Administracja publiczna

Wyzwania w dobie integracji europejskiej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,85  69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,8569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej.
Część druga prezentuje problematykę organizacji i zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości jej działania.
Część trzecia jest poświęcona zagadnieniom służby cywilnej, profesji urzędniczej, jej specyfice i napięciom, jakim podlega.
Część czwarta wyznacza etyczne standardy dla administracji publicznej, w odwołaniu do koncepcji etosu pracowniczego, wzorów urzędnika funkcjonujących w Polsce oraz brytyjskich doświadczeń.


Liczba stron462
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-6641-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Jacek Czaputowicz) XI
  CZĘŚĆ I. Państwo i administracja publiczna    1
  Suwerenność państwa w Unii Europejskiej (Jacek Czaputowicz) 3
    Ewolucja prawa europejskiego    4
    Ponadnarodowość    5
    Umacnianie suwerenności państw    7
    Wspólne wykonywanie suwerenności    8
    Wpływ integracji na koncepcję suwerenności    10
    Zasada subsydiarności    12
    Metafora neośredniowiecza i zarządzanie wielopoziomowe    13
    Atrybuty suwerenności    17
  Państwo sprawne. Rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł (Allen Schick) 23
    Idea działania sprawnego    24
    Drogi do sprawnego działania    29
    Rządzenie bez rządu    43
    Państwo sprawne: od pomysłu do realizacji    47
    Jak usprawnić budżet?    48
  Administracja publiczna we współczesnym państwie (Antoni Z. Kamiński)    52
    Administracja publiczna a polityka    53
    Zarządzanie w administracji a zarządzanie firmą: zastosowanie konkurencji w zarządzaniu sferą publiczną    55
    Administracja otwarta, czyli jak zwiększyć wydolność informacyjną administracji bez utraty jej tradycyjnych wartości    58
    Administracja wobec czynnika kulturowego    61
    Źródła zakłóceń w funkcjonowaniu administracji i państwa    62
    Państwo „inteligentne” czy „inteligentna” administracja    64
  Modernizacja sektora publicznego: nowy program. Przegląd dwóch dekad modernizacji z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi (Alex Matheson)    66
    Zarządzanie publiczne w okresie zmian    66
    Pierwsza generacja reform skutecznych, ale niewystarczających     67
    Konieczność pogłębionej analizy zmian sektora publicznego    70
    Doskonalenie strategii działań    76
    Identyfikacja i wykorzystanie „dźwigni” zmiany systemowej    77
    Modernizacja zarządzania zasobami ludzkimi    79
  Nowe metody zarządzania publicznego w Unii Europejskiej (Tomasz Grzegorz Grosse)    82
    Metoda wspólnotowa    84
    Nowe metody zarządzania w UE    86
    Decentralizacja    88
    Zmiany administracji państwowej pod wpływem członkostwa w Unii Europejskiej     91
    Wnioski i kierunki dalszych badań    95
  Problemy europeizacji administracji publicznej (Grzegorz Rydlewski)    100
    Dwa sposoby myślenia o europeizacji administracji publicznej     100
    Przesłanki i hamulce unifikacji administracji publicznej    101
    Europeizacja administracji publicznej w Polsce    103
    Europeizacja standardów administracji publicznej    105
    Europeizacja zadań i rozwiązań organizacyjnych administracji publicznej    107
    Kluczowe znaczenie kryteriów jakościowych w procesie europeizacji administracji publicznej    108
  Stosowanie acquis de l’Union przez administrację publiczną państw członkowskich Unii Europejskiej (Artur Nowak-Far)    111
    Administracja publiczna w acquis de l’Union    111
    Zobowiązania państw członkowskich    113
    Traktat Lizboński a krajowa administracja publiczna     119
    Implementacyjna i egzekucyjna rola administracji publicznej     121
    Komplementarna rola administracji publicznej     126
    Rola administracji publicznej w krajowym procesie prawotwórczym w jej aspekcie komplementarnym    128
    Europeizacja funkcji czy ulepszenie funkcjonowania administracji publicznej?     131
  CZĘŚĆ II. Zarządzanie publiczne    133
  Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji (Jacek Czaputowicz) 135
    Przyczyny globalizacji    136
    Wpływ globalizacji na suwerenność państwa    138
    Znaczenie kapitału społecznego    141
    Globalizacja a polityka zagraniczna    142
    Governance    143
    Zarządzanie wielopoziomowe    145
    Model biurokratyczny a nowe zarządzanie publiczne    147
    Dobre rządzenie    148
  Rządzić efektywnie. Pięć strumieni sprawowania władzy (Zbigniew Derdziuk, Artur Obłuski) 153
    Prawo     155
    Finanse publiczne     155
    Kadry     156
    Struktury    157
    Informacja     157
  Administracja czy biznes? (Sławomir Najnigier) 160
    Czy można ograniczyć ekspansję sektora publicznego?    160
    Czy istnieją remedia na kryzys sprawności administracji publicznej?    161
    Potencjalni partnerzy administracji publicznej    163
    Zakres współpracy z biznesem i sektorem trzecim    164
    Uwarunkowania prywatyzacji i komercjalizacji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych     166
    Komercjalizacja zadań publicznych w Polsce    167
  Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań w administracji publicznej (Józef Płoskonka) 171
    Nowe potrzeby, nowe wyzwania    172
    Nowe podejście     174
    Istota nowego systemu wykonywania zadań publicznych     176
    Funkcje administracji publicznej - podejście zadaniowe    178
    Płaszczyzna strategiczna    179
    Płaszczyzna operacyjna    180
    Jak mierzyć i oceniać uzyskiwane rezultaty?    182
    Wnioski z wdrażania reform funkcjonalnych w innych krajach    185
  Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia (Tadeusz Buchacz, Sławomir Wysocki) 189
    Sektor publiczny a sektor prywatny    189
    Zarządzanie publiczne     191
    Od Modelu Doskonałości EFQM do Powszechnego Modelu Oceny    192
    Model EFQM w sektorze publicznym    194
    Powszechny Model Oceny - narzędzie do obiektywnych ocen urzędów    196
    Polska administracja publiczna na drodze ku jakości     198
    Innowacje w administracji - pierwszy krok na drodze do jakości    200
    Systemy zarządzania jakością - instrument systematycznego nadzorowania organizacji     203
    Co to znaczy dobrze zarządzać instytucją publiczną?     205
  Wpływ jakości zarządzania na zrównoważony rozwój krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Barbara Kudrycka)     207
    Etapy reformowania państwa a jakość rządzenia    209
    Rozwój kompetencji a czynnik ludzki    214
  Władza wykonawcza a grupy interesów. Podstawowe kwestie teoretyczne i praktyka polskiej administracji (Dagmir Długosz) 218
    Grupy interesu - zagadnienia definicyjne    219
    Typologia grup interesu    220
    Państwo a grupy interesu     221
    Grupy interesu a władza wykonawcza     222
    Polska administracja rządowa a grupy interesu    227
  Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjami obywatelskimi (Krzysztof Szczerski)     237
    Ekonomia społeczna - państwo obywatelskie     238
    Charakterystyka ekonomii społecznej    239
    Zasady działania trzeciego sektora     240
    Potencjał partnerstwa obywatelskiego    241
    Partnerstwo obywatelskie - znaczenie polityczne i społeczne    243
    Partnerstwo obywatelskie - warunki skuteczności    245
    Partnerstwo obywatelskie w Polsce - uwarunkowania    247
  CZĘŚĆ III. Służba cywilna 251
  Służba cywilna w procesie integracji europejskiej (Jacek Czaputowicz) 253
    Modele służby cywilnej w Unii Europejskiej    253
    Polski model służby cywilnej    257
    Europeizacja administracji publicznej    261
    Swoboda przepływu pracowników    263
    Wspólna Metoda Oceny    265
    Scenariusze rozwoju administracji publicznej    266
    Tendedncje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi    268
    Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej    271
    Klasyfikacja systemów służby cywilnej    272
    Ocena polskiego systemu    274
  Zmiany w pozycji i statusie urzędników administracji publicznej. Nowe wyzwania i trendy (Barbara Kudrycka)    277
    Uwarunkowania i przesłanki reform administracji publicznej w XXI wieku    277
    Metody reformowania administracji publicznej    279
    Reformy służby cywilnej    282
    Szczególna pozycja najwyższych urzędników służby cywilnej    285
    Znaczenie reform służby cywilnej dla tzw. zarządzania opartego na wartościach     286
  Ustawa o służbie cywilnej z 18 grudnia 1998 r. w świetle aktów prawnych o państwowej służbie cywilnej z lat 1918-1922 (Artur Górski)    289
    Przepisy ogólne    290
    Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej    291
    Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej     294
    Obowiązki członka korpusu służby cywilnej     296
    Zakaz uczestniczenia w strajku oraz w życiu politycznym     298
    Kwestia pokrewieństwa    299
    Dodatkowe zatrudnienie    300
    Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej     301
    Ochrona prawna    301
    Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej    302
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej a standardy „otwartego rządu” (Hubert Izdebski) 306
    Powody wydania ustawy o dostępie do informacji publicznej     308
    Sposoby realizacji standardów „otwartego rządu” w demokracjach współczesnych    309
    Polska konstrukcja realizacji standardów „otwartego rządu”    313
  Funkcje gabinetów politycznych (Michał Kulesza, Adam Barbasiewicz)    314
    Administracja obsługująca procesy rządzenia    314
    Rozróżnienie funkcji politycznych i administracyjnych     315
    Rola i działanie gabinetów politycznych    317
    Funkcje Gabinetu Ministra    320
    Rola Gabinetu Premiera    321
    Struktura i skład gabinetów politycznych    323
    Funkcjonowanie gabinetów politycznych: wady i zalety    325
  Służba cywilna a władza polityczna w administracji rządowej. Przykłady praktyki innych państw (Dobrochna Bach-Golecka) 329
    Służba cywilna w doradztwie politycznym    331
    Mechanizmy kontroli biurokracji    332
    Francja    334
    Wielka Brytania    337
    Niemcy    339
    Praktyka Unii Europejskiej    341
  Konstytucyjna wolność słowa i stowarzyszeń urzędników służby cywilnej (Anna M. Śledzińska-Simon) 343
    Służba cywilna: prawo czy przywilej    343
    Teoria niekonstytucyjnych warunków    344
    Swoboda wypowiedzi i działalności partyjnej    346
    Stany Zjednoczone    346
    Niemcy    349
    Wielka Brytania    351
    Kanada    352
    Francja    353
    Litwa, Węgry, Polska    354
    Warunek autoryzacji publikacji    357
  CZĘŚĆ IV. Etyka w służbie publicznej    361
  Standardy etyczne w administracji publicznej (Jacek Czaputowicz)     363
    Konflikt interesów    364
    Zagrożenia korupcyjne a zachowania etyczne     365
    Zasady antykorupcyjne Unii Europejskiej    368
    Polskie regulacje dotyczące etyki urzędniczej    372
    Sfera urzędnicza a sfera polityczna    373
    Etos pracowniczy w urzędach państwowych i samorządowych (Marek Kosewski i zespól)    377
    Zasady godnościowej regulacji zachowania    380
    Etos jako charakterystyczny styl zaspokajania potrzeby godności    385
  Etos pracowniczy i metody jego tworzenia     389
    Techniki asertywności godnościowej    392
    Komunikaty „Ja” i „Ty”    395
    Etapy budowania etosu pracowniczego     397
    Wewnętrzne public relations    398
    Rola mediów wewnętrznych     400
    Trenerzy wewnętrzni     402
  Wzór urzędnika w ustroju demokratycznym (Jolanta Arcimowicz)     404
    Współczesny wzór urzędnika służby cywilnej     406
    „Wzorowy urzędnik? Osoba normalna, po prostu ludzka, otwarta na innych...”     413
  Brytyjska walka o standardy życia publicznego (Jacek Kurczewski)    418
    Sprawa Cash for Questions i raport komitetu lorda Nolana    419
    Rządy New Labour - nowe problemy    422
    Ewolucja poprzez skandale?    427
  Korupcja. Zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji (Józef Płoskonka) 430
    Definicje i rodzaje korupcji    431
    Pomiar poziomu korupcji    434
    Ekonomiczne i społeczne koszty zachowań korupcyjnych    439
    Opracowania i ekspertyzy dotyczące mechanizmów powstawania korupcji w Polsce    442
    Strategie przeciwdziałania korupcji     443
    Rola najwyższych organów kontroli w zwalczaniu korupcji    446
  Nota bibliograficzna    450
  Indeks nazwisk     452
  Nota o Autorach     460
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia