Prawo karne materialne. Część ogólna

-12%

Prawo karne materialne. Część ogólna

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,92  59,00

Format: pdf

51,9259,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik prezentuje pełny wykład części ogólnej kodeksu karnego z uwzględnieniem dużej liczby praktycznych przykładów dla lepszego zrozumienia omawianych treści.


Najnowsze wydanie uwzględnia m.in. ostatnie zmiany do k.k. wynikające z ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Przedstawiono ponadto szeroki wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych (zarówno dawniejszego, jak i najbardziej aktualnego), stosownie do obecnych trendów orzeczniczych i wątpliwości podnoszonych w doktrynie. W niektórych przypadkach rozszerzono argumentację przemawiającą za poszczególnym podglądami.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, pracowników specjalizujących się w prawie karnym, a także praktyków – głównie aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich.


Rok wydania2020
Liczba stron636
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-331-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
   Część I
   Wiadomości wstępne
   Rozdział pierwszy
   Pojęcie i podziały prawa karnego    19
   Literatura    27
   Rozdział drugi
   Funkcje prawa karnego    28
   Literatura    32
   Rozdział trzeci
   Zasady prawa karnego    33
   1. Zasada odpowiedzialności za czyn    33
   2. Zasada winy    36
   3. Zasada humanitaryzmu    37
   4. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej    38
   5. Zasada praworządności (legalizmu)    41
   6. Zasada społecznej szkodliwości czynu    43
   Literatura    45
   Rozdział czwarty
   Nauka prawa karnego i nauki pokrewne    47
   Literatura    49
   Rozdział piąty
   Historyczny rozwój prawa karnego    50
   1. Uwagi wstępne    50
   2. Szkoła racjonalistyczno-humanitarna epoki oświecenia    53
   3. Szkoła klasyczna    56
   4. Szkoła antropologiczna (pozytywizm kryminologiczny)    57
   5. Szkoła socjologiczna (pozytywizm społeczny)    60
   6. Normatywizm (pozytywizm prawniczy)    61
   7. Ruch obrony społecznej    62
   8. Neoklasycyzm (nowy realizm)    64
   9. Abolicjonizm    66
   Literatura    66
   Rozdział szósty
   Podstawowe dane o stanie przestępczości w Polsce    68
   Literatura    85
   Część II
   Nauka o ustawie karnej
   Rozdział pierwszy
   Źródła prawa karnego    89
   Literatura    95
   Rozdział drugi
   Budowa normy karnoprawnej. Wykładnia przepisów prawa karnego    97
   1. Norma prawna, jej rodzaje i struktura    97
   2. Rodzaje dyspozycji    100
   3. Sankcje    106
   4. Wykładnia    109
   5. Analogia    117
   Literatura    117
   Rozdział trzeci
   Zasady obowiązywania ustawy karnej    119
   1. Zasady obowiązywania ustawy pod względem czasu    119
   2. Zasady obowiązywania ustawy pod względem miejsca i osób    127
   2.1. Zasada terytorialności    128
   2.2. Zasada podmiotowa (zasada obywatelstwa,
   zasada narodowości podmiotowej)    131
   2.3. Zasada przedmiotowa względna
   (ograniczona, ochronna, zwykła)    132
   2.4. Zasada odpowiedzialności zastępczej (subsydiarna)    133
   2.5. Zasada przedmiotowa bezwzględna
   (nieograniczona, obostrzona)    134
   2.6. Zasada represji wszechświatowej (uniwersalna)    136
   3. Moc prawna orzeczeń zapadłych za granicą    138
   Literatura    143
   Rozdział czwarty
   Immunitety    145
   Literatura    155
   Rozdział piąty
   Ekstradycja i azyl    156
   Literatura    162
   Część III
   Nauka o przestępstwie
   Rozdział pierwszy
   Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw    165
   Literatura    188
   Rozdział drugi
   Ustawowe znamiona czynu zabronionego    191
   1. Pojęcie ustawowych znamion    191
   2. Przedmiot ochrony    196
   3. Strona przedmiotowa    201
   3.1. Czynność sprawcza    202
   3.2. Skutek przestępny    208
   3.3. Związek przyczynowy    210
   3.4. Okoliczności czynu    218
   3.5. Przedmiot czynności wykonawczej    219
   4. Podmiot    221
   4.1. Odpowiedzialność karna człowieka    221
   4.1.1. Uwagi ogólne    221
   4.1.2. Odpowiedzialność karna nieletniego    222
   4.1.3. Wyjątkowa odpowiedzialność sprawcy dorosłego    230
   4.2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych    231
   5. Strona podmiotowa    235
   5.1. Umyślność    235
   5.2. Nieumyślność    245
   5.3. Strona podmiotowa przestępstw kwalifikowanych
   przez następstwa – tzw. wina kombinowana    248
   5.4. Motywacja    250
   Literatura    253
   Rozdział trzeci
   Okoliczności wyłączające bezprawność    258
   1. Pojęcie i podziały kontratypów    258
   2. Obrona konieczna    268
   3. Stan wyższej konieczności    283
   4. Dozwolone ryzyko    291
   5. Dozwolona krytyka    294
   6. Działanie w ostatecznej potrzebie    298
   7. Samopomoc legalna    300
   8. Działanie w ramach szczególnych uprawnień i obowiązków    301
   9. Zgoda pokrzywdzonego    304
   10. Karcenie małoletnich    306
   11. Dozwolone ryzyko sportowe    309
   12. Czynności lecznicze    311
   13. Przerywanie ciąży    314
   14. Kwestia zwyczaju    316
   Literatura    318
   Rozdział czwarty
   Wina. Okoliczności wyłączające winę    324
   1. Wina    324
   1.1. Teorie winy    326
   1.1.1. Teorie psychologiczne    327
   1.1.2. Teorie normatywne    328
   2. Okoliczności wyłączające lub zmniejszające winę    330
   2.1. Nieletniość    330
   2.2. Niepoczytalność    331
   2.3. Błąd    339
   2.3.1. Błąd co do faktu – art. 28 k.k.    340
   2.3.2. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność
   lub winę – art. 29 k.k.    348
   2.3.3. Błąd co do prawa – art. 30 k.k.    350
   2.4. Stan wyższej konieczności – art. 26 § 2 k.k.    351
   2.5. Rozkaz – art. 318 k.k.    353
   Literatura    357
   Rozdział piąty
   Formy popełnienia czynu zabronionego    360
   1. Formy stadialne    361
   1.1. Dokonanie    362
   1.2. Usiłowanie    363
   1.2.1. Pojęcie usiłowania    364
   1.2.2. Usiłowanie nieudolne    367
   1.2.3. Karalność usiłowania    372
   1.3. Przygotowanie    374
   2. Formy zjawiskowe    379
   2.1. Uwagi wstępne    379
   2.2. Sprawstwo    385
   2.3. Podżeganie    397
   2.4. Pomocnictwo    399
   2.5. Szczególne kwestie związane z odpowiedzialnością
   karną za współdziałanie przestępne    403
   2.5.1. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika
   w wypadkach, kiedy nie doszło do dokonania
   czynu zabronionego    403
   2.5.2. Krzyżowanie się form stadialnych
   i zjawiskowych    404
   2.5.3. Czynny żal    405
   2.5.4. Odpowiedzialność prowokatora    406
   Literatura    408
   Rozdział szósty
   Zbieg przepisów ustawy i przestępstw    412
   1. Jedność i wielość czynów    412
   2. Zbieg przepisów ustawy    419
   2.1. Pozorny zbieg przepisów ustawy    420
   2.2. Rzeczywisty niewłaściwy zbieg przepisów ustawy    420
   2.3. Rzeczywisty właściwy zbieg przepisów ustawy    422
   3. Zbieg przestępstw    424
   3.1. Rzeczywisty zbieg przestępstw    425
   3.2. Pozorny zbieg przestępstw    431
   Literatura    434
   Część IV
   Nauka o karze i innych środkach reakcji
   na przestępstwo
   Rozdział pierwszy
   Kary    439
   1. Pojęcie kary, jej cele i funkcje    439
   2. Katalog kar    447
   2.1. Kara pozbawienia wolności    452
   2.2. Kara ograniczenia wolności    458
   2.3. Kara grzywny    466
   Literatura    473
   Rozdział drugi
   Środki karne oraz przepadek i środki kompensacyjne    477
   1. Uwagi ogólne    477
   2. Pozbawienie praw publicznych    480
   3. Zakaz zajmowania określonego stanowiska,
   wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia
   określonej działalności    483
   4. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
   kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się
   do określonych osób lub opuszczenia określonego miejsca
   pobytu bez zgody sądu    487
   5. Zakaz wstępu na imprezę masową    489
   6. Zakaz wstępu do ośrodków gier hazardowych i uczestnictwa
   w grach hazardowych    490
   7. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego
   wspólnie z pokrzywdzonym    493
   8. Zakaz prowadzenia pojazdów    493
   9. Świadczenie pieniężne    498
   10. Podanie wyroku do publicznej wiadomości    500
   11. Uznanie środka za wykonany    501
   12. Przepadek    503
   12.1. Przepadek przedmiotów    504
   12.2. Przepadek korzyści majątkowej    506
   12.3. Przepadek przedsiębiorstwa    509
   13. Obowiązek naprawienia szkody    511
   14. Nawiązka    513
   15. Uwagi uzupełniające    516
   Literatura    518
   Rozdział trzeci
   Zasady wymiaru kary    520
   1. Dyrektywy wymiaru kary    520
   1.1. Zasada swobodnego uznania sędziowskiego    521
   1.2. Zasada indywidualizacji wymiaru kary    526
   1.3. Zasada oznaczoności kary    528
   2. Ustawowe wskazania dla polityki karnej    529
   Literatura    531
   Rozdział czwarty
   Nadzwyczajny wymiar kary    533
   1. Uwagi wstępne    533
   2. Nadzwyczajne obostrzenie kary    534
   3. Nadzwyczajne złagodzenie kary    543
   4. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego obostrzenia
   i nadzwyczajnego złagodzenia kary    548
   5. Wypadki obligatoryjnego orzekania powyżej dolnej granicy
   ustawowego zagrożenia    550
   Literatura    558
   Rozdział piąty
   Środki związane z poddaniem sprawcy próbie    559
   1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego    561
   2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary    568
   3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie    583
   Literatura    589
   Rozdział szósty
   Środki zabezpieczające    592
   1. Rodzaje środków zabezpieczających    592
   2. Czas stosowania środka zabezpieczającego    612
   Literatura    614
   Rozdział siódmy
   Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania    616
   1. Przedawnienie    616
   1.1. Przedawnienie karalności    617
   1.2. Przedawnienie wykonania kary    621
   1.3. Spoczywanie biegu przedawnienia    623
   1.4. Wyłączenie biegu przedawnienia    624
   2. Abolicja, amnestia, ułaskawienie    625
   3. Zatarcie skazania    629
   Literatura    632
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia