Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne

-20%

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji analizie poddano problematykę zjawiska europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym w ujęciu systemowym, wyróżniając i charakteryzując kategorię zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej postępowań administracyjnych. Przedstawiono wiele zagadnień o charakterze teoretycznym oraz praktycznym, m.in.:


pojęcie i systematykę postępowania administracyjnego,
dekodyfikację, atomizację i autonomizację procedur administracyjnych,
pojęcie, podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym,
pojęcie, modele i przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych,
koncepcje doktrynalne pochodne europeizacji prawa,
konsekwencje europeizacji prawa, w tym współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych,
wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego przez organ krajowy, jego przebieg, rozstrzygnięcia oraz ich trwałość.


"Praca ma charakter nowatorski, jest dojrzała i dowodzi zdolności badawczych autorki. Przedstawiono w niej oryginalną i spójną koncepcję zintegrowanych postępowań administracyjnych wraz z analizą i oceną wpływu unijnych norm procesowych na krajowe postępowania administracyjne".
Dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW


Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych, powinna zainteresować również pracowników organów administracji publicznej stosujących prawo unijne, a także pracowników naukowych.


Liczba stron616
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-062-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział    1
  System przepisów o postępowaniu administracyjnym | str.    27
  1. Pojęcie postępowania administracyjnego | str.    27
  1.1. Postępowanie administracyjne sensu stricto i sensu largo | str.    27
  1.2. Pojęcie postępowania, procesu i procedury administracyjnej - rozważania terminologiczne | str.    41
  1.3. Generacje procedur administracyjnych | str.    47
  1.4. Dynamiczna definicja postępowania administracyjnego | str.    51
  2. Prawo procesowe w systemie prawa administracyjnego | str.    56
  2.1. Pojęcie i elementy systemu przepisów o postępowaniu administracyjnym | str.    56
  2.2. Normy procesowe a normy materialne i ustrojowe | str.    62
  2.3. Zadania i funkcje administracyjnych norm procesowych | str.    69
  3. Systematyka postępowania administracyjnego a spójność systemu przepisów o postępowaniu administracyjnym | str.    78
  3.1. Postępowanie ogólne i postępowania szczególne | str.    78
  3.2. Rodzaje administracyjnych postępowań szczególnych | str.    83
  3.2.1. Postępowania autonomiczne i nieautonomiczne | str.    83
  3.2.2. Postępowania odrębne | str.    86
  3.2.3. Postępowania hybrydowe | str.    90
  3.2.4. Postępowania celu publicznego | str.    93
  3.2.5. Postępowania złożone i zintegrowane z prawem Unii Europejskiej | str.    95
  3.3. Mieszane tryby postępowań administracyjnych | str.    99
  3.4. Dekodyfikacja, atomizacja i autonomizacja procedur administracyjnych | str.    103
  4. Podsumowanie | str.    111
  
  Rozdział    2
  Europeizacja prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    115
  1. Pojęcie i zakres europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    115
  1.1. Pojęcie europeizacji prawa | str.    115
  1.2. Pojęcie europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    128
  1.3. Zakres europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    131
  2. Koncepcje doktrynalne pokrewne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    138
  2.1. Uwagi wstępne | str.    138
  2.2. Multicentryczność systemu prawa | str.    140
  2.3. Europejska przestrzeń prawna i unijny kodeks proceduralny | str.    145
  2.4. Europejskie i globalne prawo administracyjne | str.    149
  3. Podstawy prawne, metody i modele europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    157
  3.1. Podstawy prawne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    157
  3.2. Metody europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    166
  3.2.1. Uwagi wstępne | str.    166
  3.2.2. Metoda kompleksowa | str.    169
  3.2.3. Metoda sektorowa | str.    173
  3.3. Modele wpływu prawa unijnego na krajowe prawo o postępowaniu administracyjnym | str.    175
  4. Środki normatywne europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    179
  4.1. Charakter prawny środków normatywnych europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    179
  4.2. Katalog środków normatywnych europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    183
  4.2.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka | str.    183
  4.2.2. Karta Praw Podstawowych | str.    188
  4.2.3. Traktaty unijne | str.    192
  4.2.4. Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje | str.    197
  4.2.5. Soft law | str.    203
  5. Podsumowanie | str.    208
  
  Rozdział    3
  Zintegrowane postępowania administracyjne | str.    213
  1. Konsekwencje europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    213
  1.1. Ogólne i szczególne skutki europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym | str.    213
  1.2. Wymóg uwzględniania zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej | str.    216
  1.3. Ograniczenie zasady autonomii proceduralnej państw członkowskich | str.    231
  1.4. Współstosowanie krajowych i unijnych norm procesowych | str.    238
  1.5. Kształtowanie się nowych modeli proceduralnych i instytucji procesowych | str.    250
  2. Pojęcie i modele zintegrowanych postępowań administracyjnych | str.    257
  2.1. Pojęcie i charakter prawny zintegrowanych postępowań administracyjnych | str.    257
  2.2. Modele zintegrowanych postępowań administracyjnych | str.    265
  2.2.1. Uwagi wstępne | str.    265
  2.2.2. Model scentralizowany prosty | str.    268
  2.2.3. Model scentralizowany złożony | str.    270
  2.2.4. Model zdecentralizowany prosty | str.    271
  2.2.5. Model zdecentralizowany złożony | str.    272
  2.2.6. Modele mieszane | str.    273
  3. Przykłady zintegrowanych postępowań administracyjnych z udziałem krajowych organów administracji | str.    274
  3.1. Uwagi wstępne | str.    274
  3.2. Postępowania scentralizowane złożone | str.    278
  3.3. Postępowania zdecentralizowane proste | str.    281
  3.4. Postępowania zdecentralizowane złożone | str.    285
  3.5. Tryby mieszane | str.    290
  4. Podsumowanie | str.    292
  
  Rozdział    4
  Wpływ unijnych norm procesowych na wszczęcie postępowania administracyjnego | str.    297
  1. Uwagi wstępne | str.    297
  2. Tryb wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    302
  2.1. Sposoby wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    302
  2.2. Wymogi wniosku o wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    312
  2.3. Ocena właściwości organu oraz dopuszczalności wniosku o wszczęcie zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    319
  3. Skutki wszczęcia zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    329
  3.1. Zawisłość sprawy administracyjnej | str.    329
  3.1.1. Pojęcie sprawy administracyjnej zintegrowanej z prawem Unii Europejskiej i stanu jej zawisłości | str.    329
  3.1.2. Zakres przedmiotowy sprawy zintegrowanej | str.    331
  3.1.3. Zakres podmiotowy sprawy zintegrowanej | str.    334
  3.2. Ogólne zasady związane z tokiem zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    344
  3.2.1. Obowiązki organu administracji wynikające z prawa do dobrej administracji | str.    344
  3.2.2. Umożliwienie stronom udziału w postępowaniu | str.    347
  3.2.3. Dostęp do akt sprawy | str.    350
  3.2.4. Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie | str.    356
  3.2.5. Bezstronne i sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy | str.    364
  4. Podsumowanie | str.    368
  
  Rozdział    5
  Wpływ unijnych norm procesowych na przebieg postępowania administracyjnego | str.    377
  1. Charakter prawny postępowania wyjaśniającego w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    377
  1.1. Zakres postępowania wyjaśniającego | str.    377
  1.1.1. Uwagi wstępne | str.    377
  1.1.2. Zasada prawdy obiektywnej | str.    379
  1.1.3. Dowody | str.    385
  1.1.4. Ciężar dowodów i obowiązek współpracy stron | str.    393
  1.2. Prawo do wysłuchania i prawa pokrewne | str.    398
  1.3. Formy postępowania wyjaśniającego | str.    408
  1.3.1. Organizacja postępowania wyjaśniającego | str.    408
  1.3.2. Konsultacje z zainteresowanymi grupami społecznymi | str.    410
  1.3.3. Inspekcje | str.    415
  2. Współdziałanie organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    420
  2.1. Zakres współdziałania organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    420
  2.2. Formy współdziałania organów w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    424
  2.2.1. Formy współdziałania organów w ujęciu sensu stricto | str.    424
  2.2.2. Formy pomocy wzajemnej | str.    431
  3. Przeszkody w prowadzeniu zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    437
  4. Podsumowanie | str.    443
  
  Rozdział    6
  Wpływ unijnych norm procesowych na wydawanie rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i ich trwałość | str.    449
  1. Uwagi wstępne | str.    449
  2. Charakterystyka rozstrzygnięć zintegrowanego postępowania administracyjnego | str.    451
  2.1. Typy rozstrzygnięć zintegrowanego postępowania administracyjnego i ich charakter prawny | str.    451
  2.1.1. Akty indywidualne i generalne | str.    451
  2.1.2. Decyzje explicite i implicite | str.    458
  2.1.3. Decyzje jednostkowego i wielokrotnego rozstrzygania (stosowania) | str.    461
  2.1.4. Decyzje uznaniowe, związane i o wymiarze konsensualnym | str.    464
  2.1.5. Decyzje zdecentralizowane i scentralizowane | str.    468
  2.1.6. Decyzje samoistne i zależne | str.    469
  2.2. Forma i elementy decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    471
  2.2.1. Forma decyzji | str.    471
  2.2.2. Elementy decyzji | str.    474
  2.2.3. Sprostowanie i wyjaśnienie decyzji | str.    482
  3. Skutki rozstrzygnięć w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    483
  3.1. Zawiadamianie o decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    483
  3.2. Wykonalność decyzji w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    488
  3.2.1. Przedmiotowy zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym | str.    488
  3.2.2. Podmiotowy zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym | str.    489
  3.2.3. Terytorialny zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym | str.    493
  3.2.4. Temporalny zakres związania decyzją wydaną w postępowaniu zintegrowanym | str.    495
  4. Zagadnienie trwałości rozstrzygnięć w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    499
  4.1. Uwagi wstępne | str.    499
  4.2. Aprioryczne środki kontroli prawidłowości decyzji administracyjnej | str.    501
  4.3. Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    508
  4.4. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    518
  4.4.1. Charakter prawny nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji | str.    518
  4.4.2. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wszczynane na wniosek strony | str.    519
  4.4.3. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji wszczynane z urzędu | str.    525
  4.5. Sądowa kontrola decyzji wydanych w zintegrowanym postępowaniu administracyjnym | str.    534
  5. Podsumowanie | str.    544
  
  Zakończenie | str.    553
  
  Akty prawne | str.    567
  
  Pozostałe dokumenty | str.    581
  
  Orzecznictwo | str.    583
  
  Bibliografia | str.    589
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia