Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

-15%

Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

109,65  129,00

Format: pdf

109,65129,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz − uchwalonych 19 czerwca br. − Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym.


Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim przepisy prawne objęły takie obszary jak:


możliwość zmiany warunków zatrudnienia,
zatrudnianie cudzoziemców,
zatrudnianie urzędników,
określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii,
przyznawanie świadczeń osobom, które utraciły zatrudnienie.


Osią regulacji stały się jednak postanowienia dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który, uderzając w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa. Przedstawione w niej analizy mogą również służyć jako pomoc dla działów księgowych i HR, które opracowują strategie ubiegania się o pomoc w związku z epidemią i dokonują optymalizacji zatrudnienia, a także dla pracowników bezpośrednio odczuwających skutki kryzysu.


Liczba stron736
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-222-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Wprowadzenie| str.    23
  
  Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wyciąg) | str.    25
  
  Uwagi ogólne | str.    27
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    37
  Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str.    37
  Art. 2. [COVID-19 i przeciwdziałanie COVID-19 – pojęcia] | str.    39
  Rozdział 2. Przepisy szczegółowe | str.    43
  Art. 3. [Polecenie wykonywania pracy zdalnej] | str.    43
  Art. 3a. [Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce] | str.    64
  Art. 4. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy] | str.    68
  Art. 4a. [Zasiłek opiekuńczy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników| str.    80
  Art. 4b. [Świadczenie pracy w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego – zachowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego; świadczenie pracy zdalnej przez ubezpieczonego wykonującego zawód medyczny – zachowanie prawa do zasiłku chorobowego] | str.    86
  Art. 4c. [Zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19] | str.    91
  Art. 4d. [Uposażenie i dodatki do uposażenia przysługujące wykonującym zadania służbowe żołnierzom i funkcjonariuszom poddanym kwarantannie, izolacji lub przebywającym na zwolnieniu lekarskim w związku z COVID-19] | str.    95
  Art. 4e. [Świadczenie pracy przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej poddane obowiązkowej kwarantannie] | str.    100
  Art. 12a. [Zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii] | str.    105
  Art. 12e. [Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby] | str.    111
  Art. 14g. [Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej] | str.    118
  Art. 15a. [Rekompensata poniesionych przez zakłady aktywności zawodowej kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych] | str.    120
  Art. 15b. [Utrzymanie poziomu dofinansowania ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej oraz kosztów działania zakładów aktywności zawodowej] | str.    132
  Art. 15f. [Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy; zachowanie przez pracodawcę prawa do refundacji] | str.    139
  Art. 15g. [Pomoc dla pracodawców – ochrona miejsc pracy; wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym; obniżenie wymiaru czasu pracy] | str.    148
  Art. 15g1. [Spółki wodne – stosowanie przepisów o pomocy dla pracodawców] | str.    205
  Art. 15gb. [Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku spadku przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19] | str.    209
  Art. 15gc. [Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów] | str.    218
  Art. 15gd. [Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy] | str.    223
  Art. 15ge. [Zawieszenie obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS, odpisami podstawowymi oraz wypłatą świadczeń urlopowych] | str.    237
  Art. 15gf. [Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji] | str.    244
  Art. 15gg. [Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19] | str.    249
  Art. 15h. [Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych; przedłużenie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej w związku z niepełnosprawnością] | str.    264
  Art. 15i. [Ograniczenie zakazu handlu w niedziele] | str.    274
  Art. 15x. [Szczególne rozwiązania związane z możliwością zmiany w niektórych przedsiębiorstwach systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania w gotowości do pracy i realizowania prawa do wypoczynku w wyznaczonym miejscu] | str.    277
  Art. 15z. [Przedłużenie terminu składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych] | str.    292
  Art. 15z1. [Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP] | str.    298
  Art. 15z5. [Wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w dokumentach będących podstawą legalnej pracy cudzoziemca] | str.    302
  Art. 15z7. [Wyjątki od obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę oraz obowiązku przedłużenia zezwolenia na pracę] | str.    308
  Art. 15zb. [Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek ZUS] | str.    312
  Art. 15zc. [Przedłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeń o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego; wydłużenie prawa do świadczeń; wydłużenie terminu ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty] | str.    316
  Art. 15zd. [Przedłużenie okresu ważności wizy krajowej oraz zezwoleń na pobyt czasowy] | str.    322
  Art. 15zf. [Wprowadzanie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia] | str.    324
  Art. 15zq. [Warunki przyznania świadczenia postojowego] | str.    335
  Art. 15zr. [Wysokość świadczenia postojowego oraz możliwość trzykrotnej jego wypłaty] | str.    349
  Art. 15zs. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego] | str.    353
  Art. 15zsa. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego składany w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę] | str.    358
  Art. 15zt. [Delegacja ustawowa – przyznanie ponownej wypłaty świadczenia postojowego] | str.    361
  Art. 15zu. [Wypłata świadczenia postojowego] | str.    361
  Art. 15zua. [Ponowne przyznanie świadczenia postojowego] | str.    365
  Art. 15zv. [Odmowa prawa do świadczenia postojowego; odwołanie do sądu] | str.    366
  Art. 15zw. [Finansowanie świadczenia postojowego i kosztów jego obsługi] | str.    368
  Art. 15zx. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego] | str.    369
  Art. 15zzb. [Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług] | str.    372
  Art. 15zzc. [Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych] | str.    389
  Art. 15zzd. [Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy| str.    395
  Art. 15zzda. [Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego] | str.    411
  Art. 15zze. [Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego] | str.    415
  Art. 15zze1. [Dodatkowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych] | str.    427
  Art. 15zzo. [Przedłużenie okresów pobierania stypendiów sportowych] | str.    429
  Art. 15zzq. [Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca] | str.    436
  Art. 15zzra. [Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości] | str.    443
  Art. 15zzz1. [Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy] | str.    449
  Art. 15zzzzm. [Wliczanie okresu zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy do okresu, za który przysługuje dotacja] | str.    454
  Art. 15zzzzzo. [Zmniejszanie zatrudnienia i wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    458
  Art. 15zzzzzp. [Sposób realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    460
  Art. 15zzzzzq. [Formy realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    464
  Art. 15zzzzzr. [Osoba przeprowadzająca zmniejszenie zatrudnienia; określenie kryteriów wyboru pracowników obejmowanych procedurą zmniejszenia zatrudnienia; wypowiadanie pracownikom stosunków pracy w ramach realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia] | str.    471
  Art. 15zzzzzs. [Objęcie pracownika zmniejszeniem zatrudnienia jako podstawa do wypowiedzenia stosunku pracy lub obniżenia wymiaru czasu pracy; termin złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy lub oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym] | str.    478
  Art. 15zzzzzt. [Odprawa pieniężna] | str.    479
  Art. 15zzzzzu. [Wprowadzanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    482
  Art. 15zzzzzw. [Przedstawienie Prezesowi RM informacji o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    484
  Art. 15zzzzzx. [Przedstawienie Prezesowi RM informacji o wprowadzeniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia w urzędach i organach administracji państwowej] | str.    485
  Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    486
  Art. 31a. [Zapewnienie środków w planie finansowym FGŚP na wypłatę świadczeń w celu ochrony miejsc pracy] | str.    486
  Art. 31b. [Pożyczka na rzecz FGŚP ze środków Funduszu Pracy] | str.    491
  Art. 31k. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do służby] | str.    493
  Art. 31m. [Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich| str.    497
  Art. 31m1. [Przedłużenie ważności dokumentów potwierdzających posiadanie określonych umiejętności lub kwalifikacji wymaganych przepisami bhp] | str.    500
  Art. 31zo. [Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 49 ubezpieczonych, duchownych oraz spółdzielni socjalnych] | str.    506
  Art. 31zp. [Wniosek o zwolnienie z opłacania składek] | str.    522
  Art. 31zq. [Obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.; dokonanie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] | str.    529
  Art. 31zr. [Ewidencjonowanie składek zwolnionych z obowiązku ich opłacenia jako składki wpłacone] | str.    535
  Art. 31zs. [Traktowanie składek zwolnionych z obowiązku ich opłacenia jako składki opłacone] | str.    538
  Art. 31zt. [Obsługa przez ZUS zwolnienia z obowiązku opłacania składek] | str.    540
  Art. 31zx. [Traktowanie przychodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] | str.    542
  Art. 31zy. [Delegacja ustawowa – określanie innych okresów zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek] | str.    543
  Art. 31zy3. [Zasiłek przysługujący rolnikom i domownikom objętym obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19] | str.    544
  Art. 31zy4. [Udostępnianie przez ZUS informacji o stanie konta ubezpieczonego w 2020 r.] | str.    550
  Art. 31zy5. [Samodzielne pobieranie dokumentów z systemu teleinformatycznego ZUS] | str.    553
  Art. 31zy6. [Roszczenia stron umów o świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz osób niemogących skorzystać z usług podmiotów prowadzących działalność leczniczą ze względu na przeciwdziałanie COVID-19 – stosowanie przepisu o niemożliwości świadczenia, za którą nie odpowiada żadna strona] | str.    556
  Art. 31zy7. [Zachowanie terminu na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego] | str.    563
  Art. 31zy8. [Zachowanie terminu na powiadomienie organu rentowego o osiąganiu przychodu przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne] | str.    565
  Art. 31zy9. [Termin przysługiwania prawa do świadczenia lub wypłaty świadczenia w przypadku złożenia do ZUS wniosku o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia o charakterze długoterminowym] | str.    566
  Art. 31zy10. [Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę] | str.    568
  Art. 31zz. [Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników] | str.    573
  
  Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str.    577
  
  Art. 17. [Przepis zmieniający ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str.    578
  Art. 22. [Przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych] | str.    599
  Art. 25. [Przepis zmieniający ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] | str.    604
  Art. 85. [Odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii] | str.    605
  
  Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wyciąg) | str.    607
  
  Art. 13. [Przepis zmieniający ustawę o dniach wolnych od pracy] | str.    607
  Art. 59. [Przepis zmieniający ustawę o Służbie Ochrony Państwa] | str.    608
  Art. 95. [Zawieszenie przepisów o pierwszej ocenie i ocenie okresowej w służbie cywilnej; przedłużenie umów o pracę osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej] | str.    613
  Art. 109. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla funkcjonariuszy] | str.    616
  
  Ustawa z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wyciąg) | str.    619
  
  Art. 10. [Przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych] | str.    620
  Art. 48. [Odwołanie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej] | str.    625
  Art. 52. [Zwiększenie wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia za pracę] | str.    627
  Art. 53. [Zasady waloryzacji emerytur w czerwcu 2020 r.] | str.    636
  Art. 56. [Ustalanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej lub emerytury górniczej w związku z okresami niewykonywania pracy z powodu COVID-19] | str.    637
  Art. 57. [Status prawny dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w zakresie wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy] | str.    643
  Art. 58. [Podpis zaufany oraz podpis osobisty w zakresie wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy] | str.    647
  
  Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (wyciąg) | str.    651
  
  Art. 70. [Przepis zmieniający ustawę o pracowniczych planach kapitałowych] | str.    652
  
  Ustawa z 19.06.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 | str.    657
  
  Art. 1. [Przedmiot regulacji; cel dodatku solidarnościowego] | str.    657
  Art. 2. [Zakres podmiotowy regulacji] | str.    665
  Art. 3. [Warunki uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego] | str.    667
  Art. 4. [Wysokość dodatku solidarnościowego i okres, za jaki przysługuje; dodatek solidarnościowy a stypendium lub zasiłek dla bezrobotnych] | str.    675
  Art. 5. [Wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego] | str.    679
  Art. 6. [Terminy wypłaty dodatku solidarnościowego] | str.    680
  Art. 7. [Informowanie o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego; decyzja odmowna; odwołanie do sądu] | str.    681
  Art. 8. [Ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego] | str.    685
  Art. 9. [Finansowanie dodatku solidarnościowego i kosztów obsługi jego wypłaty] | str.    687
  Art. 10. [Przetwarzanie przez ZUS danych osobowych w związku z ustalaniem prawa do dodatku solidarnościowego oraz jego wypłatą] | str.    688
  Art. 11. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] | str.    688
  Art. 12. [Uzupełniające stosowanie innych ustaw; nienależnie pobrany dodatek solidarnościowy] | str.    688
  Art. 13. [Traktowanie dodatku solidarnościowego jako dochodu] | str.    690
  Art. 14. [Przepis zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych] | str.    691
  Art. 15. [Przepis zmieniający ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] | str.    691
  Art. 16. [Zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne] | str.    693
  Art. 17. [Wejście w życie] | str.    694
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (wyciąg) | str.    695
  
  Rozdział 2. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2 | str.    697
  § 3. [Wyjątki od obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej; skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny] | str.    697
  § 4. [Obowiązek poinformowania pracodawcy o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej; oświadczenie osoby odbywającej obowiązkową kwarantannę składane w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby] | str.    706
  Rozdział 3. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych | str.    712
  § 8. [Obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązek zapewnienia klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy] | str.    712
  Rozdział 6. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych | str.    720
  § 19. [Obowiązek zakrywania ust i nosa] | str.    720
  
  Bibliografia | str.    725
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia