Kodeks postępowania karnego. Komentarz

-20%

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

182,40  228,00

Format: pdf

182,40228,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów, wśród których znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego i sądu apelacyjnego, prokurator oraz profesorowie nauk prawnych łączący pracę naukową z praktyką adwokata i radcy prawnego.


W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie najnowsze zmiany do przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym tzw. ustawy covidowskie, włącznie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.


Ze względu na praktyczny charakter komentarza autorzy ograniczyli prezentację sprzecznych poglądów przedstawicieli doktryny do minimum niezbędnego dla jasności wywodu i oparli się przede wszystkim na krytycznej analizie orzecznictwa sądów polskich oraz trybunałów międzynarodowych. Z tego samego względu nie zawarto w nim analizy historycznej przepisów uchylonych, chyba że było to niezbędne do wykładni norm obecnie obowiązujących.


Adresaci:
Dzięki swej jednotomowej formie, praktycznemu charakterowi, zwięzłości wywodów i jasnemu podziałowi wewnętrznemu komentarz będzie przydatny zarówno sędziom, prokuratorom, adwokatom oraz radcom prawnym, jak i aplikantom tych zawodów prawniczych.


Liczba stron1696
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-374-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    15
  
  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.) | str.    17
  
  DZIAŁ I. Przepisy wstępne | str.    19
  DZIAŁ II. Sąd | str.    95
  Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str.    95
  Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str.    127
  DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str.    144
  Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str.    145
  Rozdział 4. Pokrzywdzony | str.    152
  Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str.    164
  Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str.    178
  Rozdział 7 (uchylony) | str.    186
  Rozdział 8. Oskarżony | str.    186
  Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str.    213
  Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str.    224
  Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany | str.    227
  Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str.    230
  DZIAŁ IV. Czynności procesowe | str.    232
  Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str.    232
  Rozdział 12. Narada i głosowanie | str.    259
  Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str.    265
  Rozdział 14. Terminy | str.    277
  Rozdział 15. Doręczenia | str.    286
  Rozdział 16. Protokoły | str.    298
  Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str.    311
  Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str.    317
  DZIAŁ V. Dowody | str.    324
  Rozdział 19. Przepisy ogólne | str.    325
  Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str.    356
  Rozdział 21. Świadkowie | str.    360
  Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str.    407
  Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str.    430
  Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str.    435
  Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str.    440
  Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str.    463
  DZIAŁ VI. Środki przymusu | str.    473
  Rozdział 27. Zatrzymanie | str.    473
  Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str.    485
  Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str.    556
  Rozdział 30. List żelazny | str.    558
  Rozdział 31. Kary porządkowe | str.    562
  Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str.    573
  DZIAŁ VII. Postępowanie przygotowawcze | str.    585
  Rozdział 33. Przepisy ogólne | str.    586
  Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str.    615
  Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str.    647
  Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str.    677
  Rozdział 36a. Dochodzenie | str.    696
  Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str.    712
  Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str.    721
  Rozdział 39. Akt oskarżenia | str.    729
  DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str.    758
  Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str.    759
  Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str.    787
  Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str.    801
  Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str.    810
  Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str.    841
  Rozdział 45. Przewód sądowy | str.    844
  Rozdział 46. Głosy końcowe | str.    890
  Rozdział 47. Wyrokowanie | str.    891
  DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze | str.    922
  Rozdział 48. Przepisy ogólne | str.    922
  Rozdział 49. Apelacja | str.    1019
  Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str.    1073
  DZIAŁ X. Postępowania szczególne | str.    1091
  Rozdział 51 (uchylony) | str.    1091
  Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str.    1091
  Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str.    1113
  Rozdział 54 (uchylony) | str.    1124
  Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str.    1124
  DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str.    1144
  Rozdział 55. Kasacja | str.    1144
  Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str.    1222
  Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str.    1255
  DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str.    1289
  Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str.    1290
  Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str.    1298
  Rozdział 59. Ułaskawienie | str.    1332
  Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str.    1347
  DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str.    1383
  Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str.    1384
  Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str.    1388
  Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str.    1399
  Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str.    1403
  Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    1411
  Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    1423
  Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str.    1440
  Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str.    1446
  Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str.    1452
  Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str.    1463
  Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str.    1484
  Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str.    1529
  Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str.    1532
  Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str.    1539
  Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str.    1551
  Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str.    1556
  Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str.    1562
  Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str.    1567
  Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    1575
  Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    1581
  Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    1589
  Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str.    1601
  Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str.    1605
  Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    1613
  Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    1616
  Rozdział 67. Przepisy końcowe | str.    1623
  DZIAŁ XIV. Koszty procesu | str.    1627
  Rozdział 68. Przepisy ogólne | str.    1627
  Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    1650
  Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str.    1653
  Rozdział 71 (uchylony) | str.    1666
  DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str.    1667
  Rozdział 72. Przepisy ogólne | str.    1667
  Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str.    1687
  Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str.    1690
  Rozdział 75 (uchylony) | str.    1694
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia