszającym    722
  
   5.5. Prawa i obowiązki stron    723
  
   6. Przystąpienie do długu    723
  
   7. Oświadczanie patronackie (list intencyjny, umowa wsparcia)    726
  
   8. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym (art. 95–109 k.c.)    727
  
   9. Zastaw zwykły (ogólny, cywilny)    728
  
   9.1. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych (art. 306–325 k.c.)    728
  
   9.1.1. Umowa zastawu    728
  
   9.1.2. Przedmiot zastawu    729
  
   9.1.3. Wykonanie przez bank prawa zastawu    730
  
   9.1.4. Zmiana treści zastawu    731
  
   9.1.5. Zmiana pierwszeństwa    731
  
   9.1.6. Wygaśnięcie zastawu    731
  
   9.2. Zastaw zwykły na prawach (art. 327–335 k.c.)    732
  
   9.2.1. Ustanowienie zastawu    732
  
   9.2.2. Przedmiot zastawu    734
  
   9.2.3. Uprawnienia banku z tytułu zastawu    734
  
   10. Zastaw rejestrowy    735
  
   10.1. Ustanowienie zastawu rejestrowego    735
  
   10.2. Przedmiot zastawu rejestrowego    735
  
   10.3. Umowa zastawnicza    737
  
   10.3.1. Treść umowy    737
  
   10.3.2. Strony umowy zastawniczej    739
  
   10.4. Zbieg obciążeń    740
  
   10.5. Wygaśnięcie zastawu    740
  
   10.6. Zaspokojenie zastawnika    741
  
   11. Przewłaszczenie na zabezpieczenie    741
  
   11.1. Zagadnienia wstępne    741
  
   11.2. Forma przewłaszczenia    742
  
   11.3. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości (art. 155–170 oraz 710–719 k.c.)    743
  
   11.4. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku (art. 155–170 oraz 835–845 k.c.)    744
  
   11.5. Przewłaszczenie nieruchomości    745
  
   12. Kaucja    746
  
   13. Przelew kwoty na rachunek banku (art. 102 pr. bank.)    747
  
   14. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych    747
  
   15. Zabezpieczenia finansowe    748
  
   15.1. Pojęcie zabezpieczenia finansowego    748
  
   15.2. Podmiot mogący ustanowić zabezpieczenie    749
  
   15.3. Przedmiot zabezpieczenia finansowego    750
  
   15.4. Rodzaje zabezpieczeń finansowych    752
  
   15.5. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego    753
  
   15.6. Odnotowanie zabezpieczenia finansowego    754
  
   15.7. Zaspokajanie roszczeń banku z zabezpieczenia finansowego    755
  
   15.8. Zabezpieczenie finansowe a postępowanie upadłościowe    756
  
   15.9. Wygaśnięcie zabezpieczenia finansowego    756
  
   16. Hipoteka umowna (art. 65 u.k.w.h.)    757
  
   16.1. Definicja hipoteki    757
  
   16.2. Zasady prawa hipotecznego    758
  
   16.2.1. Zasada umownego charakteru hipoteki    758
  
   16.2.2. Zasada jawności i wiarygodności ksiąg wieczystych    758
  
   16.2.3. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych    759
  
   16.2.4. Zasada pierwszeństwa hipoteki    761
  
   16.2.5. Zasada akcesoryjności hipoteki    762
  
   16.2.6. Zasada szczegółowości hipoteki    762
  
   16.2.7. Zasada niepodzielności hipoteki    762
  
   16.3. Przedmiot hipoteki    762
  
   16.3.1. Określenie przedmiotu hipoteki    762
  
   16.3.2. Hipoteka na nieruchomości    763
  
   16.3.3. Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości    764
  
   16.3.4. Hipoteka na użytkowaniu wieczystym    765
  
   16.3.5. Hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu    766
  
   16.3.6. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej (subintabulat)    767
  
   16.3.7. Wielość hipotek    767
  
   16.3.7.1. Hipoteka łączna    767
  
   16.3.7.1.1. Istota hipoteki łącznej    767
  
   16.3.7.1.2. Hipoteki łączna powstała z mocy prawa (hipoteka łączna ex lege)    767
  
   16.3.7.1.3. Hipoteka łączna umowna    768
  
   16.3.7.2. Hipoteka podzielona pomiędzy kilka nieruchomości (repartycja hipoteki)    769
  
   16.3.7.3. Hipoteka w przypadku połączenia nieruchomości    769
  
   16.3.7.4. Zabezpieczanie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami na tej samej nieruchomości    770
  
   16.3.7.5. Podział hipoteki    770
  
   16.4. Zakres obciążenia hipoteką    771
  
   16.4.1. Wprowadzenie    771
  
   16.4.2. Części składowe    771
  
   16.4.2.1. Pojęcie części składowej    771
  
   16.4.2.2. Części składowe nieruchomości gruntowej    772
  
   16.4.2.3. Części składowe nieruchomości lokalowej    773
  
   16.4.3. Przynależności    773
  
   16.5. Wierzytelność hipoteczna    775
  
   16.6. Ustanowienie i powstanie hipoteki    776
  
   16.6.1. Ustanowienie hipoteki    776
  
   16.6.1.1. Dokumenty niezbędne do ustanowienia hipoteki    776
  
   16.6.1.2. Forma ustanowienia hipoteki    777
  
   16.6.1.3. Suma hipoteczna    779
  
   16.6.1.4. Klauzule niedozwolone    780
  
   16.6.2. Powstanie hipoteki    781
  
   16.7. Zmiana treści hipoteki    782
  
   16.7.1. Zasady zmiany treści hipoteki    782
  
   16.7.2. Zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością    783
  
   16.7.3. Zmiana przedmiotu hipoteki łącznej    784
  
   16.7.4. Zmiana pierwszeństwa hipotek    784
  
   16.7.5. Zmiana wierzyciela hipotecznego    785
  
   16.8. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej    785
  
   16.9. Wygaśnięcie hipoteki i opróżnione miejsce hipoteczne    786
  
   16.9.1. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki    786
  
   16.9.2. Skutki wygaśnięcia hipoteki    788
  
   16.9.3. Opróżnione miejsce hipoteczne    789
  
   16.10. Zaspokojenie roszczeń banku z nieruchomości    791
  
   17. Hipoteka przymusowa    791
  
   18. Akt notarialny (art. 777 § 1 pkt 4, 5 i 6 k.p.c.)    791
  
   19. Umowa podporządkowania    792
  
   20. Wybór formy zabezpieczenia    795
  
   20.1. Kryteria stosowane przy wyborze formy zabezpieczenia    795
  
   20.2. Rodzaj kredytu    795
  
   20.3. Status prawny kredytobiorcy    796
  
   20.4. Sytuacja finansowa kredytobiorcy    797
  
   20.5. Cechy zabezpieczenia    797
  
  Rozdział 3. Zabezpieczenie pożyczek    798
  
  Rozdział 4. Zabezpieczenie gwarancji bankowych    799
  
  Część XI. Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredytu lub pożyczki
  
  Rozdział 1. Wprowadzenie    803
  
  Rozdział 2. Przejęcie długu    805
  
   1. Wprowadzenie    805
  
   2. Podstawy przejęcia długu    805
  
   3. Rodzaj przejmowanego długu    806
  
   4. Umowna zmiana dłużnika (art. 519–524 k.c.)    807
  
   4.1. Warunki przejęcia długu z tytułu kredytu lub pożyczki bankowej    807
  
   4.2. Zawarcie umowy o przejęcie długu    808
  
   4.2.1. Ogólne zasady    808
  
   4.2.2. Forma umowy o przejęcie długu    809
  
   4.2.3. Zgoda na przejęcie długu    810
  
   4.2.3.1. Wprowadzenie    810
  
   4.2.3.2. Zgoda banku na przejęcie długu    810
  
   4.2.3.3. Zgoda kredytobiorcy na przejęcie długu    812
  
   4.2.4. Strony umowy o przejęcie długu    812
  
   4.2.4.1. Kredytodawca    812
  
   4.2.4.2. Kredytobiorca    813
  
   4.2.4.3. Przejemca    813
  
   4.2.5. Skutki przejęcia długu    814
  
   4.2.5.1. Sytuacja prawna osoby przejmującej dług    814
  
   4.2.5.2. Prawne zabezpieczenia    815
  
   4.2.5.3. Zmiana umowy kredytu    817
  
  Rozdział 3. Przystąpienie do długu    818
  
   1. Umowne przystąpienie do długu    818
  
   1.1. Pojęcie przystąpienia do długu    818
  
   1.2. Przypadki umownego przystąpienia do długu    819
  
   1.3. Forma przystąpienia do długu    819
  
   1.4. Treść umowy przystąpienia do długu    820
  
   1.5. Przystępujący do długu    821
  
   1.6. Zakres odpowiedzialności przystępującego do długu    822
  
   1.7. Odpowiedzialność przystępującego do długu w przypadku upadłości kredytobiorcy    824
  
   1.8. Odpowiedzialność przystępującego do długu w przypadku prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego    825
  
   1.9. Spłata kredytu przez przystępującego do długu    826
  
   1.10. Dochodzenie przez kredytodawcę roszczeń od przystępującego do długu    826
  
   1.11. Wygaśnięcie zobowiązania przystępującego do długu    827
  
   2. Ustawowe przystąpienie do długu    828
  
   2.1. Wprowadzenie    828
  
   2.2. Zmiana wspólnika spółki handlowej osobowej    828
  
   2.3. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego    829
  
   2.4. Przekształcenia w spółce jawnej    831
  
   2.4.1. Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej    831
  
   2.4.2. Zawiązanie spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym    831
  
   2.5. „Przekształcenia” w spółce partnerskiej    832
  
   2.6. „Przekształcenia” w spółce komandytowej    833
  
   2.6.1. Przystąpienie do spółki wspólnika w charakterze komandytariusza    833
  
   2.6.2. Przystąpienie do spółki wspólnika w charakterze komplementariusza    833
  
   2.6.3. Zawarcie spółki komandytowej z przedsiębiorcą jednoosobowym    834
  
  Rozdział 4. Umowna zmiana wierzyciela    835
  
  Rozdział 5. Kumulatywne przejęcie praw i zobowiązań    836
  
  Rozdział 6. Zmiana statusu prawnego osoby fizycznej    838
  
   1. Wprowadzenie    838
  
   2. Rozwód    838
  
   3. Separacja    839
  
   4. Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)    839
  
   5. Zawarcie związku małżeńskiego    841
  
   6. Zmiana nazwiska    842
  
   7. Przekształcenie formy prowadzonej działalności gospodarczej    842
  
   7.1. Zawarcie umowy spółki cywilnej    842
  
   7.2. Przystąpienie do spółki jawnej    843
  
   7.3. Przystąpienie do spółki komandytowej    845
  
   7.4. Przekształcenie formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową    845
  
   7.4.1. Odpowiedzialność za zaciągnięty kredyt    845
  
   7.4.2. Wpływ przekształceń na prawne zabezpieczenia    847
  
  Rozdział 7. Przekształcenia w spółce cywilnej    848
  
   1. Przystąpienie nowego wspólnika do spółki    848
  
   2. Wystąpienie wspólnika ze spółki    849
  
   2.1. Wypowiedzenie udziału    849
  
   2.2. Skutki majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki    850
  
   3. Zmiana wspólnika    851
  
   4. Śmierć wspólnika    852
  
   5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną    853
  
   6. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż spółka jawna    855
  
  Rozdział 8. Przekształcanie spółek handlowych    857
  
   1. Wprowadzenie    857
  
   2. Skutki majątkowe przekształcenia spółki    858
  
   2.1. Przekształcenie spółki handlowej osobowej w spółkę kapitałową    858
  
   2.2. Przekształcenie spółki handlowej osobowej w inną spółkę handlową osobową    858
  
   2.3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową    859
  
   2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową    859
  
   3. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku przekształcenia spółki    860
  
  Rozdział 9. Łączenie się spółek handlowych    861
  
   1. Skutki majątkowe łączenia się spółek handlowych    861
  
   2. Łączenie się z udziałem spółek kapitałowych    863
  
   3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych    863
  
  Rozdział 10. Podział spółek handlowych    864
  
  Część XII. Utrata bytu prawnego przezbdłużnika banku
  
  Rozdział 1. Śmierć kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy    869
  
   1. Sytuacja banku i spadkobierców w przypadku śmierci dłużnika    869
  
   1.1. Wprowadzenie    869
  
   1.2. Umowa kredytu udzielonego konsumentowi    870
  
   1.3. Umowa kredytu udzielonego przedsiębiorcy    871
  
   1.4. Umowa pożyczki    872
  
   1.4.1. Pożyczka udzielona konsumentowi    872
  
   1.4.2. Pożyczka udzielona przedsiębiorcy    874
  
   2. Nabycie spadku    874
  
   2.1. Chwila nabycia spadku    874
  
   2.2. Oświadczenia spadkobierców dotyczące spadku    875
  
   2.2.1. Zdolność do dziedziczenia    875
  
   2.2.2. Spadek i dziedziczenie    876
  
   2.3. Udowodnienie praw wynikających z dziedziczenia    877
  
   2.4. Charakter odpowiedzialności za długi spadkowe    877
  
   2.5. Rozmiar odpowiedzialności spadkobierców    879
  
   2.6. Spłata kredytu przez spadkobierców    879
  
   2.6.1. Przyjęcie spadku    879
  
   2.6.2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza    880
  
   2.7. Dopuszczalność przejęcia albo przystąpienia do długu przez spadkobierców    881
  
   2.8. Możliwość udzielenia spadkobiercom kredytu na spłatę kredytu udzielonego spadkodawcy    882
  
   3. Wpływ śmierci kredytobiorcy na prawne zabezpieczenia    882
  
   4. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej    884
  
   4.1. Wprowadzenie    884
  
   4.2. Przedsiębiorstwo w spadku    884
  
   4.3. Właściciel przedsiębiorstwa w spadku    885
  
   4.4. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku od chwili śmierci przedsiębiorcy    887
  
   4.5. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przez przedsiębiorcę za życia    888
  
   4.6. Powołanie zarządcy sukcesyjnego    888
  
   4.7. Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy    889
  
   4.8. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego    890
  
   4.9. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego    891
  
   4.10. Przejęcie zezwoleń    892
  
  Rozdział 2. Rozwiązanie spółki cywilnej    893
  
   1. Ustawowe przyczyny rozwiązania spółki    893
  
   2. Umowne rozwiązanie spółki    894
  
   2.1. Przyczyny rozwiązania umowy spółki    894
  
   2.2. Domniemanie trwania spółki cywilnej    894
  
   2.2.1. Przedłużenie umowy    894
  
   2.2.2. Udzielenie kredytu lub pożyczki    895
  
   2.2.3. Skutki rozwiązania spółki    895
  
   3. Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej    896
  
   3.1. Wprowadzenie    896
  
   3.2. Wykonywanie praw spadkobierców wspólnika przez zarządcę sukcesyjnego w przypadku zastrzeżenia wejścia spadkobierców do spółki    897
  
   3.3. Wykonywanie praw spadkobierców wspólnika przez zarządcę sukcesyjnego w przypadku niezastrzeżenia wejścia spadkobierców do spółki    897
  
   3.4. Rozwiązanie spółki cywilnej w następstwie pozostania w niej jednego wspólnika    898
  
   3.5. Przejęcie zezwoleń    898
  
  Rozdział 3. Rozwiązanie i likwidacja spółki osobowej    899
  
   1. Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej    899
  
   1.1. Ustawowe przyczyny rozwiązania spółki jawnej (art. 58 k.s.h.)    899
  
   1.2. Umowne rozwiązanie spółki jawnej    899
  
   1.2.1. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej    899
  
   1.2.2. Utrzymanie spółki jawnej pomimo wystąpienia przyczyn jej rozwiązania    900
  
   1.2.2.1. Przedłużenie umowy spółki jawnej (art. 59 k.s.h.)    900
  
   1.2.2.2. Kontynuacja spółki jawnej (art. 64 k.s.h.)    900
  
   1.2.3. Udzielenie kredytu lub pożyczki    901
  
   1.3. Likwidacja spółki jawnej    901
  
   1.3.1. Wszczęcie likwidacji    901
  
   1.3.2. Udzielenie kredytu spółce w likwidacji    902
  
   1.3.3. Skutki likwidacji spółki jawnej    902
  
   1.3.3.1. Spłata zobowiązań spółki    902
  
   1.3.3.2. Wpływ likwidacji spółki jawnej na umowę kredytu    903
  
   1.3.4. Zakończenie likwidacji    904
  
   1.4. Ogłoszenie upadłości spółki jawnej (art. 85 k.s.h.)    904
  
   2. Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej    905
  
   3. Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej    905
  
   4. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej    906
  
  Rozdział 4. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    907
  
   1. Ustawowe przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 270 k.s.h.)    907
  
   2. Umowne przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    909
  
   3. Możliwość zapobieżenia rozwiązaniu spółki (art. 273 k.s.h.)    909
  
   4. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    910
  
   5. Udzielenie kredytu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji    911
  
   6. Skutki likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    912
  
   6.1. Spłata zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    912
  
   6.2. Wpływ likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na umowę kredytu i prawne zabezpieczenia    913
  
   6.3. Zakończenie likwidacji    914
  
   6.4. Ukończenie postępowania upadłościowego (art. 289 k.s.h.)    915
  
  Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej    916
  
   1. Ustawowe przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej (art. 459 k.s.h.)    916
  
   2. Umowne przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej    917
  
   3. Możliwość zapobieżenia rozwiązaniu spółki akcyjnej (art. 460 k.s.h.)    918
  
   4. Likwidacja spółki akcyjnej    918
  
   5. Udzielenie kredytu spółce akcyjnej w likwidacji    919
  
   6. Skutki likwidacji spółki akcyjnej    920
  
   6.1. Spłata zobowiązań spółki akcyjnej    920
  
   6.2. Wpływ likwidacji spółki akcyjnej na umowę kredytu i prawne zabezpieczenia    921
  
   6.3. Zakończenie likwidacji    922
  
   6.4. Ukończenie postępowania upadłościowego (art. 477 k.s.h.)    923
  
  Część XIII. Upadłość i restrukturyzacja dłużnika banku
  
  Rozdział 1. Upadłość dłużnika banku    927
  
   1. Ogólne zasady postępowania upadłościowego    927
  
   2. Podstawa ogłoszenia upadłości (art. 10–13 pr. up.)    928
  
   3. Zdolność upadłościowa (art. 5 i 6 pr. up.)    928
  
   4. Wszczęcie postępowania upadłościowego (art. 18–35 pr. up.)    929
  
   5. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 20 i 21 pr. up.)    931
  
   6. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 12a–13 pr. up.)    934
  
   7. Ogłoszenie upadłości (art. 51–54b pr. up.)    934
  
   8. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności (art. 236–266 pr. up.)    935
  
   9. Zgromadzenie wierzycieli (art. 191–200 pr. up.)    936
  
   10. Rada wierzycieli (art. 201–213 pr. up.)    936
  
   11. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności (art. 236–266 pr. up.)    938
  
   12. Skutki ogłoszenia upadłości    938
  
   12.1. Zasady ogólne    938
  
   12.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego (art. 57 pr. up.)    939
  
   12.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego (art. 91 pr. up.)    940
  
   12.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na prawne zabezpieczenia    941
  
   12.4.1. Weksel własny in blanco i poręczenie wekslowe    941
  
   12.4.2. Poręczenie    942
  
   12.4.3. Gwarancja bankowa    943
  
   12.4.4. Przystąpienie do długu    944
  
   12.4.5. Przelew wierzytelności (cesja)    944
  
   12.4.6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie    945
  
   12.4.7. Zastaw    946
  
   12.4.8. Zabezpieczenia finansowe    947
  
   12.4.9. Hipoteka    948
  
   12.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego    950
  
   13. Likwidacja masy upadłościowej    952
  
   14. Układ w upadłości    954
  
   15. Umorzenie postępowania upadłościowego (art. 361–372 pr. up.)    955
  
   16. Uprawnienia banku wierzyciela    956
  
   17. Uprawnienia upadłego    957
  
  Rozdział 2. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – tzw. upadłość konsumencka (art. 491(1)–491(24) pr. up.)    959
  
   1. Ogólne zasady konsumenckiego postępowania upadłościowego    959
  
   2. Podstawa ogłoszenia upadłości    960
  
   3. Zdolność upadłościowa (art. 491(1) ust. 1 pr. up.)    960
  
   4. Wszczęcie postępowania upadłościowego    961
  
   5. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (art. 20 pr. up.)    963
  
   6. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej    963
  
   7. Likwidacja masy upadłości    965
  
   7.1. Plan spłaty wierzycieli    965
  
   7.2. Okres spłaty zobowiązań    965
  
   7.3. Odmowa ustalenia planu spłaty    966
  
   7.4. Umorzenie zobowiązań upadłego    967
  
   7.5. Skutki planu spłaty wierzycieli dla prawnych zabezpieczeń    967
  
   7.6. Czynności prawne upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli (art. 491 18 pr. up.)    968
  
   7.7. Wykonanie planu spłaty wierzycieli (art. 491 21 pr. up.)    969
  
   8. Układ w upadłości (art. 491 22 pr. up.)    970
  
  Rozdział 3. Układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (art. 491 25 –491 38 pr. up.)    971
  
  Rozdział 4. Restrukturyzacja dłużnika banku    974
  
   1. Podstawowe zasady postępowania restrukturyzacyjnego    974
  
   1.1. Podstawy i warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 1–13 pr. rest.)    974
  
   1.2. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego    976
  
   1.2.1. Wniosek restrukturyzacyjny    976
  
   1.2.2. Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego    977
  
   1.2.3. Spis wierzytelności    979
  
   1.3. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego    981
  
   2. Postępowanie układowe    982
  
   2.1. Zawarcie układu    982
  
   2.2. Skutki układu    984
  
   2.3. Uchylenie i wygaśnięcie układu    986
  
   2.4. Układ częściowy    986
  
   3. Postępowanie o zatwierdzenie układu    987
  
   4. Przyspieszone postępowanie układowe    987
  
   5. Postępowanie sanacyjne    988
  
   6. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości    990
  
  Rozdział 5. Krajowy Rejestr Zadłużonych    991
  
  Rozdział 6. Publiczna sprzedaż wierzytelności banku    993
  
  Część XIV. Dochodzenie roszczeń przez banki w przypadku niespłacenia należności w terminie ustalonym w umowie
  
  Rozdział 1. Postępowanie banku w przypadku niespłacenia kredytu w umownym terminie spłaty    997
  
   1. Ogólne zasady postępowania banku    997
  
   2. Odsetki za opóźnienie    997
  
   3. Wezwanie do spłaty kredytu    999
  
   3.1. Opóźnienie w spłacie kredytu    999
  
   3.2. Powiadomienie osób, które są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczeń    1001
  
   4. Restrukturyzacja zadłużenia    1003
  
   4.1. Rodzaje restrukturyzacji zadłużenia    1003
  
   4.2. Restrukturyzacja zadłużenia a prawne zabezpieczenia spłaty kredytu    1005
  
   4.3. Restrukturyzacja w przypadku nieposiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej    1007
  
   4.3.1. Warunki restrukturyzacji    1007
  
   4.3.2. Szczególny sposób zabezpieczenia    1008
  
   5. Zmiana albo wypowiedzenie umowy kredytu    1010
  
   6. Zaspokojenie roszczeń banku z tytułu niespłaconego kredytu    1011
  
   6.1. Potrącenie    1011
  
   6.2. Sposoby zaspokojenia roszczeń banku    1012
  
   7. Tworzenie rezerw    1012
  
  Rozdział 2. Dochodzenie przez bank roszczeń na drodze postępowania … egzekucyjnego    1015
  
   1. Tytuł wykonawczy    1015
  
   1.1. Tytuł egzekucyjny    1015
  
   1.2. Rodzaje tytułów egzekucyjnych    1016
  
   1.2.1. Wyrok sądu    1016
  
   1.2.2. Postępowanie w sprawach gospodarczych    1017
  
   1.2.3. Nakaz zapłaty    1018
  
   1.2.3.1. Postępowanie nakazowe    1018
  
   1.2.3.2. Postępowanie upominawcze    1019
  
   1.2.4. Postępowanie uproszczone    1019
  
   1.2.5. Elektroniczne postępowanie upominawcze    1020
  
   1.2.6. Wyrok sądu polubownego (arbitrażowego)    1020
  
   1.3. Klauzula wykonalności    1021
  
   2. Wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego    1023
  
   2.1. Wniosek o wszczęcie egzekucji    1023
  
   2.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego    1024
  
   2.2.1. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym    1024
  
   2.2.2. Spółka cywilna    1025
  
   2.2.3. Spółki handlowe osobowe    1025
  
   2.2.4. Osoby prawne    1026
  
   2.2.5. Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością    1026
  
   2.2.6. Dłużnik pozostający w związku małżeńskim    1027
  
   2.2.7. Spadkobierca    1028
  
   2.2.8. Zastawnik (art. 805(1) k.p.c.)    1028
  
   2.2.9. Zmiana dłużnika po powstaniu tytułu egzekucyjnego    1029
  
   3. Uprawnienia i obowiązki komornika, banku, dłużnika i osób trzecich    1030
  
   3.1. Uprawnienia i obowiązki komornika    1030
  
   3.2. Prawa i obowiązki dłużnika    1032
  
   3.3. Prawa i obowiązki banku (wierzyciela)    1033
  
   3.4. Prawa osób trzecich    1035
  
   3.5. Środki odwoławcze przysługujące stronom w postępowaniu egzekucyjnym    1035
  
   3.5.1. Skarga na czynności komornika    1035
  
   3.5.2. Zastrzeżenia i zarzuty    1036
  
   3.5.3. Zażalenie na postanowienie sądu    1036
  
   4. Sposoby egzekucji    1040
  
   4.1. Zagadnienia wstępne    1040
  
   4.2. Egzekucja z ruchomości (art. 864–869 k.p.c.)    1040
  
   4.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę i ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego (art. 880–888 k.p.c.)    1043
  
   4.4. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894 k.p.c.)    1044
  
   4.5. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–912 k.p.c.)    1047
  
   4.5.1. Zajęcie wierzytelności    1047
  
   4.5.2. Egzekucja z wierzytelności zabezpieczonej przez wpis w księdze wieczystej, poręczeniem, zastawem lub zastawem rejestrowym (art. 897–900 k.p.c.)    1048
  
   4.5.3. Egzekucja z wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu    1051
  
   4.5.4. Egzekucja z wierzytelności o wydanie rzeczy    1051
  
   4.6. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912 k.p.c.)    1052
  
   4.6.1. Ogólne zasady prowadzenia egzekucji    1052
  
   4.6.2. Zajęcie praw przysługujących na wypadek wystąpienia ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania    1054
  
   4.6.3. Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 911 3 –911 7 k.p.c.)    1055
  
   4.6.4. Egzekucja z akcji (art. 911 3 –911 7 k.p.c.)    1056
  
   4.6.5. Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku (art. 911 8 k.p.c.)    1057
  
   4.6.6. Egzekucja z praw własności przemysłowej (art. 910 1 k.p.c.)    1058
  
   4.7. Wyjawienie majątku (art. 913–920 k.p.c.)    1059
  
   4.8. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013 k.p.c.)    1060
  
   4.8.1. Ogólne zasady    1060
  
   4.8.2. Zajęcie (art. 923–941 k.p.c.)    1061
  
   4.8.3. Opis i oszacowanie (art. 942–960 k.p.c.)    1063
  
   4.8.4. Obwieszczenie o licytacji    1064
  
   4.8.5. Licytacja (art. 962–986 k.p.c.)    1065
  
   4.8.6. Przybicie (art. 987–997 k.p.c.)    1066
  
   4.8.7. Przysądzenie własności (art. 998–1003 k.p.c.)    1067
  
   4.8.8. Udzielenie kredytu na nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego    1069
  
   4.8.8.1. Możliwość udzielenia kredytu    1069
  
   4.8.8.2. Udzielenie kredytu na zakup nieruchomości bezpośrednio od jej właściciela    1070
  
   4.8.8.3. Udzielenie kredytu na zakup nieruchomości na licytacji    1072
  
   4.8.8.4. Hipoteka na rzecz banku-kredytodawcy    1075
  
   4.9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i użytkowania wieczystego (art. 1004–1013 k.p.c.)    1076
  
   4.10. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 1013(1)–1013(6) k.p.c.)    1077
  
   4.11. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–1022 k.p.c.)    1078
  
   5. Egzekucja przeciwko przedsiębiorcom (art. 1061 k.p.c.)    1078
  
   6. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa (art. 1060 k.p.c.)    1079
  
   7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040(1) k.p.c.) – zasady ogólne    1079
  
   8. Zabieg egzekucji sądowej i administracyjnej (art. 773–773(2) k.p.c.)    1082
  
   9. Zawieszenie i umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego (art. 818–828 k.p.c.)    1083
  
   9.1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 818–821 1 k.p.c.)    1083
  
   9.2. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych (art. 822 k.p.c.)    1084
  
   9.3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 824–827 k.p.c.)    1085
  
   9.4. Bezskuteczność egzekucji    1087
  
   10. Postępowanie zabezpieczające (art
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia