Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,75  69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,7569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym.
Zawartość i format książki skorelowane są z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli oraz realizowanymi programami kształcenia glottodydaktyków polonistycznych w ramach studiów podyplomowych w różnych polskich ośrodkach akademickich.
Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki polonistycznej oraz wskazuje kierunki rozwoju konkretnych kompetencji dydaktyczno-metodycznych w odniesieniu do nauczania podsystemów polszczyzny oraz rozwijania kompetencji językowych.
Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego. Ważnym odbiorcą będą także czynni zawodowo nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Częściowo seminaryjny charakter publikacji umożliwi jej wykorzystywanie także w ramach różnych form doskonalenia oferowanych czynnym zawodowo polonistom.


Liczba stron450
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21486-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  I Dydaktyka języka polskiego w świecie – jej tradycje, dotychczasowy rozwój i perspektywy     17
  1. Miejsce dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego we współczesnej glottodydaktyce polonistycznej     19
  2. Historia nauczania polszczyzny jako przykład nauczania języków europejskich     29
    2.1. Pięćset lat tradycji nauczania języka polskiego jako obcego    30
      2.1.1. Jan Mączyński i jego Lexicon Latino-Polonicum     31
      2.1.2. Piotr Statorius-Stojeński i jego pierwsza gramatyka języka polskiego    33
      2.1.3. Późniejsi autorzy gramatyk języka polskiego     35
    2.2. Zasługi cudzoziemców dla nauczania i propagowania języka i kultury polskiej jako obcych     40
    2.3. Rozwój nauczania języka polskiego jako obcego     46
      2.3.1. Podział pięćsetletniej historii nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na okresy według Anny Dąbrowskiej     47
      2.3.2. Nauczanie polszczyzny od początków XVI do końca XVIII wieku    48
      2.3.3. Nauczanie polszczyzny w latach 1795–1918     51
      2.3.4. Nauczanie polszczyzny w latach 1918–1939     52
  3. Współczesne problemy nauczania polszczyzny jako języka obcego    55
    3.1. Nauczanie polszczyzny w latach 1952–1992     56
    3.2. Nauczanie polszczyzny w latach 1993–2003     58
    3.3. Metody nauczania polszczyzny w okresie od 2004 r. do dziś    62
      3.3.1. Podejście komunikacyjne w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego     62
      3.3.2. Publikacje z zakresu metodyki nauczania JPJO     64
      3.3.3. Najnowsze podręczniki do nauczania polszczyzny jako języka obcego     65
    3.4. Standardy europejskie w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego     70
  4. Dydaktyka języka polskiego w świecie     79
    4.1. Kto i w jakim celu uczy się języka polskiego w świecie?    80
      4.1.1. Uczący się języka polskiego za granicą w szkołach podstawowych i średnich    81
      4.1.2. Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w szkołach wyższych wielu państw świata     86
      4.1.3. Osiągnięcia polonistyki na Uniwersytecie Hankuk w Seulu     89
      4.1.4. Motywacja uczących się języka polskiego w różnych krajach świata     91
    4.2. Kto i dlaczego naucza języka polskiego w świecie?     95
      4.2.1. Nauczyciele polszczyzny w szkołach polonijnych i polskich za granicą     95
      4.2.2. Lektorzy języka polskiego zatrudniani w uczelniach zagranicznych    100
      4.2.3. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego    102
    4.3. Kształtowanie się teorii nauczania JPJO     108
    4.4. Wielowymiarowość dydaktyki języka polskiego w świecie    113
  5. Polityka językowa i promocja polszczyzny w świecie    115
    5.1. Opracowania ogólne na temat polityki językowej     115
    5.2. Polityka językowa na przełomie tysiącleci     118
    5.3. Wejście Polski do Unii Europejskiej w polskiej polityce językowej     120
    5.4. Koncepcja promocji języka polskiego w świecie według Adama Pawłowskiego     126
    5.5. Zasługi polonistów zagranicznych dla promocji języka i kultury polskiej w świecie     130
    5.6. Władze państwowe czy instytucje akademickie – kto prowadzi w Polsce politykę językową?     135
    5.7. Certyfikacja znajomości polszczyzny jako języka obcego i jej rozwój     138
      5.7.1. Przebieg egzaminów certyfikatowych w 2013 roku     139
      5.7.2. Przebieg egzaminów certyfikatowych w 2014 roku     141
    5.8. Rola certyfikacji w promocji (nauczania) języka polskiego w świecie     143
    5.9. Certyfikacja znajomości polszczyzny po roku 2015     145
  6. Język polski jako drugi i jako język edukacji szkolnej    149
    6.1. Nauczanie języka polskiego jako drugiego w Polsce     149
      6.1.1. Rozwiązania systemowe i programowe    153
      6.1.2. Koncepcje pedagogiczne i dydaktyczne    161
      6.1.3. W stronę edukacji włączającej     165
    6.2. Język polski jako język edukacji szkolnej     170
      6.2.1. Język edukacji szkolnej jako odmiana języka specjalistycznego     171
      6.2.2. Kompetencje kluczowe i zintegrowane nauczanie przedmiotowo- -językowe (CLIL)     174
  7. Współczesne wyznaczniki kształcenia językowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego     180
    7.1. Od behawioryzmu przez kognitywizm do konstruktywizmu. Współczesne teorie poznania i uczenia się     182
    7.2. Pragmatyzm pedagogiczny    185
    7.3. Edukacja międzykulturowa    186
    7.4. Dydaktyka wielojęzyczności    189
    7.5. Dydaktyka działaniowa     192
    7.6. Koncepcje neuroedukacyjne    193
    7.7. Refleksyjność i autonomia w procesie uczenia się     194
  II Metodyka nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego i drugiego     199
  8. Rozwijanie kompetencji językowych w języku polskim 201
    8.1. Kompetencje lingwistyczne w Programach nauczania języka polskiego jako obcego.Poziomy A1–C2    201
    8.2. Rozwijanie kompetencji fonologicznej     208
      8.2.1. Miejsce wymowy w nauczaniu języków obcych     208
      8.2.2. Polski system wokaliczny i konsonantyczny     209
      8.2.3. Podejście kontrastywne w nauczaniu wymowy polskiej     211
      8.2.4. Trudności wymowy polskiej i strategie ich unikania w ujęciu Gerda Hentschela     214
      8.2.5. Inne miejsca trudne wymowy polskiej     217
      8.2.6. Techniki nauczania wymowy polskiej    219
      8.2.7. Podręczniki nauczania wymowy     220
    8.3. Rozwijanie kompetencji ortograficznej     221
      8.3.1. Alfabet polski     221
      8.3.2. Zasady stosowane w ortografii polskiej    223
      8.3.3. Miejsca trudne w ortografii polskiej    224
      8.3.4. Ortografia a fleksja polska     225
      8.3.5. Techniki kształtowania kompetencji ortograficznej     225
      8.3.6. Podręczniki do nauczania pisowni polskiej     227
    8.4. Rozwijanie kompetencji gramatycznej     228
      8.4.1. Kompetencja gramatyczna w nauczaniu języków obcych na świecie    228
      8.4.2. Kompetencja gramatyczna w nauczaniu JPJO     230
        8.4.2.1. Prace nad programami gramatycznymi w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego     231
        8.4.2.2. Kompetencja gramatyczna w Programach nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2     233
      8.4.3. Miejsce gramatyki w podejściu komunikacyjnym, stosowanym do nauczania polszczyzny jako języka obcego     237
      8.4.4. Koncepcja trudnych miejsc polszczyzny według Anny Dąbrowskiej i Małgorzaty Pasieki     242
      8.4.5. Techniki nauczania gramatyki     247
      8.4.6. Pomoce dydaktyczne do nauczania gramatyki     249
    8.5. Rozwijanie kompetencji leksykalnej i semantycznej     251
      8.5.1. Uwagi ogólne     251
      8.5.2. Badania słownictwa tematycznego w polszczyźnie     252
      8.5.3. Koncepcja gron wyrazowych Anny Seretny     256
      8.5.4. Techniki nauczania słownictwa i struktur leksykalnych     258
      8.5.5. Najczęstsze błędy leksykalne popełniane przez uczących się JPJO    260
      8.5.6. Podręczniki, zbiory ćwiczeń i słowniki dydaktyczne jako pomoce w rozwijaniu kompetencji leksykalnej    261
  9. Rozwijanie działań językowych     264
    9.1. Działania językowe     264
    9.2. Podejmowanie działań receptywnych    269
      9.2.1. Recepcja ustna (rozumienie ze słuchu i recepcja audiowizualna)    269
        9.2.1.1. Neurolingwistyczne etapy procesu rozumienia ze słuchu    270
        9.2.1.2. Teksty do słuchania     271
        9.2.1.3. Efektywność słuchania     273
        9.2.1.4. Model kształcenia rozumienia ze słuchu Gary’ego Bucka     275
        9.2.1.5. Metodyka rozwijania recepcji ustnej     277
        9.2.1.6. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu recepcji ustnej i audiowizualnej     282
      9.2.2. Recepcja pisemna     283
        9.2.2.1. Neurolingwistyczne etapy procesu czytania ze zrozumieniem     284
        9.2.2.2. Style czytania i intencje czytelnicze     286
        9.2.2.3. Metodyka pracy z tekstem na zajęciach językowych     288
        9.2.2.4. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu recepcji pisemnej     291
    9.3. Podejmowanie działań produktywnych i interakcyjnych    292
      9.3.1. Produkcja i interakcja ustna     292
        9.3.1.1. Proces mówienia z perspektywy psycholingwistycznej     293
        9.3.1.2. Zakres wypowiedzi ustnych. Elementy konstytuujące wypowiedź ustną     293
        9.3.1.3. Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania produkcji i interakcji ustnej     296
        9.3.1.4. Ćwiczenia przedkomunikacyjne przygotowujące do produkcji i interakcji ustnej     298
        9.3.1.5. Metodyka rozwijania produkcji i interakcji ustnej     300
        9.3.1.6. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu produkcji i interakcji ustnej     305
      9.3.2. Produkcja i interakcja pisemna     306
        9.3.2.1. Język pisany     306
        9.3.2.2. Proces pisania z perspektywy neuro- i psycholingwistycznej    307
        9.3.2.3. Pisanie tekstów użytkowych i kreatywnych     307
        9.3.2.4. Pisanie zorientowane na proces i na produkt     308
        9.3.2.5. Metodyka rozwijania produkcji i interakcji pisemnej     309
        9.3.2.6. Postępowanie metodyczne przy rozwijaniu produkcji i interakcji pisemnej     313
    9.4. Działania mediacyjne     314
      9.4.1. Od mediacji językowej do mediacji pedagogicznej     314
      9.4.2. Działania i strategie mediacyjne w CEFR-CV 2018     315
      9.4.3. Działania mediacyjne a nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego (języka pochodzenia)     317
      9.4.4. Metodyka rozwijania mediacji ustnej i pisemnej     319
    9.5. Przypadek szczególny. Alfabetyzacja w kontekście wspierania czytania i pisania     322
      9.5.1. Rodzaje analfabetyzmu i jego skutki społeczne     322
      9.5.2. Alfabetyzacja na zajęciach języka obcego     323
  10. Nauczanie kultury polskiej 327
    10.1. Kwestie terminologiczne    328
    10.2. Podejścia do nauczania kultury     329
    10.3. Cel współczesnego nauczania kultury – rozwijanie kompetencji międzykulturowej     333
    10.4. Kultura w opracowaniach glottodydaktyków polonistycznych     336
    10.5. Metodyka nauczania międzykulturowego     347
    10.6. Pomoce dydaktyczne do nauczania języka i kultury polskiej     348
  11. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego wspierane technologiami informacyjno-komunikacyjnymi     353
    11.1. Od koncepcji CALL do koncepcji MALL     353
    11.2. CALL i MALL a nauczanie JPJO     355
    11.3. Metodyczne aspekty wykorzystania CALL i MALL w nauczaniu polszczyzny     356
  12. Organizacja oraz planowanie kursu i zajęć języka polskiego jako obcego i drugiego     360
    12.1. Planowanie dydaktyczne na poziomie makro     362
    12.2. Planowanie dydaktyczne na poziomie mikro     364
    12.3. Jednostka uczenia się / nauczania w podejściu komunikacyjnym i działaniowym     367
    12.4. Planowanie zajęć w codziennej praktyce nauczycielskiej i ich autoewaluacja     374
  13. Metody testowania znajomości JPJO 379
    13.1. Testowanie znajomości JPJO – zarys historyczny     380
    13.2. Testy językowe i ich klasyfikacja     379
    13.3. Kryteria poprawności testów językowych     383
    13.4. Zbiory zadań do testowania znajomości JPJO     384
    13.5. Stały monitoring rozwoju językowego uczących się. Ocenianie kształtujące     386
  Zakończenie     389
  Bibliografia    393
  Aneksy    413
  Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Summary (streszczenie w języku angielskim)     443
  Дидактика та методика викладання польської мови як іноземної та другої мови. Резюме (streszczenie w języku ukraińskim)     447
  Дидактика и методика преподавания польского языка как иностранного и второго языка. Резюме (streszczenie w języku rosyjskim)     451
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia