Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

-20%

Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,60  67,00

Format: pdf

53,6067,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.


W publikacji omówiono m.in.:


kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych,
istotę podatków i składek jako danin publicznych,
różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń,
zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów,
składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych,
odpowiedzialność za podatki i składki,
charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników biur rachunkowych i działów zasobów ludzkich, ekonomistów, księgowych, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów.


Liczba stron384
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-562-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    19
   Wstęp    23
   Rozdział I. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne jako daniny publiczne. Źródła prawa    27
   1. Pojęcie podatku i składki na ubezpieczenia społeczne    27
   1.1. Daniny publiczne    27
   1.2. Definicja podatku    28
   1.3. Definicja składki na ubezpieczenia społeczne    29
   1.4. Podatki a składki na ubezpieczenia społeczne    30
   1.5. Funkcje podatków i składek    31
   2. Podatki a zatrudnienie    32
   2.1. System podatkowy    32
   2.2. Opodatkowanie dochodów z zatrudnienia    33
   2.3. Stosunki prawne związane z opodatkowaniem dochodów z zatrudnienia    34
   3. Składki związane z zabezpieczeniem społecznym    35
   3.1. System ubezpieczeń społecznych    35
   3.2. Składki poza systemem ubezpieczeń społecznych    37
   3.3. Zabezpieczenie społeczne bez składek    38
   3.4. Odrębność rolniczego ubezpieczenia społecznego    39
   4. Źródła prawa    39
   4.1. Ustawy    39
   4.2. Prawo międzynarodowe i UE    41
   4.3. Interpretacje i informacje o przepisach udzielane przez administrację skarbową i ZUS    43
   Rozdział II. Rodzaje zatrudnienia i ich znaczenie dla odpowiedniej kwalifikacji podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych    45
   1. Uwagi ogólne    45
   2. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych    46
   2.1. Koncepcja i znaczenie źródeł przychodów    46
   2.1.1. Zakres podmiotowy opodatkowania    46
   2.1.2. Zakres przedmiotowy opodatkowania    47
   2.1.3. Istota i kategorie źródeł przychodów    48
   2.1.4. Katalog źródeł przychodów a zasada powszechności opodatkowania    49
   2.1.5. Przychody zwolnione z opodatkowania    50
   2.1.6. Przychody związane z zatrudnieniem    50
   2.2. Stosunek pracy i stosunki pokrewne oraz emerytury i renty    51
   2.2.1. Przychody ze świadczenia pracy    51
   2.2.2. Przychody ze stosunku pracy    51
   2.2.3. Przychody ze spółdzielczego stosunku pracy    52
   2.2.4. Przychody ze stosunku służbowego    53
   2.2.5. Przychody z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną    54
   2.2.6. Przychody z pracy nakładczej    54
   2.2.7. Przychody z emerytur i rent    55
   2.2.8. Ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.    55
   2.3. Działalność wykonywana osobiście    55
   2.3.1. Katalog przychodów zaliczanych do źródła działalność wykonywa osobiście    55
   2.3.2. Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej oraz związanej ze sportem    57
   2.3.3. Przychody z działalności osób duchownych    57
   2.3.4. Przychody z działalności polskich arbitrów    58
   2.3.5. Przychody z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich    58
   2.3.6. Przychody z tytułu czynności powierzonych przez organy publiczne    58
   2.3.7. Przychody otrzymywane przez osoby będące członkami określonych organów osób prawnych    59
   2.3.8. Przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych    59
   2.3.9. Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło    60
   2.3.10. Przychody z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze    60
   2.3.11. Ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.    62
   2.4. Prawa majątkowe    62
   2.4.1. Katalog przychodów zaliczanych do przychodów z praw majątkowych    62
   2.4.2. Przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów    62
   2.4.3. Przychody z praw do projektów wynalazczych    63
   2.4.4. Przychody z praw do topografii układów scalonych    63
   2.4.5. Przychody ze znaków towarowych    64
   2.4.6. Przychody ze wzorów zdobniczych    64
   2.4.7. Ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla praw majątkowych    64
   2.5. Pozarolnicza działalność gospodarcza    65
   2.5.1. Definicja na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych    65
   2.5.2. Stosunek pracy a pozarolnicza działalność gospodarcza    65
   2.5.3. Ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.    66
   2.6. Inne źródła    66
   2.6.1. Przychody z innych źródeł    66
   2.6.2. Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego    67
   2.6.3. Stypendia    69
   2.6.4. Umowa o pomocy przy zbiorach    69
   2.6.5. Ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.    69
   2.7. Źródła przychodów a kumulacja dochodów z poszczególnych źródeł i rozliczanie strat    69
   3. Tytuły ubezpieczeń w systemie ubezpieczeń społecznych    71
   3.1. Koncepcja i znaczenie tytułu ubezpieczenia    71
   3.1.1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia    71
   3.1.2. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia    72
   3.1.3. Związek tytułu z zatrudnieniem    73
   3.1.4. Definicja tytułu ubezpieczenia społecznego    73
   3.1.5. Wykazanie tytułu ubezpieczenia    73
   3.1.6. Podleganie poszczególnym rodzajom ubezpieczeń społecznych    75
   3.1.7. Katalog tytułów ubezpieczeń społecznych    76
   3.1.8. Okres ubezpieczenia    79
   3.2. Zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych lub tytułu i prawa do niektórych świadczeń    80
   3.2.1. Pojęcie zbiegu tytułów    80
   3.2.2. Regulacja zbiegu tytułów    81
   3.2.3. Kumulacja tytułów    82
   3.2.4. Rozłączność tytułów    84
   3.2.5. Zbieg tytułów w różnych rodzajach ubezpieczeń    85
   3.2.6. Wpływ pobierania świadczeń na obowiązek ubezpieczeń    86
   3.3. Niektóre tytuły ubezpieczeń społecznych    87
   3.3.1. Pracownik    87
   3.3.2. Zleceniobiorca    91
   3.3.3. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, w tym przedsiębiorca    93
   3.3.4. Osoba współpracująca    95
   3.3.5. Zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy    96
   3.3.6. Doktorant    97
   3.3.7. Członek rady nadzorczej    97
   3.3.8. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe    98
   3.3.9. Umowa o dzieło w ubezpieczeniach społecznych    98
   3.3.10. Kontrakt menedżerski w ubezpieczeniach społecznych    98
   4. Ubezpieczenie zdrowotne    99
   4.1. Tytuły w ubezpieczeniu zdrowotnym    99
   4.2. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne    99
   4.3. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne    100
   4.4. Zbieg tytułów    100
   Rozdział III. Przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia    103
   1. Pojęcia przychodów i kosztów oraz ogólne zasady ich ustalania    103
   1.1. Przychody    103
   1.1.1. Pojęcie przychodu    103
   1.1.2. Wartość pieniężna świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń    103
   1.1.3. Zasada kasowa a zasada memoriałowa ustalania przychodów    104
   1.1.4. Zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów    105
   1.2. Koszty uzyskania przychodów    105
   1.2.1. Definicja    105
   1.2.2. Koszty zryczałtowane    106
   1.2.3. Brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów    107
   1.3. Przychody i koszty w walutach obcych    107
   2. Stosunek pracy i stosunki pokrewne oraz emerytury i renty    107
   2.1. Uwagi ogólne    107
   2.2. Przychody    108
   2.2.1. Katalog przychodów    108
   2.2.1.1. Podstawowe kategorie    108
   2.2.1.2. Katalog otwarty    108
   2.2.1.3. Związek przychodów ze stosunkiem pracy lub stosunkami pokrewnymi    109
   2.2.1.4. Pojęcie pracownika    109
   2.2.2. Szczególne zasady ustalania wartości pieniężnej świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń dla pracowników    110
   2.2.3. Przypisanie pracownikom przychodów ze świadczeń nieodpłatnych innych niż świadczenia w naturze    111
   2.2.4. Szczególne zasady ustalania przychodów z pracy nakładczej    111
   2.2.5. Przychody z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną    112
   2.2.6. Zwolnienia przedmiotowe istotne dla przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych    112
   2.2.7. „Ulga dla młodych”    114
   2.2.8. Przychody z emerytury lub renty    115
   2.3. Koszty uzyskania przychodów    115
   2.3.1. Kwotowe koszty uzyskania przychodów    115
   2.3.1.1. Zryczałtowane kwotowe koszty uzyskania przychodów    115
   2.3.1.2. Koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów od jednego zakładu pracy    116
   2.3.1.3. Koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów od więcej niż jednego zakładu pracy    117
   2.3.1.4. Brak prawa do odliczenia kosztów    117
   2.3.2. Rozliczenie kosztów jako wydatków faktycznie poniesionych na dojazdy do pracy    117
   2.3.3. Zryczałtowane koszty procentowe w wysokości 50%    118
   2.3.4. Koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania    119
   2.3.4.1. Zasada ogólna    119
   2.3.4.2. Koszty uzyskania przychodów a „ulga dla młodych”    120
   3. Działalność wykonywana osobiście    121
   3.1. Uwagi ogólne    121
   3.2. Koszty w wysokości 20%    121
   3.3. Koszty w wysokości 20% a koszty faktycznie poniesione    122
   3.4. Koszty jak dla stosunku pracy    123
   4. Prawa majątkowe    123
   5. Samozatrudnienie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej    124
   5.1. Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z pozarolniczej działalności gospodarczej    124
   5.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych a tzw. podatek liniowy    125
   5.3. Wyłączenie możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.    126
   6. Inne źródła    127
   Rozdział IV. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne    129
   1. Składki na ubezpieczenia społeczne    129
   1.1. Uwagi wstępne    129
   1.1.1. Regulacja prawna    129
   1.1.2. Podstawowe zasady    130
   1.2. Stopy procentowe składek    130
   1.2.1. Składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń    130
   1.2.2. Stopa procentowa składki wypadkowej    130
   1.3. Finansowanie składek    132
   1.3.1. Środki na składki    132
   1.3.2. Współfinansowanie składek    133
   1.3.3. Finansowanie składek z jednego źródła    134
   1.3.4. Opłacanie składek    135
   1.4. Podstawa wymiaru składek    136
   1.4.1. Pojęcie i regulacja prawna podstawy wymiaru składek    136
   1.4.2. Przychód jako podstawa wymiaru składek    137
   1.4.2.1. Zakres    137
   1.4.2.2. Pojęcie przychodu    137
   1.4.2.3. Metoda działania    139
   1.4.2.4. Wyjątki    140
   1.4.2.5. Składniki przychodu wyłączone z podstawy wymiaru składek na podstawie rozporządzenia    141
   1.4.2.6. Uprawnienie ZUS do ustalenia podstawy wymiaru składek    143
   1.4.3. Deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne    144
   1.4.3.1. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność    144
   1.4.3.2. Przedsiębiorca    145
   1.4.3.3. Dobrowolne składki emerytalne i rentowe oraz zleceniobiorcy    146
   1.4.3.4. Modyfikacje minimalnej podstawy    146
   1.4.4. Kwota uzyskiwanego świadczenia jako podstawa wymiaru składek    146
   1.4.5. Ustawowe wskazanie kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek    147
   1.4.6. Metody mieszane    147
   1.5. Ograniczenia wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne    147
   1.5.1. Funkcje ograniczania składek    147
   1.5.2. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    148
   1.5.3. Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe    149
   2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne    150
   2.1. Uwagi wstępne    150
   2.1.1. Wysokość składki    150
   2.1.2. Niepodzielność miesięcznej składki    150
   2.1.3. Zbieg tytułów    151
   2.2. Finansowanie składek    151
   2.2.1. Płatnik    151
   2.2.2. Ubezpieczony    152
   2.2.3. Budżet państwa    153
   2.3. Opłacanie składek    153
   2.4. Podstawa wymiaru    154
   2.4.1. Podstawa wymiaru dla poszczególnych tytułów    154
   2.4.2. Pomniejszenie o składkę społeczną    156
   2.5. Zwolnienie z opłacania składek    156
   2.5.1. Działalność gospodarcza    156
   2.5.2. Inne tytuły    157
   2.5.3. Obniżenie składki do wysokości zaliczki na podatek    157
   3. Opłacanie i rozliczanie składek, dokumentacja i obowiązki informacyjne płatników składek    157
   3.1. Zgłoszenie płatnika składek    157
   3.1.1. Rola płatnika składek    157
   3.1.2. Pojęcie płatnika składek    158
   3.1.3. Zgłoszenie    160
   3.2. Zgłaszanie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych    163
   3.2.1. Zgłoszenie    163
   3.2.2. Skutki prawne zgłoszenia    169
   3.3. Opłacanie i rozliczanie składek    169
   3.3.1. Rozliczanie składek i wypłaconych świadczeń    169
   3.3.2. Terminy i forma płatności    170
   3.3.3. Rachunek składkowy    171
   3.4. Nienależnie opłacone składki    172
   3.5. Przedawnienie należności z tytułu składek    173
   3.6. Ułatwienia w spłacie składek    173
   3.7. Umorzenie należności z tytułu składek    173
   3.8. Dokumentowanie przebiegu ubezpieczenia i rozliczania składek    174
   3.8.1. Deklaracje i raporty    174
   3.8.2. Forma    179
   3.8.3. Przechowywanie dokumentów    179
   3.9. Weryfikacja danych zgłoszonych do ZUS    180
   3.9.1. Znaczenie weryfikacji    180
   3.9.2. Procedury weryfikacji    181
   3.9.3. Skutki weryfikacji    185
   Rozdział V. Ustalanie i wpłata zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia    187
   1. Istota i znaczenie zaliczek    187
   2. Ustalanie, pobór i wpłata zaliczek przez płatników    188
   2.1. Płatnicy – zasady ogólne    188
   2.1.1. Pojęcie płatnika    188
   2.1.2. Obowiązek wyznaczania i zgłaszania osób realizujących obowiązki płatnika    188
   2.1.3. Odpowiedzialność płatnika    189
   2.1.4. Wynagrodzenie    189
   2.1.5. Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudnienia    190
   2.1.6. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej    190
   2.2. Zakłady pracy    192
   2.2.1. Zakłady pracy jako płatnicy    192
   2.2.2. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki    192
   2.2.3. Świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia za okres dłuższy niż miesiąc    193
   2.2.4. Wysokość zaliczki    193
   2.2.5. Wysokość zaliczki podatnika zamierzającego opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko    194
   2.2.6. Pomniejszenie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek    195
   2.2.7. Pomniejszenie zaliczki o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne    197
   2.2.8. Pracownik uzyskujący dochody z pracy wykonywanej poza terytorium RP    197
   2.2.9. „Ulga dla młodych”    198
   2.3. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną    198
   2.3.1. Spółdzielnie jako płatnicy    198
   2.3.2. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki    199
   2.3.3. Wysokość zaliczki    199
   2.3.4. Wysokość zaliczki podatnika zamierzającego opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko    200
   2.3.5. Pomniejszenie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek    200
   2.3.6. Pomniejszenie zaliczki o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne    201
   2.4. Organy rentowe    201
   2.4.1. Organy rentowe jako płatnicy    201
   2.4.2. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki    201
   2.4.3. Wysokość zaliczki    201
   2.4.4. Wysokość zaliczki podatnika zamierzającego opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko    202
   2.4.5. Pomniejszenie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek    203
   2.4.6. Pomniejszenie zaliczki o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne    204
   2.5. Podmioty dokonujące świadczeń z niektórych tytułów działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych    204
   2.5.1. Płatnicy    204
   2.5.2. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki    205
   2.5.3. Wysokość zaliczki    206
   2.5.4. Pomniejszenie zaliczki o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne    206
   2.5.5. Zwolnienie płatników z obowiązku poboru zaliczki    206
   2.6. Inni płatnicy w przypadku dochodów z tytułu zatrudnienia    207
   2.6.1. Inni płatnicy    207
   2.6.2. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki    208
   2.6.3. Wysokość zaliczki    208
   2.6.4. Wysokość zaliczki podatnika zamierzającego opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko    209
   2.6.5. Pomniejszenie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek    210
   2.6.6. Pomniejszenie zaliczki o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne    210
   2.7. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek lub ograniczenie poboru zaliczek    211
   2.8. Obowiązki informacyjne płatnika    211
   2.8.1. Roczna deklaracja    211
   2.8.2. Imienne informacje od płatników innych niż organ rentowy    215
   2.8.3. Imienne informacje od organu rentowego    220
   2.9. Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika za nieprawdę lub zatajenie prawdy przed płatnikiem    220
   3. Ustalanie i wpłata zaliczek przez podatników    223
   3.1. Samodzielne ustalanie i wpłata zaliczek przez podatnika    223
   3.2. Podatnicy osiągający dochody w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej    223
   3.3. Podatnicy osiągający dochody nie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej    224
   3.4. Fakultatywne wpłacanie zaliczek przez podatników    226
   Rozdział VI. Pozostałe daniny publiczne i inne obciążenia finansowe związane z zatrudnianiem    227
   1. Daniny publiczne    227
   1.1. Wspieranie zatrudnienia i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy    227
   1.1.1. Wstęp    227
   1.1.2. Fundusz Pracy    227
   1.1.3. Fundusz Solidarnościowy    229
   1.2. Ochrona roszczeń pracowniczych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    230
   1.2.1. Wynagrodzenie za pracę jako przedmiot ochrony prawnej    230
   1.2.1.1. Funkcje wynagrodzenia    230
   1.2.1.2. Ochrona przed niewypłacalnością    232
   1.2.1.3. Odpłatność jako cecha stosunku pracy    233
   1.2.1.4. Pojęcie wynagrodzenia za pracę    233
   1.2.1.5. Struktura wynagrodzenia za pracę    234
   1.2.1.6. Ochrona wynagrodzenia za pracę    235
   1.2.1.7. Zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia    236
   1.2.1.8. Normy pracy    236
   1.2.1.9. Minimalne wynagrodzenie za pracę    236
   1.2.1.10. Ochrona przed potrąceniami a minimalne wynagrodzenie za pracę    237
   1.2.1.11. Sankcje za naruszenie przepisów płacowych    238
   1.2.1.12. Nakaz płatniczy inspektora pracy    239
   1.2.1.13. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia    239
   1.2.1.14. Odsetki za zwłokę i odszkodowanie    239
   1.2.1.15. Uprzywilejowanie należności ze stosunku pracy w postępowaniu upadłościowym    240
   1.2.1.16. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy na gruncie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych    241
   1.2.1.17. Należności zaspokajane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    241
   1.2.1.18. Ograniczenia czasowe i kwotowe    242
   1.2.1.19. Wypłata świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    243
   1.2.2. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    243
   1.2.2.1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    243
   1.2.2.2. Zakres podmiotowy opłacania składek na FGŚP    245
   1.2.2.3. Zatrudnieni, od których odprowadzane są składki na FGŚP    246
   1.2.2.4. Definicja pracownika    247
   1.2.2.5. Wyłączenia obowiązku opłacania składek na FGŚP    248
   1.2.2.6. Składka na FGŚP – zasady opłacania    248
   1.3. Szczególne warunki zatrudnienia i Fundusz Emerytur Pomostowych    249
   1.3.1. Fundusz Emerytur Pomostowych i emerytury pomostowe    249
   1.3.2. Zakres obowiązku składkowego    250
   1.3.3. Wysokość i finansowanie składek na FEP    252
   1.3.4. Obowiązki płatników składek związane z FEP    252
   1.4. Zatrudnianie niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    253
   1.4.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    253
   1.4.2. Zadania PFRON    254
   1.4.3. Osoby niepełnosprawne    254
   1.4.4. Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON    255
   1.4.5. Wysokość wpłat    256
   1.4.6. Dokonywanie wpłat    257
   2. Inne obciążenia finansowe związane z zatrudnianiem    258
   2.1. Pracownicze plany kapitałowe    258
   2.1.1. Wstęp    258
   2.1.2. Historia    258
   2.1.3. Podmioty tworzące PPK    258
   2.1.4. Uczestnicy    259
   2.1.5. Tworzenie PPK u pracodawcy    260
   2.1.6. Wpłaty    261
   2.1.7. Środki zgromadzone w PPK    262
   2.1.8. Wypłaty    262
   2.1.9. Dziedziczenie środków z PPK    263
   2.2. Pracownicze programy emerytalne    264
   2.2.1. Wstęp    264
   2.2.2. Historia    264
   2.2.3. Formy prowadzenia PPE    264
   2.2.4. Uczestnicy PPE    265
   2.2.5. Utworzenie PPE u pracodawcy    265
   2.2.6. Przystąpienie pracowników do PPE    266
   2.2.7. Składki    267
   2.2.8. Zawieszenie i likwidacja PPE    267
   2.2.9. Wypłaty    268
   Rozdział VII. Ujęcie u zatrudniającego kosztów z tytułu zatrudnienia    271
   1. Uwagi wstępne    271
   2. Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne    271
   2.1. Pojęcie    271
   2.2. Koszty związane z zatrudnieniem jako koszty uzyskania przychodów    272
   2.3. Koszty w walutach obcych    273
   2.4. Moment potrącenia kosztów    273
   2.5. Potrącenie kosztów bezpośrednich    274
   2.6. Potrącenie kosztów pośrednich    274
   2.7. Koszty związane z zatrudnieniem rozliczane na zasadach szczególnych    275
   3. Szczególne zasady rozliczania u zatrudniającego kosztów z tytułu zatrudnienia    275
   3.1. Świadczenia w przypadku stosunku pracy i stosunków pokrewnych, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz zasiłków pieniężnych    275
   3.2. Składki zatrudniającego na ubezpieczenie społeczne oraz FP, FS i FGŚP    276
   3.3. Wpłaty pracodawcy na rzecz PPK    278
   3.4. Inne świadczenia    279
   3.5. Niektóre koszty związane z zatrudnieniem niestanowiące kosztów uzyskania przychodów    280
   3.5.1. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów    280
   3.5.2. Niezrealizowane świadczenia    280
   3.5.3. Wpłaty na PFRON    281
   3.5.4. Składki od pewnych nagród i premii    281
   3.5.5. Wpłaty do PPK od niektórych nagród i premii    281
   3.5.6. Nieopłacone składki zatrudniającego do ZUS    281
   3.5.7. Niedokonane wpłaty do PPK    281
   Rozdział VIII. Rozliczenie roczne podatku    283
   1. Rok podatkowy, nadpłata i wpłata podatku    283
   1.1. Rok podatkowy i termin na rozliczenie roczne    283
   1.2. Nadpłata    284
   1.3. Wpłata    284
   1.4. Ulgi w spłacie    285
   1.5. Przekształcenie zobowiązania podatkowego w zaległość podatkową i przedawnienie    286
   2. Rozliczenie roczne przez złożenie zeznania przez podatnika    286
   2.1. Zeznanie podatkowe    286
   2.1.1. Termin na złożenie i właściwy organ podatkowy    286
   2.1.2. Samowymiar w zeznaniu podatkowym    303
   2.1.3. Odpowiedzialność za brak zeznania lub wpłaty należnego podatku    304
   2.1.4. Błąd w zeznaniu – korekta    304
   2.2. Ustalenie podatku w zeznaniu    305
   2.2.1. Podatnik rozliczający się odrębnie    305
   2.2.1.1. Rozliczenie odrębne każdego podatnika    305
   2.2.1.2. Dochód    305
   2.2.1.3. Podstawa obliczenia podatku    306
   2.2.1.4. Odliczenia od podstawy obliczenia podatku    307
   2.2.1.5. Stawka podatku i kwota zmniejszająca podatek    308
   2.2.1.6. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne    308
   2.2.1.7. Ulga na dzieci    309
   2.2.1.8. Podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uzyskujący dochody za granicą    310
   2.2.2. Podatnik rozliczający się wspólnie z małżonkiem    312
   2.2.3. Podatnik rozliczający się jako osoba samotnie wychowująca dzieci    314
   2.3. Udostępnienie zeznania na portalu podatkowym    315
   2.3.1. Istota    315
   2.3.2. Akceptacja zeznania    316
   2.3.3. Odrzucenie zeznania lub brak akceptacji    316
   2.3.4. Korekta zeznania udostępnionego na portalu przez organ podatkowy    316
   2.3.5. Korekta zeznania udostępnionego na portalu przez podatnika    317
   3. Rozliczenie roczne podatku przez płatnika    317
   4. 1% odpis z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego    318
   5. Brak obowiązku rozliczenia – opodatkowanie zryczałtowane    320
   5.1. Istota opodatkowania zryczałtowanego    320
   5.2. Zryczałtowane opodatkowanie nierezydentów    321
   5.3. Zryczałtowane opodatkowanie niektórych świadczeń    322
   6. Danina solidarnościowa    322
   Rozdział IX. Opodatkowanie pracowników transgranicznych    325
   1. Charakterystyka ogólna    325
   2. Zasady opodatkowania dochodów z pracy na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania    326
   2.1. Znaczenie rezydencji    326
   2.2. Opodatkowanie pracownika w państwie wykonywania pracy    327
   2.3. Metody unikania podwójnego opodatkowania    327
   2.4. Opodatkowanie pracownika w państwie rezydencji    328
   3. Opodatkowanie dochodu z pracy w państwie źródła    328
   4. Opodatkowanie dochodu z pracy tylko w państwie rezydencji    330
   4.1. Warunek długości pobytu    330
   4.2. Rezydencja pracodawcy    330
   4.3. Wynagrodzenie nie jest pokrywane przez zakład    333
   5. Polska praktyka traktatowa    333
   6. Problem równego traktowania pracowników transgranicznych w międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym    333
   7. Opodatkowanie pracowników transgranicznych w prawie polskim    336
   7.1. Polska jako państwo rezydencji pracownika wykonującego pracę za granicą    336
   7.2. Polska jako państwo wykonywania pracy dla pracownika będącego nierezydentem podatkowym    337
   8. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników transgranicznych w polskim prawie podatkowym    338
   Rozdział X. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego    341
   1. Ramy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej    341
   1.1. Kompetencje UE    341
   1.2. Zakres terytorialny    342
   1.3. Regulacja    342
   1.4. Cele    343
   1.5. Komisja Administracyjna i jej decyzje    343
   2. Podstawowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego    344
   2.1. Rodzaje zasad    344
   2.2. Jedno ustawodawstwo    345
   3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowanych regulacji    346
   3.1. Zakres przedmiotowy    346
   3.2. Zakres podmiotowy    346
   4. Szczegółowe regulacje prawne zapewniające koordynację – podleganie ustawodawstwu właściwemu    348
   4.1. Praca w jednym państwie    348
   4.2. Praca w wielu państwach    348
   4.3. Delegowanie    349
   5. Szczegółowe regulacje prawne zapewniające koordynację – udzielanie świadczeń    350
   5.1. Cele    350
   5.2. Reguły    350
   5.3. Sumowanie okresów    352
   5.4. Zrównanie zdarzeń    352
   5.5. Eksport świadczeń    353
   6. Rola dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym    353
   7. Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych    355
   Rozdział XI. Administracja skarbowa i ZUS w stosunkach z zatrudnionymi i zatrudniającymi    359
   1. Podstawowe zasady odpowiedzialności za podatki i składki    359
   1.1. Konsekwencje nieopłacenia lub nieprawidłowego opłacenia podatków    359
   1.2. Konsekwencje nieopłacenia lub nieprawidłowego opłacenia składek    361
   2. Administracja skarbowa    363
   2.1. Struktura    363
   2.2. Organy KAS jako organy podatkowe    363
   2.3. Zadania KAS    365
   2.4. Finanse KAS    367
   2.5. Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu opodatkowania dochodów z zatrudnienia    367
   3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ administracji publicznej    368
   3.1. Struktura    368
   3.2. Organy    369
   3.3. Zadania ZUS    371
   3.4. Finanse FUS oraz ZUS    372
   3.5. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych    372
   3.6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych    374
   3.7. Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych    375
   Bibliografia    377
   Autorzy    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia