Prawo karne. Zarys problematyki

-20%

Prawo karne. Zarys problematyki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych.


W czwartym wydaniu omówiono nowe typy przestępstw wprowadzone przez ustawodawcę, a także najważniejsze zmiany w części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczące m.in.:


instytucji obrony koniecznej (dodany art. 25 § 2a k.k.);
przepadku przedsiębiorstwa;
tzw. zbrodni vatowskich;
zaostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji;
zaostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne.


Treść opracowania wzbogacają przykłady, które obrazują wybrane instytucje w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Pytania kontrolne pozwalają na zweryfikowanie zdobytej wiedzy. Poruszanie się po podręczniku ułatwiają hasła brzegowe oraz indeks rzeczowy.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Będzie stanowić niezastąpioną pomoc w przygotowaniu do egzaminu z prawa karnego.


Liczba stron452
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-491-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  
  Część I
  NAUKA O PRZESTĘPSTWIE I ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
  
  
  Rozdział I
  Pojęcie prawa karnego i jego podział | str.    19
  1. Pojęcie prawa karnego i jego cechy szczególne | str.    19
  2. Podział prawa karnego | str.    20
  3. Funkcje prawa karnego | str.    25
  4. Źródła prawa karnego | str.    27
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    29
  
  Rozdział II
  Budowa i wykładnia przepisów prawa karnego | str.    31
  1. Budowa przepisów prawa karnego | str.    31
  2. Wykładnia przepisów prawa karnego | str.    37
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    40
  
  Rozdział III
  Zasady obowiązywania ustawy karnej | str.    41
  1. Zakres obowiązywania ustawy karnej | str.    41
  1.1. Temporalny zakres obowiązywania ustawy karnej | str.    41
  1.2. Zasady obowiązywania ustawy karnej co do miejsca | str.    45
  1.3. Podmiotowy zakres obowiązywania ustawy karnej | str.    47
  2. Skutki skazania poza granicami RP | str.    50
  3. Wpływ zmiany ustawy na odpowiedzialność karną | str.    50
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    55
  
  Rozdział IV
  Nauka prawa karnego i nauki z nią związane | str.    57
  1. Rozwój nauki prawa karnego | str.    57
  1.1. Nurt humanitarny w prawie karnym | str.    57
  1.2. Szkoła klasyczna prawa karnego | str.    59
  1.3. Szkoła antropologiczna | str.    60
  1.4. Szkoła socjologiczna | str.    61
  2. Współczesny nurt neoklasyczny | str.    62
  3. Teoria ekonomiczna | str.    63
  4. Nauka prawa karnego a nauki pokrewne | str.    63
  4.1. Kryminologia i kryminalistyka | str.    63
  4.2. Polityka kryminalna i nauki penitencjarne | str.    64
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    65
  
  Rozdział V
  Definicja przestępstwa | str.    67
  1. Elementy struktury przestępstwa | str.    67
  1.1. Czyn w prawie karnym | str.    67
  1.2. Pojęcie czynu zabronionego | str.    70
  1.3. Zagadnienie bezprawności kryminalnej | str.    71
  1.4. Zawinienie jako przesłanka odpowiedzialności karnej | str.    72
  1.5. Element materialny w strukturze przestępstwa | str.    73
  2. Zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej z uwagi na podmiot | str.    75
  3. Pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka | str.    79
  4. Ogólna klasyfikacja przestępstw | str.    86
  4.1. Podział przestępstw ze względu na podmiot | str.    86
  4.2. Podział przestępstw ze względu na formę czynu | str.    87
  4.3. Podział przestępstw ze względu na wagę czynu | str.    89
  4.4. Podział przestępstw ze względu na skutek. Zagadnienie związku przyczynowego | str.    91
  4.5. Podział przestępstw ze względu na typ rodzajowy | str.    97
  4.6. Podział przestępstw ze względu na tryb ścigania | str.    99
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    100
  
  Rozdział VI
  Zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy w prawie karnym | str.    103
  1. Postacie strony podmiotowej czynu zabronionego | str.    103
  1.1. Umyślność i jej formy | str.    103
  1.2. Nieumyślność i jej formy | str.    107
  1.3. Mieszane postacie strony podmiotowej | str.    110
  2. Istota winy w prawie karnym | str.    112
  2.1. Teorie winy | str.    112
  2.2. Definicja winy | str.    115
  3. Funkcje winy w prawie karnym | str.    116
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    118
  
  Rozdział VII
  Okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu | str.    119
  1. Istota kontratypu i jego miejsce w strukturze przestępstwa | str.    119
  2. Kontratypy kodeksowe | str.    121
  2.1. Obrona konieczna | str.    121
  2.2. Stan wyższej konieczności | str.    127
  2.3. Kolizja obowiązków | str.    129
  2.4. Ryzyko nowatorstwa | str.    131
  3. Kontratypy pozakodeksowe | str.    132
  3.1. Ryzyko sportowe | str.    132
  3.2. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków | str.    133
  3.3. Karcenie małoletnich | str.    134
  3.4. Rola zgody dysponenta dobra prawnego | str.    135
  3.5. Zabiegi lecznicze | str.    137
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    138
  
  Rozdział VIII
  Okoliczności dekompletujące podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej | str.    139
  1. Istota okoliczności wyłączających winę a wyłączenie umyślności lub nieumyślności | str.    139
  2. Poszczególne okoliczności dekompletujące podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej | str.    140
  2.1. Pojęcie błędu i jego rodzaje | str.    140
  2.2. Błąd co do faktu | str.    142
  2.3. Błąd co do bezprawności | str.    147
  2.4. Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną | str.    148
  2.5. Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków | str.    149
  2.6. Działanie w warunkach rozkazu | str.    150
  2.7. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w stopniu znacznym | str.    152
  3. Problem odpowiedzialności karnej za czyn popełniony w stanie zawinionej niepoczytalności lub poczytalności znacznie ograniczonej | str.    154
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    156
  
  Rozdział IX
  Formy popełnienia czynu zabronionego | str.    157
  1. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego | str.    157
  1.1. Istota form stadialnych | str.    157
  1.2. Charakterystyka poszczególnych form stadialnych | str.    157
  1.2.1. Przygotowanie | str.    157
  1.2.2. Usiłowanie | str.    160
  2. Formy współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego | str.    166
  2.1. Modele odpowiedzialności karnej za współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego | str.    166
  2.2. Charakterystyka poszczególnych form współdziałania w popełnieniu czynu zabronionego | str.    168
  2.2.1. Formy sprawstwa i współsprawstwa | str.    168
  2.2.2. Podżeganie i pomocnictwo | str.    173
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    176
  
  Rozdział X
  Zbieg przepisów ustawy | str.    179
  1. Istota zbiegu przepisów ustawy | str.    179
  2. Pomijalny zbieg przepisów ustawy i jego konsekwencje | str.    179
  3. Rzeczywisty zbieg przepisów ustawy i kumulatywna kwalifikacja prawna | str.    182
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    184
  
  Rozdział XI
  Zbieg przestępstw | str.    185
  1. Istota zbiegu przestępstw | str.    185
  2. Prawna jedność przestępstwa (pomijalny zbieg przestępstw) | str.    186
  2.1. Przestępstwa wieloczynowe | str.    186
  2.2. Przestępstwa o alternatywnie określonych znamionach czynności wykonawczej | str.    186
  2.3. Przestępstwo ciągłe | str.    187
  2.4. Czyny współukarane | str.    190
  2.5. Przestępstwo trwałe | str.    191
  2.6. Przestępstwo złożone | str.    192
  3. Zbieg rzeczywisty przestępstw | str.    192
  3.1. Przesłanki rzeczywistego zbiegu przestępstw | str.    192
  3.2. Zasady orzekania kary łącznej | str.    193
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    200
  
  
  Część II
  ŚRODKI REAKCJI NA CZYN ZABRONIONY
  
  
  Rozdział I
  Kary | str.    205
  1. Pojęcie kary kryminalnej i katalog kar | str.    205
  2. Grzywna | str.    208
  3. Kara ograniczenia wolności | str.    211
  4. Tak zwana kara mieszana | str.    214
  5. Terminowa kara pozbawienia wolności i zasady jej wykonywania | str.    215
  6. Kara dożywotniego pozbawienia wolności | str.    218
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    219
  
  Rozdział II
  Środki karne i kompensacyjne oraz przepadek | str.    221
  1. Uwagi ogólne | str.    221
  2. Środki karne | str.    222
  2.1. Pozbawienie praw publicznych | str.    222
  2.2. Zakazy lub nakazy określonego zachowania | str.    224
  2.3. Świadczenie pieniężne | str.    233
  2.4. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str.    234
  3. Przepadek | str.    234
  4. Środki kompensacyjne | str.    241
  4.1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę | str.    241
  4.2. Nawiązka | str.    243
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    245
  
  Rozdział III
  Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str.    247
  1. Pojęcie, cele i formy probacji | str.    247
  2. Warunkowe umorzenie postępowania | str.    248
  3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str.    253
  4. Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności | str.    261
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    266
  
  Rozdział IV
  Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej | str.    269
  1. Recydywa | str.    269
  1.1. Pojęcie recydywy | str.    269
  1.2. Przesłanki i skutki recydywy szczególnej | str.    270
  2. Przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna | str.    272
  2.1. Pojęcie przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej | str.    272
  2.2. Środki przeciwdziałania przestępczości zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej | str.    274
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    276
  
  Rozdział V
  Wymiar kary | str.    277
  1. Pojęcie i zasady sądowego wymiaru kary | str.    277
  2. Dyrektywy sądowego wymiaru kary | str.    279
  3. Nadzwyczajny wymiar kary | str.    284
  3.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str.    284
  3.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str.    285
  3.3. Darowanie kary | str.    288
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    290
  
  Rozdział VI
  Środki zabezpieczające | str.    291
  1. Pojęcie oraz geneza środków zabezpieczających | str.    291
  2. Zasady stosowania środków zabezpieczających | str.    291
  3. Rodzaje środków zabezpieczających | str.    294
  4. Skutki uchylania się od środka zabezpieczającego | str.    295
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    296
  
  Rozdział VII
  Uchylenie karalności. Zatarcie skazania | str.    297
  1. Pojęcie okoliczności uchylających karalność | str.    297
  2. Przedawnienie | str.    297
  3. Ustawowe klauzule niekaralności | str.    300
  4. Zatarcie skazania | str.    301
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    303
  
  
  Część III
  ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ
  
  
  Rozdział I
  Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str.    307
  1. Zamach stanu | str.    307
  2. Zamach na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej | str.    308
  3. Szpiegostwo | str.    310
  4. Przestępstwa w stosunkach międzynarodowych | str.    312
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    313
  
  Rozdział II
  Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str.    315
  1. Zabójstwo oraz inne przestępstwa polegające na spowodowaniu śmierci człowieka | str.    315
  2. Przestępstwa polegające na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka | str.    320
  3. Przestępstwa polegające na przerywaniu ciąży | str.    323
  4. Przestępstwa polegające na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu | str.    325
  5. Przestępstwo nieudzielenia pomocy | str.    327
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    327
  
  Rozdział III
  Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str.    329
  1. Przestępstwo polegające na spowodowaniu zdarzenia powszechnie niebezpiecznego | str.    329
  2. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego | str.    330
  3. Przestępstwa związane z terroryzmem | str.    331
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    333
  
  Rozdział IV
  Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str.    335
  1. Sprowadzenie katastrofy i wypadek komunikacyjny | str.    335
  2. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości | str.    340
  3. Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego | str.    341
  4. Odpowiedzialność karna dyspozytora oraz osoby zapewniającej bezpieczeństwo w ruchu | str.    342
  5. Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami | str.    342
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    343
  
  Rozdział V
  Przestępstwa przeciwko wolności, czci i nietykalności cielesnej | str.    345
  1. Przestępstwo pozbawienia wolności człowieka oraz handlu ludźmi | str.    345
  2. Groźba karalna | str.    347
  3. Zmuszanie do określonego zachowania | str.    349
  4. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby | str.    351
  5. Wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta | str.    351
  6. Naruszenie miru domowego | str.    352
  7. Pomówienie, zniewaga i naruszenie nietykalności cielesnej | str.    353
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    355
  
  Rozdział VI
  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str.    357
  1. Zgwałcenie oraz wymuszenie innej czynności seksualnej | str.    357
  2. Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub zaufania | str.    359
  3. Przestępstwa seksualne przeciwko małoletnim | str.    360
  4. Przestępstwa związane z pornografią | str.    362
  5. Przestępstwa związane z prostytucją | str.    363
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    364
  
  Rozdział VII
  Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str.    367
  1. Przestępstwo bigamii | str.    367
  2. Znęcanie się nad osobą najbliższą lub zależną | str.    368
  3. Uchylanie się od alimentacji | str.    369
  4. Przestępstwa przeciwko opiece | str.    371
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    373
  
  Rozdział VIII
  Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego | str.    375
  1. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym | str.    375
  2. Sprzedajność, przekupstwo i płatna protekcja | str.    378
  3. Nadużycie władzy | str.    381
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    381
  
  Rozdział IX
  Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str.    383
  1. Wywieranie wpływu na czynności sądu | str.    383
  2. Fałszywe zeznania | str.    384
  3. Fałszywe oskarżenie | str.    386
  4. Poplecznictwo | str.    387
  5. Przestępstwa polegające na uwolnieniu osoby pozbawionej wolności | str.    388
  6. Naruszenie zakazu sądowego | str.    390
  7. Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str.    391
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    392
  
  Rozdział X
  Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str.    395
  1. Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika | str.    395
  2. Kradzież i niszczenie urządzeń sieciowych lub trakcji elektrycznych | str.    396
  3. Propagowanie ustroju totalitarnego | str.    396
  4. Nawoływanie do przestępstwa lub pochwalanie przestępstwa | str.    397
  5. Przestępstwo udziału w grupie lub związku przestępczym | str.    398
  6. Przestępstwa związane z nielegalnym przekroczeniem granicy lub pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str.    401
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    402
  
  Rozdział XI
  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom | str.    403
  1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str.    403
  2. Naruszenie tajemnicy korespondencji | str.    406
  3. Fałszerstwo dokumentu | str.    407
  3.1. Fałsz materialny dokumentu | str.    407
  3.2. Fałsz intelektualny dokumentu | str.    409
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    410
  
  Rozdział XII
  Przestępstwa przeciwko mieniu | str.    411
  1. Przestępstwa polegające na zaborze | str.    411
  2. Przywłaszczenie | str.    415
  3. Przestępstwa rozbójnicze | str.    416
  4. Oszustwo i jego postacie | str.    419
  5. Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy | str.    421
  6. Paserstwo | str.    422
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    423
  
  Rozdział XIII
  Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str.    425
  1. Karalne nadużycie zaufania | str.    425
  2. Oszustwo kapitałowe i ubezpieczeniowe | str.    426
  3. Korupcja gospodarcza | str.    428
  4. Pranie brudnych pieniędzy | str.    430
  5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom | str.    431
  6. Utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego | str.    433
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    434
  
  Rozdział XIV
  Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str.    435
  1. Przestępstwa związane z fałszowaniem pieniędzy oraz innych środków płatniczych | str.    435
  2. Fałszowanie znaków wartościowych oraz urzędowych | str.    436
  Pytania kontrolne i problemowe | str.    436
  
  Literatura podstawowa | str.    437
  
  Indeks rzeczowy | str.    439
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia