Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce

-18%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

125,46  153,00

Format: pdf

125,46153,00

cena zawiera podatek VAT

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.


Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.


Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.


W publikacji znajdziesz m.in.:


ogólne wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity;
przystępne wyjaśnienie, jak wdrożyć i zapewnić skuteczność CMS na podstawie normy ISO 19600 Compliance Management Systems:


od analizy ryzyk compliance, podziału ról, realizacji zadań oficera compliance,
poprzez ewaluację skuteczności CMS i weryfikację partnerów biznesowych,
po pozyskiwanie w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowiedniej na nie reakcji;


omówienie wybranych ryzyk compliance:


zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji,
compliance antykorupcyjne z uwzględnieniem aktualnych krajowych projektów legislacyjnych oraz na podstawie normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems,
compliance w zakresie ochrony danych osobowych, HR compliance, tax compliance,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;


wskazówki, jak zarządzać zgodnością na rynkach regulowanych w sektorze ubezpieczeń oraz w bankowości.


Książka stanowi cenną pomoc m.in. w:


świadczeniu doradztwa w obszarze compliance;
zrozumieniu mechanizmów compliance na potrzeby np. egzekwowania odpowiedzialności na gruncie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
zrozumieniu mechanizmów compliance, które mogą być stosowane w administracji, np. whistleblowing w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalisty;
zakresie wdrażania i zapewnienia skuteczności systemów compliance.


Opracowanie uwzględnia wszystkie aktualne zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw, w tym:


dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, COM(2018) 218 final, 2018/0106(COD);
europejską i krajową reformę ochrony danych osobowych;
projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
aktualne zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym;
wymagania odnośnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zarządzania zgodnością w bankach.


Adresaci:
Książka to kompendium niezbędne w pracy każdego oficera compliance, doradcy oraz innych reprezentantów sektora przedsiębiorstw. Publikacja przeznaczona jest także dla menedżerów wszystkich szczebli, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.


Rok wydania2019
Liczba stron508
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-465-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    19
   WSTĘP    23
   ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ (Bartosz Makowicz)    25
   1. Istota compliance    25
   2. Globalne standardy    27
   3. Podstawowe pojęcia    28
   3.1. Co oznacza compliance?    28
   3.1.1. Obowiązki w zakresie zgodności    29
   3.1.2. Systemy zarządzania zgodnością    29
   3.1.3. Funkcja compliance    31
   3.2. Długofalowa kultura compliance    32
   3.2.1. Definicja    32
   3.2.2. Metody wzmacniania kultury compliance    33
   3.2.3. Kultura compliance jako nadrzędny cel compliance    34
   3.3. Zakres zastosowania    34
   3.3.1. Szerokie rozumienie    35
   3.3.2. Przypadek szczególny: zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw    35
   4. Modele kształtowania CMS    36
   4.1. Trzy modele wyjściowe    36
   4.1.1. High Level Structure (HLS)    37
   4.1.2. Risk Management System (RMS)    38
   4.1.3. Model PDCA    39
   4.2. Synteza: model CMS według ISO 19600    40
   4.2.1. Rozpoczęcie (utworzenie)    40
   4.2.2. Polityka compliance    42
   4.2.3. CMS w praktyce (doskonalenie, ulepszanie)    43
   5. Zasady naczelne projektowania, wdrażania i utrzymania CMS    44
   5.1. Good governance a funkcja compliance    44
   5.1.1. Bezpośredni dostęp    44
   5.1.2. Niezależność    45
   5.1.3. Upoważnienia i zasoby    45
   5.2. Proporcjonalność (compliance-compliance)    46
   5.3. Transparencja    47
   5.4. Długofalowość (sustainability)    48
   5.5. Elastyczność    48
   5.6. Integracja systemowa    49
   6. Implementacja szczegółowa    49
   6.1. Rola kierownictwa organizacji    50
   6.1.1. Zakres i forma    51
   6.1.2. Zasadnicze zadania kierownictwa    52
   6.2. Pozyskiwanie informacji    53
   6.2.1. Kontekst organizacji i interesariusze    53
   6.2.2. Zakres zastosowania CMS    53
   6.2.3. Wymagania w stosunku do organizacji (w szczególności ramy prawne)    54
   6.2.4. Analiza ryzyk compliance    55
   6.3. Polityka compliance    55
   6.4. Jasne przydzielanie funkcji, szczególnie funkcji compliance    55
   6.5. Środki wsparcia dla systemu    56
   6.5.1. Wartości i kultura compliance    56
   6.5.2. Komunikacja i kodeks postępowania    58
   6.5.3. Whistleblowing    59
   6.5.4. Znacznie cyfryzacji    61
   6.5.4.1. Cyfryzacja jako źródło ryzyka niezgodności    61
   6.5.4.2. Cyfryzacja źródłem nowych narzędzi CMS    62
   6.6. Dochodzenia, ewaluacja i ulepszenie    62
   6.6.1. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające    62
   6.6.2. Reakcja na non-compliance    64
   6.6.3. Ewaluacja i ulepszanie    64
   6.7. Dokumentacja i raportowanie    65
   6.7.1. Dokumentacja    65
   6.7.2. Raportowanie w ramach CMS    66
   7. Podsumowanie    66
   Bibliografia    67
   ROZDZIAŁ II. OKREŚLENIE OBOWIĄZKÓW COMPLIANCE I EWALUACJA RYZYK COMPLIANCE (Piotr Welenc)    69
   1. Analiza ryzyk compliance jako punkt wyjścia przy tworzeniu CMS    69
   2. Trzy linie obrony – zintegrowane podejście do wdrożenia GRC w organizacji    71
   3. Zarządzanie ryzykiem i compliance w strukturze trzech linii obrony – granice systemów    73
   4. Audyt wewnętrzny w strukturze trzech linii obrony    73
   5. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem    75
   6. Standardy i metodyka zarządzania ryzykiem    77
   6.1. ISO 31000    79
   6.2. AS/NZS 3260    79
   6.3. Standard Zarządzania Ryzykiem FERMA (Federation of European Risk Management Associations)    80
   6.4. ERM COSO    80
   7. Zarządzanie ryzykiem compliance na podstawie ISO 19600    83
   7.1. Kontekst    83
   7.2. Zakres CMS    84
   7.3. Good governance, czyli dlaczego istotne są standardy    84
   7.4. Składowe zarządzania ryzykiem w ISO 19600    86
   8. Identyfikacja ryzyka    86
   9. Pomiar (szacowanie) ryzyka i jego ocena    88
   10. Reakcja na ryzyko    88
   11. Mechanizmy kontroli ryzyka    89
   12. Struktury organizacyjne w zarządzaniu ryzykiem    90
   13. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem    91
   14. Dokumentacja zarządzania ryzykiem    91
   15. Analiza ryzyka w procesach    94
   16. Monitorowanie ryzyka    95
   17. Praktyka zarządzania ryzykiem    95
   18. Narzędzia IT służące GRC    96
   19. Podsumowanie    99
   Bibliografia    100
   ROZDZIAŁ III. ROLA KIEROWNICTWA, POLITYKA COMPLIANCE, RELACJE MIĘDZY COMPLIANCE A INNYMI JEDNOSTKAMI (Piotr Janecki)    101
   1. Rola kierownictwa    101
   1.1. Odpowiedzialne zarządzanie a compliance. Tone from the top: menedżerowie i ich rola w implementacji i budowaniu polityki compliance    106
   1.2. Leading by doing oraz „wymagam jakości, więc kontroluję” – trudna i odpowiedzialna rola menedżerów na drodze do skutecznego i efektywnego CMS    111
   2. Polityka i organizacja compliance    114
   2.1. Skuteczne zdefiniowanie polityki compliance w zależności od wielkości, sposobu organizacji oraz celów przedsiębiorstwa    114
   Doprecyzowanie    118
   2.2. Umiejscowienie, dopasowanie zadań i rola funkcji compliance w nowoczesnym przedsiębiorstwie    120
   3. Dział compliance a inne jednostki przedsiębiorstwa    125
   3.1. Współpraca funkcji compliance z obszarem HR    125
   3.2. Kontrola wewnętrzna i audyt    127
   Bibliografia    128
   ROZDZIAŁ IV. OFICER COMPLIANCE, REALIZACJA ZADAŃ COMPLIANCE I KULTURA COMPLIANCE (Bartosz Jagura)    129
   1. Oficer compliance    129
   1.1. Zakres obowiązków    130
   1.2. Odpowiedzialność    132
   1.3. Wykształcenie i kompetencje    133
   1.4. Pozycja w organizacji i gwarancje niezależności    134
   1.5. Outsourcowanie funkcji compliance    135
   2. Zasoby konieczne do realizacji zadań compliance    136
   3. Uprawnienia funkcji compliance    137
   4. Szkolenia    138
   4.1. Ogólne wymagania    138
   4.2. Szczególne potrzeby organizacji    139
   5. Kultura compliance i integralność (integrity)    140
   5.1. Nihil novi sub sole?    140
   5.2. Długofalowe promowanie kultury compliance    141
   5.2.1. Zbiór reguł    142
   5.2.2. Tone from the top    143
   5.2.3. Komunikacja    144
   5.2.4. Szkolenia    144
   5.2.5. Środki odnoszące się do pracowników    144
   5.3. Ocena rozwoju kultury compliance    145
   5.4. Compliance a integralność    146
   6. Komunikacja compliance    147
   6.1. Komunikacja wewnętrzna    148
   6.2. Komunikacja zewnętrzna    148
   6.3. Komunikacja proaktywna i kryzysowa    149
   6.4. Przebieg procesu komunikacji    150
   Bibliografia    152
   ROZDZIAŁ V. EWALUACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ (Magdalena Gertig)    153
   1. Cele ewaluacji systemów zarządzania zgodnością    153
   2. Przedmiot i zakres ewaluacji    154
   2.1. Dokumentacja compliance    155
   2.2. Metody ewaluacji    155
   2.2.1. Metoda jakościowa    156
   2.2.2. Metoda ilościowa    157
   3. Przeprowadzenie ewaluacji CMS    158
   3.1. Podmiot dokonujący ewaluacji    158
   3.1.1. Ewaluacja zewnętrzna    159
   3.1.2. Ewaluacja wewnętrzna    159
   3.2. Przygotowanie ewaluacji    160
   3.2.1. Plan ewaluacji    160
   3.2.2. Ewaluacja wstępna    161
   3.2.3. Komunikacja    161
   3.3. Przebieg ewaluacji    162
   3.4. Monitoring    163
   4. Certyfikacja CMS – potwierdzona skuteczność CMS    164
   4.1. Podstawy    164
   4.1.1. Standard IDW PS 980    165
   4.1.2. Standard ISO 19600    166
   4.1.3. Standard ISO 37001    167
   Bibliografia    169
   ROZDZIAŁ VI. WERYFIKACJA PARTNERÓW BIZNESOWYCH (Anna Tomiczek)    171
   1. Wprowadzenie    171
   2. Identyfikacja ryzyka    172
   3. Normatywne podstawy weryfikacji partnerów biznesowych    173
   3.1. Weryfikacja kontrahenta jako element dochowania należytej staranności    173
   3.2. Weryfikacja kontrahentów jako element uniknięcia odpowiedzialności za czyny cudze    175
   3.3. Weryfikacja kontrahentów jako element dobrych praktyk    175
   4. System weryfikacji    176
   5. Etapy weryfikacji partnerów biznesowych    178
   6. Źródła informacji    180
   6.1. Nieodpłatne źródła zewnętrzne    181
   6.2. Odpłatne źródła zewnętrze    182
   6.3. Źródła wewnętrzne    182
   7. Weryfikacja zagranicznych partnerów biznesowych    183
   8. Kryteria weryfikacji partnerów biznesowych    184
   9. Sygnały ostrzegawcze    185
   10. Weryfikacja partnerów biznesowych a ochrona danych osobowych    187
   11. Weryfikacja partnerów biznesowych a Prawo zamówień publicznych    190
   12. Podsumowanie    190
   Bibliografia    191
   ROZDZIAŁ VII. ODPOWIEDŹ NA WYSTĘPOWANIE NARUSZEŃ COMPLIANCE, WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE I WHISTLEBLOWING (Bartosz Jagura, Jacek Zdziarstek)    193
   1. Odpowiedź na non-compliance    193
   2. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające    194
   2.1. Procedury regulujące aspekty reagowania na nieprawidłowości    194
   2.2. Jednostka przeprowadzająca    195
   2.2.1. Jednostka wewnętrzna    196
   2.2.2. Podmiot zewnętrzny    196
   2.2.3. Kompetencje    197
   2.3. Źródła i kanały wykrywania nieprawidłowości w organizacji    198
   2.3.1. Działania własne działu wykrywania nadużyć    198
   2.3.2. Czerwone flagi    198
   2.3.3. Kanały informowania o nieprawidłowościach    199
   2.3.4. Kontrole audytu wewnętrznego lub zewnętrznego    199
   2.3.5. Inne źródła    200
   2.4. Klasyfikacja incydentów i ich priorytetyzacja    200
   2.5. Analiza zgłoszeń i określenie planu działania    202
   2.6. Rozmowy wyjaśniające    203
   2.6.1. Zaproszenie na rozmowę    204
   2.6.2. Przeprowadzenie rozmowy    204
   2.6.3. Zakończenie rozmowy    205
   2.7. Podsumowanie i raport    206
   2.8. Zakończenie procesu analizy incydentu i wyciąganie wniosków    207
   3. Whistleblowing – zagadnienia ogólne    207
   3.1. Definicja i etymologia    208
   3.2. Potrzeba i wyważenie argumentów    209
   3.3. Klasyfikacja    212
   3.4. Warunki skuteczności SIN    218
   4. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii    219
   4.1. Zakres przedmiotowy    220
   4.2. Zakres podmiotowy    221
   4.3. Warunki objęcia sygnalisty ochroną    223
   4.4. Tryby zgłoszeń    225
   4.4.1. Zgłoszenia wewnętrzne    226
   4.4.2. Zgłoszenia zewnętrzne    228
   4.4.3. Ujawnienie publiczne    229
   4.5. Ochrona tożsamości sygnalisty    230
   4.6. Zakaz działań odwetowych    231
   4.7. Ochrona przed działaniami odwetowymi    232
   4.8. Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie    233
   Bibliografia    233
   ROZDZIAŁ VIII. ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ W PRAWIE KONKURENCJI (Oskar Filipowski)    235
   1. Wprowadzenie    235
   1.1. Pojęcie prawa konkurencji    235
   1.2. Podmiotowy zakres zastosowania norm prawa konkurencji    235
   1.3. Przedmiotowy zakres zastosowania norm prawa konkurencji    236
   2. Najważniejsze wymogi prawa antytrustowego    236
   2.1. Uniwersalny charakter norm prawa konkurencji    236
   2.2. Zakaz zawierania porozumień antykonkurencyjnych    237
   2.3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej    238
   3. Sankcje    239
   3.1. Sankcje dla przedsiębiorcy    240
   3.2. Sankcje dla osoby fizycznej    241
   4. Rola compliance    242
   4.1. Polityka prawa konkurencji    242
   4.2. Szkolenia    243
   4.3. Instrukcja na wypadek kontroli    244
   4.4. Audyty antitrust, czyli testowanie sytemu    246
   4.5. Mechanizmy płacowe    246
   4.6. Program leniency    248
   5. Podsumowanie    249
   Bibliografia    250
   ROZDZIAŁ IX. COMPLIANCE ANTYKORUPCYJNE W POLSCE I ZA GRANICĄ, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORUPCJI NA PODSTAWIE ISO 37001 (Marcin Ciemiński, Monika Diehl, Paweł Pogorzelski)    251
   1. Wprowadzenie    251
   2. Droga do compliance w polskim ustawodawstwie    252
   2.1. Podstawowe przepisy antykorupcyjne w Polsce    254
   2.2. Korupcja w sektorze publicznym    255
   2.2.1. Osoba pełniąca funkcję publiczną    255
   2.2.2. Korzyść majątkowa i osobista    256
   2.2.3. Płatna protekcja, czyli „handel wpływami”    257
   2.2.4. Korupcja w sektorze prywatnym    258
   2.2.5. Kontratyp zwyczaju    259
   2.3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych    260
   2.4. Planowana nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych    262
   2.4.1. Zakres przedmiotowy    262
   2.4.2. Zasady odpowiedzialności    263
   2.4.3. Katalog kar i środków oraz zasady ich orzekania    266
   2.4.4. Ochrona sygnalistów    268
   2.4.5. Odpowiedzialność w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu zbiorowego    269
   2.4.6. Postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu/środki zapobiegawcze    270
   2.4.7. Zaniechanie ukarania podmiotu oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności    271
   2.5. Projektowana ustawa o jawności życia publicznego    273
   3. Compliance w świetle Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)    274
   3.1. FCPA – kamień milowy przeciwdziałania korupcji    274
   3.2. Zakres zastosowania FCPA    275
   3.3. Wyłączenie odpowiedzialności na gruncie FCPA    277
   3.4. Sankcje    277
   3.5. Praktyka stosowania FCPA (ugody z organami ścigania)    279
   3.6. Compliance antykorupcyjne na podstawie FCPA    280
   3.6.1. Analiza ryzyk korupcyjnych i wdrożenie systemu compliance    280
   3.6.2. Zaangażowanie kierownictwa    281
   3.6.3. Nadzór    282
   3.6.4. Zastosowanie    282
   3.6.5. Szkolenia    282
   3.6.6. Podmioty trzecie    283
   3.6.7. Fuzje i przejęcia    283
   3.6.8. Raportowanie wewnętrzne i dochodzenia    283
   3.6.9. Egzekwowanie polityk    284
   3.6.10. Monitorowanie    284
   4. Compliance w świetle UK Bribery Act (UKBA)    285
   4.1. UKBA – tendencja do zaostrzania odpowiedzialności za korupcję    285
   4.2. Zakres zastosowania UKBA    285
   4.2.1. Eksterytorialność ustawy    286
   4.2.2. Łapownictwo czynne i bierne    286
   4.2.3. Korupcja zagranicznych funkcjonariuszy publicznych    287
   4.2.4. Nowe przestępstwo niezapobiegnięcia korupcji w organizacji    289
   4.3. Sankcje    289
   4.4. Compliance defense    290
   4.5. Wytyczne dla programów compliance    290
   4.5.1. Zasada 1: Proporcjonalne polityki i procedury    291
   4.5.2. Zasada 2: Zaangażowanie „u góry”    292
   4.5.3. Zasada 3: Analiza ryzyka    292
   4.5.4. Zasada 4: Due diligence    293
   4.5.5. Zasada 5: Komunikacja i szkolenie    293
   4.5.6. Zasada 6: Monitoring    294
   4.5.7. Podsumowanie    294
   4.6. Znaczenie praktyki stosowania UKBA dla compliance    294
   5. Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie normy ISO 37001    297
   5.1. Wprowadzenie    297
   5.2. Budowa normy    299
   5.2.1. Ocena ryzyka korupcji i wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi    299
   5.2.2. Zaangażowanie kierownictwa i nadzór nad compliance antykorupcyjnym    300
   5.2.3. Polityka antykorupcyjna    301
   5.2.4. Procedury dotyczące pracowników    301
   5.2.5. Szkolenia antykorupcyjne    302
   5.2.6. Funkcjonowanie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi i analizy due diligence    302
   5.2.7. Polityki prezentowe    303
   5.2.8. Kontrola systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi    304
   5.2.9. Badanie i postępowanie z przypadkami korupcji    304
   5.2.10. Rozwój systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi    304
   5.3. Podsumowanie    305
   Bibliografia    306
   ROZDZIAŁ X. COMPLIANCE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (Witold Chomiczewski, Dominik Lubasz)    309
   1. Wprowadzenie    309
   2. Zakres zastosowania RODO    311
   3. Zasady przetwarzania danych osobowych    312
   4. Przesłanki przetwarzania    313
   4.1. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych zwykłych    314
   4.1.1. Zgoda    315
   4.1.2. Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem    316
   4.1.3. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze    317
   4.1.4. Ochrona żywotnych interesów podmiotu danych    317
   4.1.5. Zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej    317
   4.1.6. Cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów    318
   4.2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii    319
   5. Prawa podmiotu danych    321
   5.1. Uprawnienia informacyjne    322
   5.1.1. Pozyskiwanie danych od podmiotu danych    322
   5.1.2. Pozyskiwanie danych nie od podmiotu danych    323
   5.2. Prawo dostępu do danych    323
   5.3. Prawo do bycia zapomnianym    324
   5.4. Prawo do przenoszenia danych    325
   5.5. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu    326
   6. Obowiązki administratorów danych    327
   7. Inspektor ochrony danych    330
   8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich    331
   9. Odpowiedzialność i sankcje    335
   10. Podsumowanie    336
   Bibliografia    336
   ROZDZIAŁ XI. HR COMPLIANCE (Katarzyna Dulewicz, Tomasz Sancewicz)    339
   1. Zagadnienia HR przy wdrażaniu systemu compliance    339
   1.1. Wyzwania oficera compliance    339
   1.2. Narzędzia prawa pracy    339
   1.3. Polityki wewnętrzne    339
   1.3.1. Podstawowe wymogi    339
   1.3.2. Regulamin pracy    341
   1.4. Udział przedstawicieli pracowników przy tworzeniu polityk compliance    341
   1.4.1. Regulamin pracy    341
   1.4.2. Procedury wewnętrzne    342
   1.5. Indywidualna umowa o pracę    342
   1.6. Polecenie pracodawcy    343
   1.6.1. Osoby uprawnione do wydawania poleceń    343
   1.6.2. Legalne polecenia i przykłady    343
   1.7. Wdrażanie norm compliance w stosunku do zleceniobiorców    344
   1.7.1. Podleganie politykom wewnętrznym    344
   1.7.2. Polecenia spółki    344
   2. Wybrane klauzule compliance    344
   2.1. Pracowniczy zakaz konkurencji    344
   2.1.1. Zakres podmiotowy    345
   2.1.2. Zakres przedmiotowy    345
   2.1.3. Zakres czasowy    346
   2.1.4. Zakres terytorialny    346
   2.1.5. Odszkodowanie    346
   2.1.6. Obowiązek informowania o zatrudnieniu    347
   2.2. Całkowity zakaz dodatkowego zatrudnienia    347
   2.2.1. Odpowiedzialność pracownika za złamanie zakazu konkurencji    348
   2.2.2. Objęcie zakazem konkurencji zleceniobiorcy    348
   2.3. Mienie pracodawcy    349
   2.4. Kontakty z mediami    349
   2.4.1. Wypowiedzi w imieniu pracodawcy    349
   2.4.2. Ograniczenie lub zakaz wypowiedzi do prasy    349
   2.4.3. Działalność w sieciach społecznościowych    350
   2.5. Zachowania poza czasem i miejscem pracy    350
   3. Kontrola pracowników    350
   3.1. Podstawowe zasady kontroli pracowników w miejscu pracy    351
   3.1.1. Informowanie o kontroli    351
   3.1.2. Uzasadniony cel    351
   3.1.3. Adekwatność środków    352
   3.1.4. Poszanowanie prywatności, godności i ochrona danych osobowych    352
   3.2. Zdobywanie informacji o kandydacie do pracy    352
   3.2.1. Zakres informacji, jakich można żądać od kandydata    352
   3.2.1.1. Karalność    353
   3.2.1.2. Zgoda pracownika    353
   3.2.1.3. Ryzyka prawne    354
   3.2.2. Zdobywanie informacji od osób trzecich lub z Internetu    354
   3.2.2.1. Weryfikacja informacji o kandydacie    354
   3.2.2.2. Referencje    354
   3.2.2.3. Media społecznościowe    355
   3.3. Monitorowanie korespondencji pracownika    355
   3.3.1. Korespondencja służbowa    355
   3.3.2. Korespondencja prywatna    356
   3.3.3. Rozmowy telefoniczne    356
   3.4. Przeszukania    356
   3.4.1. Dopuszczalność    356
   3.4.2. Zgoda pracownika    357
   3.5. Internet    357
   3.5.1. Media społecznościowe    357
   3.5.2. Monitorowanie aktywności w sieci    358
   3.6. Wariografy    358
   3.7. Kontrola trzeźwości i substancje psychotropowe    359
   3.7.1. Zasady kontrolowania trzeźwości pracowników    359
   3.7.1.1. Uzasadnione podejrzenie    359
   3.7.1.2. Kontrola prewencyjna lub wyrywkowa    359
   3.7.2. Substancje psychotropowe    360
   4. Ryzyka HR w trakcie postępowań wewnętrznych    360
   4.1. Czy pracownik ma obowiązek składania wyjaśnień?    360
   4.2. Przebieg postępowania    361
   4.2.1. Analiza korespondencji e-mailowej    361
   4.2.2. Nagrywanie i spisywanie przesłuchań    362
   4.2.3. Dowody    362
   4.2.4. Możliwość zawieszenia w obowiązkach na czas prowadzenia postępowania    363
   4.2.5. Jak zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?    364
   4.2.6. Wypowiedzenie umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy    364
   5. Sankcje HR    364
   5.1. Prawo czy obowiązek reakcji na naruszenie?    364
   5.2. Co wziąć pod uwagę przy karaniu?    365
   5.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika – kary porządkowe    365
   5.3.1. Wstęp    365
   5.3.2. Kara upomnienia i nagany    366
   5.3.3. Termin i procedura nałożenia kary    366
   5.3.4. Pozostałe sankcje    367
   5.4. Zakończenie stosunku pracy    367
   5.4.1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę    367
   5.4.2. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę    368
   5.4.3. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę    368
   5.4.3.1. Wymogi formalne    368
   5.4.3.2. Na co uważać przy rozstaniu?    369
   5.5. Zwolnienie dyscyplinarne    370
   5.5.1. Dopuszczalność natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę    370
   5.5.1.1. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych    370
   5.5.1.2. Popełnienie przestępstwa    370
   5.5.1.3. Utrata uprawnień    371
   5.5.1.4. Na co uważać przy rozstaniu?    371
   5.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna kontraktorów    372
   6. Wybrane zagadnienia HR – ochrona pracownika    373
   6.1. Dyskryminacja    373
   6.1.1. Obszary i procesy HR narażone na nieprawidłowości    374
   6.1.2. Odpowiedzialność pracodawcy    374
   6.1.2.1. Zakres odpowiedzialności    374
   6.1.2.2. Odszkodowanie    375
   6.2. Mobbing    375
   6.2.1. Definicja    375
   6.2.2. Sposoby obrony przed mobbingiem    376
   6.2.2.1. Polityka antymobbingowa    376
   6.2.2.2. Szkolenia pracowników    376
   6.2.2.3. Diagnoza poziomu zagrożenia    376
   6.2.3. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing    377
   6.2.3.1. Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia    377
   6.2.3.2. Odszkodowanie    377
   6.2.3.3. Roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych    377
   Bibliografia    377
   ROZDZIAŁ XII. TAX COMPLIANCE MANAGEMENT (Joanna Stolarek)    379
   1. Znaczenie tax compliance dla organizacji    379
   2. Aktualne wyzwania podatkowe stojące przed firmami    381
   2.1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania    381
   2.1.1. Regulacje prawne    381
   2.1.2. Ryzyka dla firmy    383
   2.1.3. Metody zarządzenia ryzykiem podatkowym    383
   2.2. Uczestniczenie w karuzelach VAT    385
   2.2.1. Regulacje prawne    385
   2.2.2. Ryzyka dla firmy    386
   2.2.3. Metody zarządzenia ryzykiem podatkowym    386
   2.3. Zagraniczne jednostki kontrolowane    391
   2.3.1. Regulacje prawne    391
   2.3.2. Ryzyka dla firmy    392
   2.3.3. Metody zarządzenia ryzykiem podatkowym    393
   2.4. Struktury wynagradzania    393
   2.4.1. Regulacje prawne    393
   2.4.2. Ryzyka dla firmy    394
   2.4.3. Metody zarządzenia ryzykiem podatkowym i ubezpieczeniowym    397
   2.5. Raportowanie schematów podatkowych    397
   2.5.1. Wstęp    397
   2.5.2. Regulacje prawne    399
   2.5.3. Ryzyka dla firmy    407
   2.5.4. Metody zarządzenia ryzykiem podatkowym    407
   3. Przygotowanie firmy do kontroli organów podatkowych    409
   3.1. Wstęp    409
   3.2. Szkolenia z praw i obowiązków w toku kontroli oraz symulacje przesłuchań    411
   3.3. Metodologia tworzenia procedur w zakresie tax compliance    412
   4. Konsekwencje dla firmy związane z brakiem systemu zarządzania zgodnością w obszarze podatków    414
   ROZDZIAŁ XIII. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (Janusz Januszkiewicz, Jacek Zdziarstek)    417
   1. Otoczenie regulacyjne    417
   1.1. Regulacje krajowe    417
   1.1.1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu    417
   1.1.2. Akty wykonawcze do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu    419
   1.1.3. Komunikaty regulatora    419
   1.2. Prawo unijne    419
   1.2.1. Dyrektywa 2015/849 (AMLD IV)    420
   1.2.2. Dyrektywa 2018/843 (AMLD V)    421
   1.2.3. Dyrektywa 2018/1673 (AMLD VI)    421
   1.3. Financial Action Task Force (FATF)    421
   2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy    422
   2.1. Istota prania pieniędzy    422
   2.2. Środki bezpieczeństwa finansowego    423
   2.2.1. Polityka „poznaj swojego klienta”    424
   2.2.1.1. PEP    425
   2.2.1.2. FATCA i CRS    425
   2.2.1.3. Klienci z siedzibą w rajach podatkowych (offshore)    426
   2.2.1.4. Branże wysokiego ryzyka    426
   2.2.1.5. Zakres gromadzonych informacji    427
   2.2.2. Skuteczny monitoring klienta    428
   2.2.3. Wstrzymanie transakcji a blokada rachunku    430
   2.3. Współpraca z organami ścigania i GIIF    431
   2.3.1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej    431
   2.3.2. Prokuratura    431
   3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu    431
   3.1. Istota sankcji    431
   3.2. Monitoring klientów i ich transakcji    432
   3.3. Zamrażanie środków    433
   4. Skuteczny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu    434
   4.1. Rola regulatora w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu    436
   4.2. Whistleblowing    437
   4.3. Wymogi w ramach grup kapitałowych    437
   4.4. Odpowiedzialność karna    437
   ROZDZIAŁ XIV. COMPLIANCE W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ (Karol Rajewski)    439
   1. Polityka zarządzania zgodnością (compliance) w zakładach ubezpieczeń    439
   2. Ryzyko compliance – podział    440
   2.1. Postępowanie klienta (tożsamość lub zachowanie klientów)    440
   2.2. Postępowanie osobiste (zachowania pracowników – konflikty interesów)    442
   2.2.1. Podarunki, rozrywki i posiłki biznesowe, sponsoring i darowizny na cele charytatywne    442
   2.2.2. Insider trading    443
   2.2.3. Działalność zewnętrzna, interes zewnętrzny    444
   2.3. Usługi finansowe – współdziałanie z klientami    446
   2.4. Struktura i działalność organizacji (ład biznesowy, metody prowadzenia działalności operacyjnej)    446
   2.4.1. Nadużycia finansowe    446
   2.4.2. Postępowanie z poufnymi informacjami    447
   3. Rola rady nadzorczej    447
   4. Rola zarządu    448
   5. Usytuowanie organizacyjne funkcji compliance w ZU    448
   5.1. Departament compliance    448
   5.2. Funkcja compliance a system zarządzania ZU    449
   6. Niezależność funkcji compliance – usytuowanie w strukturze organizacyjnej    449
   7. Struktura zarządzania ryzykiem compliance w ZU    450
   7.1. Proces zarządzania ryzykiem compliance    450
   7.2. Compliance chart jako narzędzie pracy departamentu compliance    451
   8. Umiejętności oficera compliance – soft skills    452
   9. Relacja funkcji compliance z innymi komórkami organizacyjnymi ZU    453
   9.1. Współpraca z departamentem prawnym    454
   9.2. Współpraca z departamentem zarządzania ryzykiem niefinansowym    454
   9.3. Współpraca z departamentem produktowym    454
   9.4. Współpraca z funkcją odpowiedzialną za obszar danych osobowych    455
   9.5. Współpraca z funkcją MLRO    455
   10. Udział funkcji compliance w komitetach ryzyka    455
   11. Relacja z organem nadzoru    456
   ROZDZIAŁ XV. COMPLIANCE W BANKACH (Paweł Ryszawa)    459
   1. Uniwersum regulacyjne banków    459
   1.1. Normy prawne działalności bankowej    462
   1.2. Nadzorcze regulacje ostrożnościowe    466
   1.3. Pozostałe normy    470
   2. Uregulowanie funkcji compliance w bankach    470
   2.1. Compliance w systemie zarządzania bankiem    473
   2.2. Komórka ds. zgodności    476
   2.2.1. Rola i odpowiedzialność    476
   2.2.2. Niezależność i efektywność    477
   3. System zapewnienia zgodności w bankach    480
   3.1. Funkcja kontroli komórki ds. zgodności    481
   3.2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności    483
   3.2.1. Identyfikacja ryzyka braku zgodności    484
   3.2.2. Ocena ryzyka braku zgodności    485
   3.2.3. Kontrola ryzyka braku zgodności    488
   3.2.4. Monitorowanie ryzyka braku zgodności    489
   3.2.5. Raportowanie ryzyka braku zgodności    490
   3.3. Metodyki monitorowania przez komórkę ds. zgodności    491
   3.4. Wybrane obszary ryzyka braku zgodności w działalności banku    493
   3.4.1. Zarządzanie bankiem    495
   3.4.2. Zarządzanie ryzykiem    496
   3.4.3. Przestrzeganie regulacji wewnętrznych    498
   4. Whistleblowing w bankach    499
   Bibliografia    502
   AUTORZY    503
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia