Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych

-20%

Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

169,60  212,00

Format: pdf

169,60212,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera komentarz do cywilnoprawnych przepisów ustawy – Prawo bankowe. Autorzy, dokonując ich wyboru, kierowali się w szczególności częstotliwością występowania w praktyce problemów interpretacyjnych dotyczących danej normy oraz ich znaczeniem dla praktyki.


Skupiają się na omówieniu m.in.:


przepisów ogólnych: definicji banku, czynności okołobankowych, formy elektronicznej oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych, terminowych operacji finansowych, obowiązku utrzymywania płynności płatniczej;
rachunków bankowych: ich rodzajów, uprawnień posiadacza rachunku, treści i form umowy rachunku bankowego, dysponowania rachunkiem przez małoletniego, który ukończył lat 13, rozwiązania umowy rachunku z powodu braku obrotów;
rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków: form rozliczeń, odpowiedzialności kilku banków, kontroli przy wypłatach, wpłat gotówkowych, izb rozliczeniowych;
kredytów i pożyczek pieniężnych: zdolności kredytowej, kontroli sytuacji kredytobiorcy, wypowiedzenia umowy kredytu, terminu spłaty kredytu, ochrony osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska, opóźnień w spłacie kredytu, oprocentowania, pożyczek pieniężnych udzielanych przez banki;
gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw;
emisji bankowych papierów wartościowych: obowiązków banków przed emisją, zakazu kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych;
szczególnych obowiązków i uprawnień banków: sekurytyzacji, centralnej informacji o rachunkach, nieodpłatności udzielenia informacji, tajemnicy bankowej, przetwarzania danych osobowych klientów banków, prowizji, opłat.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla prawników obsługujących banki, klientów banków, innych pracowników banków odpowiedzialnych za stronę prawną działalności banku. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji, ekonomii.


Liczba stron1016
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-262-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    33
  
  Słowo wstępne    45
  
  Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (wyciąg)
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    51
  Art. 1. [Zakres ustawy]    51
  1. Pojęcie prawa bankowego, prawa bankowego
  2. Kryteria wyodrębnienia prawa bankowego prywatnego    54
  3. Prawo bankowe prywatne a prawo prywatne „ogólne”, w tym prawo cywilne    54
  4. Historia prawa bankowego (wzmianka) i jej wpływ na interpretację przepisów prawa bankowego prywatnego    55
  5. Wpływ wielości źródeł prawa bankowego prywatnego na jego interpretację    57
  6. Zjawiska wpływające na interpretację prywatnoprawnych przepisów prawa bankowego    59
  7. Zasady prawa bankowego    60
  Art. 2. [Pojęcie banku]    62
  1. Charakter prawny komentowanego przepisu    62
  2. Cechy banków    63
  3. Formy prawne i typy banków    65
  4. Ryzyko w działalności banków    67
  Art. 3. [Zastrzeżenie wyrazów „bank” oraz „kasa”]    69
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawnym    70
  2. Dopuszczalne użycie nazwy „bank” przez podmioty niebędące bankami    71
  3. Sankcje za naruszenie zakazu wyrażonego w art. 3 pr. bank.    72
  Art. 4. [Definicje]    74
  1. Zagadnienia ogólne    80
  2. Definicje podmiotowe    81
  3. Definicje przedmiotowe    83
  4. Definicje powiązań między podmiotami    85
  Art. 5. [Czynności bankowe]    92
  1. Zagadnienia ogólne, pojęcie czynności bankowych    93
  2. Typologia czynności bankowych    95
  3. Typologia czynności bankowych banków hipotecznych    102
  4. Typologia czynności bankowych banków spółdzielczych    104
  5. Skutki prawne zaliczenia danej czynności do czynności bankowych    105
  Art. 6. [Pozostała działalność banków]    114
  1. Zagadnienia ogólne    115
  2. Typologia czynności „okołobankowych”    116
  3. Inne czynności prawne wykonywane przez banki    119
  Art. 6a. [Powierzanie działalności bankowej podmiotom zewnętrznym]    119
  1. Uwagi wstępne    123
  2. Powierzenie czynności bankowych innym podmiotom zewnętrznym – pojęcie outsourcingu bankowego    123
  3. Istota i treść umowy agencyjnej „outsourcingowej”    125
  4. Zakres czynności zlecanych przez banki podmiotom zewnętrznym    127
  5. Warunki powierzania wykonywania czynności bankowych podmiotom zewnętrznym    129
  6. Wyłączenia w zakresie „outsourcingu bankowego”    131
  7. Zakres „podoutsourcingu bankowego”    132
  8. Tajemnica bankowa a umowa outsourcingu    132
  Art. 6b. [Zakres odpowiedzialności insourcera]    133
  1. Uwagi wstępne    134
  2. Zakaz ograniczania i wyłączania odpowiedzialności podmiotu zewnętrznego za nienależyte wykonanie albo niewykonanie umowy outsourcingu    134
  3. Zakaz wyłączenia czy ograniczenia odpowiedzialności banku za szkody wyrządzone klientom wskutek nienależytego wykonania albo niewykonania umowy outsourcingu    135
  Art. 6c. [Warunki outsourcingu]    137
  1. Uwagi wstępne    139
  2. Warunki powierzenia podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności bankowych w ramach umów outsourcingu    139
  3. Kompetencje KNF w przypadku umów outsourcingu    141
  Art. 6d. [Zezwolenie KNF na outsourcing]    143
  1. Uwagi wstępne    144
  2. Umowa outsourcingu zawarta z przedsiębiorcą zagranicznym – warunki uzyskania zezwolenia KNF    144
  3. Przyczyny odmowy wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia    145
  Art. 7. [Forma czynności bankowych]    146
  1. Uwagi wstępne    147
  2. Postać elektroniczna oświadczeń woli składanych w związku z dokonywaniem czynności bankowych oraz skutki prawne złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej    148
  3. Informatyczny nośnik informacji jako postać elektroniczna dokumentów związanych z czynnościami bankowymi    153
  4. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania dokumentów, określające sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi    156
  5. Usługi związane z zabezpieczeniem dokumentów sporządzonych na informatycznych nośnikach danych    157
  Art. 7a. [Terminowe operacje finansowe a przepisy o grach hazardowych]    158
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawa    158
  2. Pojęcie „terminowe operacje finansowe”    160
  Art. 8. [Płynność płatnicza banku]    162
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawa    162
  2. Treść obowiązku banków utrzymywania płynności płatniczej    164
  
  Rozdział    3
  Rachunki bankowe    165
  Art. 49. [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych]    165
  1. Definicje rachunku bankowego, umowy rachunku bankowego, poszczególnych rodzajów rachunku bankowego    167
  2. Miejsce przepisów o umowie rachunku bankowego w systemie prawnym, interpretacja tych przepisów    168
  3. Charakterystyka umów rachunku bankowego    170
  4. Wpis na rachunek bankowy    178
  5. Rachunek rodzinny    183
  Art. 50. [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami]    189
  1. Swoboda dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym    189
  2. Ograniczenia swobody dysponowania środkami pieniężnymi    190
  3. Szczególna staranność banku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych    192
  Art. 51. [Rachunek wspólny]    194
  1. Posiadacze rachunku wspólnego    194
  2. Relacje między współposiadaczami a bankiem, między współposiadaczami a osobami trzecimi oraz relacje wewnętrzne między współposiadaczami    197
  Art. 51a. [Rachunek wspólny osób fizycznych]    202
  1. Zagadnienia ogólne    202
  2. Rachunek wspólny a śmierć współposiadacza – osoby fizycznej    204
  Art. 51b. [Rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego]    207
  1. Charakter prawny przepisu    207
  2. Jednostki samorządu terytorialnego    207
  3. Szczególne elementy treści umowy rachunku wspólnego dla jednostek samorządu terytorialnego    208
  Art. 51c. [Rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy]    209
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawa    210
  2. Sytuacja prawna operatora i pozostałych stron umowy o współpracy    210
  Art. 52. [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego]    212
  1. Relacja między art. 52 pr. bank. a przepisami Kodeksu cywilnego o umowie rachunku bankowego i ustawy o usługach płatniczych o rachunkach płatniczych    213
  2. Forma zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy rachunku bankowego    214
  3. Treść umowy rachunku bankowego    217
  Art. 52a. [Rachunek rodzinny]    225
  1. Charakter prawny komentowanego przepisu    226
  2. Szczególne elementy treści umowy rachunku rodzinnego    226
  Art. 53. [Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego]    227
  1. Zagadnienia ogólne    228
  2. Zastosowanie do dokumentów wskazanych w art. 53 pr. bank. przepisów o papierach wartościowych    228
  3. Zagadnienia szczegółowe    229
  Art. 54. [Ochrona wkładu oszczędnościowego przed egzekucją]    231
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawnym    232
  2. Cele komentowanego przepisu    233
  3. Zagadnienia szczegółowe    234
  Art. 54a. [Środki pieniężne na rachunkach wolne od zajęcia]    236
  1. Cele komentowanego przepisu    237
  2. Zakres zastosowania i zakres normowania przepisu    238
  Art. 54b. [Wyłączenie spod zajęcia środków na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego]    240
  1. Zagadnienia ogólne    240
  2. Rachunek, który może zostać objęty blokadą    240
  3. Przesłanki i skutki blokady    241
  4. Wadliwość blokady i odpowiedzialność z tego tytułu    243
  Art. 55. [Wypłata środków z rachunku oszczędnościowego po śmierci wkładcy]    244
  1. Zagadnienia ogólne    245
  2. Wypłata kosztów pogrzebu    246
  3. Zwrot nienależnych świadczeń rentowych    248
  4. Treść wniosku organu rentowego, odpowiedzialność za szkody spowodowane zwrotem    251
  Art. 56. [Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci]    252
  1. Wprowadzenie    254
  2. Uwagi ogólne    255
  2.1. Ratio legis dyspozycji na wypadek śmierci i instytucje zbliżone w innych systemach prawnych    255
  2.2. Charakter prawny dyspozycji na wypadek śmierci    257
  2.3. Essentialia negotii dyspozycji na wypadek śmierci    261
  2.4. Moment wywarcia skutków prawnych przez dyspozycję i jej odwołalność    265
  2.5. Bezwzględny charakter art. 56 pr. bank.    267
  2.6. Odpowiednie stosowanie przepisów o testamencie    267
  2.7. Dyspozycja na wypadek śmierci wkładem i oszczędnościami w SKOK    268
  2.8. Krąg osób uprawnionych do złożenia dyspozycji na wypadek śmierci    268
  3. Beneficjenci dyspozycji na wypadek śmierci    272
  4. Maksymalna kwota dyspozycji    277
  4.1. Uwagi ogólne    277
  4.2. Ustalanie górnej granicy dyspozycji w przypadku walut obcych    279
  4.3. Maksymalna kwota dyspozycji a wielość dyspozycji    280
  4.4. Maksymalna kwota dyspozycji a wielość beneficjentów    282
  4.5. Wysokość wypłaty dyspozycji a długi posiadacza rachunku    283
  4.6. Wysokość wypłaty z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci a zgromadzenie na rachunku bankowym kwot nienależnych dysponentowi    283
  4.7. Dyspozycja na wypadek śmierci a wypłaty na podstawie art. 55 pr. bank.    284
  4.8. Podsumowanie    285
  5. Dyspozycja na wypadek śmierci a prawo spadkowe    285
  5.1. Uwagi ogólne    285
  5.2. Dyspozycja na wypadek śmierci a ustalanie zachowku    287
  5.3. Dyspozycja na wypadek śmierci a ustalanie schedy spadkowej    288
  5.4. Dyspozycja na wypadek śmierci a odpowiedzialność za długi spadkowe    291
  5.5. Forma i sposób złożenia dyspozycji na wypadek śmierci    292
  6. Bezskuteczność względna dyspozycji na wypadek śmierci    295
  6.1. Możliwość zastosowania przepisów o skardze pauliańskiej    295
  6.2. Możliwość zastosowania przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego    296
  7. Skutki wypłaty osobom nieuprawnionym lub wyższych kwot niż należne    298
  7.1. Wykładnia art. 56 ust. 4 pr. bank.    298
  7.2. Przekroczenie limitu ustawowego z innych przyczyn niż wskazane w art. 56 ust. 4 pr. bank.    300
  7.2.1. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia    300
  7.2.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza    301
  8. Przedawnienie    303
  9. Opodatkowanie dyspozycji na wypadek śmierci    305
  10. Wydanie dyspozycji w sprzeczności z wymaganiami wskazanymi w art. 56 pr. bank.    306
  11. Uwagi intertemporalne    307
  Art. 56a. [Obowiązek poinformowania o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci; obowiązki informacyjne wobec osób wskazanych w dyspozycji]    308
  1. Uwagi ogólne    309
  1.1. Wprowadzenie    309
  1.2. Uwagi intertemporalne    310
  2. Obowiązek informacyjny względem posiadacza rachunku bankowego    311
  2.1. Uwagi ogólne    311
  2.2. Moment powstania obowiązku przekazania informacji    312
  2.3. Forma i sposób przekazania informacji    312
  2.4. Treść informacji    314
  2.5. Skutki zaniechania przez bank wypełnienia obowiązku informacyjnego lub podania informacji błędnej    314
  3. Obowiązki informacyjne banku po śmierci posiadacza rachunku    316
  3.1. Uwagi ogólne    316
  3.2. Sposób przekazania informacji beneficjentom    318
  3.3. Obowiązek wkładcy wskazania danych beneficjenta i jego zakres    320
  3.4. Treść przekazanej informacji    321
  3.5. Skutki zaniechania poinformowania beneficjentów o dyspozycji lub przekazania informacji błędnej    322
  Art. 57. [Wyłączenie stosowania przepisów o dyspozycji na wypadek śmierci i wypłatach po śmierci wkładcy w przypadku rachunków wspólnych]    324
  Art. 58. [Rachunek oszczędnościowy małoletniego]    325
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawa    325
  2. Zastosowanie art. 58 pr. bank. do osób ubezwłasnowolnionych    327
  3. Artykuł 58 pr. bank. a przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o przedstawicielstwie ustawowym    329
  4. Zakres swobodnego dysponowania    330
  Art. 59. [Rachunek powierniczy]    331
  1. Umowa rachunku powierniczego sensu stricto a umowa rachunku powierniczego sensu largo    332
  2. Umowa rachunku powierniczego a umowa powiernicza    335
  3. Mieszkaniowe rachunki powiernicze    335
  Art. 59a. [Wygaśnięcie umowy rachunku bankowego]    336
  1. Uwagi wstępne    338
  2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji    339
  2.1. Zakres podmiotowy    339
  2.2. Zakres przedmiotowy    341
  3. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego    343
  3.1. Śmierć posiadacza rachunku bankowego    343
  3.2. Bezczynność posiadacza rachunku    345
  3.2.1. Uwagi ogólne    345
  3.2.2. Umowa rachunku bankowego zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat    347
  3.2.3. Umowa rachunku bankowego zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat    348
  3.2.4. Uwagi końcowe    348
  3.3. Skutki śmierci posiadacza rachunku bankowego lub jego bezczynności    350
  4. Fikcja przedłużenia umowy i oprocentowanie środków po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy    352
  5. Zagadnienia intertemporalne    357
  6. Odpowiedzialność banku    359
  Art. 59b. [Obowiązek ustalenia, czy żyje posiadacz rachunku]    360
  1. Uwagi wprowadzające    360
  2. Zakres stosowania    360
  3. Obowiązki banku    362
  4. Zagadnienia intertemporalne    364
  5. Odpowiedzialność banku    365
  Art. 59c. [Dalsze prowadzenie rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy]    365
  1. Uwagi wprowadzające    366
  2. Zakres przedmiotowy komentowanego przepisu    366
  3. Skutki śmierci posiadacza rachunku    367
  4. Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego    368
  5. Obowiązki informacyjne zarządcy sukcesyjnego    370
  6. Zagadnienia intertemporalne    371
  Art. 60. [Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa]    372
  1. Charakter prawny przepisu    372
  2. Nieokreślenie kwoty minimalnej w umowie    372
  3. Zastosowanie art. 60 pr. bank. do rachunków konsumentów    373
  4. Kwestie szczegółowe    373
  Art. 61. [Ochrona wkładcy w razie utraty dokumentów związanych z rachunkiem bankowym]    374
  1. Cel i zakres art. 61 ust. 1 pr. bank.    374
  2. Zastosowanie art. 61 ust. 2 pr. bank.    377
  Art. 62. [Umarzanie w toku egzekucji utraconych dokumentów]    378
  1. Zakres zastosowania komentowanego przepisu    378
  2. Procedura umorzenia    379
  
  Rozdział    4
  Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków    380
  Art. 63. [Formy rozliczeń za pośrednictwem banków]    380
  1. Uwagi wstępne    381
  2. Bankowe rozliczenia pieniężne jako czynność bankowa sensu stricto    382
  3. Pojęcie i formy bankowych rozliczeń pieniężnych    386
  4. Bankowe rozliczenia gotówkowe    387
  5. Bankowe rozliczenia bezgotówkowe    389
  Art. 63a. (uchylony).    390
  Art. 63b. [Czek gotówkowy]    390
  1. Uwagi wstępne    391
  2. Pojęcie i istota czeku gotówkowego oraz rodzaje czeków    391
  3. Charakter zobowiązania czekowego    393
  4. Umowa czekowa    393
  5. Zasady realizacji płatności z wykorzystaniem czeku gotówkowego    394
  Art. 63c. [Polecenie przelewu]    396
  1. Uwagi wstępne    396
  2. Pojęcie i istota polecenia przelewu jako jednej z form rozliczenia pieniężnego – bezgotówkowego    397
  3. Odpowiedzialność banku za należyte wykonanie polecenia przelewu    398
  4. Spełnienie świadczenia w drodze polecenia przelewu    401
  5. Polecenie przelewu w świetle ustawy o usługach płatniczych    402
  Art. 63d. [Polecenie zapłaty]    405
  1. Uwagi wstępne    408
  2. Pojęcie i istota polecenia zapłaty    409
  3. Warunki stosowania polecenia zapłaty    410
  4. Uprawnienie dłużnika do odwołania polecenia zapłaty oraz cofnięcia zgody jako wyraz ochrony dłużnika    412
  5. Polecenie zapłaty w ujęciu ustawy o usługach płatniczych    413
  Art. 63e. [Czek rozrachunkowy]    415
  1. Uwagi wstępne    416
  2. Pojęcie i istota czeku rozrachunkowego jako jednej z form rozliczenia bezgotówkowego    417
  3. Czek rozrachunkowy jako papier wartościowy    418
  4. Przedstawienie czeku rozrachunkowego do zapłaty    418
  Art. 63f. [Karty płatnicze]    419
  1. Uwagi wstępne    420
  2. Pojęcie i rodzaje kart płatniczych    421
  3. Umowa o wydanie karty płatniczej    424
  4. Rozliczenia pieniężne dokonywane z wykorzystaniem karty płatniczej    425
  5. Prawa i obowiązki wydawcy oraz posiadacza karty    425
  6. Odpowiedzialność wydawcy karty płatniczej oraz jej posiadacza za nieautoryzowane transakcje dokonane z jej wykorzystaniem    426
  Art. 63g. (uchylony).    428
  Art. 63h. [Delegacja ustawowa – wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej]    428
  1. Uwagi wstępne    428
  2. Zakres upoważnienia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporządzenia w sprawie wzoru formularza polecenia przelewu oraz wzoru wpłaty gotówki    429
  Art. 64. [Solidarna odpowiedzialność banków]    430
  1. Uwagi wstępne    430
  2. Solidarna odpowiedzialność banków wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia rozliczenia pieniężnego    431
  3. Wyłączenie zasady odpowiedzialności solidarnej banków w ujęciu ustawy o usługach płatniczych    433
  Art. 65. [Obowiązki banku]    436
  1. Uwagi wstępne    436
  2. Szczególne obowiązki banku w przypadku dokonywania wypłat z rachunku bankowego – jako konsekwencja wymogu zachowania szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych    437
  3. Zakres obowiązku weryfikowania autentyczności i prawdziwości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę wypłaty oraz tożsamości osoby dającej zlecenie    439
  4. Wypłata środków pieniężnych do rąk nieuprawnionego – zakres odpowiedzialności banku    441
  Art. 66. [Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe]    442
  1. Uwagi wstępne    442
  2. Obowiązek banku przyjmowania wpłat gotówkowych na rachunki bankowe    443
  3. Sposoby realizowania wpłat gotówkowych    443
  4. Obowiązek banku przeliczania i sortowania banknotów oraz monet pochodzących z wpłat    445
  Art. 67. [Izby rozliczeniowe]    447
  1. Uwagi wstępne    447
  2. Pojęcie i zakres działania izb rozliczeniowych    447
  3. Krajowa Izba Rozliczeń    449
  4. Rozrachunki międzybankowe    451
  5. Fundusz Gwarancyjny    452
  Art. 67a. [Ochrona środków na rachunku rozliczeniowym banku]    452
  1. Uwagi wstępne    453
  2. Pojęcie rachunku rozliczeniowego banku w ujęciu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasada nadzoru nad tymi systemami    453
  3. Zakres zwolnienia od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym banku    454
  
  Rozdział    5
  Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań    455
  Art. 69. [Umowa kredytu]    455
  1. Uwagi wstępne    458
  2. Udzielanie kredytu jako czynność bankowa sensu stricto wymieniona w art. 5 ust. 1 pr. bank.    460
  3. Pojęcie i istota umowy kredytu    463
  4. Treść umowy o kredyt    466
  5. Kredyt denominowany lub indeksowany w walucie obcej    469
  6. Problematyka umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do innej waluty w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości    476
  7. Rodzaje kredytów    480
  8. Szczególne prawa i obowiązki stron umowy o kredyt    481
  Art. 70. [Zdolność kredytowa]    482
  1. Uwagi wstępne    484
  2. Pojęcie zdolności kredytowej. Znaczenie oceny zdolności kredytowej    485
  3. Przesłanki przyznania kredytu mimo braku zdolności kredytowej    487
  4. Obowiązki podmiotu ubiegającego się o kredyt    488
  5. Skutki braku oceny zdolności kredytowej    489
  Art. 70a. [Wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskującego]    490
  1. Uwagi wstępne    491
  2. Obowiązek banku oraz instytucji upoważnionej ustawowo do udzielania kredytów przedstawienia na wniosek ubiegającego się o kredyt wyjaśnień w zakresie dokonanej oceny zdolności kredytowej    492
  Art. 71. [Limity zaangażowań banków]    494
  1. Miejsce komentowanego przepisu w systemie prawnym    495
  2. Zasady ustalania limitów    495
  Art. 72. (uchylony).    498
  Art. 73. [Konsorcjum bankowe]    498
  1. Zagadnienia ogólne    499
  2. Typy konsorcjów kredytowych    499
  3. Konsorcjum kredytowe a administrator zastawu i administrator hipoteki    501
  Art. 74. [Kontrola banku sprawowana wobec kredytobiorcy]    502
  1. Uwagi wstępne    503
  2. Obowiązki kredytobiorcy w zakresie udostępniania informacji i dokumentów o stanie finansowym i gospodarczym    503
  Art. 75. [Wypowiedzenie umowy kredytu]    505
  1. Uwagi wstępne    506
  2. Przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu przez bank    507
  3. Uprawnienie banku do obniżenia kwoty kredytu    509
  4. Terminy wypowiedzenia umowy kredytu przez bank    510
  5. Wyłączenie uprawnienia do wypowiedzenia umowy kredytu z uwagi na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego    510
  Art. 75a. [Termin spłaty kredytu]    512
  1. Uwagi wstępne    513
  2. Termin spłaty kredytu zastrzeżony na rzecz obu stron albo jednej ze stron    513
  3. Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytobiorcę    515
  Art. 75b. [Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej]    516
  1. Uwagi wstępne    516
  2. Zakaz ponoszenia przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 69 ust. 3 pr. bank.    517
  3. Pożyczki pieniężne denominowane lub indeksowane do waluty obcej    519
  Art. 75c. [Wezwanie do dokonania spłaty; restrukturyzacja zadłużenia]    519
  1. Uwagi wstępne    520
  2. Wezwanie do spłaty w przypadku opóźnienia kredytobiorcy w spłacie zobowiązań wynikających z umowy kredytu    521
  3. Restrukturyzacja zadłużenia    522
  4. Odrzucenie przez bank wniosku o restrukturyzację    523
  Art. 76. [Oprocentowanie kredytu]    524
  1. Uwagi wstępne    525
  2. Wymóg określenia w umowie kredytu zasad oprocentowania kredytu    525
  3. Wymóg powiadamiania kredytobiorcy i poręczyciela o każdej zmianie stopy procentowej kredytu    528
  4. Sposób powiadamiania    529
  Art. 76a. [Zwłoka kredytobiorcy w spłacie kredytu]    529
  1. Uwagi wstępne    529
  2. Zakres obowiązku banku powiadomienia o opóźnieniu kredytobiorcy w spłacie kredytu wobec osób zobowiązanych z tytułu udzielonego zabezpieczenia    530
  3. Skutki niedochowania przez bank obowiązku powiadamiania o opóźnieniu kredytobiorcy w spłacie kredytu wobec osób zobowiązanych z tytułu udzielonego zabezpieczenia    532
  Art. 77. [Dodatkowa prowizja banku]    533
  1. Uwagi wstępne    534
  2. Pojęcie prowizji i jej rodzaje    534
  3. Prowizja od niewykorzystanego kredytu    535
  Art. 77a. [Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej]    536
  1. Uwagi wstępne    536
  2. Bankowy mandat kredytowy – pojęcie    537
  3. Istota umowy zlecenia udzielenia kredytu    537
  4. Skutki prawne udzielenia bankowego mandatu kredytowego    539
  5. Forma udzielenia bankowego mandatu kredytowego    539
  Art. 78. [Umowa pożyczki pieniężnej]    540
  1. Uwagi wstępne    540
  2. Udzielanie pożyczek pieniężnych jako czynność bankowa sensu largo    540
  3. Istota umowy pożyczki pieniężnej    542
  4. Zabezpieczenia spłaty pożyczki pieniężnej    543
  5. Oprocentowanie bankowej pożyczki pieniężnej    545
  6. Pożyczki denominowane lub indeksowane do waluty obcej    545
  Art. 78a. [Kredyt konsumencki udzielany przez bank]    546
  1. Uwagi wstępne    547
  2. Cel i zakres tej szczególnej regulacji w zakresie kredytów konsumenckich    548
  3. Umowa kredytu konsumenckiego – pojęcie    551
  4. Szczególne uprawnienia konsumenta w ujęciu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim    553
  
  Rozdział    6
  Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy    554
  Art. 80. [Zlecenie dokonania określonych czynności bankowych]    554
  1. Uwagi wstępne    555
  2. Zlecenie dokonania czynności    556
  3. Poręczenie    559
  3.1. Konstrukcja prawna    559
  3.2. Przedmiot świadczenia    562
  4. Gwarancja bankowa i akredytywa – odesłanie    564
  Art. 81. [Istota gwarancji bankowej]    564
  1. Stosunek prawny gwarancji bankowej    564
  1.1. Uwagi ogólne    564
  1.2. Trójkąt gwarancyjny    566
  1.3. Gwarancja bankowa a inne stosunki prawne    568
  1.4. Strony gwarancji bankowej    571
  1.5. Essentialia negotii gwarancji bankowej    572
  1.5.1. Uwagi ogólne    572
  1.5.2. Warunki wypłaty gwarancji    574
  1.5.3. Świadczenie z gwarancji    578
  1.6. Charakterystyka gwarancji bankowej    581
  1.6.1. Uwagi ogólne    581
  1.6.2. Abstrakcyjny charakter gwarancji bankowej    582
  1.6.3. Nieakcesoryjny charakter gwarancji bankowej    589
  1.6.4. Roszczenia z gwarancji bankowej a roszczenia ze stosunku podstawowego    591
  1.7. Udzielenie i zmiana gwarancji bankowej    593
  1.7.1. Jednostronny charakter gwarancji bankowej    593
  1.7.2. Zmiana stosunku prawnego gwarancji bankowej    595
  1.7.3. Wygaśnięcie gwarancji bankowej    596
  1.8. Forma gwarancji bankowej    597
  1.9. Roszczenia regresowe banku-gwaranta w przypadku spełnienia świadczenia z gwarancji    598
  1.10. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa    599
  1.11. Przedawnienie roszczeń z gwarancji bankowej    600
  2. Zlecenie gwarancji bankowej    601
  2.1. Uwagi ogólne    601
  2.2. Umowa zlecenia gwarancji bankowej    602
  2.2.1. Uwagi ogólne    602
  2.2.2. Elementy umowy zlecenia gwarancji bankowej    603
  2.2.3. Forma umowy zlecenia gwarancji    605
  2.3. Skutki udzielenia gwarancji bankowej niezgodnie ze zleceniem    605
  3. Bank pośredniczący    606
  Art. 82. [Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej]    607
  1. Uwagi wstępne    607
  2. Komentowany przepis a nieakcesoryjność gwarancji bankowej    607
  2.1. Możliwe warianty interpretacyjne    607
  2.2. Skutek przelewu wierzytelności z gwarancji bez przelewu wierzytelności ze stosunku podstawowego    610
  2.3. Przelew wierzytelności ze stosunku podstawowego bez przelewu wierzytelności z gwarancji bankowej    611
  3. Forma przelewu wierzytelności z gwarancji bankowej    612
  4. Dyspozycyjny charakter komentowanego przepisu    612
  5. Roszczenia z gwarancji bankowej a przejęcie długu wynikającego ze stosunku podstawowego    612
  Art. 83. [Potwierdzenie gwarancji bankowej oraz poręczenia]    614
  1. Uwagi ogólne    614
  1.1. Konstrukcja prawna    614
  1.2. Forma i sposób potwierdzenia gwarancji bankowej    617
  1.3. Cechy potwierdzenia gwarancji bankowej    618
  1.3.1. Jednostronność    618
  1.3.2. Abstrakcyjność i nieakcesoryjność    618
  1.3.3. Nieodpłatność    620
  1.4. Treść potwierdzenia gwarancji bankowej    620
  2. Regres    620
  3. Udzielenie potwierdzenia    622
  3.1. Obligatoryjność zlecenia    622
  3.2. Trójkąt gwarancyjny a potwierdzenie gwarancji    622
  3.3. Odesłanie    624
  4. Przedawnienie roszczenia wobec banku potwierdzającego    624
  5. Potwierdzenie poręczenia    625
  Art. 84. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego]    626
  1. Uwagi wstępne    626
  2. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do poręczenia    627
  3. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego
  do gwarancji bankowych    628
  Art. 85. [Akredytywa dokumentowa]    628
  1. Wprowadzenie    632
  2. Międzynarodowe zwyczaje i praktyki w zakresie akredytywy dokumentowej (art. 85 ust. 1–3 pr. bank.)    633
  3. Sposób regulacji akredytywy w prawie polskim    637
  4. Otwarcie akredytywy jako czynność bankowa    639
  5. Forma akredytywy – elektroniczna akredytywadokumentowa    644
  6. Treść stosunku akredytywy dokumentowej (documentary letter of credit)    649
  7. Zobowiązanie banku otwierającego wobec beneficjenta akredytywy dokumentowej    654
  8. Formalizm w prezentacji dokumentów    663
  9. Sposoby zapłaty przez bank na rzecz beneficjenta    673
  10. Rozliczenia banków pośredniczących w transakcji    676
  11. Potwierdzenie akredytywy przez inny bank    681
  12. Zobowiązania banku otwierającego akredytywę dokumentową wobec zleceniodawcy    687
  13. Niezależność stosunku akredytywy wobec stosunku z umowy podstawowej między eksporterem a importerem    695
  14. Akredytywa zabezpieczająca (standby letter of credit) (art. 85 ust. 4 pr. bank.)    698
  15. Zobowiązanie banku z akredytywy zabezpieczającej (stand-by)    701
  Art. 86. [Akredytywa pieniężna]    705
  1. Stosunek prawny akredytywy pieniężnej    705
  2. Geneza akredytywy pieniężnej    709
  3. Istota czynności otwarcia akredytywy pieniężnej    711
  4. Otwarcie akredytywy pieniężnej    715
  5. Wypłata kwoty akredytywy do rąk beneficjenta    718
  Art. 86a. [Dyspozytywny charakter przepisów o gwarancji bankowej oraz o akredytywie]    720
  1. Dyspozytywny charakter przepisów o akredytywie    721
  Art. 87. [Przedawnienie roszczeń]    723
  1. Przedawnienie roszczeń    723
  Art. 88. (uchylony).    727
  
  Rozdział    7
  Emisja bankowych papierów wartościowych    728
  Art. 89. [Warunki emisji bankowych papierów wartościowych]    728
  1. Pojęcie bankowych papierów wartościowych    729
  2. Obowiązki informacyjne banków przy emisji bankowych papierów wartościowych    729
  Art. 90. [Cel emisji, treść i forma bankowych papierów wartościowych]    731
  1. Emitent bankowych papierów wartościowych    733
  2. Cel emisji    733
  3. Ochrona wierzytelności inkorporowanych w bankowych papierach wartościowych    734
  4. Cechy i treść bankowych papierów wartościowych    735
  Art. 91. [Zakaz kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych]    739
  
  Rozdział    8
  Szczególne obowiązki i uprawnienia banków    741
  Art. 92a. [Przeniesienie wierzytelności przez bank]    741
  1. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków – zagadnienia ogólne    743
  2. Istota i cele sekurytyzacji    752
  3. Sekurytyzacja tradycyjna (przez przelew)    761
  4. Subpartycypacja    765
  5. Sekurytyzacja dokonywana przez spółkę specjalnego przeznaczenia    766
  Art. 92b. [Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację]    767
  Art. 92ba. [Obowiązki informacyjne wobec posiadacza rachunku, osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zarządcy sukcesyjnego lub wobec dostawcy usług płatniczych]    768
  1. Uwagi wstępne    769
  2. Uprawnienia informacyjne innych osób niż dostawcy usług płatniczych    769
  2.1. Zakres podmiotowy uprawnienia    769
  2.2. Zakres przedmiotowy uprawnienia    771
  2.3. Treść przekazywanych informacji    773
  2.4. Forma i treść zapytania    774
  2.5. Podmiot zobowiązany do udzielenia informacji    775
  2.6. Procedura uzyskania informacji    775
  2.7. Uprawnienia informacyjne dostawcy usług płatniczych    775
  3. Sankcje niedochowania obowiązków    776
  Art. 92bb. [Centralna informacja o rachunkach]    776
  Art. 92bc. [Pozyskanie zbiorczej informacji z centralnej informacji o rachunkach]    777
  1. Uwagi wprowadzające    778
  2. Forma żądania    778
  3. Weryfikacja tytułu prawnego    779
  4. Uzyskanie informacji    779
  5. Przekazanie informacji pytającemu    780
  6. Forma przekazywanych informacji    781
  7. Odpłatność przekazywanych informacji    781
  Art. 92bd. [Udzielanie informacji pozyskanych z centralnej informacji o rachunkach]    782
  Art. 92c. (uchylony).    783
  Art. 92d. [Sekurytyzacja syntetyczna]    784
  Art. 93. [Zabezpieczenia wierzytelności banku oraz potrącenie]    785
  1. Zagadnienia ogólne    786
  2. Typologia zabezpieczeń wierzytelności    792
  3. Treść normatywna art. 93 ust. 1 pr. bank. – zagadnienia szczegółowe    796
  4. Adekwatność prawnego zabezpieczenia do ryzyka wiążącego się z wierzytelnością zabezpieczaną    798
  5. Potrącenie bankowe    802
  Art. 93a. [Skonsolidowane oprocentowanie]    804
  1. Uwagi wstępne    804
  2. Pojęcie cash poolu w ogólności    805
  3. Pojęcie cash pool    806
  3.1. Uzasadnienie ekonomiczne    806
  3.2. Ogólna konstrukcja cash poolu    807
  3.3. Cash pool rzeczywisty    808
  3.4. Cash pool odsetkowy (wirtualny)    812
  4. Cash pool na gruncie Prawa bankowego    813
  4.1. Uwagi ogólne    813
  4.2. Uwagi szczegółowe    813
  4.2.1. Cash pool na gruncie art. 93a pr. bank. jako cash pool odsetkowy (wirtualny)    813
  4.2.2. Zakres podmiotowy    814
  4.2.3. Pozostałe zagadnienia    816
  Art. 94. (uchylony).    817
  Art. 95. [Status ksiąg rachunkowych banków]    817
  1. Księgi rachunkowe banków i dokumenty z nich się wywodzące jako dokumenty urzędowe – zagadnienia ogólne    818
  2. Rodzaje dokumentów wywodzących się z ksiąg rachunkowych banków, sposób ich sporządzania    821
  3. Wyłączenie szczególnej mocy prawnej dokumentów bankowych na gruncie postępowań cywilnych    827
  4. Data pewna czynności bankowej stwierdzonej dokumentem bankowym    829
  5. Wymagania formalne wpisu do ksiąg wieczystych na podstawie art. 95 pr. bank.    832
  6. Wymagania formalne wniosku o wpis do księgi wieczystej na podstawie dokumentów wskazanych w art. 95 pr. bank.    837
  7. Przepisy szczególne    839
  Art. 96–100. (uchylone).    839
  Art. 101. [Przewłaszczenie na zabezpieczenie]    839
  1. Zagadnienia ogólne. Powiernicze przeniesienie własności i jego przedmiot    840
  2. Interpretacja art. 101 pr. bank.    842
  Art. 102. [Kaucja bankowa]    852
  1. Przeniesienie kwoty pieniężnej na własność banku na zabezpieczenie – zagadnienia ogólne    853
  2. Przeniesienie kwoty pieniężnej na własność banku na zabezpieczenie a inne formy zabezpieczenia na rachunkach bankowych    856
  3. Przeniesienie kwoty pieniężnej na własność banku na zabezpieczenie – zagadnienia szczegółowe    858
  Art. 103. (uchylony).    858
  Art. 104. [Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej]    859
  1. Pojęcie tajemnicy bankowej i jej regulacja    866
  2. Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej w prawie polskim    876
  3. Zakres podmiotowy zakazu ujawniania tajemnicy bankowej    887
  4. Zakres autonomicznej dyspozycji informacjami przez beneficjenta tajemnicy bankowej (art. 104 ust. 3 pr. bank.)    892
  5. Ustawowe zwolnienie banku z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej (art. 104 ust. 2 pr. bank.)    897
  6. Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej (art. 105 ust. 5 i 6 pr. bank.)    898
  Art. 105. [Obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową]    910
  1. Wyłączenia spod nakazu zachowania tajemnicy bankowej (art. 104 ust. 2 i art. 105 pr. bank.)    926
  2. Zwolnienia banku z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej (art. 104 ust. 2 pr. bank.)    928
  3. Żądanie przekazania przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową podmiotom na rynku finansowym    936
  4. Żądanie przekazania przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową upoważnionym organom państwa    943
  5. Przekazanie przez bank informacji stanowiących tajemnicę bankową biurom informacji kredytowej    964
  6. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową przez biura informacji kredytowej    970
  7. Odpowiedzialność banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej
  (art. 105 ust. 5 i 6 pr. bank.)    974
  Art. 105a. [Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową]    974
  1. Geneza, cele i charakter prawny przepisu, jego relacja wobec RODO    978
  2. Zakres zastosowania art. 105a pr. bank.    980
  Art. 109. [Ogólne warunki umów i regulaminy bankowe]    984
  1. Miejsce art. 109 pr. bank. w systemie prawa, jego relacja do art. 384 i n. k.c.    985
  2. Wzorce umowne wydawane przez banki    986
  3. Doręczenia wzorca przed zawarciem umowy    987
  Art. 110. [Prowizje i opłaty pobierane przez banki]    989
  1. Zagadnienia ogólne    990
  2. Sposób ustalenia prowizji i opłat    992
  3. Podstawy pobrania prowizji i opłat    993
  4. Sytuacje, w których nie można pobrać opłat i prowizji    995
  Art. 111. [Obowiązek ogłaszania informacji przez bank]    996
  Art. 111a. [Obowiązek ogłaszania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zasadach ustalania wynagrodzeń osób kierujących bankiem]    998
  Art. 111c. [Obowiązki informacyjne wobec gminy związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy rachunku bankowego]    1001
  1. Uwagi wprowadzające    1002
  2. Przesłanki zastosowania komentowanego przepisu    1002
  3. Zakres podmiotowy obowiązku banku    1004
  4. Forma, sposób i adresat informacji    1006
  5. Termin przekazania informacji    1007
  6. Treść przekazywanych informacji    1007
  7. Sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego przez bank    1011
  8. Zagadnienia intertemporalne    1013
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia