Kodeks karny ze schematami

-20%

Kodeks karny ze schematami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,60  22,00

Format: pdf

17,6022,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza publikacja to oryginalna prezentacja przepisów Kodeksu karnego w postaci schematów, grafów i tabel. W książce przedstawiono nie tylko schematy budowy instytucji prawnokarnych, lecz także relacje pomiędzy instrumentami pokrewnymi lub zbliżonymi.


Publikacja zawiera także tekst ustawy – Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian, m.in. ustawy z 16 października 2019 r. (Dz.U. poz. 2128) zmieniającej ustawę z dniem 20 listopada 2019 r. Znajduje się w niej także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie w tekście Kodeksu poszczególnych zagadnień i instytucji. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens.


Rok wydania2020
Liczba stron378
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-183-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Legenda – objaśnienie użytych znaków graficznych    13
  
  Schemat 1. Budowa Kodeksu karnego    14
  Schemat 2. Warunki odpowiedzialności karnej (art. 1, 115 § 1 i 2)    17
  Schemat 3. Zasady odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe z zaniechania (art. 2)    18
  Schemat 4. Zmiany ustawy – zasady wyboru ustawy (art. 4)    19
  Schemat 5. Czas popełnienia czynu zabronionego (art. 6 § 1)    20
  Schemat 6. Miejsce popełnienia czynu zabronionego (art. 6 § 2) . . . .    21
  Schemat 7. Kategorie przestępstw (art. 7)    22
  Schemat 8. Strona podmiotowa czynu zabronionego (art. 8 i 9)    23
  Schemat 9. Wiekowe granice odpowiedzialności karnej i jej konsekwencje (art. 10, 54, 115 § 10)    24
  Schemat 10. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw    26
  Schemat 11. Czyn ciągły a ciąg przestępstw (art. 12 i 91)    27
  Schemat 12. Zbieg wykroczeń przeciwko mieniu (art. 12 § 2)    28
  Schemat 13. Formy stadialne (art. 13–17)    29
  Schemat 14. Usiłowanie (art. 13)    30
  Schemat 15. Przygotowanie (art. 16 § 1)    31
  Schemat 16. Redukcja odpowiedzialności karnej w pochodzie przestępstwa – czynny żal (art. 15 i 17)    32
  Schemat 17. Formy zjawiskowe (art. 18)    33
  Schemat 18. Odpowiedzialność karna za podżeganie i pomocnictwo (art. 19 i 22)    34
  Schemat 19. Szczególne zasady odpowiedzialności karnej współdziałających (art. 20 i 21)    35
  Schemat 20. Dobrowolne zapobiegnięcie dokonaniu czynu przez współdziałającego (art. 23)    37
  Schemat 21. Podżegacz i prowokator    38
  Schemat 22. Wyłączenia odpowiedzialności karnej (art. 25–31 i inne)    39
  Schemat 23. Obrona konieczna (art. 25)    41
  Schemat 24. Pomoc konieczna (art. 231b)    42
  Schemat 25. Przekroczenie granic obrony koniecznej (art. 25 § 2 i 3)    43
  Schemat 26. Stan wyższej konieczności (art. 26)    44
  Schemat 27. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności (art. 26 § 3)    45
  Schemat 28. Ryzyko nowatorstwa (dozwolone ryzyko, eksperyment) (art. 27)    46
  Schemat 29. Rodzaje błędu i jego konsekwencje (art. 28–30)    47
  Schemat 30. Niepoczytalność, poczytalność ograniczona, poczytalność i ich konsekwencje    48
  Schemat 31. Podział środków penalnych w Kodeksie karnym    50
  Schemat 32. Kary (art. 32–38)    52
  Schemat 33. Mechanizm obniżania i obostrzania górnej granicy ustawowego zagrożenia karą (art. 38)    54
  Schemat 34. Sankcja zamienna (art. 37a)    55
  Schemat 35. Sekwencja kar (art. 37b)    56
  Schemat 36. Środki karne (art. 39–43c)    57
  Schemat 37. Środek z rozdziału V k.k. niebędący środkiem karnym (art. 43c)    68
  Schemat 38. Przepadek (art. 44–45a)    69
  Schemat 39. Środki kompensacyjne (art. 46–48)    75
  Schemat 40. Funkcje obowiązku naprawiania szkody    80
  Schemat 41. Zasady wymiaru kary (art. 53–63)    81
  Schemat 42. Modyfikacje ustawowej odpowiedzialności karnej    83
  Schemat 43. Mechanizm nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 § 6 i 7)    87
  Schemat 44. Zaliczanie na poczet kary (art. 63 § 1)    88
  Schemat 45. Zaliczenie na poczet środków karnych (art. 63 § 3–4)    89
  Schemat 46. Powrót do przestępstwa – recydywa    90
  Schemat 47. Recydywa ogólna (do której Kodeks karny wprost nawiązuje)    91
  Schemat 48. Recydywa specjalna (szczególna) (art. 64)    93
  Schemat 49. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (tzw. środki probacyjne) (art. 66–82 k.k. oraz art. 159–160 k.k.w.)    95
  Schemat 50. Dozór    104
  Schemat 51. Rezygnacja z dalszego odbywania kary ograniczenia wolności oraz środków karnych i uznanie ich za wykonane (art. 83–84)    105
  Schemat 52. Zbieg przestępstw a ciąg przestępstw    107
  Schemat 53. Zasady szczególne wymiaru kary łącznej    108
  Schemat 54. Środki zabezpieczające (art. 93a–99)    111
  Schemat 55. Zasady stosowania środków zabezpieczających (art. 93b i 93d)    112
  Schemat 56. Kategorie sprawców oraz rodzaje środków możliwych do zastosowania (art. 93c i 93g)    113
  Schemat 57. Początek biegu przedawnienia karalności    115
  Schemat 58. Przedawnienie (art. 101–103)    116
  Schemat 59. Regulacje szczególne dotyczące przedawnienia    118
  Schemat 60. Zatarcie skazania, jego przesłanki i konsekwencje (art. 106)    119
  Schemat 61. Terminy związane z zatarciem skazania (art. 107)    120
  Schemat 62. Zasada jednoczesnego zatarcia wszystkich skazań (art. 108)    122
  Schemat 63. Zasady wyboru właściwej jurysdykcji karnej (rozdział XIII k.k. + art. 5)    123
  Schemat 64. Konsekwencje skazania za granicą (art. 114 i 114a)    125
  Schemat 65. Społeczna szkodliwość czynu – kryteria jej oceny (art. 115 § 2)    127
  Schemat 66. Społeczna szkodliwość – jej występowanie w Kodeksie karnym    128
  Schemat 67. Podobieństwo przestępstw (art. 115 § 3)    129
  Schemat 68. Mienie (art. 115 § 5 i 6)    130
  Schemat 69. Szkoda (art. 115 § 7)    131
  Schemat 70. Osoba najbliższa (najbliższy) – relacja sprawcy i jej konsekwencje (art. 115 § 11)    132
  Schemat 71. Groźba bezprawna (art. 115 § 12)    134
  Schemat 72. Dokument (art. 115 § 14 i § 14a)    135
  Schemat 73. Stan nietrzeźwości (art. 115 § 16)    136
  Schemat 74. Rozkaz (art. 115 § 18)    137
  Schemat 75. Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną (art. 115 § 13 i 19)    138
  Schemat 76. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20)    140
  Schemat 77. Występek o charakterze chuligańskim i jego konsekwencje (art. 115 § 21)    142
  Schemat 78. Handel ludźmi i niewolnictwo (art. 115 § 22 i 23)    143
  Schemat 79. Adopcja (art. 115 § 22a)    145
  Schemat 80. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116)    146
  Schemat 81. Typizacje czynów zabronionych (wybrane przykłady)    147
  
  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny    151
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA
  Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej    153
  Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa    156
  Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej    159
  Rozdział IV. Kary    162
  Rozdział V. Środki karne    164
  Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne    171
  Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych    175
  Rozdział VII. Powrót do przestępstwa    180
  Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie    181
  Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych    190
  Rozdział X. Środki zabezpieczające    194
  Rozdział XI. Przedawnienie    198
  Rozdział XII. Zatarcie skazania    199
  Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą    201
  Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych    204
  Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych    208
  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
  Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne    208
  Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej    214
  Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności    217
  Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu    220
  Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu    225
  Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji    229
  Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku    232
  Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności    236
  Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania    238
  Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności    239
  Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece    243
  Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej    245
  Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową    247
  Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego    249
  Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości    255
  Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum    261
  Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu    263
  Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji    268
  Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów    272
  Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu    276
  Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym    281
  Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi    288
  CZĘŚĆ WOJSKOWA
  Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy    290
  Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej    295
  Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej    297
  Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi    299
  Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym    300
  Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby    301
  Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu    301
  
  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny    305
  
  Rozdział I. Przepisy ogólne    307
  Rozdział II. Przepisy karne    326
  Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących    327
  Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe    327
  
  Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu karnego    331
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia