Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

-25%

Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

1 ocena

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,25  59,00

Format: pdf

44,2559,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi najszersze opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, uwzględniające stan prawny na 6 marca 2020 r.


Autorzy, opierając się na bogatych doświadczeniach dydaktycznych i zawodowych, wykorzystują zróżnicowane formy prezentacji wiedzy pomocne zarówno w procesie nauczania, jak i w praktyce prawa:


szczegółowe diagramy, skonstruowane w oparciu o problemowe zagadnienia, pozwalają usystematyzować informacje dotyczące najważniejszych instytucji procesowych,
kazusy i zagadnienia praktyczne służą sprawdzeniu wiedzy i udzieleniu odpowiedzi na najczęściej występujące w praktyce pytania dotyczące stosowania prawa procesowego,
testy stanowią narzędzie umożliwiające weryfikację wiedzy.


Poprawne rozwiązanie testów i ćwiczeń w oparciu o usystematyzowaną wiedzę daje gwarancję opanowania materiału w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie z postępowania cywilnego oraz prawidłowe rozwiązanie zagadnień z tego przedmiotu na testach aplikacyjnych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, którzy chcą ugruntować oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa postępowania cywilnego, a także absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje.


Liczba stron548
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-835-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Część pierwsza
  Diagramy
  
  1. Sprawa cywilna | str.    17
  2. Niedopuszczalność drogi sądowej | str.    18
  3. Tryby postępowania rozpoznawczego | str.    19
  4. Tryby i rodzaje postępowań kodeksowych | str.    20
  5. Badanie drogi sądowej i skutki jej niedopuszczalności | str.    21
  6. Stosowanie norm procesowych w czasie | str.    22
  7. Przesłanki procesowe | str.    23
  8. Sposoby dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z popełnienia przestępstwa w postępowaniu karnym | str.    24
  9. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 1 | str.    25
  10. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 2 | str.    26
  11. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 3 | str.    27
  12. Wzajemny stosunek postępowania cywilnego i ogólnoadministracyjnego | str.    28
  13. Nadużycie prawa procesowego | str.    29
  14. Właściwość sądu w sprawach cywilnych | str.    31
  15. Skład sądu | str.    32
  16. Czynności referendarza sądowego | str.    33
  17. Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym | str.    34
  18. Atrybuty strony | str.    35
  19. Skutki braku zdolności sądowej i procesowej | str.    36
  20. Legitymacja procesowa | str.    37
  21. Współuczestnictwo materialne i formalne | str.    38
  22. Współuczestnictwo konieczne | str.    39
  23. Włączenie osoby trzeciej do postępowania w charakterze strony | str.    40
  24. Włączenie osoby trzeciej do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego | str.    41
  25. Współuczestnictwo pierwotne i następcze | str.    42
  26. Koszty postępowania | str.    43
  27. Zasady ponoszenia kosztów postępowania w procesie | str.    44
  28. Zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego | str.    45
  29. Rodzaje doręczeń | str.    46
  30. Podmioty dokonujące doręczeń | str.    48
  31. Terminy ustawowe i sądowe – różnice | str.    49
  32. Przesłanki przywrócenia terminu | str.    50
  33. Sposoby zawarcia ugody w postępowaniu cywilnym | str.    51
  34. Ugoda mediacyjna i ugoda sądowa – podobieństwa | str.    52
  35. Mediacja i postępowanie pojednawcze – różnice | str.    53
  36. Rodzaje powództw | str.    57
  37. Czynności postępowania cywilnego | str.    58
  38. Pisma procesowe | str.    59
  39. Braki formalne pism procesowych | str.    60
  40. Elementy pozwu | str.    61
  41. Skutki wniesienia pozwu | str.    62
  42. Skutki doręczenia pozwu | str.    63
  43. Posiedzenia sądowe | str.    64
  44. Przygotowanie i organizacja postępowania | str.    65
  45. Przebieg rozprawy | str.    66
  46. Zawieszenie postępowania | str.    67
  47. Umorzenie postępowania | str.    68
  48. Przyczyny odrzucenia pozwu | str.    69
  49. Zmiana powództwa | str.    70
  50. Cofnięcie pozwu | str.    71
  51. Zachowanie się pozwanego w procesie | str.    72
  52. Ułatwienia dowodowe | str.    73
  53. Ograniczenia dowodu z zeznań świadków | str.    74
  54. Akty decyzyjne | str.    75
  55. Różnice między wyrokami a postanowieniami | str.    76
  56. Prawomocność orzeczeń | str.    79
  57. Wykonalność orzeczeń | str.    80
  58. Środki zaskarżenia | str.    81
  59. Postępowanie apelacyjne | str.    82
  60. Rozstrzygnięcia w przedmiocie apelacji | str.    83
  61. Zażalenie | str.    84
  62. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str.    85
  63. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str.    86
  64. Postępowanie w przedmiocie skargi kasacyjnej | str.    87
  65. Postępowanie w przedmiocie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str.    88
  66. Przesłanki zabezpieczenia roszczeń | str.    89
  67. Sposoby zabezpieczenia roszczeń | str.    90
  68. Charakter (rodzaj) zabezpieczenia | str.    91
  69. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym | str.    92
  70. Powództwa przeciwegzekucyjne | str.    93
  71. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych | str.    94
  72. Jurysdykcja krajowa | str.    95
  73. Konflikty jurysdykcyjne | str.    96
  
  Część druga
  Kazusy
  
  Rozdział 1. Pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, przesłanki postępowania, relacje między postępowaniem cywilnym, administracyjnym i karnym | str.    99
  Rozdział 2. Właściwość sądu, skład sądu, wyłączenie sędziego | str.    113
  Rozdział 3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora | str.    126
  Rozdział 4. Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str.    132
  Rozdział 5. Współuczestnictwo, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, przekształcenia podmiotowe | str.    142
  Rozdział 6. Pełnomocnictwo procesowe | str.    157
  Rozdział 7. Koszty postępowania cywilnego | str.    171
  Rozdział 8. Czynności procesowe: doręczenia, terminy, wymogi formalne pism procesowych | str.    187
  Rozdział 9. Pozew i powództwo, wszczęcie postępowania, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, cofnięcie pozwu, formy obrony pozwanego | str.    207
  Rozdział 10. Ugoda, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str.    222
  Rozdział 11. Przygotowanie i przebieg postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie dowodowe | str.    227
  Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str.    241
  Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str.    252
  Rozdział 14. Postępowania odrębne | str.    264
  Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str.    276
  Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne | str.    285
  
  Część trzecia
  Zagadnienia praktyczne
  
  Rozdział 1. Pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, przesłanki postępowania, relacje między postępowaniem cywilnym, administracyjnym i karnym | str.    299
  Rozdział 2. Właściwość sądu, skład sądu, wyłączenie sędziego | str.    303
  Rozdział 3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora | str.    307
  Rozdział 4. Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str.    309
  Rozdział 5. Współuczestnictwo, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, przekształcenia podmiotowe | str.    313
  Rozdział 6. Pełnomocnictwo procesowe | str.    318
  Rozdział 7. Koszty postępowania cywilnego | str.    325
  Rozdział 8. Czynności procesowe | str.    331
  Rozdział 9. Pozew i powództwo, wszczęcie postępowania, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, cofnięcie pozwu, formy obrony pozwanego | str.    337
  Rozdział 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str.    345
  Rozdział 11. Przygotowanie i przebieg postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie dowodowe | str.    349
  Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str.    359
  Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str.    365
  Rozdział 14. Postępowania odrębne | str.    373
  Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str.    379
  Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne | str.    387
  
  Część czwarta
  Testy
  
  Rozdział 1. Zagadnienia wstępne – postępowanie cywilne, sprawa cywilna, droga sądowa, wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne, zasady procesowe | str.    397
  Rozdział 2. Sąd – właściwość, wartość przedmiotu sporu, umowa prorogacyjna, skład sądu, wyłączenie sędziego | str.    406
  Rozdział 3. Podmioty (organy) postępowania cywilnego – prokurator, organizacje społeczne, inspektorzy pracy | str.    415
  Rozdział 4. Strony postępowania – zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa, współuczestnictwo procesowe, interwencja główna i uboczna | str.    422
  Rozdział 5. Pełnomocnictwo procesowe, profesjonalna pomoc prawna z urzędu, reprezentacja procesowa, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | str.    432
  Rozdział 6. Koszty postępowania | str.    442
  Rozdział 7. Czynności procesowe, terminy, doręczenia, posiedzenia sądowe | str.    451
  Rozdział 8. Przedmiot procesu – powództwo, pozew | str.    460
  Rozdział 9. Postępowanie grupowe | str.    469
  Rozdział 10. Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe, umorzenie i zawieszenie postępowania | str.    478
  Rozdział 11. Mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, sąd polubowny | str.    487
  Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str.    496
  Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str.    505
  Rozdział 14. Postępowania odrębne | str.    514
  Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str.    523
  Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające | str.    532
  Rozdział 17. Postępowanie egzekucyjne | str.    539
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia