Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

-20%

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.


Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.


W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:


nowe zadania organów zatrudnienia,
powołanie Rady Rynku Pracy,
profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,
nowe podejście do przeciwdziałania bezrobociu grup szczególnego ryzyka na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych do 30. roku życia,
świadczenia aktywizacyjne ukierunkowane na zatrudnienie w pełnym wymiarze bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.
Z uwagi na znaczne wątpliwości interpretacyjne w książce zaprezentowano


bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu


.


Adresaci:
Napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, inspektorów pracy, a także pracodawców oraz pracowników działów kadr. Zainteresuje praktyków prawa, w tym adwokatów i radców prawnych, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.


Liczba stron1124
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-497-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Wprowadzenie | str.    29
  
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) | str.    33
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    35
  Art. 1. [Zadania państwa. Zakres podmiotowy ustawy] | str.    35
  Art. 2. [Słownik pojęć ustawowych] | str.    42
  Art. 2a. [Treść zasady równego traktowania] | str.    101
  Art. 2b. [Postępowanie o naruszenie zasady równego traktowania] | str.    102
  
  Rozdział 2. Polityka rynku pracy | str.    103
  Art. 3. [Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia] | str.    103
  Art. 4. [Zadania ministra właściwego do spraw pracy] | str.    107
  Art. 5. [Koordynator publicznych służb zatrudnienia] | str.    114
  
  Rozdział 3. Instytucje rynku pracy | str.    115
  Art. 6. [Katalog instytucji, definicje] | str.    115
  Art. 7. (uchylony) | str.    136
  
  Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia | str.    137
  Art. 8. [Zadania samorządu województwa] | str.    137
  Art. 8a. [Decyzje wydawane przez marszałka województwa w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego] | str.    156
  Art. 9. [Zadania samorządu powiatu] | str.    165
  Art. 9a. [Powiatowy urząd pracy] | str.    178
  Art. 9b. [Centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne] | str.    181
  Art. 9c. [Projekty pilotażowe] | str.    183
  Art. 9d. [Wykonywanie pracy (ubezpieczenie) za granicą a organ właściwy do wydania decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych] | str.    185
  Art. 10. [Zadania wojewody] | str.    189
  
  Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy | str.    199
  Art. 11. [Nadzór] | str.    199
  Art. 12. [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy] | str.    199
  Art. 13. [Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego] | str.    201
  Art. 14. [Jednostki, organy] | str.    202
  Art. 15. (uchylony) | str.    202
  Art. 16. [Szczegółowe zadania i organizacja] | str.    202
  Art. 17. [Uzupełnianie wykształcenia ogólnego młodzieży] | str.    202
  
  Rozdział 6. Agencje zatrudnienia | str.    207
  Art. 18. [Działalność agencji zatrudnienia] | str.    207
  Art. 18a. [Zakres usług agencji zatrudnienia] | str.    217
  Art. 18b. (uchylony) | str.    218
  Art. 18c. [Wyłączenia obowiązku wpisu do rejestru] | str.    218
  Art. 18d. [Podmiot prowadzący rejestr] | str.    224
  Art. 18e. [Wniosek o wpis do rejestru] | str.    226
  Art. 18f. [Forma elektroniczna wniosku] | str.    228
  Art. 18g. [Dane podlegające wpisowi] | str.    229
  Art. 18h. [Czynności weryfikacyjne] | str.    230
  Art. 18i. [Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu podmiotu do rejestru] | str.    232
  Art. 18j. [Zmiana danych w rejestrze] | str.    233
  Art. 18k. [Opłata za wydanie certyfikatu] | str.    234
  Art. 18l. [Przesłanki odmowy wpisu do rejestru] | str.    235
  Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia z rejestru] | str.    238
  Art. 18n. [Wykreślenie z rejestru. Organ odwoławczy od decyzji dotyczącej wpisu do rejestru] | str.    245
  Art. 18o. [Kontrola w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia] | str.    246
  Art. 18p. [Zbiorcza informacja z województwa o działalności agencji zatrudnienia] | str.    248
  Art. 18r. [Przetwarzanie danych o agencjach] | str.    249
  Art. 19. [Podstawowe warunki prowadzenia agencji zatrudnienia] | str.    249
  Art. 19a. (uchylony) | str.    251
  Art. 19b. [Przetwarzanie danych osobowych przez agencję] | str.    251
  Art. 19c. [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji zatrudnienia] | str.    252
  Art. 19d. [Zakaz pobierania opłat. Obowiązek informowania o opłatach w przypadku kierowania do pracy za granicą] | str.    256
  Art. 19e. [Obowiązek informowania o zmianach danych i w zakresie działalności agencji] | str.    259
  Art. 19f. [Obowiązek informowania o działalności agencji] | str.    260
  Art. 19g. [Obowiązek informowania o numerze w rejestrze i oznaczania ofert pracy tymczasowej] | str.    261
  Art. 19ga. [Obowiązek niezwłocznego zwrotu oryginałów dokumentów] | str.    262
  Art. 19h. [Obowiązek współpracy agencji z organami zatrudnienia] | str.    264
  Art. 19i. [Zawiadomienie składane przez przedsiębiorcę zagranicznego] | str.    266
  Art. 19j. [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] | str.    267
  Art. 19k. [Delegacja ustawowa - wzory formularzy i certyfikatów] | str.    268
  
  Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe | str.    269
  Art. 20. [Powołanie, zadania instytucji szkoleniowej] | str.    269
  
  Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy | str.    279
  Art. 21. [Polityka rynku pracy] | str.    279
  Art. 22. [Rada Rynku Pracy] | str.    280
  Art. 23. [Skład rad rynku pracy] | str.    287
  Art. 24. [Zlecanie wykonywania usług rynku pracy] | str.    295
  Art. 25-32. (uchylone) | str.    301
  
  Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia | str.    303
  Art. 33. [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy] | str.    303
  Art. 34. [Zadania powiatowych urzędów pracy] | str.    344
  Art. 34a. [Indywidualny plan działania dla bezrobotnego] | str.    345
  
  Rozdział 10. Usługi rynku pracy | str.    348
  Art. 35. [Katalog usług rynku pracy] | str.    348
  Art. 36. [Pośrednictwo pracy - pojęcie, podmioty i zasady] | str.    350
  Art. 36a. [Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES - pojęcie i podmioty] | str.    374
  Art. 36b. [Przesłanki udzielenia akredytacji] | str.    381
  Art. 36c. [Przesłanki odmowy udzielenia akredytacji] | str.    386
  Art. 36d. [Umowa akredytacyjna] | str.    386
  Art. 36e. [Przesłanki i tryb pozbawienia akredytacji] | str.    390
  Art. 37. (uchylony) | str.    392
  Art. 38. [Poradnictwo zawodowe] | str.    392
  Art. 39. [Akademickie biuro karier] | str.    403
  Art. 39a. [Uprawnienia osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy] | str.    406
  Art. 39b. [Uprawnienia osoby powyżej 18. roku życia niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy] | str.    406
  Art. 39c. [Uprawnienia przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą] | str.    406
  Art. 40. [Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy] | str.    407
  Art. 41. [Dodatek szkoleniowy. Koszty szkolenia] | str.    427
  Art. 42. [Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia] | str.    433
  Art. 42a. [Finansowanie studiów podyplomowych] | str.    435
  Art. 43. [Finansowanie szkoleń poszukującego pracy] | str.    438
  
  Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy | str.    442
  Art. 44. [Katalog instrumentów rynku pracy] | str.    442
  Art. 45. [Zwroty kosztów przejazdu, zakwaterowania] | str.    446
  Art. 46. [Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Fundusz Pracy] | str.    457
  Art. 47. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne] | str.    490
  Art. 48. [Dodatek aktywizacyjny] | str.    498
  Art. 48a. [Finansowanie kosztów przejazdu na targi pracy i giełdy pracy] | str.    506
  Art. 49. [Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy] | str.    507
  Art. 49a. [Zastosowanie programów specjalnych] | str.    517
  Art. 50. [Propozycja zatrudnienia, innej pracy zarobkowej] | str.    518
  Art. 51. [Prace interwencyjne] | str.    523
  Art. 52. (uchylony) | str.    547
  Art. 53. [Skierowanie do odbycia stażu] | str.    547
  Art. 53a. [Formy przygotowania zawodowego dorosłych] | str.    565
  Art. 53b. [Program przygotowania zawodowego dorosłych] | str.    570
  Art. 53c. [Program praktycznej nauki zawodu dorosłych] | str.    570
  Art. 53d. [Program przyuczenia do pracy dorosłych] | str.    571
  Art. 53e. [Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego] | str.    573
  Art. 53f. [Warunki udzielenia dni wolnych od pracy] | str.    575
  Art. 53g. [Stypendium] | str.    575
  Art. 53h. [Skutki zawinionego przerwania programu przez uczestnika] | str.    576
  Art. 53i. [Refundacja wydatków pracodawcy] | str.    578
  Art. 53j. [Premia pracodawcy ze środków Funduszu Pracy] | str.    579
  Art. 53k. [Refundacja jako pomoc de minimis] | str.    581
  Art. 53l. [Finansowanie kosztów przygotowania zawodowego] | str.    581
  Art. 53m. [Szczegółowe przepisy] | str.    582
  Art. 54. [Opłacane świadczenia] | str.    583
  Art. 55. [Stypendium dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych z tytułu podjęcia dalszej nauki] | str.    583
  Art. 56. [Prace interwencyjne] | str.    587
  Art. 57. [Roboty publiczne] | str.    590
  Art. 58. [Świadczenia przedemerytalne] | str.    598
  Art. 59. [Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia] | str.    598
  Art. 59a. [Prace interwencyjne] | str.    601
  Art. 59b. [Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy] | str.    601
  Art. 59c. [Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jako pomoc de minimis] | str.    603
  Art. 60. [Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych] | str.    603
  Art. 60a. [Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy] | str.    604
  Art. 60b. [Świadczenie aktywizacyjne] | str.    613
  Art. 60c. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu] | str.    619
  Art. 60d. [Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia] | str.    623
  Art. 61. [Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem] | str.    628
  Art. 61a. [Skierowanie do odbywania stażu] | str.    637
  Art. 61b. [Umowa na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku] | str.    638
  
  Rozdział 11a. (uchylony) | str.    643
  
  Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej | str.    646
  Art. 61e. [Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania] | str.    646
  Art. 61f. [Stosowanie ograniczeń dotyczący pomocy de minimis] | str.    647
  Art. 61g. [Kategorie pośredników finansowych, ich zadania] | str.    647
  Art. 61h. [Warunki udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz zasady ich spłaty] | str.    647
  Art. 61i. [Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej] | str.    648
  Art. 61j. [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla osób, które otrzymały pożyczkę na prowadzenie działalności gospodarczej] | str.    648
  Art. 61k. [Warunki udzielania pożyczek dla podmiotów tworzących stanowisko pracy]    649
  Art. 61l. [Warunki udzielenia pożyczek dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą] | str.    649
  Art. 61m. [Zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek] | str.    650
  Art. 61n. [Podstawy do rozliczenia pożyczek] | str.    650
  Art. 61o. [Obowiązek zwrotu niespłaconej pożyczki] | str.    650
  Art. 61p. [Jednorazowe umorzenie należności z tytułu udzielonej pożyczki] | str.    651
  Art. 61q. [Całościowe bądź częściowe umorzenie niespłaconej należności z tytułu pożyczki] | str.    652
  Art. 61r. [Kwalifikacja prawna umorzenia należności] | str.    652
  Art. 61s. [Obowiązki pośredników finansowych oraz innych instytucji w zakresie usług doradczo-szkoleniowych; finansowanie usług] | str.    652
  Art. 61t. [Główne zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] | str.    653
  Art. 61u. [Szczegółowe zadania Banku Gospodarstwa Krajowego] | str.    653
  Art. 61v. [Zadania pośredników finansowych] | str.    654
  Art. 61w. [Zadania starostów] | str.    655
  Art. 61x. [Obowiązki pożyczkobiorcy, zatrudniającego skierowanego bezrobotnego] | str.    655
  
  Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy | str.    682
  Art. 62. [Zakres świadczeń. Warunki przyznania] | str.    682
  
  Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja | str.    691
  Art. 62a. [Inicjowanie, realizacja i uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja] | str.    691
  Art. 62b. [Czas trwania i zakończenie Programu Aktywizacja i Integracja] | str.    693
  Art. 62c. [Finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja] | str.    694
  
  Rozdział 13. (uchylony) | str.    704
  Art. 63-66. (uchylone) | str.    704
  
  Rozdział 13a. Programy specjalne | str.    705
  Art. 66a-66b. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów specjalnych] | str.    705
  Art. 66a1. [Program specjalny, pomoc de minimis] | str.    706
  Art. 66b. [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych] | str.    707
  
  Rozdział 13b. Programy regionalne | str.    718
  Art. 66c. [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów regionalnych] | str.    718
  
  Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych | str.    726
  Art. 66d. [Zlecanie działań aktywizacyjnych] | str.    726
  Art. 66e. [Wybór powiatów do zlecania działań aktywizacyjnych] | str.    727
  Art. 66f. [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych] | str.    727
  Art. 66g. [Rekrutacja oraz kierowanie osób bezrobotnych] | str.    729
  Art. 66h. [Obowiązki realizatora działań aktywizacyjnych] | str.    729
  Art. 66i. [Wynagrodzenie realizatora działań aktywizacyjnych] | str.    731
  Art. 66j. [Zwrot środków] | str.    732
  
  Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia | str.    746
  Art. 66k. [Bon szkoleniowy] | str.    748
  Art. 66l. [Bon stażowy] | str.    754
  Art. 66m. [Bon zatrudnieniowy] | str.    760
  Art. 66n. [Bon na zasiedlenie] | str.    768
  
  Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich | str.    776
  Art. 67. (uchylony) | str.    776
  Art. 68-69. (uchylone) | str.    778
  Art. 69a. [Przeznaczenie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego] | str.    778
  Art. 69b. [Finansowanie kosztów kształcenia] | str.    782
  Art. 70. [Pomoc dla zwalnianych grupowo pracowników] | str.    787
  
  Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych | str.    796
  Art. 71. [Warunki nabycia prawa do zasiłku] | str.    797
  Art. 72. [Wysokość zasiłku] | str.    823
  Art. 73. [Okres pobierania zasiłku] | str.    830
  Art. 73a. [Wykonywanie prac społecznie użytecznych] | str.    836
  Art. 74. [Obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu] | str.    838
  Art. 75. [Wyłączenie prawa do zasiłku] | str.    839
  Art. 76. [Nienależne świadczenie pieniężne. Roszczenia] | str.    852
  Art. 77. [Dziedziczenie świadczeń] | str.    864
  Art. 77a. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia] | str.    865
  Art. 78. [Zaliczenie świadczeń na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia] | str.    865
  Art. 79. [Okres pobierania zasiłku a okres pracy] | str.    868
  Art. 80. [Udokumentowana niezdolność do pracy] | str.    871
  Art. 81. [Zaokrąglanie kwot zasiłków] | str.    873
  Art. 81a. [Wygaśnięcie decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia] | str.    873
  Art. 82. [Przeciętna stopa bezrobocia] | str.    874
  Art. 83. [Szczegółowy tryb przyznawania świadczeń] | str.    874
  
  Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej | str.    876
  Art. 84. [Praca za granicą] | str.    876
  Art. 85. [Kierowanie do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy] | str.    877
  Art. 86. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich] | str.    880
  Art. 87. [Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca] | str.    880
  Art. 88. [Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Warunki] | str.    908
  Art. 88a. [Strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia lub o przedłużenie zezwolenia na pracę] | str.    911
  Art. 88b. [Warunki wydania zezwolenia na pracę] | str.    915
  Art. 88c. [Szczegółowe warunki wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca przez wojewodę] | str.    916
  Art. 88d. [Uzyskanie zgody właściwego organu] | str.    927
  Art. 88e. [Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę] | str.    927
  Art. 88f. [Elementy zezwolenia na pracę] | str.    928
  Art. 88g. [Przesłanki wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy; przedłużenie zezwolenia na pracę a legalność pobytu] | str.    931
  Art. 88h. [Obowiązki pracodawcy cudzoziemca] | str.    933
  Art. 88i. [Obowiązki informacyjne podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy] | str.    936
  Art. 88j. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] | str.    938
  Art. 88k. [Przesłanki uchylenia wydanego zezwolenia] | str.    940
  Art. 88l. [Skutki uchylenia wydanego zezwolenia] | str.    941
  Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia na pracę] | str.    941
  Art. 89. [Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej NRD i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej] | str.    942
  Art. 90. [Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze] | str.    943
  Art. 90a. [Wydanie zezwolenia na pracę - jednorazowa opłata] | str.    947
  
  Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia | str.    949
  Art. 91. [Pracownicy publicznych służb zatrudnienia] | str.    949
  Art. 92. (uchylony) | str.    966
  Art. 93. (uchylony) | str.    969
  Art. 94. (uchylony) | str.    970
  Art. 95. (uchylony) | str.    972
  Art. 96. (uchylony) | str.    973
  Art. 97. (uchylony) | str.    976
  Art. 98. (uchylony) | str.    978
  Art. 99. (uchylony) | str.    980
  Art. 99a. (uchylony) | str.    982
  Art. 99b. [Obowiązki doskonalenia kwalifikacji zawodowych] | str.    984
  Art. 99c. [Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia] | str.    984
  Art. 100. [Dodatek do wynagrodzenia] | str.    984
  Art. 101. (uchylony) | str.    988
  Art. 102. (uchylony) | str.    988
  Art. 102a. (uchylony) | str.    988
  
  Rozdział 18. Fundusz Pracy | str.    990
  Art. 103. [Charakter funduszu. Dysponent] | str.    990
  Art. 104. [Składki na Fundusz Pracy] | str.    990
  Art. 104a. [Ograniczenie oraz wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str.    993
  Art. 104b. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str.    993
  Art. 104c. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy] | str.    993
  Art. 105. [Podmioty wyłączone od opłacania składek na Fundusz Pracy] | str.    994
  Art. 106. [Przychody Funduszu Pracy] | str.    994
  Art. 106a. [Finansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES] | str.    995
  Art. 106b. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] | str.    996
  Art. 106c. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy] | str.    997
  Art. 107. [Pobór składek, terminy, odsetki] | str.    997
  Art. 108. [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy] | str.    998
  Art. 109. [Zasady rozdziału funduszy, limity] | str.    1007
  Art. 109a. [Koszty szkoleń] | str.    1016
  Art. 109b. [Przekazanie środków na finansowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych] | str.    1017
  Art. 109c. [Przekazanie środków dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników] | str.    1017
  Art. 109d. [Środki Funduszu Pracy na pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych] | str.    1018
  Art. 109e. [Środki przekazywane na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego] | str.    1018
  Art. 109f. [Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy] | str.    1019
  Art. 109g. [Dodatkowe środki przekazywane na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego] | str.    1020
  Art. 110. [Stosowanie przepisów o finansach publicznych] | str.    1020
  
  Rozdział 19. Nadzór i kontrola | str.    1049
  Art. 111. [Zakres nadzoru sprawowanego przez wojewodę] | str.    1049
  Art. 112. [Zespół inspektorów] | str.    1051
  Art. 113. [Pouczenia, uwagi i wnioski] | str.    1052
  Art. 114. [Wyznaczenie wykonawcy zastępczego] | str.    1054
  Art. 114a. [Informacja o realizacji nadzoru] | str.    1055
  Art. 115. [Przepisy karne. Kary] | str.    1056
  Art. 116-118. (uchylone) | str.    1057
  Art. 118a. [Kontrola przeprowadzana przez Dysponenta Funduszu Pracy] | str.    1067
  Art. 118b. [Operacyjny audyt zewnętrzny] | str.    1068
  
  Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy | str.    1070
  Art. 119. [Zaniechanie obowiązku powiadomienia] | str.    1070
  Art. 120. [Cudzoziemiec - brak zezwolenia] | str.    1075
  Art. 120a. [Wyłączenie kary w przypadku nielegalnej pracy cudzoziemca] | str.    1078
  Art. 121. [Agencja zatrudnienia - naruszenie obowiązków] | str.    1079
  Art. 121a. [Pobieranie dodatkowej opłaty, odpowiedzialność] | str.    1081
  Art. 121b. [Niezawarcie umowy, odpowiedzialność] | str.    1081
  Art. 121c. [Nieprzedstawienie pisemnej informacji lub przedstawienie informacji niezgodnej ze stanem faktycznym] | str.    1082
  Art. 122. [Składki na Fundusz Pracy - naruszenie obowiązków] | str.    1083
  Art. 123. [Dyskryminacja przy zatrudnieniu] | str.    1083
  Art. 124. (uchylony) | str.    1084
  Art. 125. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str.    1084
  
  Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących    1085
  Art. 126-138. (pominięte) | str.    1085
  
  Rozdział 22. Przepisy przejściowe | str.    1086
  Art. 139. [Zasady przejściowe] | str.    1086
  Art. 140. [Roboty publiczne] | str.    1087
  Art. 141. [Zasiłki przedemerytalne, pogrzebowe] | str.    1087
  Art. 142. [Organy i osoby zatrudnione] | str.    1088
  Art. 143. [Instytucje szkoleniowe] | str.    1089
  Art. 144. [Ułatwienie zatrudniania absolwentom] | str.    1089
  Art. 145. [Odesłanie w przepisach prawa] | str.    1089
  Art. 146. [Właściwość przepisów do wszczętych spraw] | str.    1089
  Art. 147. [Zawód: pracownik socjalny] | str.    1089
  Art. 148. [Fundusz Pracy] | str.    1090
  Art. 149. [Przepisy wykonawcze] | str.    1090
  Art. 150. [Wydatki w 2004 r.] | str.    1090
  Art. 150a. [Prawo do zasiłku przedemerytalnego] | str.    1090
  Art. 150b. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] | str.    1092
  Art. 150c. [Świadczenia przedemerytalne a odsetki ustawowe] | str.    1092
  Art. 150d. [Prawo do świadczeń przedemerytalnych] | str.    1092
  Art. 150e. [Okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych] | str.    1094
  Art. 150f. [Umowa o refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych] | str.    1094
  Art. 150g. [Finansowanie umów o refundację] | str.    1095
  
  Rozdział 23. Przepisy końcowe | str.    1099
  Art. 151. [Utrata mocy ustaw] | str.    1099
  Art. 152. [Wejście w życie ustawy] | str.    1099
  
  Bibliografia | str.    1101
  
  Skorowidz | str.    1113
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia