Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym

-20%

Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw.


W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:


przesłanki i skutki zwolnienia od kosztów sądowych,
zwrot kosztów procesu i kosztów sądowych,
zasady rozliczania kosztów postępowania nieprocesowego,
ponoszenie kosztów procesu i kosztów sądowych przez współuczestników procesowych,
rodzaje i charakter opłat sądowych.
Wiele z omawianych kwestii popartych zostało przykładami zaczerpniętymi z praktyki oraz orzecznictwem sądowym, co pozwoli na lepsze zrozumienie prezentowanej problematyki.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, referendarzy sądowych, a także radców prawnych i adwokatów. Będzie pomocna aplikantom w nauce do egzaminów sędziowskiego, adwokackiego i radcowskiego. Zainteresuje również wszystkie inne osoby biorące udział w procesie cywilnym.


Rok wydania2017
Liczba stron500
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-469-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  Pojęcie i skład kosztów procesu i kosztów sądowych | str.    19
  1. Definicja kosztów procesu | str.    19
  1.1. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony | str.    20
  1.2. Koszty mediacji | str.    26
  1.3. Charakter katalogu kosztów procesu | str.    30
  2. Pojęcie, charakter i rodzaje opłat sądowych | str.    32
  2.1. Obowiązek uiszczania opłat sądowych | str.    33
  2.2. Rodzaje opłat sądowych | str.    33
  2.2.1. Opłata stała | str.    34
  2.2.2. Opłata stosunkowa | str.    46
  2.2.3. Opłata podstawowa | str.    51
  2.2.4. Opłata tymczasowa | str.    53
  2.3. Rygor zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia braku fiskalnego pisma procesowego | str.    58
  2.4. Opłaty od środków zaskarżenia | str.    62
  3. Opłaty sądowe w procesie - wybrane zagadnienia szczegółowe | str.    70
  3.1. Kumulacja roszczeń | str.    70
  3.2. Opłaty sądowe w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa | str.    73
  3.3. Opłaty sądowe w postępowaniach odrębnych | str.    74
  4. Opłaty sądowe w postępowaniu nieprocesowym - wybrane zagadnienia szczegółowe | str.    79
  4.1. Rodzaj opłaty sądowej pobieranej w postępowaniu nieprocesowym | str.    79
  4.2. Opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego | str.    91
  4.2.1. Opłata sądowa od wniosku dotyczącego zmiany rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej | str.    92
  4.2.2. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wspólnego | str.    95
  4.3. Opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa rzeczowego | str.    97
  4.3.1. Opłata sądowa od wniosku o ustanowienie służebności oraz od wniosku o stwierdzenie nabycia praw przez zasiedzenie | str.    97
  4.3.2. Opłata sądowa od wniosku dotyczącego zarządu rzeczą wspólną | str.    99
  4.3.3. Opłata sądowa od wniosku o zniesienie współwłasności | str.    104
  4.4. Opłata sądowa w sprawach o wpis w księdze wieczystej | str.    105
  4.4.1. Opłata sądowa od wniosku o wpis prawa użytkowania wieczystego | str.    105
  4.4.2. Opłata sądowa od wniosku o wpis udziału w prawie własności | str.    107
  4.4.3. Opłata sądowa w sprawach dotyczących nabycia kilku udziałów w prawie własności przez jedną osobę | str.    112
  4.4.4. Opłata sądowa w sprawach o wpis nabywcy spółki prawa handlowego | str.    117
  4.4.5. Opłata sądowa od wniosków o wpis do różnych ksiąg wieczystych | str.    120
  4.4.6. Opłata sądowa od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych | str.    121
  4.4.7. Opłata sądowa od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń | str.    123
  4.4.8. Opłata sądowa od wniosku o wpis prawa odrębnej własności lokalu | str.    125
  4.5. Opłata sądowa w sprawach spadkowych | str.    132
  4.5.1. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku | str.    132
  4.5.2. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str.    135
  4.5.3. Opłata sądowa od wniosku o dział spadku | str.    137
  4.6. Opłata sądowa w sprawach rejestrowych | str.    140
  4.7. Opłata sądowa w innych sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym | str.    146
  5. Wydatki sądowe | str.    147
  5.1. Pojęcie i katalog wydatków sądowych | str.    147
  5.2. Zaliczka na pokrycie wydatków | str.    149
  5.3. Wydatki związane z pełnieniem roli świadka | str.    151
  5.3.1. Zwrot kosztów podróży | str.    152
  5.3.2. Zwrot kosztów noclegu i utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej | str.    160
  5.3.3. Zwrot zarobku lub utraconego dochodu | str.    161
  5.3.4. Zwrot innych kosztów poniesionych przez świadka | str.    166
  5.4. Wydatki związane z opinią biegłego | str.    168
  5.4.1. Prawo biegłego do wynagrodzenia | str.    168
  5.4.2. Fałszywa opinia jako przesłanka wpływająca na prawo biegłego do wynagrodzenia | str.    179
  5.4.3. Nierzetelna opinia jako przesłanka wpływająca na prawo biegłego do wynagrodzenia | str.    182
  5.4.4. Złożenie opinii z opóźnieniem jako przesłanka wpływająca na prawo biegłego do wynagrodzenia | str.    186
  5.4.5. Wynagrodzenie biegłego za stawiennictwo w sądzie | str.    188
  5.4.6. Zwrot wydatków poniesionych przez biegłego | str.    189
  5.4.7. Zwrot kosztów poniesionych przez tłumacza | str.    191
  5.5. Tryb przyznania wynagrodzenia i zwrotu kosztów świadkom, biegłym, tłumaczom | str.    199
  6. Koszty procesu ponoszone przez stronę | str.    205
  6.1. Zwrot kosztów przejazdu strony do sądu | str.    206
  6.2. Zwrot stronie utraconego zarobku | str.    210
  6.3. Tymczasowe ponoszenie kosztów strony przez Skarb Państwa | str.    213
  7. Koszty pełnomocnika procesowego | str.    214
  7.1. Koszty procesu strony występującej osobiście w postępowaniu lub zastępowanej przez pełnomocnika niebędącego profesjonalistą | str.    215
  7.2. Koszty procesu strony zastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika | str.    216
  7.2.1. Koszty pełnomocnika inne niż wynagrodzenie | str.    217
  7.2.2. Wynagrodzenie pełnomocnika | str.    227
  
  Rozdział II
  Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    238
  1. Przesłanki i skutki zwolnienia od kosztów sądowych | str.    238
  1.1. Zwolnienie od kosztów o charakterze przedmiotowym i podmiotowym | str.    238
  1.1.1. Zwolnienie od kosztów z powodu oczywistej zasadności zażalenia | str.    239
  1.1.2. Zwolnienie od kosztów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str.    241
  1.2. Zwolnienie od kosztów sądowych udzielone na wniosek strony | str.    252
  1.2.1. Wniosek osoby fizycznej | str.    252
  1.2.2. Wniosek osoby prawnej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną | str.    265
  1.2.3. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych z powodu oczywistej bezzasadności roszczenia lub obrony praw | str.    269
  2. Konsekwencje zwolnienia od kosztów sądowych oraz odmowy zwolnienia od obowiązku ich ponoszenia | str.    270
  2.1. Skutki całkowitego lub częściowego zwolnienia od kosztów sądowych | str.    270
  2.2. Skutki zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych | str.    274
  2.3. Skutki oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych | str.    287
  2.4. Skutki odrzucenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych | str.    292
  
  Rozdział III
  Orzekanie o kosztach procesu | str.    295
  1. Żądanie zwrotu kosztów procesu i kosztów sądowych | str.    295
  1.1. Obowiązek złożenia wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str.    295
  1.2. Termin do złożenia wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str.    298
  1.3. Treść wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str.    310
  1.4. Związanie sądu treścią wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów procesu | str.    313
  2. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu i kosztach sądowych | str.    316
  2.1. Czas rozstrzygnięcia o kosztach procesu | str.    316
  2.2. Treść rozstrzygnięcia o kosztach procesu | str.    327
  3. Podmioty uprawnione do orzekania o kosztach procesu | str.    331
  
  Rozdział IV
  Zasady ponoszenia kosztów procesu | str.    339
  1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu - reguła podstawowa | str.    339
  2. Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy - reguły uzupełniające | str.    349
  2.1. Wzajemne zniesienie kosztów lub stosunkowe ich rozdzielenie | str.    349
  2.2. Obciążenie jednej strony obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów | str.    358
  3. Zasada słuszności | str.    362
  4. Zasada zawinienia | str.    374
  5. Rozstrzyganie o kosztach sądowych | str.    379
  
  Rozdział V
  Rozstrzygnięcie o kosztach procesu i kosztach sądowych a współuczestnictwo procesowe | str.    386
  1. Uwagi ogólne | str.    386
  2. Współuczestnictwo materialne | str.    387
  3. Współuczestnictwo formalne | str.    394
  4. Podział współuczestnictwa procesowego z punktu widzenia obowiązku ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych | str.    397
  4.1. Trudności związane z kwalifikacją współuczestnictwa procesowego | str.    397
  4.2. Wnoszenie opłat sądowych i zaliczek na poczet wydatków przez współuczestników procesowych | str.    405
  4.3. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w przypadku współuczestnictwa procesowego | str.    415
  
  Rozdział VI
  Zaskarżalność rozstrzygnięcia o kosztach procesu | str.    426
  1. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach procesu wydanych przez referendarza sądowego | str.    426
  2. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach procesu wydanych przez sąd pierwszej instancji | str.    433
  3. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach procesu wydanych przez sąd drugiej instancji | str.    448
  
  Rozdział VII
  Zasady rozliczania kosztów postępowania nieprocesowego | str.    455
  1. Uwagi ogólne | str.    455
  2. Reguły szczególne rozliczania kosztów postępowania nieprocesowego | str.    458
  2.1. Sprzeczność interesów uczestników postępowania | str.    458
  2.2. Różny stopień zainteresowania wynikiem sprawy | str.    463
  2.3. Brak sprzeczności interesów oraz brak różnego stopnia zainteresowania wynikiem sprawy | str.    464
  3. Rodzaje rozstrzygnięć o kosztach postępowania nieprocesowego na podstawie art. 520 § 2 i 3 k.p.c. | str.    469
  3.1. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nieprocesowego na podstawie art. 520 § 2 k.p.c. | str.    469
  3.2. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nieprocesowego na podstawie art. 520 § 3 k.p.c. | str.    471
  4. Przepisy szczególne dotyczące reguł ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego | str.    474
  5. Formułowanie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania nieprocesowego | str.    476
  6. Reguły rozliczania kosztów postępowania odwoławczego rozpoznawanego w trybie nieprocesowym | str.    482
  
  Bibliografia | str.    485
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia