Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

-12%

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

118,80  135,00

Format: pdf

118,80135,00

cena zawiera podatek VAT

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich.


Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu, objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera także wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed organami postępowania karnego. Ponadto w publikacji, w szerokim zakresie, cytowane są i objaśniane orzeczenia Sądu Najwyższego.


Szóste wydanie znanej publikacji uwzględnia dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od 5.10.2019 r. Wprowadza ona istotne zmiany w procedurze karnej, które zostały w tym wydaniu książki uwzględnione i omówione ze szczególnym wskazaniem tych, które związane są z czynnościami podejmowanymi przez obrońcę lub pełnomocnika.


W związku z tym dodano m.in. nowe fragmenty dotyczące:


ograniczenia udziału stron i ich przedstawicieli procesowych w posiedzeniu oraz rozprawie,
prekluzji dowodowej,
modyfikacji względnych przyczyn odwoławczych i ograniczenia zarzutów odwoławczych w apelacji,
formułowania zarzutów odwoławczych w oparciu o formularz uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji,
uzupełnienia apelacji w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.


Omówiono także przepisy dotyczące zasad sporządzania zażalenia, apelacji i jej uzupełnienia, kasacji, skargi, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Ponadto zamieszczono wzory takich pism.


W najnowszym wydaniu szczególną uwagę zwrócono również na ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego, powstałe w konsekwencji epidemii koronawirusa, czyli tzw.: tarcze antykryzysowe 1.0 oraz 4.0.


W wyniku tych nowelizacji do Kodeksu postępowania karnego:


dodano przepisy dotyczące m.in. środków przymusu – art. 250 § 3b–3h k.p.k., art. 251 § 4 k.p.k., art. 258a k.p.k., art. 276a k.p.k. i art. 276a § 1a k.p.k.,
zmieniono niektóre przepisy regulujące postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
wprowadzono nową formułę przebiegu posiedzenia i rozprawy w formie zdalnej (art. 96a k.p.k., art. 250 § 3b-3h k.p.k. i art. 374 § 3–9 k.p.k.).


Rok wydania2020
Liczba stron912
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-251-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    23
  
  Przedmowa | str.    27
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne | str.    31
  1. Zasada kontradyktoryjności i zasada prawa do obrony | str.    31
  1.1. Zasada kontradyktoryjności | str.    31
  1.2. Zasada prawa do obrony | str.    32
  1.2.1. Sprzeczność interesów | str.    34
  1.2.2. Samodzielność obrońcy | str.    36
  2. Strony postępowania karnego | str.    39
  2.1. Podejrzany | str.    39
  2.2. Pokrzywdzony | str.    40
  2.3. Oskarżyciel posiłkowy | str.    47
  2.4. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str.    47
  2.5. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str.    50
  2.6. Oskarżyciel prywatny | str.    52
  2.7. Oskarżony | str.    52
  3. Quasi-strony | str.    53
  4. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciele procesowi | str.    55
  5. Obrońca i pełnomocnik z wyboru | str.    60
  5.1. Upoważnienie do obrony | str.    61
  5.2. Ustanowienie pełnomocnika | str.    62
  5.3. Granice umocowania | str.    63
  5.4. Substytucja | str.    66
  5.5. Wypowiedzenie upoważnienia do obrony lub pełnomocnictwa | str.    69
  5.6. Wygaśnięcie upoważnienia do obrony lub pełnomocnictwa | str.    70
  6. Obrońca i pełnomocnik z urzędu | str.    70
  6.1. Wyznaczenie obrońcy z urzędu | str.    73
  6.2. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu | str.    81
  6.3. Substytucja obrońcy i pełnomocnika wyznaczonych z urzędu | str.    83
  7. Obrona obligatoryjna | str.    84
  
  Rozdział II
  Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym | str.    93
  1. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych | str.    93
  2. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania | str.    101
  3. Prawo do przeglądania akt sprawy | str.    116
  4. Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym | str.    125
  5. Udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania | str.    127
  6. Zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym | str.    130
  
  Rozdział III
  Subsydiarny akt oskarżenia | str.    135
  1. Otwarcie drogi do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia | str.    135
  2. Wyjątki od zasady kontroli sądowej zaniechania ścigania | str.    143
  3. Przymus adwokacko-radcowski | str.    145
  4. Konstrukcja subsydiarnego aktu oskarżenia | str.    147
  5. Opis zarzucanego czynu | str.    148
  5.1. Czas popełnienia czynu | str.    149
  5.2. Miejsce popełnienia czynu | str.    149
  5.3. Sposób i okoliczności popełnienia czynu | str.    149
  5.4. Skutek czynu | str.    150
  5.5. Recydywa | str.    150
  5.6. Kwalifikacja prawna czynu | str.    151
  6. Uzasadnienie aktu oskarżenia | str.    151
  7. Zakończenie aktu oskarżenia | str.    151
  8. Dodatkowe elementy subsydiarnego aktu oskarżenia | str.    151
  9. Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu | str.    153
  
  Rozdział IV
  Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji | str.    155
  1. Postępowanie zwyczajne | str.    155
  1.1. Zagadnienia ogólne | str.    155
  1.2. Posiedzenie w formie zdalnej | str.    157
  1.3. Udział stron, obrońców i pełnomocników, a także pokrzywdzonego w posiedzeniu | str.    162
  1.3.1. Udział publiczności w posiedzeniu | str.    166
  1.3.2. Protokół posiedzenia | str.    167
  1.3.3. Skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego | str.    169
  1.4. Dostęp do akt sprawy w postępowaniu sądowym | str.    170
  1.4.1. Dokumenty i materiały dotyczące świadka anonimowego | str.    171
  1.4.2. Ograniczenia dostępu ze względu na ochronę informacji niejawnych | str.    171
  1.4.3. Odpisy i kopie | str.    175
  1.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach wyrokowych | str.    176
  1.5.1. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy | str.    176
  1.5.2. Zaskarżenie wyroku skazującego wydanego bez przeprowadzenia rozprawy | str.    187
  1.5.3. Warunkowe umorzenie postępowania | str.    190
  1.6. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych posiedzeniach przed rozprawą główną | str.    193
  1.6.1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2–11 k.p.k. | str.    193
  1.6.2. Posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka zapobiegawczego | str.    196
  1.6.3. Posiedzenie w przedmiocie orzeczenia przepadku na wniosek prokuratora | str.    202
  1.6.4. Posiedzenie w przedmiocie orzeczenia środków zabezpieczających | str.    203
  1.6.5. Czynności obrońcy i pełnomocnika w fazie przygotowania do rozprawy głównej | str.    207
  1.7. Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego | str.    212
  1.8. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniu przygotowawczym do rozprawy głównej | str.    216
  1.9. Zasady przeprowadzania dowodów w postępowaniu sądowym | str.    221
  1.9.1. Inicjatywa dowodowa | str.    221
  1.9.2. Prekluzja dowodowa | str.    223
  1.9.3. Wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego | str.    230
  1.9.4. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej i kontroli procesowej | str.    233
  1.9.5. Wykorzystanie dowodu prywatnego | str.    236
  1.10. Przebieg rozprawy głównej | str.    239
  1.10.1. Rozprawa główna w formie zdalnej | str.    239
  1.10.1.1. Uwagi ogólne | str.    239
  1.10.1.2. Zakres podmiotowy rozprawy w formie zdalnej | str.    240
  1.10.1.3. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy w formie zdalnej | str.    241
  1.10.1.4. Przebieg rozprawy w formie zdalnej | str.    244
  1.10.1.5. Kontakt obrońcy z oskarżonym na rozprawie w formie zdalnej | str.    246
  1.10.1.6. Udział tłumacza w rozprawie w formie zdalnej | str.    247
  1.10.2. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str.    247
  1.10.2.1. Stawiennictwo na rozprawę | str.    247
  1.10.2.2. Usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawę | str.    254
  1.10.2.3. Przeprowadzenie rozprawy głównej pomimo usprawiedliwionego niestawiennictwa uczestników postępowania | str.    260
  1.10.2.4. Kary porządkowe za nieusprawiedliwione niestawiennictwo | str.    277
  1.10.3. Ogólny porządek rozprawy głównej | str.    279
  1.10.4. Jawność rozprawy głównej | str.    284
  1.10.4.1. Porządek i bezpieczeństwo rozprawy | str.    285
  1.10.4.2. Udział przedstawicieli środków masowego przekazu | str.    286
  1.10.4.3. Ograniczenia jawności rozprawy głównej | str.    290
  1.10.5. Czynności obrońcy i pełnomocnika w trakcie przewodu sądowego | str.    294
  1.10.5.1. Rozpoczęcie przewodu sądowego | str.    294
  1.10.5.2. Postępowanie dowodowe | str.    297
  1.10.5.3. Wniosek dowodowy | str.    303
  1.10.5.4. Pozostawienie wniosku dowodowego bez rozpoznania | str.    307
  1.10.5.5. Dowody z osobowych źródeł dowodowych | str.    309
  1.10.5.6. Dowód z opinii biegłego | str.    325
  1.10.5.7. Dowód rzeczowy, oględziny, eksperyment procesowy | str.    328
  1.10.5.8. Dowód z dokumentu | str.    329
  1.10.6. Dobrowolne poddanie się karze | str.    333
  1.10.7. Ograniczenie postępowania dowodowego | str.    339
  1.10.8. Wezwanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia dowodów | str.    341
  1.10.9. Rozszerzenie zarzutu oskarżenia | str.    343
  1.10.10. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu | str.    344
  1.10.11. Zmiana procedury karnej na procedurę wykroczeniową | str.    346
  1.10.12. Zamknięcie przewodu sądowego | str.    350
  1.10.12.1. Decyzja procesowa | str.    350
  1.10.12.2. Ujawnienie protokołów i dokumentów bez odczytania | str.    350
  1.10.13. Głosy końcowe | str.    355
  1.10.14. Rodzaje wyroków | str.    358
  1.10.15. Ogłoszenie wyroku | str.    361
  2. Postępowania szczególne | str.    364
  2.1. Postępowanie nakazowe | str.    364
  2.2. Postępowanie z oskarżenia prywatnego | str.    369
  2.3. Postępowanie przyspieszone | str.    382
  3. Koszty postępowania przed sądem pierwszej instancji | str.    388
  3.1. Koszty procesu | str.    389
  3.2. Opłaty | str.    389
  3.3. Wydatki | str.    390
  3.4. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str.    391
  3.5. Zasądzenie kosztów na rzecz obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str.    396
  3.6. Zasady ponoszenia kosztów procesu | str.    399
  3.7. Orzeczenie uzupełniające o kosztach procesu | str.    412
  3.8. Zaskarżenie orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu | str.    414
  
  Rozdział V
  Postępowanie międzyinstancyjne | str.    417
  1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str.    417
  2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str.    420
  3. Odmowa przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str.    422
  4. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem | str.    423
  
  Rozdział VI
  Wnoszenie środków odwoławczych | str.    426
  1. Rodzaje środków odwoławczych | str.    426
  2. Dopuszczalność wniesienia środka odwoławczego | str.    427
  2.1. Instancyjność | str.    428
  2.2. Prawna egzystencja wyroku | str.    430
  2.3. Substrat zaskarżenia | str.    431
  3. Legitymacja procesowa do wniesienia środka odwoławczego | str.    434
  4. Termin wniesienia środka odwoławczego | str.    437
  5. Przywrócenie terminu wniesienia środka odwoławczego | str.    441
  6. Warunki formalne środka odwoławczego | str.    443
  6.1. Uwagi ogólne | str.    443
  6.2. Forma pisma procesowego | str.    447
  6.3. Kierunek środka odwoławczego | str.    449
  6.4. Zakres zaskarżenia | str.    451
  6.5. Zarzuty odwoławcze | str.    457
  6.5.1. Podstawa zarzutu odwoławczego | str.    457
  6.5.2. Metodyka stawiania zarzutów odwoławczych | str.    462
  6.5.3. Sporządzenie apelacji w sprawach złożonych przedmiotowo lub podmiotowo | str.    465
  6.5.4. Formułowanie zarzutów odwoławczych na podstawie formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji | str.    467
  6.5.5. Względne przyczyny odwoławcze (art. 438 k.p.k.) | str.    476
  6.5.5.1. Obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.) | str.    478
  6.5.5.2. Obraza przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str.    492
  6.5.5.3. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) | str.    505
  6.5.5.4. Rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str.    510
  6.5.6. Bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 § 1 k.p.k.) | str.    516
  6.5.7. Ograniczenie bezwzględnych przyczyn odwoławczych | str.    519
  6.5.8. Umiejscowienie zarzutów odwoławczych | str.    520
  6.6. Uzupełnienie zarzutów odwoławczych w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku | str.    521
  6.7. Ograniczenia zarzutów odwoławczych w apelacji | str.    530
  6.7.1. Uwagi ogólne | str.    530
  6.7.2. Ograniczenie podstaw odwoławczych w trybach konsensualnych (art. 447 § 5 k.p.k.) | str.    532
  6.7.3. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych dotyczących uchybień podlegających usunięciu w trybie uzupełnienia wyroku (art. 447 § 6 k.p.k.) | str.    534
  6.7.4. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu (art. 427 § 3a k.p.k.) | str.    535
  6.7.5. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych naruszenia gwarancji procesowych w wypadku niezłożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy (art. 378a § 4 k.p.k.) | str.    538
  6.8. Wniosek odwoławczy | str.    539
  6.9. Uzasadnienie środka odwoławczego | str.    542
  6.10. Odpisy środka odwoławczego | str.    544
  6.11. Przymus adwokacko-radcowski | str.    546
  7. Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia | str.    550
  7.1. Przedmiot zaskarżenia | str.    550
  7.2. Gravamen | str.    551
  7.3. Zakres zaskarżenia | str.    551
  7.4. Zarzuty odwoławcze | str.    553
  7.5. Rozpoznanie środka odwoławczego | str.    555
  7.6. Rodzaje rozstrzygnięć | str.    555
  8. Przyjęcie i odmowa przyjęcia środka odwoławczego | str.    557
  9. Odpowiedź na środek odwoławczy | str.    560
  10. Modyfikacja środka odwoławczego | str.    562
  11. Cofnięcie środka odwoławczego | str.    564
  12. Sprzeciw wobec decyzji referendarza sądowego | str.    567
  
  Rozdział VII
  Granice kontroli odwoławczej | str.    572
  1. Wyznaczenie granic kontroli odwoławczej | str.    572
  1.1. Granice kontroli odwoławczej wyznaczone przez skarżącego | str.    574
  1.2. Rozszerzony zakres zaskarżenia | str.    574
  1.3. Zaskarżenie na korzyść lub na niekorzyść oskarżonego | str.    578
  1.4. Granice kontroli odwoławczej z urzędu | str.    581
  1.5. Orzekanie poza przedmiotowymi granicami zaskarżenia | str.    581
  1.6. Orzekanie poza podmiotowymi granicami zaskarżenia | str.    586
  1.7. Zawężenie granic kontroli odwoławczej | str.    587
  2. Związanie sądu odwoławczego zarzutami odwoławczymi | str.    588
  3. Granice orzekania na korzyść i na niekorzyść oskarżonego | str.    592
  4. Zakaz reformationis in peius | str.    597
  5. Reguła ne peius | str.    613
  6. Częściowa prawomocność wyroku | str.    616
  
  Rozdział VIII
  Przebieg postępowania odwoławczego | str.    627
  1. Zagadnienia ogólne | str.    627
  2. Posiedzenie zażaleniowe | str.    629
  2.1. Udział obrońcy i pełnomocnika | str.    629
  2.2. Przebieg posiedzenia zażaleniowego | str.    634
  2.3. Rodzaje postanowień sądu odwoławczego | str.    637
  3. Rozprawa apelacyjna | str.    638
  3.1. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej | str.    638
  3.1.1. Stawiennictwo na rozprawę apelacyjną | str.    639
  3.1.2. Obowiązkowy udział w rozprawie apelacyjnej | str.    639
  3.1.3. Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie apelacyjnej | str.    646
  3.2. Przewód sądowy | str.    651
  3.2.1. Odstąpienie od ustnego sprawozdania | str.    652
  3.2.2. Ustne sprawozdanie | str.    653
  3.2.3. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski | str.    654
  3.3. Przeprowadzenie dowodów na przewodzie sądowym | str.    656
  3.3.1. Granice orzekania na podstawie przeprowadzonych dowodów | str.    660
  3.3.2. Wniosek dowodowy | str.    664
  3.3.3. Wymogi wniosku dowodowego | str.    664
  3.3.4. Oddalenie wniosku dowodowego | str.    665
  3.3.5. Sposób przeprowadzenia dowodu | str.    665
  3.3.6. Specjalistyczna opinia prywatna | str.    666
  3.4. Głosy końcowe | str.    667
  3.5. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego | str.    672
  3.5.1. Wyrok utrzymujący w mocy | str.    673
  3.5.2. Wyrok zmieniający | str.    674
  3.5.3. Wyrok uchylający | str.    675
  3.6. Koszty postępowania odwoławczego | str.    681
  3.6.1. Składniki kosztów procesu | str.    684
  3.6.2. Opłata | str.    684
  3.6.3. Wydatki | str.    685
  3.6.4. Stawki za udzielenie pomocy prawnej z urzędu | str.    686
  3.6.5. Dodatkowe wydatki obrońcy i pełnomocnika z urzędu | str.    687
  3.6.6. Wniosek o zasądzenie kosztów | str.    688
  3.6.7. Zasady orzekania o kosztach procesu z oskarżenia publicznego | str.    688
  3.6.8. Zasady orzekania o kosztach procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego i z oskarżenia subsydiarnego | str.    690
  3.6.9. Wydatki i opłaty | str.    691
  3.6.10. Koszty procesu w związku z ponownym rozpoznaniem sprawy | str.    692
  3.6.11. Zakaz reformationis in peius | str.    693
  3.6.12. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    694
  3.6.13. Orzeczenie uzupełniające w przedmiocie kosztów | str.    694
  3.6.14. Zaskarżenie orzeczenia o kosztach procesu, o których sąd odwoławczy orzekł po raz pierwszy | str.    696
  
  Rozdział IX
  Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str.    698
  1. Kasacja | str.    698
  1.1. Dopuszczalność kasacji | str.    698
  1.2. Kasacja od postanowienia | str.    706
  1.3. Termin wniesienia kasacji | str.    707
  1.3.1. Wniosek o doręczenie wyrokuz uzasadnieniem | str.    707
  1.3.2. Przywrócenie terminu złożenia wniosku | str.    710
  1.3.3. Odmowa przyjęcia wniosku | str.    710
  1.3.4. Przywrócenie terminu wniesienia kasacji | str.    710
  1.3.5. Bieg terminu w wypadku wniosku o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str.    712
  1.3.6. Termin uwzględnienia kasacji na niekorzyść | str.    713
  1.4. Wymogi kasacji | str.    715
  1.4.1. Forma pisma procesowego | str.    715
  1.4.2. Zakres zaskarżenia | str.    718
  1.4.3. Zarzuty kasacyjne | str.    720
  1.4.3.1. Zarzut naruszenia prawa materialnego | str.    723
  1.4.3.2. Zarzut naruszenia prawa procesowego | str.    725
  1.4.3.3. Nieskuteczność zarzutu sporządzenia przez sąd odwoławczy uzasadnienia wyroku z naruszeniem art. 457 § 3 k.p.k. | str.    729
  1.4.3.4. Zarzut naruszenia art. 439 § 1 k.p.k. | str.    730
  1.4.3.5. Niedopuszczalność zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych i rażącej niewspółmierności kary | str.    731
  1.4.3.6. Uzupełnienie zarzutów kasacji w związku ze zwrotem akt sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego | str.    735
  1.4.4. Wniosek kasacji | str.    737
  1.4.5. Uzasadnienie kasacji | str.    739
  1.4.6. Opłata od kasacji | str.    741
  1.4.7. Odpisy kasacji | str.    744
  1.4.8. Przymus adwokacko-radcowski | str.    745
  1.5. Przyjęcie i odmowa przyjęcia kasacji | str.    751
  1.6. Odpowiedź na kasację | str.    753
  1.6.1. Odpowiedź prokuratora na kasację | str.    754
  1.6.2. Stanowisko w kwestii odpowiedzi na kasację | str.    755
  1.7. Cofnięcie kasacji | str.    756
  1.8. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku | str.    758
  1.9. Rozpoznanie kasacji na posiedzeniu | str.    760
  1.10. Rozpoznanie kasacji na rozprawie | str.    762
  1.10.1. Uwagi ogólne | str.    762
  1.10.2. Przebieg rozprawy kasacyjnej | str.    763
  1.10.2.1. Rozpoczęcie rozprawy | str.    763
  1.10.2.2. Przewód sądowy | str.    765
  1.10.2.3. Głosy końcowe | str.    768
  1.10.2.4. Orzekanie | str.    770
  1.10.2.5. Zastosowanie środka zapobiegawczego | str.    773
  1.10.2.6. Zakończenie rozprawy | str.    774
  1.11. Koszty postępowania kasacyjnego | str.    774
  1.11.1. Zasady orzekania o kosztach procesu | str.    774
  1.11.2. Składniki kosztów procesu | str.    776
  1.11.3. Wydatki | str.    777
  1.11.4. Opłaty za udzielenie pomocy prawnej z urzędu | str.    777
  1.11.5. Dodatkowe wydatki obrońcy i pełnomocnika z urzędu | str.    778
  1.11.6. Wniosek o zasądzenie kosztów | str.    778
  1.11.7. Rodzaje rozstrzygnięć o kosztach procesu | str.    779
  2. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str.    781
  2.1. Dopuszczalność skargi | str.    781
  2.1.1. Przedmiot zaskarżenia | str.    781
  2.1.2. Gravamen | str.    782
  2.2. Termin wniesienia skargi | str.    783
  2.2.1. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem | str.    783
  2.2.2. Odmowa przyjęcia wniosku | str.    784
  2.2.3. Przywrócenie terminu złożenia wniosku | str.    784
  2.2.4. Uchybienie terminowi wniesienia skargi | str.    785
  2.2.5. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia skargi | str.    785
  2.3. Wymogi skargi | str.    786
  2.3.1. Forma pisma procesowego | str.    786
  2.3.2. Zakres zaskarżenia | str.    789
  2.3.3. Zarzuty skargi | str.    790
  2.3.3.1. Zarzut naruszenia art. 437 k.p.k. | str.    791
  2.3.3.2. Uchybienia określone w art. 439 § 1 k.p.k. | str.    795
  2.3.4. Opłata od skargi | str.    796
  2.3.5. Odpisy skargi | str.    798
  2.3.6. Przymus adwokacko-radcowski | str.    799
  2.3.6.1. Wniosek o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str.    800
  2.3.6.2. Wynagrodzenie za sporządzenie i podpisanie skargi | str.    801
  2.3.6.3. Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi | str.    801
  2.3.6.4. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi | str.    803
  2.3.7. Uzasadnienie skargi | str.    804
  2.4. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi | str.    805
  2.4.1. Kontrola warunków skutecznego wniesienia skargi | str.    805
  2.4.2. Braki formalne skargi | str.    806
  2.4.3. Odmowa przyjęcia skargi | str.    806
  2.4.4. Przyjęcie skargi | str.    807
  2.5. Odpowiedź na skargę | str.    807
  2.6. Wstrzymanie wykonania wyroku sądu odwoławczego | str.    808
  2.7. Cofnięcie skargi | str.    809
  2.8. Granice rozpoznania skargi | str.    810
  2.9. Forum rozpoznania skargi | str.    812
  2.10. Rodzaje orzeczeń wydawanych po rozpoznaniu skargi | str.    812
  3. Wznowienie postępowania | str.    814
  3.1. Właściwość sądu | str.    814
  3.2. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek | str.    819
  3.3. Wniosek o wznowienie postępowania | str.    828
  3.3.1. Uwagi ogólne | str.    828
  3.3.2. Treść wniosku | str.    829
  3.3.3. Opłata sądowa | str.    830
  3.3.4. Przymus adwokacko-radcowski | str.    830
  3.3.5. Uzupełnienie braków wniosku | str.    835
  3.4. Odmowa przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego | str.    835
  3.5. Rozpoznanie wniosku | str.    838
  3.6. Inicjowanie wznowienia postępowania z urzędu | str.    840
  3.7. Rodzaje orzeczeń w przedmiocie wznowienia postępowania | str.    841
  
  Rozdział X
  Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str.    845
  1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str.    845
  1.1. Podstawy podjęcia postępowania | str.    845
  1.2. Tryb podjęcia postępowania | str.    846
  1.3. Forum orzekania | str.    846
  1.4. Udział w posiedzeniu | str.    846
  1.5. Czynności sprawdzające | str.    847
  1.6. Rodzaje orzeczeń | str.    847
  1.7. Zaskarżenie orzeczenia | str.    848
  1.8. Podjęcie postępowania | str.    848
  2. Postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str.    848
  2.1. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia | str.    848
  2.2. Zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa | str.    850
  2.3. Właściwość sądu | str.    851
  2.4. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie | str.    851
  2.5. Udział pełnomocnika | str.    852
  2.6. Treść wniosku | str.    852
  2.7. Odpis wniosku | str.    853
  2.8. Koszty postępowania | str.    853
  2.9. Złożenie wniosku | str.    854
  2.10. Termin złożenia wniosku | str.    854
  2.11. Rozpoznanie wniosku | str.    855
  2.12. Strony postępowania | str.    855
  2.13. Udział w rozprawie | str.    856
  2.14. Przebieg rozprawy | str.    857
  2.14.1. Rozpoczęcie rozprawy | str.    857
  2.14.2. Przewód sądowy | str.    857
  2.14.3. Głosy końcowe | str.    858
  2.14.4. Wyrokowanie | str.    858
  2.15. Zaskarżenie wyroku | str.    859
  3. Prośba o ułaskawienie | str.    859
  3.1. Prawo łaski | str.    859
  3.2. Wszczęcie postępowania | str.    861
  3.3. Wszczęcie postępowania z urzędu | str.    861
  3.4. Wszczęcie postępowania na wniosek (prośba o ułaskawienie) | str.    861
  3.5. Forma i treść prośby o ułaskawienie | str.    862
  3.6. Adresat prośby o ułaskawienie | str.    862
  3.7. Prośba do Prezydenta RP | str.    862
  3.8. Prośba do Prokuratora Generalnego | str.    863
  3.9. Prośba skierowana do sądu | str.    863
  3.10. Opłata | str.    863
  3.11. Rozpoznanie prośby o ułaskawienie | str.    863
  3.12. Dostęp do opinii | str.    865
  3.13. Ponowna prośba o ułaskawienie | str.    865
  4. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego | str.    866
  4.1. Przesłanki wydania wyroku łącznego | str.    866
  4.2. Właściwość sądu | str.    866
  4.3. Wszczęcie postępowania | str.    867
  4.4. Forma i treść wniosku o wydanie wyroku łącznego | str.    867
  4.5. Wnioski dowodowe | str.    867
  4.6. Rozpoznanie wniosku na posiedzeniu | str.    868
  4.7. Rozpoznanie wniosku na rozprawie | str.    868
  4.7.1. Rozprawa w formie zdalnej | str.    869
  4.7.2. Udział obrońcy | str.    870
  4.7.3. Udział skazanego | str.    872
  4.7.4. Przebieg rozprawy | str.    875
  4.7.4.1. Rozpoczęcie rozprawy | str.    875
  4.7.4.2. Przewód sądowy | str.    875
  4.7.4.3. Głosy końcowe | str.    875
  4.7.4.4. Zasady wymiaru kary łącznej | str.    876
  4.7.4.5. Wydanie wyroku łącznego | str.    879
  4.7.4.6. Zaskarżenie wyroku | str.    880
  4.7.4.7. Udział skazanego i obrońcy w rozprawie apelacyjnej | str.    881
  
  Wzory pism procesowych | str.    883
  Wzór nr 1. Zażalenie | str.    885
  Wzór nr 2. Apelacja | str.    889
  Wzór nr 3. Uzupełnienie apelacji w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku (art. 449a § 3 k.p.k.) | str.    896
  Wzór nr 4. Kasacja | str.    899
  Wzór nr 5. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str.    905
  Wzór nr 6. Subsydiarny akt oskarżenia | str.    910
  Wzór nr 7. Prywatny akt oskarżenia | str.    914
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia