Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności

-15%

Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

71,40  84,00

Format: pdf

71,4084,00

cena zawiera podatek VAT

Rozwój zagranicznych przedsiębiorstw oraz dużych korporacji na polskim rynku sprawił, że reguły dotyczące wyglądu pracownika podczas wykonywania jego obowiązków stały się bardziej restrykcyjne. Znaczenie i potencjał ekono­miczny dress code’u dostrzegają również pracodawcy, w interesie których leży to, aby pracownicy przyczyniali się do wzmacniania wizerunku firmy. Z drugiej strony zagadnienie to stanowi ograniczenie wolności zatrudnionych osób, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić nawet do naruszenia dóbr oso­bistych oraz dyskryminacji.


Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnienia ingerencji w wygląd pra­cownika z punktu widzenia prawa pracy, z uwzględnieniem uzasadnienia praw­nego, form i granic ingerencji w tę sferę życia, a także konsekwencji dla stron stosunku pracy w przypadku przekroczenia swoich uprawnień w omawianym zakresie. Poruszono w niej również problematykę środków ochrony indywidu­alnej, uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników zajmujących się sporami z zakresu prawa pracy, jak i pracodawców oraz pracowników działów zasobów ludzkich, ustalających wymagania dotyczące wyglądu pracowników. Ze wzglę­du na uniwersalny charakter zawartej w niej problematyki może zainteresować również osoby zatrudnione na każdym z etapów kariery zawodowej.


Liczba stron336
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-120-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..................................................................................    15
   Wstęp ...................................................................................................    17
   Rozdział I
   Uwarunkowania wyglądu pracownika
   oraz jego znaczenie dla sfery wolności pracownika ..................    29
   1. Uwagi ogólne .............................................................................    29
   2. Pojęcie oraz istota wyglądu zewnętrznego pracownika
   i zjawisk z nim powiązanych ..................................................    30
   2.1. Pojęcie wyglądu zewnętrznego oraz zakres
   podmiotowy rozważań .....................................................    30
   2.2. Pojęcia brandingu, employer brandingu
   oraz employee brandingu .................................................    32
   2.3. Pojęcie dress code’u i dress code’u pracowniczego .......    36
   2.4. Znaczenie wyglądu w ujęciu pozaprawnym ..................    39
   3. Przyczyny uzasadniające ingerencję pracodawcy
   w wygląd zewnętrzny pracowników ......................................    49
   3.1. Zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanej
   pracy oraz kształtowanie pożądanych postaw
   wśród pracowników ..........................................................    49
   3.2. Względy kulturowe i społeczne .......................................    52
   3.3. Cele biznesowe i marketingowe ......................................    55
   4. Wygląd zewnętrzny a sfera wolności i praw pracownika .....    57
   4.1. Pojęcie oraz zakres wolności i praw pracownika ..........    58
   4.2. Znaczenie wyglądu zewnętrznego w kontekście
   wolności i praw pracownika ............................................    60
   4.3. Międzynarodowe standardy ochrony wolności
   i praw pracownika .............................................................    62
   4.4. Ochrona wolności i praw pracownika
   w Konstytucji RP ...............................................................    66
   Rozdział II
   Uzasadnienie prawne możliwości ingerowania przez
   pracodawcę w wygląd zewnętrzny pracownika ..........................    69
   1. Uwagi ogólne .............................................................................    69
   2. Uprawnienia kierownicze pracodawcy .................................    72
   2.1. Podporządkowanie pracownika jako cecha
   stosunku pracy ...................................................................    72
   2.2. Podporządkowanie w zakresie świadczenia pracy
   a wygląd pracownika ........................................................    76
   3. Wymogi dotyczące wyglądu zewnętrznego jako warunek
   należytego wykonywania pracy .............................................    78
   3.1. Pojęcie i charakterystyka rodzaju pracy – uwagi
   ogólne ..................................................................................    78
   3.2. Obowiązek osobistego świadczenia pracy oraz
   należytego jej wykonywania przez pracownika ...........    80
   3.3. Wygląd pracownika a należyte wykonanie przez
   niego zobowiązania ...........................................................    82
   4. Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy ....    84
   4.1. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy – uwagi
   wprowadzające ...................................................................    84
   4.2. Dbałość o dobro zakładu pracy a wygląd
   pracownika .........................................................................    88
   5. Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników .............    90
   5.1. Realizacja generalnego obowiązku ochrony zdrowia
   i życia pracowników ..........................................................    90
   5.2. Obowiązek dostarczenia przez pracodawcę środków
   ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej .....    94
   5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy a wygląd
   pracowników ......................................................................    97
   6. Uzasadnienie wymagań dotyczących wyglądu
   pracownika w przypadkach szczególnych ............................    102
   6.1. Obowiązek noszenia stroju urzędowego – przykłady ....    102
   6.2. Obowiązek mundurowy – przykłady .............................    103
   6.3. Inne przypadki szczególne ...............................................    104
   6.4. Uzasadnienie dla szczególnej regulacji wymogów
   dotyczących wyglądu niektórych grup pracowników ...    107
   7. Wnioski końcowe .....................................................................    109
   Rozdział III
   Prawne sposoby wprowadzania wymogów dotyczących
   wyglądu zewnętrznego pracownika w miejscu pracy ...............    115
   1. Uwagi ogólne .............................................................................    115
   2. Ustawa i przepisy wykonawcze ...............................................    118
   2.1. Ustawa i przepisy wykonawcze jako źródło
   obowiązków pracownika ..................................................    118
   2.2. Przykłady wymagań dotyczących wyglądu
   pracownika zawarte w przepisach prawa
   powszechnie obowiązującego ..........................................    119
   2.3. Zasadność wprowadzenia wymogów dotyczących
   wyglądu pracownika za pomocą ustawy
   lub rozporządzenia ............................................................    122
   3. Regulamin pracy.......................................................................    123
   3.1. Regulamin pracy jako specyfi czne źródło
   prawa pracy ........................................................................    123
   3.2. Regulamin pracy jako sposób wprowadzania
   wymogów dotyczących wyglądu pracowników ............    125
   4. Postanowienia umowy o pracę ...............................................    131
   4.1. Umowa o pracę jako źródło praw i obowiązków
   pracowniczych ...................................................................    131
   4.2. Wprowadzenie wymagań dotyczących wyglądu
   pracownika do umowy o pracę .......................................    133
   5. Polecenia pracodawcy i zwyczaje zakładowe .......................    136
   5.1. Kształtowanie wymagań dotyczących wyglądu
   pracownika w drodze polecenia pracodawcy ................    136
   5.1.1. Charakterystyka polecenia pracodawcy –
   uwagi ogólne ............................................................    136
   5.1.2. Polecenie pracodawcy sposobem na
   wprowadzenie wymagań dotyczących
   wyglądu pracowników ...........................................    138
   5.2. Rola zwyczaju zakładowego oraz tzw. kodeksów
   dobrych praktyk w kształtowaniu wymagań
   dotyczących wyglądu pracownika ..................................    140
   5.2.1. Znaczenie zwyczaju oraz zasad współżycia
   społecznego w prawie pracy ..................................    140
   5.2.2. Zwyczaj zakładowy i kodeksy dobrych praktyk
   a wygląd pracowników...........................................    143
   6. Wnioski końcowe .....................................................................    145
   Rozdział IV
   Granice ingerencji pracodawcy w wygląd zewnętrzny
   pracownika .........................................................................................    149
   1. Uwagi ogólne .............................................................................    149
   2. Obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika ....    150
   2.1. Godność i inne dobra osobiste pracownika ..................    150
   2.1.1. Pojęcie i katalog dóbr osobistych ..........................    150
   2.1.2. Pojęcie godności pracowniczej .............................    153
   2.2. Dobra osobiste pracownika jako granica ingerencji
   w jego wygląd przez pracodawcę ....................................    157
   2.2.1. Przykłady naruszeń dóbr osobistych
   pracowników przez wprowadzenie
   wymagań dotyczących ich wyglądu
   w miejscu pracy .......................................................    157
   2.2.2. Wygląd jako dobro osobiste ..................................    174
   3. Obowiązek poszanowania zasady równego traktowania
   i zakazu dyskryminacji ............................................................    177
   3.1. Wygląd pracownika w miejscu pracy a zakaz
   dyskryminacji w prawie międzynarodowym ...............    177
   3.2. Wygląd pracownika w miejscu pracy
   a zakaz dyskryminacji w orzecznictwie
   sądów amerykańskich .......................................................    179
   3.2.1. Orzeczenia dotyczące ubioru pracowników .......    180
   3.2.2. Orzeczenia dotyczące wagi pracowników...........    181
   3.2.3. Orzeczenia dotyczące makijażu i uczesania
   pracowników ...........................................................    182
   3.2.4. Orzeczenia dotyczące biżuterii i ozdabiania
   ciała przez pracowników .......................................    184
   3.2.5. Podsumowanie rozważań na temat
   orzecznictwa sądów amerykańskich
   w przedmiocie ingerencji w wygląd
   pracowników ...........................................................    186
   3.3. Wygląd pracownika a zakaz dyskryminacji
   w wybranych państwach europejskich ...........................    188
   3.3.1. Wygląd pracownika w miejscu pracy a zakaz
   dyskryminacji w europejskim porządku
   prawnym ..................................................................    188
   3.3.2. Wielka Brytania ......................................................    192
   3.3.3. Francja i Niemcy .....................................................    195
   3.4. Wygląd pracownika w miejscu pracy a zasada
   równego traktowania pracowników i zakaz
   dyskryminacji w polskim prawie pracy .........................    199
   3.4.1. Zasada równego traktowania pracowników
   i zakaz dyskryminacji w polskim prawie pracy
   – uwagi ogólne.........................................................    199
   3.4.2. Zasada równego traktowania pracowników
   a zakaz dyskryminacji ............................................    203
   3.4.3. Dyskryminacja a naruszenie dóbr osobistych
   pracownika ..............................................................    204
   3.4.4. Zastosowanie zasady równego traktowania
   pracowników oraz zakazu dyskryminacji
   do wyglądu pracownika w miejscu pracy ...........    206
   4. Możliwości fi nansowe pracownika jako granica
   ingerencji w jego wygląd zewnętrzny ....................................    212
   4.1. Obowiązek fi nansowania elementów stroju
   pracownika wynikający z przepisów prawa ..................    212
   4.2. Finansowanie elementów stroju niewymaganego
   przepisami prawa ...............................................................    214
   5. Wnioski końcowe .....................................................................    219
   Rozdział V
   Skutki przekroczenia przez pracodawcę granic ingerencji
   w wygląd zewnętrzny pracownika ................................................    227
   1. Uwagi ogólne .............................................................................    227
   2. Uprawnienia pracownika o charakterze niemajątkowym ...    228
   2.1. Uprawnienia o charakterze niemajątkowym
   wynikające z Kodeksu pracy ............................................    228
   2.1.1. Rozwiązanie umowy o pracę
   bez wypowiedzenia przez pracownika ................    228
   2.1.2. Nieważność postanowień umowy o pracę
   lub aktów wewnątrzzakładowych ........................    232
   2.1.3. Środki prawne przysługujące w razie
   braku bezpiecznych i higienicznych
   warunków pracy .....................................................    233
   2.2. Środki o charakterze niemajątkowym wynikające
   z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania
   cywilnego ............................................................................    238
   2.2.1. Środki przysługujące w razie naruszenia
   dóbr osobistych .......................................................    238
   2.2.2. Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku
   prawnego (art. 189 k.p.c.) .......................................    241
   3. Roszczenia pracownika o charakterze majątkowym ..........    243
   3.1. Roszczenia o charakterze majątkowym wynikające
   z Kodeksu pracy .................................................................    243
   3.1.1. Roszczenie o odszkodowanie z art. 18 3d k.p. .......    243
   3.1.2. Roszczenia majątkowe związane
   z mobbingiem ..........................................................    245
   3.1.3. Roszczenie o odszkodowanie w przypadku
   rozwiązania umowy o pracę bez
   wypowiedzenia przez pracownika
   (art. 55 § 1 1  k.p.) .......................................................    246
   3.1.4. Roszczenia wynikające z uprawnień
   w zakresie bhp .........................................................    247
   3.2. Roszczenia o charakterze majątkowym wynikające
   z Kodeksu cywilnego ........................................................    249
   3.2.1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
   krzywdę ....................................................................    249
   3.2.2. Odszkodowanie .......................................................    250
   3.2.3. Pozostałe roszczenia wynikające z Kodeksu
   cywilnego .................................................................    251
   4. Zbieg skutków przekroczenia przez pracodawcę granic
   ingerencji w wygląd zewnętrzny pracownika ......................    252
   Rozdział VI
   Konsekwencje niespełniania wymogów dotyczących
   wyglądu pracownika ........................................................................    257
   1. Uwagi ogólne .............................................................................    257
   2. Ograniczenie dostępu do zatrudnienia .................................    258
   2.1. Wygląd kandydata do pracy jako warunek
   należytego wykonywania potencjalnych
   obowiązków pracowniczych ............................................    259
   2.2. Pozostałe przypadki wymogów dotyczących wyglądu
   kandydatów na pracowników ..........................................    262
   2.3. Wygląd kandydata do pracy a ograniczenie dostępu
   do zatrudnienia ..................................................................    264
   3. Odpowiedzialność pracownicza .............................................    269
   3.1. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących wyglądu
   zewnętrznego a odpowiedzialność porządkowa
   pracownika .........................................................................    270
   3.1.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
   i katalog dopuszczalnych kar – uwagi
   wprowadzające ........................................................    271
   3.1.2. Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących
   wyglądu zewnętrznego jako podstawa
   odpowiedzialności porządkowej ..........................    273
   3.2. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących wyglądu
   zewnętrznego a odpowiedzialność materialna
   pracownika .........................................................................    278
   3.2.1. Rodzaje oraz przesłanki odpowiedzialności
   materialnej ...............................................................    279
   3.2.2. Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących
   wyglądu zewnętrznego jako podstawa
   odpowiedzialności materialnej .............................    284
   4. Rozwiązanie stosunku pracy ..................................................    286
   4.1. Rozwiązanie umowy o pracę – uwagi ogólne ...............    287
   4.2. Rozwiązanie umowy o pracę jako konsekwencja
   nieprzestrzegania lub niespełniania wymogów
   dotyczących wyglądu zewnętrznego pracownika ........    290
   5. Wnioski końcowe .....................................................................    298
   Zakończenie .......................................................................................    301
   Bibliografi a.........................................................................................    307
   Wykaz aktów prawnych ...................................................................    323
   Wykaz orzecznictwa .........................................................................    327
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia