Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

-20%

Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE


Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń reformy jest wygaszanie gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Publikacja Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego w sposób praktyczny opisuje, jakie w związku z tym zadania postawił ustawodawca przed dyrektorami szkół w kontekście polityki kadrowej. Jest odpowiedzią na pytania, jakich czynności musi dopełnić dyrektor, jakie możliwości posiada nauczyciel i w jakich terminach należy poszczególne etapy wdrożyć. Opracowanie zostało ponadto wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów, szczególnie istotnymi w okresie reformy ustroju szkolnego.


Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:


czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum, którego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe, należy przeprowadzić konsultacje związkowe,
czy po włączeniu gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej dyrektor szkoły podstawowej tworzy jeden arkusz organizacyjny dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
czy z nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony w niepublicznym gimnazjum, która przebywa na urlopie wychowawczym, można rozwiązać stosunek pracy.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Z uwagi na poruszoną tematykę opracowanie może być również wykorzystane przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad wymienionymi jednostkami.


O serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego


ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów.


Każdy zeszyt w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:


podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
wzory pism i dokumentów,
wzory regulaminów i procedur postępowania,
odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specyficznych problemów,
orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.


Liczba stron92
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-601-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Akty prawne | str.    9
  
  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Słowo wstępne | str.    13
  
  Komentarz
  
  1. Wprowadzenie | str.    17
  2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach podlegających przekształceniu z mocy prawa | str.    18
  2.1. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w sześcioletnich szkołach podstawowych | str.    18
  2.2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach | str.    18
  2.3. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami zasadniczych szkół zawodowych | str.    19
  2.4. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy | str.    19
  2.5. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami szkoły policealnej | str.    19
  2.6. Nauczyciele zatrudnieni w zespole szkół, w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum | str.    20
  3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach | str.    21
  3.1. Nauczyciele | str.    21
  3.1.1. Zatrudnianie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 | str.    21
  3.1.2. Ruch kadrowy w roku szkolnym 2018/2019 | str.    22
  3.2. Pracownicy niebędący nauczycielami | str.    24
  4. Regulacje przejściowe | str.    26
  5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach włączanych do szkół podstawowych lub przekształcanych w szkołę podstawową | str.    29
  6. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w gimnazjach włączanych do liceum, technikum albo branżowej szkoły I stopnia albo przekształcanych w liceum, technikum albo branżową szkołę I stopnia | str.    31
  7. Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w zespołach szkół, w skład których wchodzą gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa | str.    32
  8. Uregulowania szczególne dotyczące nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum prowadzonym przez podmiot prywatny | str.    33
  
  Procedury
  
  1. Procedura ruchu kadrowego nauczycieli w okresie reformy ustroju szkolnego | str.    37
  1.1. Poinformowanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o warunkach zatrudnienia oraz inne czynności, które muszą lub mogą być podejmowane przez dyrektorów w okresie przejściowym | str.    37
  1.2. Ruch kadrowy nauczycieli wygaszanego gimnazjum | str.    43
  2. Procedura ruchu kadrowego pracowników niepedagogicznych w okresie reformy ustroju szkolnego | str.    49
  
  Wzory dokumentów
  
  1. Informacja o zatrudnieniu w szkole od 1.09.2017 r. | str.    53
  2. Informacja o zatrudnieniu w ośmioletniej szkole podstawowej dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum, od 1.09.2017 r. | str.    54
  3. Informacja o zatrudnieniu w branżowej szkole I stopnia dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa, od 1.09.2017 r. | str.    55
  4. Informacja o zatrudnieniu w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla nauczycieli/pracowników dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego od 1.09.2019 r. | str.    56
  5. Informacja o zatrudnieniu w pięcioletnim technikum dla nauczycieli/ pracowników dotychczasowego czteroletniego technikum od 1.09.2019 r. | str.    57
  6. Informacja o zatrudnieniu w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla nauczycieli zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i trzyletnie liceum, od 1.09.2019 r. | str.    58
  7. Informacja o zatrudnieniu w pięcioletnim technikum dla nauczycieli zespołu/pracowników zespołu, w skład którego wchodzą jedynie gimnazjum i czteroletnie technikum, od 1.09.2019 r. | str.    59
  8. Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli | str.    60
  9. Wniosek nauczyciela/dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia | str.    61
  10. Zgoda dyrektora na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela | str.    62
  11. Zgoda organu prowadzącego na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora | str.    63
  12. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela/dyrektora, który nawiązał lub kontynuuje dodatkowe zatrudnienie | str.    64
  13. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum nauczyciela | str.    65
  14. Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie pensum w innej placówce lub placówkach oświatowych na innym stanowisku niż dotychczasowe | str.    67
  15. Wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły | str.    68
  16. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę do innej szkoły | str.    69
  17. Przeniesienie nauczyciela z urzędu na inne stanowisko w tej samej szkole | str.    70
  18. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z urzędu za jego zgodą do innej szkoły | str.    71
  19. Zgoda nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony na przeniesienie z urzędu do innej szkoły | str.    72
  20. Opinia organu prowadzącego w sprawie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły | str.    73
  21. Zgoda dyrektora na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony do innej szkoły | str.    74
  22. Informacja o zmianach organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str.    75
  23. Zgoda nauczyciela gimnazjum na ograniczenie wymiaru zatrudnienia | str.    76
  24. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela gimnazjum | str.    77
  25. Oświadczenie nauczyciela o odmowie przejścia w stan nieczynny | str.    78
  26. Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela gimnazjum przebywającego w stanie nieczynnym | str.    79
  27. Ustanie stanu nieczynnego z dniem podjęcia pracy w dotychczasowej szkole | str.    80
  28. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny, który podjął zatrudnienie w innej szkole | str.    81
  29. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela w związku z pozostawaniem w sześciomiesięcznym stanie nieczynnym | str.    82
  30. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych powodujących wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str.    83
  31. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wygaszanego gimnazjum w roku 2018/2019 | str.    84
  32. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem | str.    85
  33. Porozumienie dyrektorów szkół w sprawie przeniesienia pracownika niepedagogicznego z wygaszanego gimnazjum | str.    86
  34. Oświadczenie pracownika niepedagogicznego o wyrażeniu zgody na przeniesienie do innej szkoły | str.    88
  35. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum prowadzonego przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego przekształcanego w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączanego do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, nieposiadającym kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej | str.    89
  
  Autorzy | str.    91
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia