Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

17 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

42,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego (badania, pomiary i analizy ruchu), teorię ruchu drogowego (cechy użytkowników dróg, pojazdy i ich ruch po drodze, modelowanie ruchu drogowego, przepustowość dróg, ulic i skrzyżowań), charakterystykę polityki transportowej i zarządzania ruchem, organizację ruchu drogowego (oznakowanie, systemy sygnalizacji oraz sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach, priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego, parkowanie, ruch pieszy i rowerowy), a także bezpieczeństwo ruchu drogowego i opis działań zmierzających do jego poprawy.


Rok wydania2008
Liczba stron504
KategoriaDrogownictwo
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1888-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Ważniejsze oznaczenia    14
  1. Użytkownicy dróg    17
    1.1. Człowiek jako podmiot w ruchu drogowym    17
    1.2. Prawidłowości zachowań człowieka    18
    1.3. Wpływ osobowości na zachowanie na drodze    21
    1.4. Czynniki modyfikujące zachowanie    22
    1.5. Wnioski do projektowania dróg i organizacji ruchu    23
  2. Pojazdy i ich ruch po drodze    25
    2.1. Cechy pojazdów wpływające na ruch i jego bezpieczeństwo    25
    2.2. Ruch pojazdów na odcinku drogi    29
    2.3. Podstawowe manewry pojazdów    41
    2.4. Ruch pojazdów w rejonie skrzyżowań    54
      2.4.1. Manewry pojazdów na skrzyżowaniu    54
      2.4.2. Kolizyjność skrzyżowania    56
      2.4.3. Przejezdność skrzyżowania    57
    2.5. Prędkość pojazdów    59
      2.5.1. Prędkość jako parametr projektowy    59
      2.5.2. Podstawowe elementy geometryczne drogi zależne od prędkości    67
      2.5.3. Wpływ prędkości na wymaganą widoczność dróg i skrzyżowań    73
      2.5.4. Prędkość jako parametr charakteryzujący warunki ruchu    79
      2.5.5. Analityczne metody wyznaczania prędkości pojazdów    80
    2.6. Wpływ ruchu pojazdów na środowisko    84
      2.6.1. Zanieczyszczenia powietrza    85
      2.6.2. Hałas drogowy    90
    2.7. Postęp techniczny i jego wpływ na projektowanie dróg    94
  3. Pomiary, badania i analizy ruchu    96
    3.1. Cele, zastosowania i rodzaje pomiarów oraz badań ruchu    96
    3.2. Proste metody pomiarów i badań natężeń ruchu    99
      3.2.1. Pomiary natężenia ruchu    99
      3.2.2. Pomiary prędkości i strat czasu    106
    3.3. Badania parkowania    111
      3.3.1. Charakterystyka wykorzystania parkingów    112
      3.3.2. Badania wykorzystania istniejących parkingów    112
    3.4. Automatyczne pomiary ruchu    115
    3.5. Kompleksowe badania ruchu    117
      3.5.1. Istota kompleksowych badań ruchu    117
      3.5.2. Rodzaje i zestaw badań    118
    3.6. Pomiary natężenia ruchu na sieci dróg zamiejskich w Polsce    119
      3.6.1. Generalny pomiar ruchu    119
      3.6.2. Ciągłe pomiary ruchu w GPR    121
    3.7. Analizy ruchu    122
  4. Modelowanie ruchu drogowego    132
    4.1. Probabilistyczna charakterystyka procesu ruchu drogowego    133
      4.1.1. Procesy zgłoszeń i ich opis    133
      4.1.2. Charakterystyki prędkości    139
    4.2. Makroskopowe modele ruchu    141
      4.2.1. Zależność pomiędzy podstawowymi parametrami strumienia    141
      4.2.2. Analogia hydrodynamiczna    144
      4.2.3. Falowy model ruchu    146
      4.2.4. Makroskopowe modele ruchu w arterii    148
    4.3. Mikroskopowe modele ruchu    152
      4.3.1. Model jazdy za liderem    152
      4.3.2. Modele teorii kolejek    155
      4.3.3. Modele symulacyjne    158
  5. Przepustowość dróg i ulic na odcinkach między skrzyżowaniami    163
    5.1. Pojęcie przepustowości i warunków ruchu    163
      5.1.1. Podstawowe pojęcia    163
      5.1.2. Rozwój metod estymacji przepustowości    164
    5.2. Podstawowe cechy metody HCM    168
      5.2.1. Założenia metody HCM    168
      5.2.2. Poziomy swobody ruchu    170
      5.2.3. Typy i procedury analiz    171
    5.3. Przepustowość i warunki ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych    173
      5.3.1. Przypadki analiz    173
      5.3.2. Przepustowość    174
      5.3.3. Obliczeniowe natężenie ruchu    174
      5.3.4. Miary warunków ruchu    176
      5.3.5. Określenie poziomu swobody ruchu    180
      5.3.6. Odcinki o dużych pochyleniach    181
    5.4. Przepustowość i warunki ruchu na drogach wielopasowych    187
      5.4.1. Przypadki analiz    187
      5.4.2. Miary warunków ruchu    188
      5.4.3. Prędkość w ruchu swobodnym    190
      5.4.4. Obliczeniowe natężenie ruchu    191
      5.4.5. Określenie poziomu swobody ruchu    192
    5.5. Przepustowość i warunki ruchu na autostradach    193
      5.5.1. Przypadki analiz    193
      5.5.2. Odcinki między węzłami    194
      5.5.3. Odcinki przeplatania    197
      5.5.4. Łącznice, wyjazdy i wjazdy z łącznic    199
    5.6. Metoda niemiecka HBS-2001    202
      5.6.1. Przepustowość i warunki ruchu na drogach dwupasowych dwukierunkowych    202
      5.6.2. Przepustowość i warunki ruchu na odcinkach autostrad    206
  6. Przepustowość skrzyżowań drogowych    211
    6.1. Przepustowość skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu    211
      6.1.1. Podstawy metod obliczeniowych przepustowości    211
      6.1.2. Czynniki wpływające na przepustowość i jej obliczanie    221
      6.1.3. Warunki ruchu    229
    6.2. Przepustowość małych i średnich rond    233
      6.2.1. Założenia metod obliczeniowych    233
      6.2.2. Czynniki wpływające na przepustowość rond i ich obliczanie    236
    6.3. Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną    239
      6.3.1. Założenia metody polskiej    239
      6.3.2. Natężenia nasycenia i przepustowość    246
      6.3.3. Miary oceny warunków ruchu    253
      6.3.4. Charakterystyczne elementy metod zagranicznych    257
  7. Polityka transportowa i zarządzanie ruchem    263
    7.1. Komunikacyjna pojemność obszaru    263
    7.2. Polityka transportowa w miastach i narzędzia jej realizacji    266
      7.2.1. Alternatywne strategie    266
      7.2.2. Instrumenty realizacji polityki transportowej    269
    7.3. Zarządzanie ruchem    276
      7.3.1. Cele, środki i metody zarządzania ruchem    276
      7.3.2. Organizacja ruchu na drogach zamiejskich    278
      7.3.3. Organizacja ruchu w obszarach zurbanizowanych    278
    7.4. Ruch jednokierunkowy    282
      7.4.1. Zalety i wady ruchu jednokierunkowego    282
      7.4.2. Zasady projektowania ruchu jednokierunkowego    283
    7.5. Ograniczenia prędkości    285
      7.5.1. Ogólne ograniczenia prędkości    285
      7.5.2. Lokalne ograniczenia prędkości    286
    7.6. Organizacja ruchu samochodów ciężarowych i transportu ładunków    287
      7.6.1. Charakterystyka i rola ruchu samochodów ciężarowych    287
      7.6.2. Organizacja ruchu samochodów ciężarowych    288
      7.6.3. Kierunki postępu    290
    7.7. Systemy pobierania opłat    290
    7.8. Projekt organizacji ruchu    294
  8. Oznakowanie dróg i ulic    296
    8.1. Rodzaje oznakowania i wymagania stawiane znakom drogowym    296
      8.1.1. Cele i funkcje oznakowania    296
      8.1.2. Wymagania stawiane oznakowaniu    297
      8.1.3. Hierarchia oznakowania    298
    8.2. Pionowe znaki drogowe    298
      8.2.1. Wymagania    298
      8.2.2. Kategorie znaków pionowych    302
      8.2.3. Widoczność znaków pionowych w nocy    303
      8.2.4. Zasady stosowania znaków pionowych    304
    8.3. Poziome znaki drogowe    304
      8.3.1. Funkcje i wymagania    304
      8.3.2. Kategorie znaków poziomych    305
      8.3.3. Zasady projektowania    308
      8.3.4. Materiały do znakowania poziomego    311
  9. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu    312
    9.1. Cele i kryteria stosowania sygnalizacji    312
    9.2. Rodzaje sygnalizacji    315
    9.3. Sygnały, sygnalizatory i ich lokalizacja    316
      9.3.1. Sygnały i sygnalizatory    316
      9.3.2. Lokalizacja sygnalizatorów    319
    9.4. Projektowanie sygnalizacji    320
      9.4.1. Elementy programu sygnalizacji i jego sporządzanie    320
      9.4.2. Kryteria konstrukcji programu    323
      9.4.3 Sygnalizacja dwu- i wielofazowa. Struktura programu sygnalizacji    324
      9.4.4. Sygnalizacja acykliczna    327
      9.4.5. Czasy międzyzielone    329
      9.4.6. Długość cyklu i sygnałów    332
      9.4.7. Sygnalizacja akomodacyjna    334
    9.5. Miary efektywności ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją    339
      9.5.1. Miary efektywności    339
      9.5.2. Straty czasu    340
  10. Systemy sterowania ruchem na drogach miejskich i autostradach    344
    10.1. Koordynacja sygnalizacji na ciągu ulicznym    344
      10.1.1. Cele koordynacji sygnalizacji    344
      10.1.2. Maksymalizacja szerokości wiązki sygnału zielonego    346
      10.1.3. Minimalizacja strat czasu - analityczne metody liniowo-sieciowe    348
    10.2. Koordynacja sygnalizacji w sieci - metoda TRANSYT    349
      10.2.1. Założenia metody    349
      10.2.2. Model ruchu    350
      10.2.3. Obliczanie funkcji celu i optymalizacja    351
    10.3. Systemy sterowania ruchem ulicznym    354
      10.3.1. Scentralizowane i zdecentralizowane systemy sterowania ruchem    354
      10.3.2. System SCOOT    357
      10.3.3. System UTOPIA    359
    10.4. Systemy i środki zarządzania ruchem    361
      10.4.1. Cele i środki zarządzania ruchem    361
      10.4.2. Środki informowania użytkowników    363
      10.4.3. Opłaty drogowe    363
      10.4.4. Zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ITS    364
    10.5. Sterowanie na autostradach    366
      10.5.1. Ogólna charakterystyka systemów    366
      10.5.2. Sterowanie przy powtarzających się zakłóceniach ruchu    369
      10.5.3. Losowe zakłócenia i nadzór nad ruchem    372
  11. Priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego    374
    11.1. Powody uprzywilejowania komunikacji zbiorowej    374
    11.2. Efekty wprowadzania uprzywilejowania    376
    11.3. Metody i środki uprzywilejowania    377
    11.4. Wydzielone pasy ruchu    380
    11.5. Pasy ruchu „pod prąd”    382
    11.6. Ulice i drogi autobusowe oraz tramwajowe    383
    11.7. Uprzywilejowanie autobusów na drogach szybkiego ruchu    385
    11.8. Uprzywilejowanie przy sygnalizacji    385
      11.8.1. Sygnalizacja na odosobnionych skrzyżowaniach    386
      11.8.2. Sygnalizacja skoordynowana    388
    11.9. Inne środki uprzywilejowania    389
  12. Parkowanie    392
    12.1. Charakterystyka parkowania    392
      12.1.1. Wstęp    392
      12.1.2. Cele i czas parkowania    392
      12.1.3. Akumulacja parkowania    393
      12.1.4. Wykorzystanie parkingów    394
    12.2. Potrzeby parkingowe    395
    12.3. Rodzaje parkingów    397
      12.3.1. Parkowanie przykrawężnikowe    397
      12.3.2. Parkingi wydzielone    398
    12.4. Organizacja parkowania    400
      12.4.1. Cele organizacji parkowania    400
      12.4.2. Środki i metody organizacji parkowania    401
      12.4.3. Opłaty zaparkowanie    401
      12.4.4. Specjalne grupy użytkowników    406
      12.4.5. Obiekty o dużej frekwencji    406
    12.5. Kontrola prawidłowości parkowania    407
  13. Ruch pieszy    408
    13.1. Charakterystyki ruchu pieszego    408
    13.2. Przepustowość chodników    410
    13.3. Prędkość potoku ruchu pieszego na chodnikach i schodach    413
    13.4. Przepustowość chodników i schodów    414
    13.5. Warunki ruchu pieszego    415
      13.5.1. Warunki ruchu pieszego po chodnikach    415
      13.5.2. Warunki ruchu pieszego na przejściach z sygnalizacją    417
    13.6. Urządzenia dla pieszych    418
      13.6.1. Chodniki dla pieszych    418
      13.6.2. Przejścia dla pieszych    420
      13.6.3. Sygnalizacja wzbudzana dla pieszych    422
    13.7. Uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu na przejściach    423
  14. Ruch rowerowy    426
    14.1. Charakterystyka ruchu rowerowego    426
    14.2. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego    428
    14.3. Projektowanie urządzeń dla ruchu rowerowego    429
      14.3.1. Ogólne zasady projektowania    429
      14.3.2. Rozwiązania geometryczne i przepustowość dróg rowerowych    430
  15. Bezpieczeństwo ruchu drogowego - stan i analizy    434
    15.1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i w innych krajach    434
    15.2. Rejestracja i statystyka wypadków    436
      15.2.1. Rodzaje zdarzeń    436
      15.2.2. Karta zdarzenia drogowego    437
      15.2.3. Bazy danych    442
    15.3. Analizy danych o wypadkach    443
    15.4. Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego    447
      15.4.1. Rodzaje analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego    447
      15.4.2. Wskaźniki stosowane w poszczególnych rodzajach analiz    449
      15.4.3. Okoliczności i przyczyny wypadków    450
      15.4.4. Identyfikacja miejsc niebezpiecznych    452
    15.5. Szczegółowe analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego    455
      15.5.1. Ana1izy problemowe    455
      15.5.2. Analizy szczegółowe miejsc niebezpiecznych    456
    15.6. Wpływ niektórych czynników na bezpieczeństwo ruchu    460
      15.6.1. Kompleks czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu    460
      15.6.2. Wpływ prędkości i sposoby jej redukcji    462
      15.6.3. Wpływ natężenia i struktury ruchu    465
      15.6.4. Wpływ niektórych czynników geometrycznych    465
  16. Metody działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego    469
    16.1. Cele i kategorie działań    469
    16.2. Projektowanie dróg    470
    16.3. Organizacja ruchu    473
    16.4. Konstrukcja i eksploatacja pojazdów; dodatkowe urządzenia zabezpieczające    474
    16.5. Prewencja i karanie    475
    16.6. Wychowanie komunikacyjne    477
    16.7. Efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego    479
  Literatura    483
  Indeks    488
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia