Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej

-20%

Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi przewodnik opisujący funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej - jej gospodarkę finansową, rachunkowość, sprawozdawczość, rozrachunki, m.in. publicznoprawne z organami podatkowymi, oraz zakres odpowiedzialności - oparty na prawie i orzecznictwie, interpretacjach podatkowych oraz praktyce jej działalności. Nowym kompleksowo omówionym zagadnieniem są zasady windykacji wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej, w tym poszczególnych form windykacji przedsądowej, jak również windykacji sądowej w różnych trybach postępowania oraz trybów postępowania w egzekucji komorniczej z majątku dłużnika.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów zarządzających nieruchomościami wspólnymi, jak też przedstawicieli gmin i innych właścicieli sprawujących nadzór właścicielski oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.


Liczba stron992
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-103-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wprowadzenie | str.    17
  
  Rozdział    1
  Status wspólnoty mieszkaniowej w świetle prawa i orzecznictwa | str.    23
  1.1. Granice zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej według orzecznictwa | str.    26
  1.2. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej organów | str.    34
  
  Rozdział    2
  Działalność wspólnoty mieszkaniowej | str.    39
  2.1. Działalność statutowa a zarobkowa (gospodarcza) wspólnoty mieszkaniowej | str.    45
  2.2. Rejestracja statystyczna i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej | str.    48
  2.2.1. Rejestracja statystyczna | str.    48
  2.2.2. Rejestracja podatkowa | str.    52
  2.3. Inne rejestracje wymagane prawem | str.    56
  2.3.1. Rejestracja VAT | str.    56
  2.3.2. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o metodzie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych | str.    57
  2.3.3. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych | str.    58
  2.4. Obowiązek założenia rachunku bankowego | str.    60
  2.5. Rodzaje działalności wspólnoty mieszkaniowej | str.    64
  2.6. Podstawowe obowiązki operacyjne wspólnoty mieszkaniowej | str.    72
  2.6.1. Obowiązki w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych nieruchomości | str.    73
  2.6.2. Obowiązki w zakresie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości | str.    76
  2.6.3. Zadania wspólnoty mieszkaniowej a posiadany majątek | str.    79
  2.6.4. Inwestycje wspólnoty mieszkaniowej | str.    81
  2.7. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej | str.    90
  2.7.1. Zdarzenia gospodarcze | str.    90
  2.7.2. Dokumentowanie i kontrola operacji gospodarczych | str..    93
  
  Rozdział    3
  Prawa właścicieli lokali do rozporządzania majątkiem | str.    98
  3.1. Prawo właścicieli lokali do ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości wspólnej | str.    99
  3.2. Prawo właścicieli lokali do żądania ustanowienia służebności gruntowej | str.    102
  3.3. Prawo majątkowe właścicieli lokali obejmujące powiększenie lub pomniejszenie nieruchomości wspólnej | str.    107
  3.4. Prawo podziału działki gruntu i jej zbycia | str.    111
  3.5. Czynności właścicieli lokali związane z wyodrębnieniem z nieruchomości wspólnej lokalu | str.    114
  3.6. Zmiana udziałów we współwłasności w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej | str.    118
  3.7. Zdarzenia związane z rozgraniczaniem nieruchomości | str.    121
  3.8. Inne zdarzenia gospodarcze niezwiązane ze wspólnotą mieszkaniową | str.    122
  
  Rozdział    4
  Uwarunkowania zakupu dostawy mediów dla potrzeb właścicieli lokali | str.    127
  4.1. Obowiązek zapewnienia mediów do budynku | str.    127
  4.2. Uwarunkowania prawne zakupu dostawy ciepła | str.    129
  4.3. Uwarunkowania zakupu ciepła do grupowego węzła cieplnego | str.    134
  4.4. Warunki wytwarzania energii cieplnej z własnej kotłowni | str.    138
  4.5. Warunki prawne zakupu dostawy wody i odprowadzania ścieków przez wspólnotę mieszkaniową | str.    141
  4.6. Wskazania urządzeń pomiarowych podstawą do rozliczeń | str.    150
  4.7. Podstawa oraz metodyka rozliczania kosztów zakupu mediów z właścicielami lokali | str.    158
  4.7.1. Metodyka rozliczeń kosztów zakupu ciepła według Prawa energetycznego | str.    160
  4.7.2. Metodyka rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w związku z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | str.    168
  4.7.3. Regulamin rozliczeń mediów | str.    170
  
  Rozdział    5
  Sprzedaż towarów i usług przez wspólnotę mieszkaniową, usługa pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli | str.    178
  5.1. Sprzedaż towarów i usług | str.    178
  5.1.1. Umowa wspólnoty mieszkaniowej z konsumentem | str.    181
  5.1.2. Ustalenie ceny zbycia towaru, usługi lub prawa | str.    182
  5.1.3. Sprzedaż z umów najmu i umów o podobnym charakterze | str.    184
  5.2. Działalność statutowa wspólnoty mieszkaniowej niebędąca sprzedażą | str.    190
  5.3. Odsprzedaż mediów w ramach pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli | str.    191
  5.4. Zasady odsprzedaży mediów innemu podmiotowi | str.    202
  5.5. Zasady sprzedaży ciepła wytworzonego z własnej kotłowni | str.    204
  5.6. Aspekty podatkowe sprzedaży towarów i usług | str.    205
  
  Rozdział    6
  Planowanie, gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej | str.    207
  6.1. Plany operacyjne i strategiczne wspólnoty mieszkaniowej | str.    208
  6.2. Budżet wspólnoty mieszkaniowej | str.    217
  6.3. Gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej | str.    218
  6.4. Zatwierdzanie planów i budżetów wspólnoty mieszkaniowej | str.    223
  
  Rozdział    7
  Wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej i dochodzenie należnych roszczeń | str.    227
  7.1. Wspólnota mieszkaniowa jako wierzyciel | str.    227
  7.2. Wierzytelność z tytułu odsetek za opóźnienie | str.    235
  7.3. Rozliczenie należności z właścicielami lokali z różnych tytułów | str.    241
  7.4. Windykacja należności, w tym od właścicieli lokali | str.    243
  7.5. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców szkód | str.    253
  7.6. Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza | str.    256
  7.6.1. Ugody i mediacje przed postępowaniem sądowym | str.    256
  7.6.2. Postępowanie sądowe wspólnoty | str.    260
  7.6.3. Postępowanie egzekucyjne | str.    267
  7.6.4. Postępowanie w stosunku do dłużników przebywających za granicą | str.    291
  7.7. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności | str.    295
  7.8. Bezskuteczność wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej | str.    307
  7.8.1. Przedawnienie wierzytelności | str.    307
  7.8.2. Nieopłacalność i nieskuteczność dochodzenia wierzytelności | str.    310
  7.9. Współdziałanie wierzyciela z biurami informacji gospodarczej, czyli miękka windykacja | str.    313
  7.9.1. Współdziałanie wierzyciela z BIG | str.    313
  7.9.2. Miękka windykacja wobec dłużnika będącego podatnikiem VAT czynnym | str.    324
  
  Rozdział    8
  Prowadzenie rachunkowości wymogiem prawa | str.    327
  8.1. Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez podmioty gospodarcze | str.    328
  8.2. Prawny obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnoty mieszkaniowe | str.    334
  8.3. Podmiot uprawniony do prowadzenia ewidencji rachunkowej | str.    341
  8.4. Obowiązek prowadzenia ewidencji podatnika w formie elektronicznej, w tym dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego | str.    354
  8.5. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie ksiąg rachunkowych | str.    359
  8.6. Organ odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości według ustawy o rachunkowości | str.    362
  8.7. Odpowiedzialność karna za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych | str.    365
  
  Rozdział    9
  Standardy rachunkowości | str.    368
  9.1. Zasady rachunkowości jednostki | str.    370
  9.2. Księgowanie w księgach rachunkowych | str.    374
  9.3. Rzetelność ksiąg rachunkowych oraz dowodów źródłowych | str.    381
  9.4. Obowiązki jednostki przy zmianie systemu finansowo-księgowego (FK) | str.    389
  9.5. Obowiązki jednostki przy zamykaniu ksiąg rachunkowych | str.    394
  9.6. Ewidencja majątku trwałego jednostki | str.    402
  9.7. Aktualizacja należności jednostki | str.    405
  
  Rozdział    10
  Standardy sprawozdawczości finansowej według ustawy o rachunkowości | str.    407
  10.1. Sprawozdanie finansowe jako obowiązek z mocy prawa | str.    407
  10.2. Standardy sporządzenia bilansu | str.    414
  10.3. Standardy rachunku zysków i strat | str.    420
  10.4. Rachunek przepływów pieniężnych i inne dodatkowe obowiązki | str.    425
  10.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego | str.    428
  10.6. Zasady korekty sprawozdania finansowego za lata poprzednie | str.    430
  
  Rozdział    11
  Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnotę mieszkaniową | str.    436
  11.1. Ustalenie zasad, metod i technik księgowych | str.    436
  11.2. Dowody księgowe i konta księgowe wspólnoty mieszkaniowej | str.    446
  11.2.1. Aspekty księgowe ujmowania przychodów i kosztów | str.    447
  11.2.2. Plan kont księgowych oraz księgowanie w ewidencji syntetycznej i analitycznej | str.    455
  11.3. Ewidencja księgowa a ewidencja podatkowa | str.    464
  11.4. Przykładowe operacje księgowe w zdarzeniach wspólnoty mieszkaniowej | str.    467
  11.5. Rachunkowość na straży stanu majątku i wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej | str.    473
  11.6. Jak chronić dane księgowe i osobowe | str.    480
  11.6.1. Zasady ogólne ochrony oraz przechowywania zbiorów i danych | str.    480
  11.6.2. Warunki przechowywania zbiorów danych księgowych | str.    485
  11.6.3. Warunki przetwarzania i przechowywania zbiorów danych osobowych | str.    492
  11.6.4. Archiwizacja zbiorów księgowych czy ich zniszczenie? | str.    501
  11.6.5. Warunki obsługi zbiorów w przypadku usługowego prowadzenia ewidencji księgowej | str.    502
  
  Rozdział    12
  Sprawozdawczość finansowa wspólnoty mieszkaniowej | str.    506
  12.1. Sprawozdawczość finansowa przydatnym narzędziem informacyjnym i planistycznym | str.    506
  12.2. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej | str.    508
  12.3. Specyfika sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej | str.    512
  12.3.1. Podmiot odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe | str.    516
  12.3.2. Prawidłowość sprawozdania finansowego | str.    520
  12.3.3. Moment bilansowy | str.    521
  12.3.4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i decyzja o podziale nadwyżki | str.    523
  12.4. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej jak jednostki mikro | str.    529
  12.4.1. Standardy sprawozdawczości dla jednostek mikro | str.    529
  12.4.2. Przygotowanie do sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej | str.    533
  12.4.3. Rachunek wyników wspólnoty mieszkaniowej | str.    536
  12.4.4. Bilans wspólnoty mieszkaniowej | str.    542
  12.4.5. Informacja dodatkowa dla właścicieli lokali | str.    549
  12.5. Prawo do kontroli właścicielskiej sprawozdań finansowych | str.    550
  12.6. Skutki uchylenia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe | str.    552
  
  Rozdział    13
  Rozrachunki z właścicielami lokali oraz rozliczenie wyniku finansowego z właścicielami lokali | str.    557
  13.1. Rozrachunki z właścicielami lokali w trakcie roku obrachunkowego | str.    557
  13.2. Właściciele lokali bez prawa roszczeń o podział środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty | str.    561
  13.3. Rozliczenie usługi pośrednictwa w dostawie mediów a rozliczenie wyniku finansowego | str.    563
  13.4. Specyfika wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej | str.    565
  13.5. Rozliczenie zysku netto z właścicielami lokali | str.    570
  13.6. Rozliczenie straty | str.    575
  13.7. Księgowe rozliczenie wyniku finansowego | str.    577
  
  Rozdział    14
  Wspólnota mieszkaniowa w świetle prawa podatkowego | str.    578
  14.1. Wspólnota mieszkaniowa jako adresat obowiązku podatkowego | str.    578
  14.2. Prawo podatnika do interpretacji podatkowych i objaśnień prawa podatkowego | str.    585
  14.2.1. Prawo wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej | str.    586
  14.2.2. Prawo do wnioskowania o wydanie interpretacji ogólnej | str.    591
  14.2.3. Prawo do wystąpienia o opinię zabezpieczającą oraz o wydanie zaświadczenia | str.    593
  14.3. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku oraz do korekty deklaracji | str.    594
  14.4. Prawa szczególne podatnika, w tym w postępowaniu podatkowym | str.    597
  14.5. Prawo do ustanowienia pełnomocnika | str.    599
  14.5.1. Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych | str.    599
  14.5.2. Ustanowienie pełnomocnika w ramach postępowania podatkowego | str.    600
  14.6. Obowiązki i odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe oraz odpowiedzialność karnoskarbowa | str.    602
  14.6.1. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe | str.    602
  14.6.2. Inne obowiązki podatnika według Ordynacji podatkowej | str.    608
  14.7. Odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika | str.    610
  14.7.1. Wykroczenia i przestępstwa skarbowe | str.    610
  14.7.2. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej i jej organu | str.    615
  14.7.3. Odpowiedzialność karna pełnomocnika podatkowego | str.    619
  14.8. Przedawnienie zobowiązań podatkowych | str.    622
  
  Rozdział    15
  Podatek dochodowy od osób prawnych w warunkach działania wspólnoty | str.    627
  15.1. Dlaczego ustawa podatkowa dotyczy wspólnoty mieszkaniowej? | str.    627
  15.2. Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej | str.    630
  15.2.1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatkowych | str.    630
  15.2.2. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji środków trwałych | str.    632
  15.2.3. Ewidencja podatkowa wspólnoty mieszkaniowej | str.    634
  15.3. Podstawowe kategorie: przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy | str.    640
  15.3.1. Przychody podatkowe | str.    640
  15.3.2. Data powstania przychodu podatkowego | str.    650
  15.3.3. Negatywny katalog przychodów podatkowych | str.    652
  15.3.4. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży towarów i usług | str.    656
  15.4. Koszty uzyskania przychodów | str.    659
  15.4.1. Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów | str.    659
  15.4.2. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji | str.    663
  15.4.3. Negatywny katalog kosztów podatkowych | str.    674
  15.4.4. Przedawnienie wierzytelności podatnika a koszty uzyskania przychodów | str.    682
  15.4.5. Wydatki inwestycyjne a amortyzacja podatkowa | str.    688
  15.5. Dochód podatkowy, zaliczki i podatek należny | str.    696
  15.5.1. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej | str.    696
  15.5.2. Obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych | str.    703
  15.5.3. Aspekty zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego wspólnot mieszkaniowych | str.    714
  15.5.4. Aspekty zwolnienia dochodu pochodzącego z kapitału obcego | str.    727
  15.6. Zeznanie podatkowe wspólnoty mieszkaniowej | str.    736
  
  Rozdział    16
  Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem podatku od towarów i usług | str.    761
  16.1. Istota podatku VAT. Podstawowe pojęcia i zasady | str.    761
  16.2. Podstawa opodatkowania, czyli obrót ze sprzedaży | str.    776
  16.3. Rodzaje podatników, rejestracja podatników VAT | str.    783
  16.4. Zasady zwolnienia podmiotowego od podatku VAT | str.    789
  16.4.1. Warunki zwolnienia podmiotowego | str.    789
  16.4.2. Kontrowersje wokół stosowania art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a u.VAT | str.    793
  16.4.3. Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego | str.    800
  16.5. Dokumentowanie czynności sprzedaży fakturami i ewidencja sprzedaży | str.    801
  16.5.1. Przełom w fakturowaniu. Zasady ogólne | str.    801
  16.5.2. Wystawianie faktur, faktur korygujących oraz faktur o węższym zakresie danych | str.    803
  16.5.3. Ewidencja podatkowa dla potrzeb udokumentowania sprzedaży i rozliczeń | str.    816
  16.5.4. Przechowywanie faktur | str.    822
  16.6. Obowiązek podatkowy w podatku VAT | str.    823
  16.7. Rozliczenia podatku VAT | str.    831
  16.7.1. Podatek należny i odliczanie podatku naliczonego | str.    831
  16.7.2. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony w deklaracjach podatkowych | str.    837
  16.7.3. Prawo zwrotu różnicy podatku VAT | str.    844
  16.7.4. Zakaz odliczeń według art. 88 ust. 3a u.VAT | str.    846
  16.7.5. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności | str.    850
  16.8. Deklaracje podatkowe i zapłata podatku VAT | str.    853
  16.8.1. Deklaracje podatkowe | str.    853
  16.8.2. Nowe rygory wobec podatnika | str.    856
  16.8.3. Zapłata podatku należnego | str.    858
  16.9. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik i jej obowiązki podatkowe | str.    861
  
  Rozdział    17
  Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    870
  17.1. Uwarunkowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | str.    870
  17.2. Obowiązek podatkowy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    874
  17.3. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str.    880
  17.4. Wydatki wspólnoty na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozrachunki z właścicielami lokali | str.    888
  17.4.1. Wydatki na opłatę w ewidencji rachunkowej wspólnoty | str.    888
  17.4.2. Podstawa prawna obciążenia właścicieli lokali opłatą za gospodarowanie odpadami | str.    890
  
  Rozdział    18
  Wspólnota mieszkaniowa płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych | str.    894
  18.1. Przychody osób fizycznych | str.    894
  18.2. Czynności i obowiązki związane z zatrudnieniem osób fizycznych, w tym w zakresie ubezpieczenia społecznego | str.    901
  18.3. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przy zatrudnieniu pracowników w formie umowy o pracę i umowy zlecenia | str.    905
  18.4. Obowiązki płatnika w związku z przychodami podatnika pochodzącymi z innych źródeł | str.    920
  18.5. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w związku z uzyskiwaniem przez osoby fizyczne innych przysporzeń | str.    923
  
  Rozdział    19
  Podatek od nieruchomości a wspólnota mieszkaniowa | str.    929
  19.1. Podatnicy podatku od nieruchomości | str.    929
  19.2. Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str.    936
  19.2.1. Budynki i ich części jako przedmiot opodatkowania | str.    939
  19.2.2. Budowle przedmiotem opodatkowania | str.    950
  19.2.3. Grunty w opodatkowaniu | str.    956
  19.3. Obowiązek podatkowy podatników podatku od nieruchomości | str.    959
  19.4. Wspólnota mieszkaniowa a podatek od nieruchomości | str.    966
  19.5. Opłata reklamowa a podatek od nieruchomości | str.    970
  
  Załącznik | str.    975
  
  Bibliografia | str.    989
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia