Zmiana imienia i nazwiska. Geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji

-20%

Zmiana imienia i nazwiska. Geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, której przepisy omówiono w książce.


Publikacja zawiera, oprócz obszernego wprowadzenia, opis postępowania administracyjnego związanego z procedurą zmiany imienia i nazwiska, wzory decyzji i pism oraz bogate orzecznictwo sądowe, a także zaktualizowane opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i wybrane przepisy związkowe.


W najnowszym wydaniu wyjaśniono wiele wątpliwości dotyczących stosowania ustawy po jej znowelizowaniu, w szczególności zwrócono uwagę na takie kwestie jak:


odmiejscowienie załatwiania spraw związanych ze zmianą imienia i nazwiska,
możliwość złożenia wniosku o zmianę imienia za pośrednictwem Konsula RP,
aktualizacja rejestru PESEL przez kierownika urzędu stanu cywilnego.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów stanu cywilnego, pracowników organów administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką poruszoną w komentarzu.


Liczba stron512
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-356-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |13
   Słowo wstępne |17
  Rozdział I
  Ogólna charakterystyka imion i nazwisk |19
  1. Geneza imion i nazwisk oraz ich znaczenie |19
  1.1. Imiona |19
  1.2. Nazwiska |24
  2. Prawne źródła imion i nazwisk. Ich nadanie i zmiana oraz wpis w aktach stanu cywilnego |29
  2.1. Uwagi ogólne |29
  2.2. Regulacja prawna imion |30
  2.3. Regulacja prawna nazwisk |31
  3. Regulacja prawna administracyjnej zmiany imion i nazwisk w ujęciu historycznym |37
  3.1. Prawne uregulowania zmiany imion i nazwisk okresu międzywojennego |37
  3.2. Prawne uregulowania zmiany imion i nazwisk okresu powojennego |40
  
  Rozdział II
  Komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska |50
  1. Uwagi ogólne |50
  2. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 10) |51
  
  Rozdział III
  Postępowanie administracyjne w sprawach zmiany imienia i nazwiska |94
  1. Procedura zmiany imienia i nazwiska |94
  1.1. Właściwość organów |94
  1.2. Podania i dokumenty oraz osoby uprawnione |94
  1.3. Postępowanie wyjaśniające i wydanie decyzji |96
  2. Wzory decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska |100
  Wzór nr 2.1. Decyzja w sprawie zmiany nazwiska |100
  Wzór nr 2.2. Decyzja w sprawie zmiany nazwiska (wraz z uzasadnieniem) |101
  Wzór nr 2.3. Decyzja w sprawie zmiany nazwiska osoby małoletniej |103
  Wzór nr 2.4. Decyzja w sprawie zmiany nazwiska nabytego przez zawarcie związku małżeńskiego |104
  Wzór nr 2.5. Decyzja w sprawie zmiany nazwiska wraz z rozciągnięciem tej zmiany na osobę małoletnią |105
  Wzór nr 2.6. Decyzja w sprawie zmiany nazwiska rodowego i nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego na inne nazwisko (wraz z uzasadnieniem) |106
  Wzór nr 2.7. Decyzja w sprawie zmiany imienia |108
  Wzór nr 2.8. Decyzja w sprawie zmiany imienia osoby małoletniej |109
  Wzór nr 2.9. Decyzja w sprawie zmiany imienia osoby małoletniej (wraz z uzasadnieniem) |110
  Wzór nr 2.10. Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o zmianę nazwiska/imienia |112
  Wzór nr 2.11. Pismo w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy z wniosku o zmianę nazwiska/imienia |114
  
  Rozdział IV
  Zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej |115
  
  Rozdział V
  Opinie Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk |120
  1. Opinie dotyczące imion |120
  2. Opinie dotyczące nazwisk |146
  2.1. Zmiana nazwiska |146
  2.2. Nazwiska zakończone na -a |146
  2.3. Nazwiska kilkuelementowe |147
  2.3.1. Nazwiska dwuczłonowe |147
  2.3.2. Nazwisko dwuczłonowe kobiety składające się z nazwiska rodowego i odmężowskiego |149
  2.3.3. Nazwisko kilkuelementowe ze słowem „vel” |150
  2.4. Nazwiska z przyrostkami |151
  2.5. Nazwiska obcojęzyczne |153
  2.5.1. Nazwiska słowiańskie |153
  2.5.2. Nazwiska włoskie |155
  3. Kolejność imienia i nazwiska |155
  
  Rozdział VI
  Przepisy związkowe |157
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (wyciąg) |157
  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg) 166 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (wyciąg) |177
  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyciąg) |187
  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (wyciąg) |216
  Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (wyciąg) |219
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński |222
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy |236
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (wyciąg) |239
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (wyciąg) |248
  
  Rozdział VII
  Orzecznictwo sądowe |263
  1. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1959 r., II CR 158/59 (OSNCK 1960, nr 4, poz. 101) |263
  2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1965 r., III CR 296/63 (OSNC 1966, nr 6, poz. 101) |270
  3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1967 r., III CR 9/67 (LEX nr 6148) |274
  4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1980 r., III CRN 133/80 (OSNC 1981, nr 6, poz. 115) |274
  5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1998 r., I CKU 204/97 (OSNC 1998, nr 10, poz. 158) |278
  6. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 listopada 1998 r., I CKU 103/98 (Prokuratura i Prawo – dodatek 1999, nr 4, poz. 30) |280
  7. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02 (OSNC 2004, nr 7–8, poz. 131) |282
  8. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 1987 r., III CZP 40/87 (OSNC 1988, nr 11, poz. 154) |293
  9. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 1981 r., SA 974/81 (ONSA 1981, nr 1, poz. 49) |297
  10. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 1981 r., II SA 346/81 (OSNPG 1983, nr 5, poz. 2) |299
  11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 1982 r., SA 1265/81 (niepubl.) |300
  12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 1982 r., SA/Po 699/81 (ONSA 1982, nr 1, poz. 34) |302
  13. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82 (ONSA 1982, nr 1, poz. 57) |305
  14. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 1983 r., II SA 1583/82 (LEX nr 1687770) |314
  15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 1983 r., II SA 1498/83 (Monitor Prawniczy – dodatek – Zestawienie Tez 1999, nr 9, s. 11) |315
  16. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 1984 r., II SA 1768/83 (Monitor Prawniczy 1999, nr 11 – dodatek – Zestawienie Tez 1999, nr 9, s. 11) |315
  17. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 1984 r., III SA 182/84 (LEX nr 1687766) |316
  18. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 1986 r., SA/Wr 880/85 (OSP 1988, z. b 1, poz. 22) |317
  19. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 1987 r., SA/Gd 679/87 (ONSA 1987, nr 2, poz. 90) |318
  20. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 1988 r. SA/Wr 115/88 (ONSA 1988, nr 2, poz. 73) |321
  21. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 1993 r., SA/Wr 605/93 (ONSA 1994, nr 3, poz. 110) |324
  22. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1994 r., SA/Gd 1114/93 (ONSA 1995, nr 2 poz. 56) |326
  23. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 1997 r., II SA/Wr 982/96 (OSP 1999, z. 4, poz. 78) |332
  24. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 1999 r., V SA 1857/98 (niepubl.) |337
  25. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2001 r., V SA 2083/00 (ONSA 2002, nr 2, poz. 73) |340
  26. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2001 r., V SA 1121/00 (LEX nr 78953) |344
  27. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20  czerwca 2002 r., V SA 2806/01 (LEX nr 1693433) |345
  28. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r., II SA/Ka 2786/00 (LEX nr 1693632) |348
  29. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2003 r., V SA 3647/02 (LEX nr 1693631) |351
  30. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2003 r., II SA/Wr 1967/00 (LEX nr 1694322) |355
  31. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2003 r., SA/Bd 1412/03 (LEX nr 1694323) |362
  32. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2007 r., II OSK 452/06 (LEX nr 325299) |365
  33. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r., II OSK 1433/13 (LEX nr 1753348) |377
  34. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2004 r., II SA/Kr 1175/00 (LEX nr 570279) |388
  35. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 czerwca 2004 r., II SA/Kr 3199/00 (ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 56) |396
  36. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2004 r., II SA/Bk b 245/04 (LEX nr b 811746) |404
  37. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 czerwca b 2009 r., II SA/GI 355/09 (LEX nr 562161) |410
  38. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 września 2010 r., III SA/ Łd 435/10 (LEX nr 758198) |415
  39. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 października 2010 r., III SA/ Łd 457/10 (LEX nr 758210) |423
  40. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2011 r., III SA/Kr 570/11 (LEX nr 1154173) |430
  41. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 marca 2012 r., III SA/Lu 35/12 (LEX nr 1162405) |443
  42. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2012 r., III SA/ Łd 732/12 (LEX nr 1235392) |449
  43. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 października 2015 r., III SA/ Łd 679/15 (LEX nr 1930825) |459
  44. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 lutego 2016 r., II SA/Go b 941/15 (LEX nr 1987546) |497
  
  Literatura |509
   
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia