Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz

-20%

Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

156,00  195,00

Format: pdf

156,00195,00

cena zawiera podatek VAT

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - wciąż wiele pytań. Przeczytaj artykuł >>


Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz zawiera omówienie wszystkich przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z uwzględnieniem aktów wykonawczych.


Regulacja ta ma fundamentalne znaczenie dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń oraz ich klientów, a także dla funkcjonowania rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wprowadza z jednej strony wiele nowych rozwiązań prawnych istotnych dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń, z drugiej strony treść przepisów prawnych budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte w orzecznictwie sądów ze względu na niedługi czas obowiązywania ustawy.


W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia jak:


obowiązki rejestracyjne, zawodowe i organizacyjne dystrybutorów ubezpieczeń,
obowiązki (głównie przedkontraktowe o charakterze informacyjnym) nałożone na dystrybutorów ubezpieczeń względem klienta,
procedury wchodzenia dystrybutorów ubezpieczeń na zagraniczne rynki w całej Unii Europejskiej,
sankcje i środki administracyjne z tytułu naruszenia przepisów ustawy,
pozasądowe rozstrzyganie sporów z udziałem klientów,
rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w ramach nadzoru mikroostrożnościowego nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń.


Komentarz został napisany w oparciu o najbardziej aktualną literaturę polską i zagraniczną oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorzy książki są przedstawicielami polskiej nauki i praktyki prawa wyróżniającymi się bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków prawa, tj. sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki, aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Będzie stanowić cenną pomoc również dla samych dystrybutorów ubezpieczeń, innych instytucji finansowych i ich pracowników.


Liczba stron472
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-732-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Przedmowa | str.    15
  
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń | str.    17
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    19
  Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str.    19
  Art. 2. [Przedsiębiorcy wyłączeni spod regulacji] | str.    22
  Art. 3. [Definicje legalne] | str.    29
  Art. 4. [Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń] | str.    81
  Art. 5. [Pojęcie dystrybucji reasekuracji] | str.    109
  Art. 6. [Czynności niebędące dystrybucją ubezpieczeń ani dystrybucją reasekuracji] | str.    115
  Art. 7. [Klauzula najlepiej pojętego interesu klienta, podstawowe obowiązki dystrybutora ubezpieczeń; wynagrodzenie; informacje marketingowe i reklamowe] | str.    118
  Art. 8. [Analiza wymagań i potrzeb; przekazywanie klientowi informacji o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym] | str.    126
  Art. 9. [Forma przekazywania informacji klientowi] | str.    148
  Art. 10. [Dodatkowe informacje przekazywane w przypadku komplementarnego świadczenia usług ubezpieczeniowych wraz z usługami innego rodzaju lub z towarem] | str.    153
  Art. 11. [Proces zatwierdzania i przeglądu funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego] | str.    161
  Art. 12. [Obowiązek odbycia szkolenia zawodowego] | str.    170
  Art. 13. [Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność gospodarcza] | str.    177
  Art. 14. [Uznanie sum przekazanych pośrednikowi ubezpieczeniowemu za wpłacone zakładowi ubezpieczeń] | str.    180
  Art. 15. [Zapobieganie konfliktom interesów] | str.    182
  Art. 16. [Odpowiedź na reklamację] | str.    190
  
  Rozdział 2. Agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, osoby wykonujące czynności agencyjne, osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji | str.    197
  Art. 17. [Negatywne wymagania wobec osoby będącej agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające] | str.    197
  Art. 18. [Obowiązek zachowania staranności i dobrych obyczajów] | str.    198
  Art. 19. [Wymagania wobec osób dokonujących czynności agencyjnych oraz dystrybucyjnych] | str.    203
  Art. 20. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające; ubezpieczenie obowiązkowe; opłaty za pozostawanie bez ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej] | str.    207
  Art. 21. [Pełnomocnictwa udzielane agentom przez zakład ubezpieczeń | str.    220
  Art. 22. [Obowiązki agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające przed zawarciem umowy ubezpieczenia] | str.    223
  Art. 23. [Dodatkowe informacje przekazywane przed zawarciem umowy ubezpieczenia] | str.    228
  Art. 24. [Oznaczenie w firmie i reklamie wykonywania działalności agencyjnej] | str.    228
  Art. 25. [Zakaz wykonywania działalności brokerskiej oraz posiadania udziałów lub akcji brokera ubezpieczeniowego przez osoby wykonujące czynności agencyjne] | str.    230
  Art. 26. [Nadzór zakładu ubezpieczeń nad agentem] | str.    234
  
  Rozdział 3. Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny, osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń oraz osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie reasekuracji | str.    238
  Art. 27. [Pełnomocnictwo udzielane przez klienta brokerowi ubezpieczeniowemu] | str.    238
  Art. 28. [Obowiązkowe ubezpieczenie OC brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego] | str.    245
  Art. 29. [Wykonywanie czynności brokerskich wyłącznie przez osoby wpisane do rejestru brokerów] | str.    259
  Art. 30. [Ograniczenia wobec brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w zakresie wykonywania innej działalności oraz posiadania udziałów lub akcji] | str.    262
  Art. 31. [Zlecanie wykonywania niektórych czynności innym podmiotom] | str.    272
  Art. 32. [Obowiązki przedkontraktowe brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego] | str.    275
  Art. 33. [Oznaczenie w firmie i reklamie wykonywania działalności brokerskiej] | str.    286
  Art. 34. [Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczenia lub reasekuracji] | str.    291
  Art. 35. [Treść zezwolenia] | str.    301
  Art. 36. [Duplikat zezwolenia] | str.    302
  Art. 37. [Obowiązek informowania o zmianach w zakresie danych związanych z zezwoleniem] | str.    303
  Art. 38. [Wyłączenie obowiązku przystąpienia do egzaminu w przypadku członków zarządu brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego] | str.    304
  Art. 39. [Cofnięcie zezwolenia] | str.    304
  Art. 40. [Skład Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych; opłata egzaminacyjna] | str.    309
  
  Rozdział 4. Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności agencyjnej i działalności brokerskiej | str.    313
  Art. 41. [Transgraniczne wykonywanie działalności agencyjnej i brokerskiej przez krajowych pośredników] | str.    313
  Art. 42. [Transgraniczne wykonywanie działalności agencyjnej i brokerskiej przez zagranicznych pośredników] | str.    324
  Art. 43. [Warunek podjęcia działalności agencyjnej na terytorium RP przez oddział lub podmiot z innego państwa członkowskiego UE] | str.    326
  Art. 44. [Warunek podjęcia działalności brokerskiej na terytorium RP przez oddział lub podmiot z innego państwa członkowskiego UE] | str.    329
  Art. 45. [Obowiązek powiadomienia o zamiarze podjęcia działalności agencyjnej na terenie innego państwa członkowskiego UE] | str.    330
  Art. 46. [Obowiązek powiadomienia o zamiarze podjęcia działalności brokerskiej na terenie innego państwa członkowskiego UE] | str.    334
  Art. 47. [Wykonywanie działalności agencyjnej przez podmiot z innego państwa członkowskiego w ramach swobody świadczenia usług] | str.    336
  Art. 48. [Wykonywanie działalności brokerskiej przez podmiot z innego państwa członkowskiego w ramach swobody świadczenia usług] | str.    339
  Art. 49. [Obowiązek powiadomienia o zamiarze podjęcia działalności agencyjnej na terenie innego państwa członkowskiego UE w ramach swobody świadczenia usług] | str.    339
  Art. 50. [Obowiązek powiadomienia o zamiarze podjęcia działalności brokerskiej na terenie innego państwa członkowskiego UE w ramach swobody świadczenia usług] | str.    341
  Art. 51. [Informowanie organu państwa członkowskiego UE o wykreśleniu z rejestru pośredników ubezpieczeniowych] | str.    343
  
  Rozdział 5. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych | str.    345
  Art. 52. [Elementy rejestru; podmiot prowadzący rejestr; udostępnianie informacji z rejestru] | str.    345
  Art. 53. [Wniosek o wpisanie podmiotu do rejestru agentów] | str.    349
  Art. 54. [Wpis lub odmowa wpisu do rejestru agentów] | str.    349
  Art. 55. [Dane gromadzone w rejestrze agentów] | str.    352
  Art. 56. [Obowiązek informowania o zmianach danych objętych rejestrem agentów] | str.    354
  Art. 57. [Wykreślenie agenta z rejestru agentów] | str.    355
  Art. 58. [Wpis do rejestru brokerów] | str.    356
  Art. 59. [Dane gromadzone w rejestrze brokerów] | str.    358
  Art. 60. [Wykreślenie brokera z rejestru brokerów] | str.    362
  Art. 61. [Obowiązek informowania o zmianach danych objętych rejestrem brokerów] | str.    363
  
  Rozdział 6. Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją reasekuracji | str.    370
  Art. 62. [Zakres nadzoru] | str.    370
  Art. 63. [Monitorowanie rynku produktów ubezpieczeniowych] | str.    379
  Art. 64. [Nadzór nad podmiotami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej] | str.    384
  Art. 65. [Działania podejmowane w razie nieprzestrzegania przepisów przez podmioty z innych państw członkowskich UE] | str.    388
  Art. 66. [Informacje przekazywane EIOPA przez organ nadzoru] | str.    393
  Art. 67. [Informowanie Komisji Europejskiej o trudnościach w wykonywaniu działalności w państwach spoza UE] | str.    394
  Art. 68. [Kontrola działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów] | str.    394
  Art. 69. [Kontrola działalności agenta] | str.    400
  Art. 70. [Kontrola działalności brokera] | str.    402
  Art. 71. [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli; czynności kontrolne] | str.    403
  Art. 72. [Wyłączenie inspektora z udziału w kontroli] | str.    406
  Art. 73. [Uprawnienia inspektorów z zespołu inspekcyjnego] | str.    408
  Art. 74. [Dowody w kontroli] | str.    410
  Art. 75. [Protokół kontroli] | str.    412
  Art. 76. [Prostowanie treści protokołu kontroli] | str.    415
  Art. 77. [Zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu kontroli] | str.    416
  Art. 78. [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy – odesłanie] | str.    417
  Art. 79. [Informacje o zasadach dobra ogólnego] | str.    419
  Art. 80. [Uprawnienie organu nadzoru do żądania wyjaśnień i informacji] | str.    420
  Art. 81. [Sprawozdanie z działalności brokerskiej] | str.    421
  Art. 82. [Zakaz korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta lub przedsiębiorcy] | str.    423
  Art. 83. [Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych] | str.    425
  Art. 84. [Kary za | str. przepisów określających obowiązki wobec klientów] | str.    430
  Art. 85. [Okoliczności brane pod uwagę przy wymierzaniu kary] | str.    434
  Art. 86. (uchylony) | str.    434
  Art. 87. [Podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu kary] | str.    435
  Art. 88. [Informowanie EIOPA o zastosowanych środkach nadzoru] | str.    437
  
  Rozdział 7. Przepisy karne | str.    439
  Art. 89. [Wykonywanie działalności bez upoważnienia lub zezwolenia] | str.    439
  Art. 90. [Nieuprawnione używanie określeń w firmie i reklamie wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń lub reasekuracji] | str.    440
  
  Rozdział 8. Zmiany w przepisach | str.    442
  Art. 91. [Zmiany w ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym] | str.    442
  Art. 92. [Zmiany w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym] | str.    443
  Art. 93. [Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej] | str.    443
  Art. 94. [Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi] | str.    443
  Art. 95. [Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym] | str.    443
  Art. 96. [Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym] | str.    444
  Art. 97. [Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej] | str.    444
  Art. 98. [Zmiany w ustawie o SKOK-ach] | str.    444
  Art. 99. [Zmiany w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym] | str.    445
  Art. 100. [Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej] | str.    446
  
  Rozdział 9. Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące | str.    453
  Art. 101–102. (pominięte) | str.    453
  Art. 103. [Utrzymanie w mocy dotychczasowych zezwoleń] | str.    453
  Art. 104. [Postępowania niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str.    454
  Art. 105. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str.    455
  Art. 106–107. (pominięte) | str.    457
  Art. 108. [Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działająca przed dniem wejścia w życie ustawy] | str.    457
  Art. 109–110. (pominięte) | str.    458
  
  Rozdział 10. Przepisy końcowe | str.    458
  Art. 111–112. (pominięte) | str.    458
  
  Bibliografia | str.    459
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia