Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

-20%

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). Omówiono w niej obowiązujące te podmioty standardy informacyjne sprawozdawczości oraz zawartość merytoryczną sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.


Opracowanie zawiera:


praktyczne uwagi w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego, planu finansowego i inwestycyjnego,
procedury sporządzania sprawozdań finansowych, a w jednostkach sektora budżetowego także sprawozdań budżetowych,
omówienie sposobu ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym i błędów z lat ubiegłych,
omówienie kwestii weryfikacji zapisów kont analitycznych i syntetycznych oraz przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów,
wskazanie potencjału informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kadry zarządzającej, głównych księgowych oraz pracowników służb księgowości podmiotów leczniczych. Będzie przydatna również dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych oraz audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Zainteresuje też rady społeczne i nadzorcze podmiotów leczniczych, ich organy tworzące, a także studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza zarządzania w ochronie zdrowia.


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9077-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział    1
  Ogólna charakterystyka sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    15
  1.1. Podmioty lecznicze jako obiekty sprawozdawczości | str.    15
  1.2. Istota, cele i cechy sprawozdawczości podmiotów leczniczych | str.    20
  1.3. Klasyfikacja sprawozdań finansowych | str.    28
  1.4. Odbiorcy sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą i ich potrzeby informacyjne | str.    31
  
  Rozdział    2
  Procedury sporządzania i badania sprawozdania finansowego podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    36
  2.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego | str.    36
  2.2. Etapy sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego | str.    44
  2.3. Rola inwentaryzacji przy sporządzeniu sprawozdania finansowego | str.    52
  2.4. Zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów w podmiotach prowadzących działalność leczniczą | str.    61
  2.5. Zdarzenia występujące po dniu bilansowym oraz prezentacja skutków błędu lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym | str.    67
  2.6. Odpowiedzialność za sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego | str.    75
  2.7. Procedury badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności | str.    80
  
  Rozdział    3
  Sprawozdanie finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami | str.    87
  3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | str.    87
  3.2. Struktura i wartość poznawcza bilansu | str.    91
  3.3. Rachunek zysków i strat | str.    113
  3.3.1. Wynik ze sprzedaży świadczeń medycznych oraz towarów i materiałów | str.    122
  3.3.2. Wynik z działalności operacyjnej | str.    126
  3.3.3. Wynik finansowy brutto i netto | str.    128
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | str.    130
  3.5. Rachunek przepływów pieniężnych | str.    135
  3.5.1. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | str.    140
  3.5.2. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | str.    143
  3.5.3. Grupa B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | str.    144
  3.5.4. Grupa C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | str.    146
  3.5.5. Grupa D. Przepływy pieniężne netto razem | str.    148
  3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia | str.    149
  3.7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym | str.    158
  
  Rozdział    4
  Sprawozdawczość małych i mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    163
  4.1. Podmioty małe oraz mikro i ich obowiązki sprawozdawcze | str.    163
  4.2. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    170
  4.3. Sprawozdanie finansowe małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    171
  4.3.1. Bilans jednostki małej | str.    172
  4.3.2. Rachunek zysków i strat jednostki małej | str.    175
  4.3.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia dla jednostki małej | str.    178
  4.4. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    180
  4.5. Sprawozdanie finansowe mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    181
  4.5.1. Bilans mikropodmiotu | str.    182
  4.5.2. Rachunek zysków i strat mikropodmiotu | str.    184
  4.5.3. Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego mikropodmiotu | str.    188
  5.5.4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu leczniczego jako organizacji pożytku publicznego | str.    190
  4.6. Uproszczenia w rachunkowości małych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających statusu OPP | str.    195
  
  Rozdział    5
  Sprawozdawczość budżetowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str.    198
  5.1. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str.    198
  5.2. Istota, zasady i funkcje sprawozdań budżetowych | str.    204
  5.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i formy ich przekazywania | str.    208
  5.4. Zawartość miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych | str.    214
  
  Rozdział    6
  Sprawozdawczość finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str.    234
  6.1. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych | str.    234
  6.2. Struktura rocznego sprawozdania finansowego jednostek sektora budżetowego | str.    237
  6.3. Bilans jednostki budżetowej | str.    239
  6.4. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej | str.    250
  6.5. Zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej | str.    254
  
  Rozdział    7
  Sprawozdawczość statystyczna podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    259
  7.1. Istota, zakres i przedmiot sprawozdań statystycznych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str.    259
  7.2. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia | str.    263
  7.3. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | str.    274
  7.4. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych odbiorców danych statystycznych | str.    277
  7.5. Sprawozdawczość statystyczna na rzecz organu założycielskiego | str.    284
  7.6. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia | str.    294
  
  Wykaz rysunków i tabel | str.    299
  
  Akty prawne | str.    303
  
  Bibliografia | str.    307
  
  Autorki | str.    309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia