Postępowanie nieprocesowe

-20%

Postępowanie nieprocesowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

135,20  169,00

Format: pdf

135,20169,00

cena zawiera podatek VAT

Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny. Książka umiejscawia założenia i instytucje postępowania nieprocesowego w kontekście historycznym, wyjaśnia zakres zastosowania w tym trybie przepisów o procesie, omawia istotę i charakter poszczególnych postępowań nieprocesowych oraz analizuje poszczególne instytucje postępowania nieprocesowego zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, przy uwzględnieniu reprezentatywnego i najnowszego orzecznictwa. W opracowaniu uwzględniono ponadto przykłady i schematy pozwalające lepiej zrozumieć i stosować analizowane przepisy w toku postępowań sądowych.


W publikacji omówiono m.in.:


zmiany w przygotowaniu posiedzeń sądowych i organizacji postępowania,
nowy rodzaj spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym (z zakresu prawa pracy),
konstrukcję nadużycia prawa procesowego,
zmiany w zakresie doręczeń (m.in. uchylenie przepisu umożliwiającego zrzeczenie się doręczenia postanowienia),
zmiany dotyczące zaskarżania orzeczeń sądowych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników), pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Liczba stron1032
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-516-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów .............................................................................................................    13
   Część I
   Rozdział 1. Postępowanie nieprocesowe w strukturze postępowania cywilnego ..............    23
   1.1. Rys historyczny ................................................................................................    26
   1.1.1. Geneza i rozwój postępowania nieprocesowego ...........................    26
   1.1.2. Kształtowanie się postępowania nieprocesowego w ustawodawstwie polskim ...............................    30
   1.2. Charakterystyka postępowania nieprocesowego ........................................    47
   1.2.1. Pozycja postępowania nieprocesowego w obecnym systemie postępowania cywilnego .......................    47
   1.2.2. Funkcje, cele i istota działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym .......................................    48
   1.2.3. Stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego ..............................................    53
   1.2.4. Struktura prawna postępowania nieprocesowego ........................    59
   Rozdział 2. Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego ...........................................    63
   2.1. Pojęcie zasad obowiązujących w postępowaniu nieprocesowym .............    68
   2.2. Zasady postępowania nieprocesowego .........................................................    69
   2.2.1. Zasada prawa do sądu .......................................................................    70
   2.2.2. Zasada prawdy ...................................................................................    71
   2.2.3. Zasada kontradyktoryjności ............................................................    76
   2.2.4. Zasada dyspozycyjności ...................................................................    79
   2.2.5. Zasada równości uczestników postępowania ................................    80
   2.2.6. Zasada jawności postępowania .......................................................    82
   2.2.7. Zasada bezpośredniości ...................................................................    85
   2.2.8. Zasada swobodnej oceny dowodów ...............................................    86
   2.2.9. Zasada koncentracji materiału procesowego ................................    88
   2.2.10. Zasada ustności i pisemności ..........................................................    92
   2.2.11. Zasada formalizmu procesowego ....................................................    93
   2.3. Nadużycie prawa procesowego ......................................................................    94
   2.4. Przesłanki postępowania nieprocesowego ...................................................    96
   Rozdział 3. Sąd i inne organy w postępowaniu nieprocesowym ...........................................    102
   3.1. Sądowy wymiar sprawiedliwości i organy orzekające w postępowaniu nieprocesowym ............................    109
   3.1.1. Dopuszczalność drogi sądowej ........................................................    110
   3.1.2. Właściwy skład sądu .........................................................................    114
   3.1.3. Instytucja wyłączenia sędziego ........................................................    117
   3.1.4. Właściwość sądu w postępowaniu nieprocesowym .....................    123
   3.1.5. Jurysdykcja krajowa sądu w postępowaniu nieprocesowym ......    136
   3.2. Referendarz sądowy ........................................................................................    144
   Rozdział 4. Podmioty postępowania nieprocesowego .............................................................    147
   4.1. Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego .....................................    155
   4.2. Zainteresowany w sprawie. Interes prawny .................................................    160
   4.3. Uprawnienie bądź obowiązek wzięcia udziału w sprawie ..........................    173
   4.4. Uczestnik z mocy prawa .................................................................................    180
   4.5. Status prawny wnioskodawcy ........................................................................    184
   4.6. Skutki niewzięcia przez zainteresowanego udziału w sprawie ..................    192
   4.7. Atrybuty uczestnika postępowania ...............................................................    195
   4.7.1. Zdolność sądowa uczestnika postępowania ..................................    195
   4.7.2. Zdolność procesowa uczestnika ......................................................    200
   4.7.3. Rozszerzona zdolność procesowa ...................................................    203
   4.7.4. Zdolność postulacyjna ......................................................................    206
   4.8. Reprezentacja uczestnika postępowania nieprocesowego .........................    208
   4.8.1. Rodzice ...............................................................................................    210
   4.8.2. Jedno z rodziców (art. 94 § 1 k.r.o.) ................................................    212
   4.8.3. Opiekun ..............................................................................................    212
   4.8.4. Kurator ................................................................................................    215
   4.9. Braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej uczestnika postępowania – ustanowienie przedstawiciela ...........    219
   4.10. Pełnomocnik uczestnika postępowania .......................................................    221
   4.11. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych w postępowaniu nieprocesowym .........    228
   4.11.1. Rzecznik Praw Obywatelskich .........................................................    233
   4.11.2. Rzecznik Praw Dziecka ....................................................................    233
   4.11.3. Organizacje pozarządowe ................................................................    234
   Rozdział 5. Przedmiot postępowania ..........................................................................................    239
   5.1. Przedmiot postępowania cywilnego – uwagi ogólne ..................................    241
   5.2. Przedmiot postępowania nieprocesowego ...................................................    246
   5.2.1. Sprawy wszczynane na wniosek ......................................................    248
   5.2.2. Sprawy wszczynane na wniosek, w których sąd może dokonywać czynności z urzędu ...........................    251
   5.2.3. Sprawy wszczynane z urzędu ...........................................................    252
   5.3. Katalog spraw rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego ...............    258
   Rozdział 6. Czynności procesowe w postępowaniu nieprocesowym ....................................    270
   6.1. Czynności procesowe w trybie nieprocesowym .........................................    273
   6.2. Pisma procesowe w postępowaniu nieprocesowym ...................................    276
   6.3. Doręczenia ........................................................................................................    292
   6.4. Posiedzenia sądowe .........................................................................................    302
   6.5. Terminy .............................................................................................................    309
   Rozdział 7. Koszty postępowania nieprocesowego ..................................................................    313
   7.1. Uwagi wstępne .................................................................................................    314
   7.2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego ....................    319
   Rozdział 8. Wszczęcie i przebieg postępowania .......................................................................    327
   8.1. Forma wszczęcia postępowania .....................................................................    331
   8.1.1. Wszczęcie postępowania z urzędu ..................................................    332
   8.1.2. Wszczęcie postępowania na wniosek .............................................    337
   8.1.3. Odrzucenie wniosku .........................................................................    368
   8.1.4. Skutki wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego .....................................    370
   8.1.5. Cofnięcie wniosku .............................................................................    372
   8.1.6. Odpowiedź na wniosek ....................................................................    375
   8.2. Formy obrony w postępowaniu nieprocesowym ........................................    375
   8.3. Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w postępowaniu nieprocesowym ........................    379
   8.4. Organizacja postępowania .............................................................................    387
   8.5. Przebieg postępowania. Przeprowadzenie rozprawy ..................................    388
   8.6. Prawo do wysłuchania ....................................................................................    398
   8.7. Odmienności postępowania dowodowego ..................................................    403
   8.8. Koncentracja materiału procesowego. Zastosowanie prekluzji procesowej w postępowaniu nieprocesowym ...........    424
   8.9. Zawieszenie i umorzenie postępowania .......................................................    429
   Rozdział 9. Orzeczenia i zarządzenia ..........................................................................................    434
   9.1. Istota orzekania w postępowaniu nieprocesowym .....................................    439
   9.2. Rodzaje orzeczeń .............................................................................................    440
   9.2.1. Podział ze względu na kryterium postaci i przedmiotu orzeczenia ...............................    440
   9.2.2. Podział ze względu na kryterium zakresu rozstrzygnięcia ..........    451
   9.2.3. Podział ze względu na kierunek rozstrzygnięcia ...........................    472
   9.2.4. Podział ze względu na skutki prawne .............................................    475
   9.3. Nieorzecznicze akty decyzyjne ......................................................................    479
   9.4. Zasady orzekania .............................................................................................    481
   9.4.1. Pojęcie i specyfika zasad orzekania w postępowaniu nieprocesowym ................................    481
   9.4.2. Zasady dotyczące przedmiotu orzekania .......................................    482
   9.4.3. Zasady dotyczące czasu orzekania ..................................................    506
   9.4.4. Zasady dotyczące podstaw orzekania .............................................    512
   9.5. Atrybuty orzeczeń ...........................................................................................    519
   9.5.1. Prawomocność ..................................................................................    519
   9.5.2. Wykonalność .....................................................................................    528
   9.5.3. Skuteczność ........................................................................................    530
   Rozdział 10. Środki zaskarżenia .....................................................................................................    533
   10.1. Charakterystyka systemu zaskarżania orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym ............................    538
   10.2. Zasady zaskarżania orzeczeń .........................................................................    543
   10.3. Środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia orzeczeń nieprawomocnych ........................    554
   10.3.1. Apelacja ..............................................................................................    554
   10.3.2. Zażalenie ............................................................................................    565
   10.3.3. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ................................    569
   10.4. Środki zaskarżenia skierowane przeciwko prawomocnym orzeczeniom ............................    576
   10.4.1. Skarga kasacyjna ................................................................................    576
   10.4.2. Skarga o wznowienie postępowania ...............................................    587
   10.4.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ............................    594
   10.5. Orzeczenia zapadające na skutek wniesienia środka zaskarżenia .............    599
   10.5.1. Uwagi ogólne .....................................................................................    599
   10.5.2. Orzeczenia reformatoryjne ..............................................................    601
   10.5.3. Orzeczenia kasatoryjne ....................................................................    602
   10.5.4. Rozstrzygnięcia skutkujące utrzymaniem w mocy zaskarżonej decyzji .............................    603
   Część II
   Rozdział 11. Postępowania z zakresu prawa osobowego ...........................................................    607
   11.1. Zagadnienia wspólne postępowań z zakresu prawa osobowego ...............    613
   11.2. Postępowanie o uznanie za zmarłego ...........................................................    614
   11.2.1. Legitymacja do wszczęcia postępowania. Krąg uczestników ......    615
   11.2.2. Właściwość i skład sądu. Jurysdykcja krajowa ..............................    616
   11.2.3. Wniosek o wszczęcie postępowania ................................................    617
   11.2.4. Przebieg postępowania o uznanie za zmarłego .............................    619
   11.2.5. Orzeczenie uznania za zmarłego .....................................................    621
   11.2.6. Uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego .........................    623
   11.3. Postępowanie o stwierdzenie zgonu .............................................................    624
   11.3.1. Właściwość sądu. Zgłoszenie wniosku ...........................................    626
   11.3.2. Przebieg postępowania o stwierdzenie zgonu ...............................    627
   11.3.3. Postanowienie o stwierdzeniu zgonu ..............................................    628
   11.3.4. Uchylenie postanowień orzekających stwierdzenie zgonu ..........    629
   11.4. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie .........................................................    631
   11.4.1. Legitymacja do wszczęcia postępowania .......................................    634
   11.4.2. Krąg uczestników postępowania .....................................................    637
   11.4.3. Udział prokuratora i organizacji pozarządowej ............................    638
   11.4.4. Właściwość i skład sądu, jurysdykcja krajowa ..............................    639
   11.4.5. Wszczęcie postępowania. Wniosek .................................................    641
   11.4.6. Cechy charakterystyczne postępowania .........................................    642
   11.4.7. Orzeczenie ubezwłasnowolnienia ...................................................    649
   11.4.8. Zmiana lub uchylenie prawomocnego postanowienia o ubezwłasnowolnieniu .......................    651
   Rozdział 12. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli .........................    654
   12.1. Sądowa ochrona w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ........................    667
   12.2. Sprawy małżeńskie ..........................................................................................    675
   12.2.1. Udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego .........    675
   12.2.2. Zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa ............................    680
   12.2.3. Udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika ......................................    682
   12.2.4. Rozstrzyganie o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie małżeństwa .....    683
   12.2.5. Inne sprawy małżeńskie ...................................................................    685
   12.2.6. Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami .........................    688
   12.2.7. Orzeczenie separacji oraz zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków ..................................    695
   12.3. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze ..........................................    697
   12.3.1. Przepisy wspólne ...............................................................................    697
   12.3.2. Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi ......................    714
   12.3.3. Sprawy o przysposobienie ................................................................    736
   12.3.4. Sprawy z zakresu opieki ....................................................................    743
   12.3.5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką ..............    751
   12.3.6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem ............    761
   12.4. Sprawy z zakresu kurateli ...............................................................................    763
   12.4.1. Podstawy materialnoprawne ...........................................................    763
   12.4.2. Kurator nasciturusa (curator ventris) ..............................................    765
   12.4.3. Kurator dla osoby niepełnosprawnej (curator debilis) .................    765
   12.4.4. Kurator dla osoby nieobecnej (curator absentis) ...........................    767
   12.4.5. Kurator dla dochodzenia ojcostwa .................................................    769
   12.4.6. Kurator dla osoby prawnej ...............................................................    770
   Rozdział 13. Postępowania z zakresu prawa rzeczowego ..........................................................    771
   13.1. Ogólne regulacje postępowań z zakresu prawa rzeczowego ......................    782
   13.2. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia ....................................................    787
   13.2.1. Legitymacja do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia i uczestnicy postępowania .....................    788
   13.2.2. Przebieg postępowania .....................................................................    793
   13.2.3. Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, jego skuteczność i zaskarżanie ..............................    794
   13.3. Przepadek rzeczy .............................................................................................    796
   13.3.1. Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego ..........    797
   13.3.2. Przepadek pojazdów .........................................................................    799
   13.4. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem ..............................    801
   13.5. Zniesienie współwłasności .............................................................................    805
   13.5.1. Legitymacja do złożenia wniosku i uczestnicy postępowania ....    807
   13.5.2. Cechy charakterystyczne postępowania .........................................    809
   13.5.3. Postanowienie o zniesieniu współwłasności .................................    810
   13.6. Postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej ..........................................    820
   13.6.1. Legitymacja, wniosek i uczestnicy postępowania .........................    823
   13.6.2. Przebieg postępowania o ustanowienie drogi koniecznej ...........    828
   13.6.3. Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej i jego zaskarżenie ..............................    830
   13.7. Postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu ...................................    831
   13.7.1. Legitymacja i wszczęcie postępowania ...........................................    835
   13.7.2. Przebieg postępowania .....................................................................    837
   13.7.3. Orzeczenie o ustanowieniu służebności przesyłu i jego skutki ....    838
   13.8. Postępowanie wieczystoksięgowe ..................................................................    841
   13.8.1. System ksiąg wieczystych w Polsce .................................................    844
   13.8.2. Konstrukcja normatywna i informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego .......................    851
   13.8.3. Właściwość .........................................................................................    855
   13.8.4. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego ...........................    856
   13.8.5. Wszczęcie postępowania ..................................................................    861
   13.8.6. Forma i złożenie wniosku ................................................................    862
   13.8.7. Kognicja sądu wieczystoksięgowego ..............................................    873
   13.8.8. Przebieg postępowania .....................................................................    884
   13.8.9. Orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym ......................    887
   Rozdział 14. Postępowanie w sprawach spadkowych .................................................................    893
   14.1. Ogólne regulacje postępowań w sprawach spadkowych ............................    901
   14.2. Postępowanie o zabezpieczenie spadku .......................................................    904
   14.2.1. Legitymacja i wszczęcie postępowania ...........................................    905
   14.2.2. Postępowanie i orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia spadku ........................    907
   14.2.3. Spis inwentarza ..................................................................................    910
   14.2.4. Wykaz inwentarza .............................................................................    916
   14.3. Przyjęcie lub odrzucenie spadku ...................................................................    918
   14.4. Postępowanie o ogłoszenie testamentu ........................................................    922
   14.5. Wyjawienie przedmiotów spadkowych ........................................................    926
   14.6. Postępowanie o przesłuchanie świadków testamentu ustnego .................    928
   14.7. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu ...................................................    931
   14.8. Zarząd spadku nieobjętego ............................................................................    932
   14.8.1. Właściwość sądu i wszczęcie postępowania ..................................    935
   14.8.2. Przebieg postępowania .....................................................................    937
   14.8.3. Orzeczenia i środki zaskarżenia w postępowaniu o zarząd spadku nieobjętego ...............................    938
   14.9. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego ..............................    939
   14.9.1. Legitymacja i wszczęcie postępowania ...........................................    939
   14.9.2. Przebieg postępowania .....................................................................    942
   14.9.3. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i jego zaskarżenie .........................................    947
   14.10. Dział spadku .....................................................................................................    949
   14.10.1. Właściwość sądu i krąg uczestników postępowania .....................    953
   14.10.2. Wymogi wniosku o dział spadku ....................................................    954
   14.10.3. Przebieg postępowania .....................................................................    956
   14.10.4. Postanowienie o dziale spadku ........................................................    960
   14.11. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691 k.p.c.) ................................................    965
   Rozdział 15. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego ......    968
   15.1. Przedmiot i charakter postępowania ............................................................    969
   15.2. Wszczęcie i przebieg postępowania ..............................................................    973
   15.3. Orzekanie w sporach pomiędzy organami przedsiębiorstwa państwowego ........................    977
   Rozdział 16. Sprawy z zakresu prawa pracy .................................................................................    979
   Rozdział 17. Sprawy depozytowe ...................................................................................................    983
   17.1. Ogólne regulacje postępowania depozytowego ..........................................    988
   17.2. Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego .....................................    991
   17.2.1. Legitymacja i wniosek o wszczęcie postępowania ........................    992
   17.2.2. Właściwość sądu i przebieg postępowania ....................................    994
   17.2.3. Postępowanie w przedmiocie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ......................    996
   17.2.4. Orzeczenie w przedmiocie złożenia do depozytu sądowego ......    1001
   17.3. Zwrot depozytu sądowego ..............................................................................    1003
   17.4. Wydanie przedmiotu z depozytu sądowego ................................................    1005
   17.5. Likwidacja niepodjętego depozytu ...............................................................    1006
   Rozdział 18. Postępowanie w sprawach rejestrowych ................................................................    1011
   18.1. Ogólne regulacje postępowania rejestrowego .............................................    1016
   18.2. Właściwość sądu ..............................................................................................    1020
   18.3. Uczestnicy postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego .......    1021
   18.4. Wszczęcie i przebieg postępowania ..............................................................    1022
   18.5. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego .......................................................    1026
   18.6. Zaskarżenie wpisu ...........................................................................................    1029
   Wykaz schematów ......................................................................................................    1031
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia