Stowarzyszenia i fundacje

-20%

Stowarzyszenia i fundacje

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw.


Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje także kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym oraz zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników oraz pracowników administracji publicznej sprawujących czynności nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami. Zainteresuje również członków stowarzyszeń, fundatorów i destynatariuszy fundacji.


Liczba stron532
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-277-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Część pierwsza
  Stowarzyszenia w prawie polskim
  
  Rozdział I
  Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r. | str.    23
  1. Uwagi ogólne | str.    23
  2. Ustawodawstwa państw zaborczych | str.    23
  2.1. Zabór austriacki | str.    23
  2.2. Zabór pruski | str.    26
  2.3. Zabór rosyjski | str.    28
  3. Dwudziestolecie międzywojenne | str.    30
  4. Okres drugiej wojny światowej | str.    36
  5. Lata 1944–1989 | str.    38
  
  Rozdział II
  Źródła prawa stowarzyszeń. Zakres Prawa o stowarzyszeniach | str.    43
  1. Źródła | str.    43
  2. Zakres przedmiotowy Prawa o stowarzyszeniach | str.    44
  3. Zakres podmiotowy Prawa o stowarzyszeniach | str.    45
  
  Rozdział III
  Pojęcie stowarzyszenia i rodzaje | str.    53
  1. Zagadnienia ogólne | str.    53
  2. Stowarzyszenia w ujęciu Prawa o stowarzyszeniach | str.    54
  2.1. Zrzeszenie | str.    54
  2.2. Dobrowolność | str.    56
  2.3. Samorządność | str.    57
  2.4. Trwałość | str.    58
  2.5. Cele stowarzyszenia – cel niezarobkowy | str.    59
  3. Stowarzyszenia a inne podmioty | str.    65
  3.1. Fundacje | str.    66
  3.2. Organizacje społeczne – organizacje pozarządowe | str.    67
  3.3. Organizacje pożytku publicznego | str.    70
  3.4. Partie polityczne | str.    70
  3.5. Samorządy zawodowe | str.    71
  3.6. Związki zawodowe | str.    71
  4. Zasady działania stowarzyszeń | str.    72
  4.1. Zasada praworządności | str.    72
  4.2. Zasada równości stowarzyszeń | str.    72
  4.3. Demokracja wewnętrzna | str.    72
  4.4. Równość członków stowarzyszenia | str.    73
  5. Rodzaje stowarzyszeń | str.    74
  
  Rozdział IV
  Wolność i prawo zrzeszania się | str.    79
  1. Uwagi ogólne | str.    79
  2. Wolność zrzeszania się w ujęciu Konstytucji | str.    81
  3. Prawo zrzeszania się w ujęciu prawa międzynarodowego | str.    91
  3.1. Uwagi ogólne | str.    91
  3.2. Deklaracja Powszechna Praw Człowieka | str.    91
  3.3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych | str.    92
  3.4. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str.    96
  3.4.1. Artykuł 11 EKPC w orzecznictwie sądów polskich | str.    106
  3.4.2. Sprawy przeciwko Polsce przed Trybunałem | str.    107
  3.5. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych | str.    110
  3.6. Konwencja o Prawach Dziecka | str.    113
  3.7. Europejska Karta Samorządu Lokalnego | str.    113
  4. Prawo zrzeszania się w ujęciu prawa Unii Europejskiej | str.    114
  5. Prawo zrzeszania się w ujęciu Prawa o stowarzyszeniach | str.    117
  6. Pozaprawne ograniczenia zrzeszania się | str.    122
  
  Rozdział V
  Tworzenie stowarzyszeń | str.    125
  1. Prawo tworzenia stowarzyszeń | str.    125
  1.1. Uwagi ogólne | str.    125
  1.2. Zebranie założycielskie | str.    127
  1.3. Uchwalenie statutu | str.    129
  1.4. Wybór komitetu założycielskiego i zarządu | str.    130
  2. Szczególne wymagania warunkujące utworzenie stowarzyszenia | str.    131
  2.1. Aprobata | str.    131
  2.2. Uchwała określonej władzy religijnej o utworzeniu | str.    132
  2.3. Uzgodnienie zakresu działalności | str.    133
  2.4. Zezwolenie | str.    133
  
  Rozdział VI
  Postępowanie rejestrowe i ewidencyjne | str.    135
  1. Pojęcie, funkcje, jawność Rejestru | str.    135
  2. Źródła prawa | str.    137
  3. Organizacja i zakres Rejestru | str.    137
  4. Podmioty postępowania rejestrowego | str.    140
  4.1. Sąd rejestrowy | str.    140
  4.2. Referendarz sądowy | str.    141
  4.3. Wnioskodawcy i uczestnicy | str.    141
  4.4. Prokurator. Rzecznik Praw Obywatelskich | str.    143
  5. Wszczęcie postępowania | str.    144
  5.1. Uwagi ogólne | str.    144
  5.2. Wniosek o wpis | str.    144
  6. Wstępne czynności sądu rejestrowego; badanie formalne wniosku | str.    150
  7. Badanie materialne zgłoszenia | str.    152
  8. Orzeczenia sądu rejestrowego | str.    155
  8.1. Uwagi ogólne | str.    155
  8.2. Podstawa faktyczna postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu | str.    155
  8.3. Treść postanowienia | str.    156
  8.4. Koszty postępowania rejestrowego | str.    156
  8.5. Sprostowanie postanowienia | str.    157
  8.6. Uzasadnianie i doręczanie postanowień | str.    157
  8.7. Prawomocność, skuteczność i wykonalność postanowień | str.    158
  9. Środki odwoławcze w postępowaniu rejestrowym | str.    158
  9.1. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str.    158
  9.2. Apelacja | str.    159
  9.3. Zażalenie | str.    159
  9.4. Skarga kasacyjna | str.    160
  9.5. Wznowienie postępowania | str.    160
  9.6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str.    161
  10. Wpis do rejestru stowarzyszeń | str.    161
  10.1. Uwagi ogólne | str.    161
  10.2. Prostowanie wadliwych wpisów | str.    162
  10.3. Klasyfikacja wpisów do Rejestru | str.    162
  11. Skutki wpisu do Rejestru | str.    163
  11.1. Uwagi ogólne | str.    163
  11.2. Zasada jawności materialnej | str.    164
  11.3. Zasada wpisu | str.    165
  11.4. Zasada zupełności | str.    165
  11.5. Zasada prawdziwości (wiarygodności) | str.    166
  11.6. Zasada jawności formalnej | str.    166
  12. Rejestracja stowarzyszenia – organizacji pożytku publicznego | str.    166
  13. Wpis do ewidencji prowadzonej przez starostów | str.    171
  
  Rozdział VII
  Statut | str.    175
  1. Charakter prawny | str.    175
  1.1. Uwagi ogólne | str.    175
  1.2. Akt normatywny prawa przedmiotowego | str.    177
  1.3. Pozaprawny akt normatywny organizacji społecznej | str.    177
  1.4. Koncepcja cywilistyczna | str.    178
  1.5. Interpretacja postanowień statutu | str.    184
  2. Treść statutu | str.    185
  2.1. Uwagi ogólne | str.    185
  2.2. Nazwa stowarzyszenia | str.    186
  2.3. Teren działania | str.    194
  2.4. Siedziba stowarzyszenia | str.    194
  2.5. Cele i sposoby ich realizacji | str.    195
  2.6. Członkostwo | str.    195
  2.7. Organy (władze) stowarzyszenia | str.    195
  2.8. Środki finansowe, składki członkowskie | str.    196
  2.9. Zmiana statutu | str.    196
  2.10. Rozwiązanie stowarzyszenia | str.    196
  2.11. Terenowe jednostki organizacyjne (oddziały) | str.    196
  2.11.1. Terenowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej | str.    197
  2.11.2. Terenowe jednostki organizacyjne mające osobowość prawną | str.    198
  2.11.3. Sytuacja prawna oddziału po uzyskaniu osobowości prawnej | str.    201
  2.11.4. Utrata osobowości prawnej przez oddział | str.    203
  2.12. Fakultatywne postanowienia statutu | str.    204
  3. Uchwalenie statutu | str.    205
  4. Zmiana statutu | str.    206
  5. Statut a inne akty wewnętrzne stowarzyszenia | str.    214
  
  Rozdział VIII
  Władze stowarzyszenia | str.    217
  1. Rodzaje organów (władz) | str.    217
  2. Walne zebranie członków (zebranie delegatów) | str.    219
  3. Zarząd | str.    222
  4. Organ kontroli wewnętrznej | str.    237
  5. Sąd koleżeński, sąd polubowny | str.    238
  6. Charakter prawny uchwał organów | str.    239
  7. Brak organów. Kuratela | str.    240
  
  Rozdział IX
  Członkostwo | str.    243
  1. Osoby fizyczne | str.    243
  2. Osoby prawne | str.    250
  3. Jednostki organizacyjne określone w art. 331 k.c. | str.    253
  4. Rodzaje członków | str.    254
  5. Charakter prawny stosunku członkostwa | str.    255
  5.1. Uwagi ogólne | str.    255
  5.2. Administracyjnoprawny charakter stosunku wewnątrzorganizacyjnego | str.    255
  5.3. Organizacyjny charakter stosunku wewnątrzorganizacyjnego | str.    255
  5.4. Cywilnoprawny charakter stosunku wewnątrzorganizacyjnego | str.    256
  5.5. Stanowisko orzecznictwa | str.    258
  5.6. Podsumowanie | str.    271
  6. Powstanie stosunku członkostwa | str.    275
  7. Zawieszenie członkostwa | str.    276
  8. Ustanie stosunku członkostwa | str.    276
  8.1. Ustąpienie | str.    276
  8.2. Usunięcie | str.    277
  8.3. Śmierć | str.    277
  8.4. Ubezwłasnowolnienie | str.    278
  8.5. Utrata osobowości prawnej przez członka | str.    278
  8.6. Rozwiązanie stowarzyszenia | str.    278
  8.7. Inne przypadki | str.    278
  9. Prawa i obowiązki członka | str.    279
  9.1. Prawa członka | str.    279
  9.2. Obowiązki członka | str.    280
  10. Ochrona praw członka | str.    282
  11. Stosunki między członkiem a stowarzyszeniem niełączące się z członkostwem | str.    287
  11.1. Uwagi ogólne | str.    287
  11.2. Zatrudnienie członków stowarzyszenia | str.    288
  
  Rozdział X
  Majątek stowarzyszenia | str.    289
  1. Pojęcie majątku | str.    289
  2. Źródła powstania majątku | str.    289
  2.1. Składki członkowskie | str.    290
  2.2. Praca społeczna członków | str.    290
  2.3. Darowizny, spadki, zapisy | str.    290
  2.4. Dochody z majątku stowarzyszenia | str.    292
  2.5. Ofiarność publiczna | str.    292
  2.6. Dotacje | str.    292
  2.7. Działalność zarobkowa. Działalność gospodarcza stowarzyszeń | str.    294
  2.8. Inne źródła | str.    299
  
  Rozdział XI
  Nadzór nad stowarzyszeniami | str.    301
  1. Pojęcie. Nadzór a kontrola | str.    301
  2. Organy nadzorujące | str.    301
  3. Sąd | str.    303
  4. Środki nadzoru | str.    304
  4.1. Uwagi ogólne | str.    304
  4.2. Środki stosowane przez organy nadzoru | str.    305
  4.3. Środki stosowane przez sąd | str.    309
  5. Odpowiednie stosowanie przepisów | str.    316
  6. Nadzór nad stowarzyszeniem – organizacją pożytku publicznego | str.    316
  
  Rozdział XII
  Ustanie stowarzyszenia | str.    317
  1. Uwagi ogólne | str.    317
  2. Rozwiązanie stowarzyszenia | str.    317
  3. Likwidacja stowarzyszenia | str.    320
  3.1. Uwagi ogólne | str.    320
  3.2. Likwidator | str.    321
  3.3. Przebieg likwidacji | str.    323
  3.4. Odpowiednie stosowanie przepisów | str.    325
  4. Upadłość stowarzyszenia | str.    325
  5. Przeznaczenie majątku | str.    326
  6. Łączenie się i podział stowarzyszeń | str.    327
  
  Rozdział XIII
  Stowarzyszenie zwykłe | str.    329
  1. Pojęcie stowarzyszenia zwykłego | str.    329
  2. Założyciele i członkowie | str.    332
  3. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego | str.    333
  4. Regulamin działalności | str.    336
  4.1. Uwagi ogólne | str.    336
  4.2. Nazwa | str.    337
  4.3. Cel | str.    338
  4.4. Teren działania | str.    339
  4.5. Środki działania | str.    339
  4.6. Siedziba | str.    339
  4.7. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie | str.    339
  4.8. Zarząd | str.    340
  4.9. Zasady dokonywania zmian regulaminu działalności | str.    342
  4.10. Sposób nabycia i utraty członkostwa | str.    342
  4.11. Sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego | str.    342
  4.12. Fakultatywne postanowienia regulaminu | str.    342
  5. Władze stowarzyszenia zwykłego | str.    343
  6. Członkostwo w stowarzyszeniu zwykłym | str.    343
  7. Nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi | str.    347
  8. Majątek stowarzyszenia – majątek członków | str.    347
  9. Ustanie stowarzyszenia | str.    350
  
  Rozdział XIV
  Sytuacja prawna stowarzyszeń utworzonych na podstawie Prawa o stowarzyszeniach z 1932 r. | str.    351
  1. Sytuacja istniejących stowarzyszeń po wejściu w życie Prawa o stowarzyszeniach | str.    351
  2. Restytucja rozwiązanych stowarzyszeń | str.    351
  3. Sytuacja stowarzyszeń nierozwiązanych i nieprowadzących działalności | str.    356
  
  Część druga
  Fundacje w prawie polskim
  
  Rozdział XV
  Fundacje na ziemiach polskich przed 1984 r. | str.    359
  1. Początki fundacji | str.    359
  2. Ustawodawstwa państw zaborczych | str.    361
  2.1. Zabór austriacki | str.    361
  2.2. Zabór pruski | str.    361
  2.3. Zabór rosyjski | str.    362
  3. Dwudziestolecie międzywojenne | str.    363
  4. Okres drugiej wojny światowej | str.    366
  5. Lata 1945–1984 | str.    368
  
  Rozdział XVI
  Źródła prawa. Zakres ustawy o fundacjach | str.    373
  1. Źródła prawa | str.    373
  2. Zakres przedmiotowy | str.    376
  3. Zakres podmiotowy | str.    376
  
  Rozdział XVII
  Pojęcie fundacji | str.    379
  1. Uwagi ogólne | str.    379
  2. Fundacje a inne jednostki organizacyjne | str.    383
  2.1. Fundusze | str.    383
  2.2. Fundusze składkowe | str.    384
  2.3. Organizacje społeczne – organizacje pozarządowe | str.    384
  2.4. Stowarzyszenia | str.    388
  3. Rodzaje fundacji | str.    388
  
  Rozdział XVIII
  Ustanowienie fundacji | str.    399
  1. Wolność tworzenia fundacji | str.    399
  2. Fundatorzy | str.    401
  2.1. Osoby fizyczne | str.    402
  2.2. Osoby prawne | str.    404
  3. Akt fundacyjny | str.    408
  3.1. Pojęcie. Charakter prawny. Akt fundacyjny a statut | str.    408
  3.2. Sposób dokonania aktu fundacyjnego | str.    411
  3.2.1. Czynność inter vivos | str.    411
  3.2.2. Czynność mortis causa | str.    412
  3.3. Treść | str.    413
  3.3.1. Cel fundacji | str.    414
  3.3.2. Majątek przeznaczony na realizację celu fundacji | str.    423
  
  Rozdział XIX
  Statut | str.    429
  1. Charakter prawny | str.    429
  2. Ustalenie statutu | str.    431
  3. Treść statutu | str.    432
  3.1. Nazwa | str.    433
  3.2. Siedziba | str.    435
  3.3. Majątek | str.    435
  3.4. Cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji | str.    436
  3.5. Organy | str.    436
  3.5.1. Uwagi ogólne | str.    436
  3.5.2. Zarząd | str.    437
  3.5.3. Inne organy | str. 450
  3.6. Prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej | str.    451
  3.7. Dopuszczalność i warunki połączenia fundacji z inną fundacją | str.    455
  4. Zmiana celu fundacji lub statutu | str.    456
  
  Rozdział XX
  Postępowanie rejestrowe | str.    461
  1. Pojęcie, funkcje, jawność Rejestru | str.    461
  2. Źródła prawa | str.    461
  3. Organizacja i zakres Rejestru | str.    462
  4. Podmioty postępowania rejestrowego | str.    463
  4.1. Wnioskodawcy i uczestnicy | str.    463
  5. Wszczęcie postępowania | str.    464
  5.1. Uwagi ogólne | str.    464
  5.2. Wniosek o wpis | str.    464
  6. Wstępne czynności sądu rejestrowego; badanie formalne wniosku | str.    467
  7. Badanie materialne zgłoszenia | str.    467
  8. Orzeczenia sądu rejestrowego | str.    469
  8.1. Podstawa faktyczna postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu | str.    469
  8.2. Postanowienie | str.    469
  8.3. Koszty postępowania rejestrowego | str.    470
  8.4. Obowiązek zawiadomienia organów nadzorujących | str.    470
  9. Środki odwoławcze w postępowaniu rejestrowym | str.    470
  10. Wpis do Rejestru | str.    471
  10.1. Uwagi ogólne | str.    471
  10.2. Prostowanie wadliwych wpisów | str.    471
  10.3. Klasyfikacja wpisów do Rejestru | str.    471
  11. Skutki wpisu do Rejestru | str. ....    471
  12. Rejestracja fundacji – organizacji pożytku publicznego | str. ....    472
  
  Rozdział XXI
  Majątek fundacji | str.    475
  1. Pojęcie majątku | str.    475
  2. Źródła powstania majątku | str.    475
  2.1. Uwagi ogólne | str.    475
  2.2. Nabycie w drodze czynności prawnych | str.    476
  2.3. Dotacje | str.    477
  2.4. Dochody z własnej działalności. Działalność gospodarcza | str.    479
  2.5. Ofiarność publiczna | str.    481
  
  Rozdział XXII
  Nadzór nad fundacjami | str.    483
  1. Uwagi ogólne | str.    483
  2. Organy nadzorujące | str.    483
  2.1. Sąd | str.    485
  2.2. Obowiązki sądu rejestrowego i fundacji | str.    486
  3. Środki nadzoru | str.    488
  4. Ograniczenia nadzoru | str.    491
  5. Nadzór nad fundacją – organizacją pożytku publicznego | str.    492
  
  Rozdział XXIII
  Ustanie fundacji | str.    493
  1. Likwidacja | str.    493
  1.1. Uwagi ogólne | str.    493
  1.2. Przeznaczenie majątku | str.    498
  2. Ustanie na podstawie ustawy | str.    500
  3. Upadłość fundacji | str.    500
  4. Połączenie z inną fundacją | str.    501
  5. Zawieszenie działalności | str.    501
  
  Rozdział XXIV
  Szczególne rodzaje fundacji, przedstawicielstwa fundacji zagranicznych | str.    503
  1. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich | str.    503
  2. Centrum Badania Opinii Społecznej | str.    504
  3. Zakłady Kórnickie | str.    506
  4. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” | str.    507
  5. Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych | str.    510
  
  Bibliografia | str.    515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia