Hipoteka umowna na wierzytelności hipotecznej - subintabulat umowny

-12%

Hipoteka umowna na wierzytelności hipotecznej - subintabulat umowny

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

96,80  110,00

Format: pdf

96,80110,00

cena zawiera podatek VAT

W książce kompleksowo omówiono instytucję hipoteki na wierzytelności hipotecznej, zwanej również subintabulatem (art. 108(1) – 108(5) ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Praktyczne znaczenie subintabulatu wyraża się w tym, że umożliwia on podmiotowi niedysponującemu prawem własności nieruchomości, lecz dysponującemu wierzytelnością hipoteczną, zaoferowanie kontrahentowi pewnego i wartościowego zabezpieczenia, które uprawnia zabezpieczonego w ten sposób wierzyciela do skierowania egzekucji bezpośrednio do nieruchomości.


Poruszono tutaj takie kwestie jak:


sposób ustanowienia hipoteki na wierzytelności hipotecznej oraz jej treść;
zagadnienie wpisu tego prawa do księgi wieczystej;
dochodzenie wierzytelności zabezpieczonej subintabulatem na drodze sądowej;
skutki prawne, zalety oraz ryzyka wynikające z zastosowania tego zabezpieczenia.


Prezentowana publikacja ma na celu całościowe ujęcie problematyki subintabulatu powstającego w drodze umowy i obejmuje zbiór praktycznych informacji poświęconych temu instrumentowi zabezpieczenia wierzytelności. Opracowanie ilustruje, w jaki sposób cywilnoprawna konstrukcja hipoteki na wierzytelności hipotecznej sprawia, że podmiot niedysponujący prawem własności nieruchomości może ustanowić zabezpieczenie, które pozwalać będzie wierzycielowi skierować egzekucję do nieruchomości, a w rezultacie wzmocni pozycję wierzyciela w stopniu zbliżonym do hipoteki na nieruchomości.


Adresaci:
Książka będzie cenną lekturą dla adwokatów, radców prawnych i sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych oraz egzekucyjnych, gdyż podejmuje takie problemy jak możliwość łącznego pozwania wielu osób zobowiązanych wobec subintabulanta z tytułu hipoteki na wierzytelności hipotecznej czy zasady spłaty wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką. Publikacja zainteresuje również notariuszy i zatrudnionych w wydziałach ksiąg wieczystych referendarzy sądowych uczestniczących w procesie ustanawiania hipoteki na wierzytelności hipotecznej.


Rok wydania2020
Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-179-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Słowo wstępne | str.    17
  
  Wprowadzenie | str.    19
  § 1. Znaczenie terminu „subintabulat” | str.    19
  § 2. Funkcje subintabulatu | str.    21
  § 3. Przyczyny braku zainteresowania subintabulatem | str.    23
  § 4. Zakres pracy | str.    24
  I. Poruszane zagadnienia | str.    24
  II. Cel pracy | str.    25
  III. Wykorzystywane metody | str.    25
  IV. Uwagi prawnoporównawcze | str.    27
  
  Rozdział I
  Technika redakcyjna regulacji subintabulatu | str.    31
  § 1. Uwagi ogólne o przepisach odsyłających w kontekście regulacji subintabulatu | str.    31
  § 2. Granice zakresu odesłania przepisów odsyłających | str.    35
  § 3. Granice zakresów odesłania i odniesienia art. 1085 u.k.w.h. | str.    36
  
  Rozdział II
  Ustanowienie subintabulatu | str.    41
  § 1. Uwagi ogólne | str.    41
  I. Przedmiot i struktura rozważań | str.    41
  II. Pojęcie czynności prawnej | str.    42
  1. Wprowadzenie | str.    42
  2. Oświadczenie woli a skutki czynności prawnej | str.    43
  3. Dodatkowe elementy czynności prawnej | str.    44
  § 2. Charakterystyka umowy ustanawiającej subintabulat | str.    44
  I. Ustanowienie subintabulatu jako czynność prawna rozporządzająca | str.    44
  1. Skutek rozporządzający czynności prawnych | str.    44
  A. Pojęcie rozporządzenia prawem | str.    44
  B. Obciążenie prawa podmiotowego | str.    45
  2. Skutek rozporządzający umowy o ustanowienie subintabulatu | str.    50
  II. Ustanowienie subintabulatu jako czynność prawna przysparzająca | str.    51
  1. Pojęcie przysporzenia oraz czynności prawnej przysparzającej | str.    51
  2. Umowa o ustanowienie subintabulatu jako czynność prawn przysparzająca | str.    53
  III. Umowa o ustanowienie subintabulatu jako czynność kauzalna | str.    54
  1. Czynności prawne kauzalne i abstrakcyjne w polskim piśmiennictwie prawniczym | str.    54
  2. Pojęcie kauzy | str.    55
  3. Katalog kauz | str.    56
  4. Problem obowiązywania zasady kauzalności czynności przysparzających | str.    57
  5. Kauzalność umowy ustanawiającej subintabulat | str.    59
  A. Ogólne uwagi o czynnościach kreujących ograniczone prawa rzeczowe | str.    59
  B. Krytyka stanowiska doktryny w przedmiocie kauzalności umów ustanawiających ograniczone prawa rzeczowe | str.    60
  C. Kauzalność ustanowienia hipoteki | str.    61
  6. Wnioski | str.    63
  IV. Ustanowienie subintabulatu a podział czynności prawnych na odpłatne i nieodpłatne | str.    65
  1. Stanowisko dominujące | str.    65
  2. Odpłatność czynności prawnej w kontekście rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str.    66
  3. Odpłatność ustanowienia hipoteki | str.    67
  4. Wnioski | str.    70
  V. Umowa ustanawiająca subintabulat jako czynność konsensualna | str.    70
  
  Rozdział III
  Treść umowy ustanawiającej subintabulat | str.    72
  § 1. Uwagi ogólne o treści czynności prawnej | str.    72
  § 2. Treść umowy ustanawiającej hipotekę | str.    75
  I. Minimalny zakres treści | str.    75
  II. Charakterystyka poszczególnych elementów minimalnej treści umowy ustanawiającej hipotekę | str.    79
  1. Oznaczenie stron | str.    79
  2. Oświadczenie o obciążeniu prawa | str.    79
  3. Oznaczenie sumy hipoteki | str.    80
  4. Oznaczenie zabezpieczonych wierzytelności | str.    82
  A. Uwagi ogólne | str.    82
  B. Wierzytelności pieniężne | str.    83
  C. Dopuszczalność zabezpieczenia hipoteką wierzytelności przyszłych | str.    84
  D. Przedmiot obciążenia subintabulatem i jego oznaczenie w umowie ustanawiającej | str.    94
  III. Elementy treści umowy ustanawiającej subintabulat | str.    105
  1. Essentialia negotii umowy ustanawiającej subintabulat | str.    105
  2. Naturalia negotii umowy ustanawiającej subintabulat | str.    106
  3. Accidentalia negotii umowy ustanawiającej subintabulat | str.    106
  A. Warunek i termin | str.    106
  B. Powstanie subintabulatu na podstawie umowy obejmującej zastrzeżenie warunku zawieszającego lub terminu początkowego | str.    107
  C. Uzależnienie zmiany sumy subintabulatu od warunku lub terminu | str.    107
  
  Rozdział IV
  Forma i zawarcie umowy ustanawiającej subintabulat | str.    110
  § 1. Forma umowy ustanawiającej subintabulat w obrocie powszechnym | str.    110
  § 2. Forma umowy ustanawiającej subintabulat w obrocie bankowym | str.    115
  § 3. Strony umowy | str.    119
  I. Wprowadzenie | str.    119
  II. Ustanowienie subintabulatu na wierzytelności hipotecznej należącej do wspólników spółki cywilnej | str.    120
  III. Ustanowienie subintabulatu na wierzytelności hipotecznej należącej do majątku wspólnego małżonków | str.    121
  IV. Ustanowienie subintabulatu przez nieuprawnionego | str.    122
  § 4. Rola wpisu do księgi wieczystej | str.    125
  I. Konstytutywny charakter wpisu | str.    125
  1. Uwagi ogólne | str.    125
  2. Wpis do księgi wieczystej jako element czynności prawnej? | str.    126
  II. Charakter prawny wpisu do księgi wieczystej | str.    129
  1. Wpis do księgi wieczystej jako czynność konwencjonalna | str.    129
  2. Charakterystyka wpisu hipoteki jako orzeczenia | str.    130
  3. Treść wpisu hipoteki | str.    131
  A. Treść wpisu hipoteki w ogólności | str.    131
  B. Treść wpisu subintabulatu | str.    133
  4. Wadliwość wpisu hipoteki | str.    134
  5. Wpis hipoteki a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | str.    137
  6. Wpis hipoteki a domniemanie związane z wpisem | str.    139
  A. Uwagi ogólne | str.    139
  B. Domniemanie związane z wpisem a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | str.    140
  C. Możliwość obalenia domniemania związanego z wpisem do księgi wieczystej | str.    142
  III. Wnioski | str.    146
  § 5. Problem zawiadomienia dłużników | str.    147
  I. Wprowadzenie | str.    147
  II. Brak zawiadomienia o ustanowieniu subintabulatu a sytuacja prawna dłużnika wierzytelności obciążonej i właściciela nieruchomości | str.    148
  III. Propozycja rozwiązania prawnoprocesowego | str.    149
  § 6. Kompetencja do ustanowienia subintabulatu a kompetencja do ustanowienia zastawu na wierzytelności hipotecznej | str.    150
  I. Subintabulat a zastaw rejestrowy na wierzytelności hipotecznej | str.    150
  II. Subintabulat a zastaw zwykły na wierzytelności hipotecznej | str.    153
  
  Rozdział V
  Treść sytuacji prawnej subintabulanta | str.    157
  § 1. Treść hipoteki w ogólności | str.    157
  § 2. Struktury podmiotowe powstające w wyniku ustanowienia subintabulatu | str.    167
  § 3. Specyficzne elementy sytuacji prawnej subintabulanta | str.    169
  I. Wprowadzenie | str.    169
  II. Podstawowe skutki ustanowienia subintabulatu | str.    170
  III. Dodatkowe skutki ustanowienia subintabulatu | str.    170
  1. Uwagi ogólne | str.    170
  2. Sytuacja subintabulanta względem pierwotnego dłużnika osobistego | str.    171
  A. Subintabulat a umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej | str.    171
  B. Roszczenie subintabulanta względem pierwotnego dłużnika osobistego | str.    173
  3. Subintabulant jako wierzyciel pierwotnego dłużnika osobistego | str.    174
  A. Wprowadzenie | str.    174
  B. Problem skargi pauliańskiej | str.    175
  C. Wymagalność roszczenia subintabulanta | str.    178
  D. Pozostałe zagadnienia wiążące się z zakwalifikowaniem subintabulanta jako wierzyciela pierwotnego dłużnika osobistego | str.    181
  4. Sytuacja subintabulanta względem właściciela nieruchomości | str.    182
  5. Moc wiążąca regulacji wyznaczających dodatkowe skutki ustanowienia subintabulatu | str.    183
  6. Problem zastosowania do subintabulatu art. 335 k.c. | str.    184
  7. Problem zastosowania do subintabulatu art. 313 k.c. | str.    186
  8. Problem zastosowania do subintabulatu art. 319 k.c. | str.    187
  9. Ochrona subintabulatu | str.    191
  A. Ochrona subintabulatu w ramach czynności zachowawczych (art. 330 k.c.) | str.    191
  B. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony subintabulatu | str.    192
  C. Czynności zachowawcze zmierzające do przerwania biegu przedawnienia roszczenia obciążonego | str.    194
  § 4. Wygaśnięcie subintabulatu | str.    195
  § 5. Kwalifikacja subintabulatu w ramach podziału na zabezpieczenia osobiste i rzeczowe | str.    196
  § 6. Wnioski | str.    197
  
  Rozdział VI
  Sytuacje prawne podmiotów zobowiązanych wobec subintabulanta | str.    199
  § 1. Pierwotny dłużnik osobisty | str.    199
  I. Uwagi wprowadzające | str.    199
  1. Pierwotny dłużnik osobisty a ustanowienie subintabulatu | str.    199
  2. Regulacje wyznaczające sytuację prawną pierwotnego dłużnika osobistego | str.    199
  II. Spłata roszczenia obciążonego subintabulatem | str.    201
  1. Zawartość normatywna art. 1081 ust. 2 zdanie pierwsze u.k.w.h. | str.    201
  A. Umiejscowienie przyczyn wygaśnięcia zobowiązania w strukturze norm prawnych | str.    201
  B. Krąg podmiotów upoważnionych do spłaty wierzytelności obciążonej do rąk subintabulanta | str.    202
  C. Artykuł 1081 ust. 2 zdanie pierwsze u.k.w.h. a kompetencja wierzyciela hipotecznego do odbioru świadczenia | str.    203
  D. Artukuł 1081 ust. 2 zdanie pierwsze u.k.w.h. a obowiązek świadczenia | str.    205
  2. Zakres przedmiotowy kompetencji do spłaty wierzytelności obciążonej subintabulantowi | str.    205
  A. Spłata do wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej | str.    205
  B. Spłata po ustanowieniu subintabulatu | str.    206
  III. Złożenie świadczenia do depozytu sądowego | str.    209
  1. Zawartość normatywna art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. – wprowadzenie | str.    209
  2. Skutki złożenia świadczenia do depozytu sądowego | str.    211
  3. Okoliczności, w jakich aktualizuje się kompetencja wynikająca z art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. | str.    212
  A. Kompetencja do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego a wymagalność roszczeń | str.    212
  B. Tytuł wykonawczy upoważniający do spłaty wierzytelności do rąk subintabulanta | str.    213
  C. Zakres podmiotowy kompetencji wynikającej z art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. | str.    215
  D. Zawartość normatywna art. 1081 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. – wnioski | str.    217
  IV. Ochrona pierwotnego dłużnika osobistego w ramach rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str.    218
  V. Zarzuty przysługujące pierwotnemu dłużnikowi osobistemu | str.    220
  1. Uwagi ogólne | str.    220
  2. Problematyka zarzutów w ramach rozważań o umowie na rzecz osoby trzeciej i subintabulacie – porównanie | str.    221
  A. Uwagi ogólne | str.    221
  B. Zarzuty wynikające ze zmiany treści stosunku pokrycia | str.    222
  C. Zarzuty wynikające z pozorności umów kreujących stosunek pokrycia | str.    222
  D. Zarzut przedawnienia | str.    224
  E. Problem potrącenia | str.    230
  F. Zarzuty wynikające ze stosunku waluty | str.    236
  VI. Wnioski | str.    236
  § 2. Właściciel nieruchomości | str.    237
  I. Zasadnicze elementy sytuacji prawnej właściciela nieruchomości | str.    237
  1. Właściciel nieruchomości jako podmiot zobowiązany wobec subintabulanta | str.    237
  2. Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania właściciela nieruchomości wobec subintabulanta – wygaśnięcie hipoteki na | str.    238
  3. Zakres długu i odpowiedzialności wobec subintabulanta | str.    239
  II. Zarzuty służące właścicielowi nieruchomości | str.    241
  1. Zarzut przedawnienia | str.    241
  A. Przedawnienie roszczenia głównego | str.    241
  B. Przedawnienie roszczeń ubocznych | str.    241
  2. Zarzuty związane z ograniczeniami odpowiedzialności wynikającymi z prawa spadkowego | str.    244
  A. Zakres podmiotowy regulacji zawartej w art. 74 u.k.w.h. | str.    244
  B. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z prawa spadkowego | str.    245
  C. Zakres przedmiotowy regulacji zawartej w art. 74 u.k.w.h. | str.    246
  D. Wnioski | str.    247
  3. Inne zarzuty | str.    248
  A. Zarzuty właściciela nieruchomości w świetle regulacji art. 73 u.k.w.h. | str.    248
  B. Katalog zarzutów dłużnika osobistego przysługujących również dłużnikowi rzeczowemu | str.    248
  C. Dopuszczalność przedstawienia do potrącenia przez dłużnika rzeczowego roszczenia przysługującego dłużnikowi osobistemu | str.    250
  D. Katalog zarzutów przysługujących z mocy art. 73 w zw. z art. 65 ust. 4 u.k.w.h. właścicielowi nieruchomości wobec subintabulanta | str.    254
  E. Wypowiedzenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką względem właściciela nieruchomości (art. 78 u.k.w.h.) | str.    257
  III. Problematyka skargi pauliańskiej w relacji subintabulant – właściciel nieruchomości | str.    260
  1. Uwagi ogólne | str.    260
  2. Problem pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika rzeczowego | str.    261
  A. Specyficzny charakter zobowiązania dłużnika rzeczowego wobec wierzyciela hipotecznego | str.    261
  B. Podsumowanie | str.    264
  IV. Wnioski | str.    264
  § 3. Wierzyciel hipoteczny | str.    265
  I. Wprowadzenie | str.    265
  II. Czynności wierzyciela hipotecznego mogące pogorszyć sytuację subintabulanta | str.    265
  1. Stanowisko doktryny | str.    265
  2. Zagadnienia szczegółowe | str.    269
  A. Problem konfuzji (konsolidacji) | str.    269
  B. Brak kompetencji wierzyciela hipotecznego do odbioru świadczenia | str.    269
  C. Czynności wierzyciela hipotecznego niewymagające zgody subintabulanta | str.    270
  § 4. Dłużnik osobisty | str.    270
  
  Rozdział VII
  Stosunek wewnętrzny pomiędzy zobowiązanymi wobec subintabulanta | str.    272
  § 1. Uwagi ogólne | str.    272
  § 2. Prawna kwalifikacja przypadku wielości dłużników zobowiązanych wobec subintabulanta | str.    273
  I. Ogólna charakterystyka zobowiązań in solidum | str.    273
  II. Ustanowienie subintabulatu jako źródło zobowiązania in solidum? | str.    275
  III. Analogia z przepisów o solidarności biernej | str.    276
  1. Artykuł 373 k.c. | str.    276
  2. Artykuł 372 k.c. | str.    278
  3. Artykuł 371 k.c. | str.    278
  § 3. Współuczestnictwo procesowe pomiędzy zobowiązanymi wobec subintabulanta | str.    279
  I. Wprowadzenie | str.    279
  II. Kwalifikacja współuczestnictwa procesowego podmiotów zobowiązanych wobec subintabulanta | str.    279
  1. Współuczestnictwo materialne | str.    279
  2. Współuczestnictwo zwykłe (niejednolite) | str.    280
  3. Współuczestnictwo dowolne | str.    280
  § 4. Roszczenia zwrotne pomiędzy zobowiązanymi wobec subintabulanta | str.    281
  I. Wprowadzenie | str.    281
  II. Zasady subrogacji w przypadku spłaty wierzytelności zabezpieczonej subintabulatem | str.    281
  
  Rozdział VIII
  Praktyczne zastosowania subintabulatu | str.    284
  § 1. Wprowadzenie | str.    284
  § 2. Subintabulat a przelew wierzytelności hipotecznej na zabezpieczenie | str.    285
  § 3. Subintabulat jako zabezpieczenie roszczeń podwykonawcy robót budowlanych | str.    287
  § 4. Subintabulat jako zabezpieczenie roszczeń uczestników konsorcjum kredytowego w stosunku do banku – organizatora | str.    288
  § 5. Prawo właściwe dla subintabulatu | str.    291
  
  Podsumowanie | str.    294
  
  Bibliografia | str.    305
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia