Prawo dyplomatyczne i konsularne

-20%

Prawo dyplomatyczne i konsularne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,80  76,00

Format: pdf

60,8076,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do problematyki prawa dyplomatycznego i konsularnego, lecz także omawia status prawny pozostałych działów współczesnej dyplomacji i służby konsularnej, czyli m.in. takie zagadnienia jak: misje specjalne (dyplomacja ad hoc), dyplomacja na forum organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, konsulowie honorowi, specyficzne podmioty prawa legacji, paradyplomacja.


W 13. wydaniu podręcznika szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone przez ustawę z 25.06.2015 r. – Prawo konsularne oraz omówiono kwestie tworzenia w przedstawicielstwach dyplomatycznych państw tzw. wydziałów lub stanowisk konsularnych, a także stale
powiększającej się liczby konsulatów honorowych.


W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków politologicznych, stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz wszystkich tych, którzy interesują się współczesną dyplomacją i służbą konsularną lub sami uczestniczą służbowo w różnych delegacjach
zagranicznych i konferencjach międzynarodowych.


Liczba stron652
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-410-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Uwagi wstępne | str.    21
  
  Rozdział I
  Nazwa i rys historyczny. Pojęcie dyplomacji oraz pojęcie, źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego | str.    27
  1. Nazwa i rys historyczny | str.    27
  2. Dyplomacja polska | str.    34
  3. Pojęcie dyplomacji | str.    39
  4. Pojęcie prawa dyplomatycznego | str.    43
  5. Źródła prawa dyplomatycznego | str.    44
  6. Kodyfikacja prawa dyplomatycznego | str.    47
  
  Rozdział II
  Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych | str.    55
  1. Pojęcie i podział | str.    55
  2. Organy wewnętrzne o kompetencjach w zakresie stosunków międzynarodowych | str.    57
  2.1. Parlament | str.    57
  2.2. Głowa państwa | str.    58
  2.3. Premier i rząd | str.    61
  2.4. Minister spraw zagranicznych i ministerstwo spraw zagranicznych. Uwagi ogólne | str.    63
  3. Minister i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej | str.    66
  3.1. Minister Spraw Zagranicznych | str.    66
  3.2. Struktura kierownicza Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP | str.    69
  3.3. Struktura organizacyjna MSZ, departamenty i inne komórki organizacyjne | str.    71
  4. Inne resorty realizujące poszczególne segmenty polityki zagranicznej państwa | str.    72
  5. Organy państwa działające za granicą | str.    75
  5.1. Uwagi wstępne | str.    75
  5.2. Organy państw o charakterze stałym. Ambasada (stała misja dyplomatyczna, przedstawicielstwo dyplomatyczne) | str.    75
  5.3. Misje dyplomatyczne nowego typu | str.    82
  5.4. Ambasador wizytujący | str.    83
  5.5. Poselstwa | str.    83
  5.6. Specjalne organy quasi-dyplomatyczne i quasi-konsularne | str.    84
  6. Urzędy konsularne | str.    87
  7. Instytuty kultury | str.    87
  8. Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych | str.    88
  9. Tymczasowe organy państwa działające za granicą | str.    89
  9.1. Misje specjalne | str.    89
  9.2. Oddziały wojskowe | str.    90
  9.3. Misje wojskowe | str.    93
  9.4. Okręty wojenne | str.    93
  9.5. Komisje międzynarodowe i misje obserwatorów | str.    94
  9.6. Doraźne Siły Zbrojne ONZ | str.    96
  9.7. Oddziały uczestniczące w operacjach NATO poza obszarem tego sojuszu | str.    99
  
  Rozdział III
  Ustanawianie stosunków dyplomatycznych i prawo legacji | str.    100
  1. Określenie stosunków dyplomatycznych i służby dyplomatycznej | str.    100
  2. Prawo legacji | str.    102
  3. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych | str.    105
  4. Prawo legacji w świetle prawa wewnętrznego | str.    107
  5. Sprawa uznania a stosunki dyplomatyczne | str.    107
  5.1. Uznanie państwa | str.    107
  5.2. Uznanie rządu | str.    111
  5.3. Pojawienie się dwóch rządów, okupacja terytorium i zmiany systemowe oraz zmiany na stanowisku szefa państwa lub rządu | str.    112
  6. Podmioty prawa legacji | str.    115
  6.1. Konfederacja | str.    115
  6.2. Federacja | str.    116
  6.3. Rządy emigracyjne, narody walczące o wyzwolenie spod obcej okupacji | str.    118
  7. Prawo legacji Stolicy Apostolskiej (łac. Sedes Apostolica) i Watykanu oraz Zakonu Maltańskiego | str.    120
  8. Prawo legacji czterech najmniejszych państw Europy | str.    124
  9. Parapaństwa i terytoria zależne, a prawo legacji | str.    125
  
  Rozdział IV
  Funkcje dyplomatyczne | str.    128
  1. Ewolucja funkcji dyplomatycznych | str.    128
  2. Znaczenie odpowiedniego doboru, wykształcenia i przygotowania zawodowego kadr służby zagranicznej oraz rola zaplecza naukowego | str.    132
  3. Najważniejsze funkcje dyplomatyczne | str.    136
  3.1. Pojęcie funkcji dyplomatycznych | str.    136
  3.2. Funkcja reprezentacyjna i przedstawicielski charakter dyplomaty | str.    137
  3.3. Funkcja ochrony interesów państwa wysyłającego i jego obywateli | str.    139
  3.4. Funkcja negocjacyjna | str.    143
  3.5. Funkcja informacyjna | str.    146
  3.6. Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych | str.    149
  3.7. Funkcja konsularna | str.    156
  4. Reprezentowanie interesów państwa trzeciego i jego obywateli | str.    157
  5. Wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne (wspólne ambasady, misje, konsulaty) | str.    159
  
  Rozdział V
  Rodzaje, klasy, rangi, tytuły szefów i członków misji dyplomatycznych. Zasady precedencji oraz korpus dyplomatyczny | str.    163
  1. Rodzaje | str.    163
  2. Klasy | str.    163
  2.1. Pierwsza klasa | str.    165
  2.2. Druga klasa | str.    166
  2.3. Trzecia klasa | str.    167
  3. Stolica Apostolska | str.    169
  4. Zasady pierwszeństwa (precedencji) między szefami misji dyplomatycznych | str.    171
  5. Zasada równości między szefami misji | str.    174
  6. Stopnie dyplomatyczne i zasady precedencji w służbie dyplomatycznej | str.    175
  7. Attachés wojskowi (obrony) | str.    177
  8. Korpus dyplomatyczny | str.    183
  
  Rozdział VI
  Początek i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych | str.    186
  1. Mianowanie i objęcie funkcji przez szefa misji dyplomatycznej | str.    186
  1.1. Tryb mianowania ambasadora (posła) | str.    186
  1.2. Agrément | str.    187
  1.3. Listy uwierzytelniające | str.    191
  1.4. Składanie nowych listów uwierzytelniających przez akredytowanego już ambasadora | str.    195
  1.5. Akredytacja chargé d’affaires ad interim i chargé d’affaires en pied | str.    196
  1.6. Mianowanie członków personelu misji dyplomatycznej oraz kwestia jej liczebności | str.    198
  1.7. Notyfikowanie państwu przyjmującemu mianowań, przyjazdów i wyjazdów | str.    200
  1.8. Siedziba misji dyplomatycznej | str.    202
  2. Zakończenie misji szefa i członków | str. dyplomatycznego | str.    203
  2.1. Różnorakie powody | str.    203
  2.2. Zawieszenie stosunków dyplomatycznych (zawieszenie działalności misji na stałe lub czasowo) | str.    205
  2.3. Zerwanie stosunków dyplomatycznych | str.    206
  2.4. Tymczasowe lub definitywne wycofanie szefa misji | str.    210
  2.5. Obniżenie reprezentacji dyplomatycznej do szczebla chargé d’affaires | str.    211
  2.6. Stałe lub tymczasowe wycofanie misji dyplomatycznej | str.    212
  2.7. Brak stosunków dyplomatycznych | str.    213
  2.8. Utrata podmiotowości międzynarodowoprawnej przez państwo | str.    214
  2.9. Zmiany konstytucyjne i systemowe oraz zmiany na stanowisku głowy państwa | str.    214
  2.10. Persona non grata i osoba niepożądana | str.    216
  2.11. Ekspulsja | str.    218
  2.12. Koniec pełnienia funkcji przez stałego szefa misji dyplomatycznej | str.    219
  2.13. Listy odwołujące | str.    220
  2.14. Listy zwalniające (rekredencjalia) | str.    220
  2.15. Koniec pełnienia funkcji przez pozostałych członków misji dyplomatycznej | str.    221
  
  Rozdział VII
  Przywileje i immunitety dyplomatyczne | str.    222
  1. Terminologia i istota | str.    222
  2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów | str.    223
  2.1. Teoria dotycząca narodzin immunitetu dyplomatycznego w zamierzchłych czasach | str.    224
  2.2. Teoria reprezentacji | str.    224
  2.3. Teoria eksterytorialności | str.    226
  2.4. Teoria funkcjonalna | str.    227
  2.5. Immunitet dyplomatyczny a immunitet państwa | str.    228
  3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych | str.    232
  4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania | str.    236
  5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów | str.    240
  6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych | str.    252
  6.1. Zakres osobowy | str.    252
  6.2. Zakres terytorialny. Przejazd tranzytowy przez państwo trzecie | str.    256
  6.3. Zakres czasowy | str.    259
  7. Nietykalność osobista | str.    260
  8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy | str.    270
  8.1. Definicja i funkcjonalny zakres uprzywilejowanego statusu pomieszczeń | str.    270
  8.2. Nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznych | str.    271
  8.3. Prawo do kaplicy | str.    281
  8.4. Majątek, fundusze, m.in. konta bankowe, oraz środki lokomocji misji dyplomatycznych i ich personelu | str.    282
  8.5. Zwolnienie misji i jej pomieszczeń od opłat, podatków i rewizji celnej, obciążeń służby publicznej i ubezpieczeń społecznych | str.    289
  8.6. Archiwa i korespondencja misji dyplomatycznej | str.    292
  8.7. Korespondencja i dokumenty członków personelu misji dyplomatycznej | str.    294
  8.8. Azyl dyplomatyczny | str.    295
  9. Immunitet jurysdykcyjny | str.    300
  9.1. Zasady ogólne | str.    300
  9.2. Immunitet od jurysdykcji karnej | str.    302
  9.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej | str.    305
  9.4. Immunitet jurysdykcyjny w zakresie prawa pracy | str.    308
  9.5. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej | str.    314
  9.6. Broń palna | str.    316
  9.7. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego | str.    317
  9.8. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa takiego zrzeczenia się | str.    319
  9.9. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się tegoż immunitetu | str.    322
  9.10. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków | str.    325
  10. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, władzami i obywatelami państwa wysyłającego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy | str.    329
  10.1. Komunikowanie się z władzami i obywatelami państwa przyjmującego | str.    329
  10.2. Swoboda komunikowania się z własnym rządem, misjami dyplomatycznymi, urzędami konsularnymi, własnymi obywatelami itd. | str.    330
  10.3. Swoboda poruszania się | str.    330
  10.4. Status kuriera i poczty dyplomatycznej | str.    331
  10.5. Nadajnik radiowy i inne środki łączności | str.    338
  11. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej | str.    339
  11.1. Zwolnienia podatkowe | str.    339
  11.2. Zwolnienia od opłat celnych i rewizji celnej | str.    342
  11.3. Bagaż osobisty przedstawiciela dyplomatycznego | str.    344
  12. Inne przywileje i immunitety, takie jak: zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych, zezwolenia na pracę oraz inne ułatwienia udzielane przez państwo przyjmujące | str.    345
  13. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony | str.    348
  14. Paszporty dyplomatyczne, służbowe MSZ, wizy, legitymacje, laissez-passer, listy polecające, glejty bezpieczeństwa (żelazne listy) | str.    349
  14.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ | str.    349
  14.2. Wizy | str.    353
  14.3. Legitymacje członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i funkcjonariuszy międzynarodowych | str.    355
  14.4. Paszporty dyplomatyczne i legitymacje a przywileje i immunitety dyplomatyczne | str.    356
  14.5. Laissez-passer | str.    357
  14.6. Listy polecające | str.    358
  14.7. Glejty bezpieczeństwa (żelazne listy) | str.    358
  15. Przywileje i immunitety dyplomatyczne w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: stałe lub czasowe wycofanie misji, zerwanie stosunków dyplomatycznych, wybuch konfliktu zbrojnego, stan wyjątkowy, sankcje międzynarodowe | str.    359
  
  Rozdział VIII
  Misje specjalne | str.    370
  1. Pojęcie i podstawy międzynarodowoprawne | str.    370
  2. Podstawowe rodzaje misji specjalnych, ich charakter, skład, obywatelstwo i funkcje | str.    375
  3. Przywileje i immunitety | str.    377
  3.1. Zakres rzeczowy | str.    377
  3.2. Zakres czasowy i terytorialny | str.    378
  4. Status prawny, przywileje i immunitety głowy państwa, szefa i innych członków rządu, zwłaszcza ministra spraw zagranicznych | str.    380
  
  Rozdział IX
  Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych | str.    390
  1. Rozwój dyplomacji wielostronnej, kodyfikacja oraz źródła prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych | str.    390
  2. Pojęcie prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych | str.    394
  3. Kwestia podmiotowości międzynarodowoprawnej organizacji międzynarodowych oraz ich osobowości w prawie wewnętrznym państw | str.    396
  4. Prawo legacji organizacji międzynarodowych | str.    397
  5. Prawo legacji Unii Europejskiej i Europejska Służba Działań Zewnętrznych UE | str.    398
  5.1. Prawo legacji UE | str.    398
  5.2. Europejska Służba Działań Zewnętrznych UE | str.    400
  6. Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych | str.    401
  7. Delegacje do organów i na konferencje organizacji międzynarodowych | str.    405
  8. Funkcjonariusze międzynarodowi | str.    406
  9. Funkcje organizacji międzynarodowych | str.    408
  10. Przywileje i immunitety (zwłaszcza ONZ i organizacji wyspecjalizowanych ONZ) oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości | str.    409
  11. Przywileje i immunitety Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO | str.    416
  11.1. Przywileje i immunitety samych organizacji | str.    416
  11.2. Przywileje i immunitety przedstawicieli państw (delegatów) uczestniczących ad hoc w obradach i pracach organizacji | str.    416
  11.3. Przywileje i immunitety funkcjonariuszy omawianych organizacji międzynarodowych | str.    417
  11.4. Deputowani do zgromadzeń parlamentarnych omawianych organizacji | str.    418
  11.5. Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane przy Radzie Europy, Unii Europejskiej i NATO oraz tych organizacji w innych państwach i przy niektórych organizacjach międzynarodowych | str.    418
  11.6. Podstawy prawne przywilejów i immunitetów Rady Europy, Unii Europejskiej i NATO | str.    419
  11.7. Korpus dyplomatyczny przedstawicieli państw przy organizacjach międzynarodowych | str.    421
  
  Rozdział X
  Dyplomacja konferencyjna (parlamentarna) | str.    422
  1. Pojęcie dyplomacji konferencyjnej | str.    422
  2. Konferencje międzynarodowe | str.    423
  3. Delegacje na rokowania wielostronne i konferencje | str.    430
  4. Pełnomocnictwa | str.    431
  5. Instrukcje negocjacyjne | str.    433
  
  Rozdział XI
  Akty dyplomacji, język dyplomatyczny, kurtuazja międzynarodowa, etykieta i protokół dyplomatyczny, korespondencja dyplomatyczna | str.    434
  1. Akty dyplomacji | str.    434
  2. Język dyplomatyczny | str.    435
  3. Kurtuazja międzynarodowa, ceremoniał państwowy, etykieta oraz protokół dyplomatyczny | str.    437
  4. Korespondencja dyplomatyczna | str.    441
  4.1. Ogólne zasady odnoszące się do korespondencji dyplomatycznej | str.    441
  4.2. Korespondencja na szczeblu głowy państwa, szefa i członków rządu | str.    443
  4.3. Pisma (noty) dyplomatyczne | str.    445
  4.4. Specyficzne formy przekazu stanowiska państw | str.    450
  4.5. Pisma półoficjalne i prywatne | str.    452
  4.6. Depesze dyplomatyczne | str.    452
  4.7. Korespondencja dyplomatyczna organizacji międzynarodowych | str.    452
  
  Rozdział XII
  Nazwa, zarys historyczny, pojęcie, źródła i kodyfikacja prawa konsularnego | str.    454
  1. Nazwa i zarys historyczny | str.    454
  2. Pojęcie i źródła prawa konsularnego | str.    461
  3. Kodyfikacja prawa konsularnego | str.    463
  
  Rozdział XIII
  Ustanawianie stosunków konsularnych | str.    469
  1. Stosunki konsularne, ich ustanawianie oraz kwestia „prawa konsulatu” | str.    469
  2. Podmioty „prawa konsulatu” | str.    471
  3. Stosunki konsularne a sprawa uznania | str.    471
  4. Ustanowienie zawodowego urzędu konsularnego, jego klasy, siedziby i okręgu konsularnego | str.    474
  5. Okręg konsularny, sieć konsularna i siedziba urzędu konsularnego | str.    477
  6. Ustanowienie honorowego urzędu konsularnego, jego szefa, klasy, siedziby i okręgu konsularnego | str.    478
  7. Stosunki dyplomatyczne a stosunki konsularne | str.    479
  8. Unia Europejska – współpraca konsularna, opieka nad obywatelami UE w państwach trzecich, „wspólne konsulaty”. Polska ustawa z 25.06.2015 r. – Prawo konsularne | str.    481
  
  Rozdział XIV
  Organy państwa do spraw realizacji stosunków konsularnych | str.    485
  1. Urzędy konsularne, ich status, kategorie, klasy oraz struktura organizacyjna | str.    485
  2. Klasy, tytuły i stopnie zawodowych i honorowych kierowników urzędów konsularnych | str.    488
  3. Zawodowi urzędnicy konsularni (konsulowie) | str.    490
  4. Honorowi urzędnicy konsularni (konsulowie honorowi) | str.    492
  5. Pracownicy konsularni (zawodowi) | str.    497
  6. Członkowie personelu służby | str.    497
  7. Członkowie personelu prywatnego | str.    497
  8. Osoby mające obywatelstwo państwa przyjmującego lub stale w nim zamieszkałe | str.    498
  9. Pracownicy i członkowie służby honorowych urzędów konsularnych (konsulatów honorowych) | str.    498
  10. Mianowanie członków urzędu konsularnego oraz kwestia obywatelstwa | str.    498
  11. Kwestia liczebności personelu konsularnego | str.    499
  12. Zasady pierwszeństwa | str.    500
  13. Przedstawicielski charakter konsula oraz jednolitość służby dyplomatycznej i konsularnej | str.    501
  14. Korpus konsularny | str.    502
  
  Rozdział XV
  Funkcje konsularne | str.    505
  1. Uwagi ogólne | str.    505
  2. Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli oraz pomoc konsularna | str.    511
  3. Funkcje konsularne o charakterze administracyjnym, sądowym, notarialnym, urzędnika stanu cywilnego oraz w sprawach spadkowych, opieki, kurateli i przyjmowania przedmiotów wartościowych do depozytu urzędu konsularnego. Język korespondencji urzędowej konsula i elektroniczna skrzynka podawcza | str.    519
  3.1. Funkcje konsularne o charakterze administracyjnym | str.    519
  3.2. Funkcje o charakterze sądowym | str.    521
  3.3. Pełnienie przez urzędnika konsularnego funkcji notariusza | str.    526
  3.4. Funkcje konsularne w sprawach spadkowych | str.    527
  3.5. Funkcje konsularne w zakresie opieki i kurateli | str.    528
  3.6. Przyjmowanie do depozytu urzędu konsularnego | str.    529
  3.7. Język korespondencji urzędowej konsula i korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej | str.    530
  4. Funkcje konsula w dziedzinie żeglugi morskiej, rzecznej i powietrznej | str.    530
  5. Funkcje konsularne w dziedzinie promocji stosunków gospodarczych i handlowych | str.    533
  6. Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków kulturalnych i naukowych oraz umacniania więzi z Polonią | str.    535
  7. Funkcja informacyjna | str.    537
  8. Funkcje polityczne i specyficzne zadania o charakterze dyplomatycznym | str.    538
  9. Możliwość pełnienia funkcji konsularnych przez członka misji dyplomatycznej. Wydziały konsularne ambasad | str.    540
  10. Dokonywanie aktów dyplomatycznych przez urzędników konsularnych | str.    542
  11. Powierzenie konsulowi reprezentacji państwa wysyłającego przy organizacji międzynarodowej | str.    543
  12. Wykonywanie funkcji konsularnych w państwie trzecim lub na rzecz państwa trzeciego | str.    544
  13. Czasowe pełnienie opieki nad interesami i obywatelami państwa trzeciego | str.    545
  14. Mianowanie tej samej osoby urzędnikiem konsularnym przez dwa lub więcej państw | str.    546
  15. Funkcje konsulów honorowych | str.    547
  16. Sytuacja prawna i funkcje konsulów państw neutralnych w czasie konfliktów zbrojnych | str.    548
  
  Rozdział XVI
  Początek i koniec pełnienia funkcji konsularnych | str.    550
  1. Mianowanie i dopuszczanie do wykonywania funkcji kierownika urzędu konsularnego | str.    550
  1.1. Listy komisyjne | str.    552
  1.2. Exequatur | str.    554
  1.3. Tymczasowe dopuszczenie do wykonywania funkcji kierownika urzędu konsularnego | str.    557
  1.4. Tymczasowe wykonywanie funkcji kierownika urzędu konsularnego | str.    558
  2. Obowiązek notyfikowania państwu przyjmującemu o nominacjach, przybyciu i wyjazdach oraz wszelkich zmianach w składzie osobowym urzędów konsularnych | str.    559
  3. Zakończenie pełnienia funkcji konsularnych | str.    560
  4. Powołanie konsula honorowego i zakończenie pełnienia przez niego funkcji konsularnych | str.    562
  
  Rozdział XVII
  Przywileje i immunitety konsularne | str.    563
  1. Teoria funkcjonalna w odniesieniu do przywilejów i immunitetów konsularnych | str.    563
  2. Niestosowanie dyskryminacji, zasada wzajemności i największego uprzywilejowania | str.    564
  3. Odpowiedzialność państwa przyjmującego z tytułu naruszenia przywilejów i immunitetów konsularnych | str.    564
  4. Obowiązek poszanowania ustawodawstwa państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych | str.    565
  5. Zakres osobowy i rzeczowy przywilejów i immunitetów konsularnych, prywatna działalność członków personelu urzędu konsularnego oraz kwestie związane z ich obywatelstwem | str.    566
  6. Zakres czasowy przywilejów i immunitetów konsularnych | str.    569
  7. Swoboda poruszania się, zakres terytorialny przywilejów i immunitetów konsularnych oraz przejazd przez państwa trzecie (tranzytowe) | str.    571
  8. Nietykalność osobista | str.    574
  9. Immunitet jurysdykcyjny | str.    576
  9.1. Uwagi ogólne | str.    576
  9.2. Immunitet od jurysdykcji karnej | str.    578
  9.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej | str.    580
  9.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej | str.    582
  10. Składanie zeznań w charakterze świadka, występowanie w charakterze biegłego lub tłumacza, przedstawianie korespondencji i dokumentów oraz doręczanie pism sądowych i wykonywanie rekwizycji sądowych | str.    583
  11. Zrzeczenie się przywilejów i immunitetów konsularnych | str.    586
  12. Swoboda porozumiewania się z obywatelami państwa wysyłającego oraz władzami państwa przyjmującego | str.    587
  13. Obowiązek powiadamiania o zatrzymaniu i aresztowaniu obywateli państwa wysyłającego | str.    588
  14. Zawiadomienie o przypadkach zgonów, opiece lub kurateli, rozbiciu statków i wypadkach lotniczych | str.    593
  15. Porozumiewanie się z władzami państwa przyjmującego – kwestia języka obowiązującego w korespondencji urzędowej | str.    593
  16. Swoboda komunikowania się, kurier i poczta konsularna, korespondencja urzędowa | str.    594
  17. Zwolnienie od opłat i podatków członków urzędu konsularnego | str.    596
  18. Zwolnienie od opłat celnych i rewizji celnej | str.    598
  19. Zwolnienie od świadczeń osobistych i rzeczowych, od rejestracji cudzoziemców, od zezwoleń na pracę, od ubezpieczeń społecznych oraz obciążeń wojskowych | str.    600
  20. Przywileje i immunitety dotyczące urzędu konsularnego i pomieszczeń konsularnych | str.    601
  20.1. Pojęcie pomieszczeń konsularnych | str.    602
  20.2. Kwestia nietykalności pomieszczeń konsularnych | str.    603
  20.3. Majątek, konta w banku i środki lokomocji | str.    606
  20.4. Archiwa konsularne i korespondencja urzędowa | str.    606
  20.5. Status rezydencji kierownika urzędu konsularnego i pozostałych członków urzędu konsularnego | str.    608
  21. Kwestia udzielania azylu w pomieszczeniach konsularnych | str.    608
  22. Zwolnienia urzędu konsularnego od podatków, opłat celnych i rewizji celnej oraz ułatwienia przy nabywaniu pomieszczeń urzędu konsularnego | str.    610
  23. Opłaty i inne należności konsularne oraz kwestia transferu nagromadzonych z tego tytułu kwot | str.    611
  24. Prawo urzędu konsularnego do używania flagi i godła państwowego | str.    612
  25. Sytuacja członków urzędu konsularnego, ochrona pomieszczeń i archiwów konsularnych oraz interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w okolicznościach wyjątkowych, a szczególnie zerwania stosunków konsularnych i konfliktu zbrojnego. Rola państwa trzeciego | str.    613
  26. Przywileje i immunitety honorowych urzędników konsularnych i członków ich rodzin oraz personelu honorowego urzędu konsularnego | str.    615
  
  Wybrana literatura | str.    623
  
  Skorowidz przedmiotowy | str.    629
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia