Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi

-12%

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,68  111,00

Format: pdf

97,68111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami.


Trzecie wydanie zostało poszerzone o zagadnienia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego zmienionych z dniem 1 lipca 2016 r. ustawą z 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.). Zmiana polega na wprowadzeniu elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, uregulowanego w art. 626(1)-626(13) k.p.c. Kluczowe znaczenie ma zmiana art. 626(4) k.p.c., według którego notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składają wniosek o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od 1 lipca 2016 r., na wniosek uczestnika postępowania zawarty w akcie notarialnym, zawiadomienie o wpisie może zostać doręczone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na konto wskazane w tym systemie.


W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz wybór aktów prawnych dotyczących tematyki ksiąg wieczystych i hipoteki.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów sądów wieczystoksięgowych, notariuszy, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również pracowników pionów prawnych i windykacyjnych banków, firm deweloperskich i przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej mogą zabezpieczać hipotecznie przysługujące im wierzytelności.


Rok wydania2017
Liczba stron506
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-414-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    23
  
  Wstęp | str.    27
  
  1. Jaki jest zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego przy dokonywaniu wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelność wekslową? | str.    31
  
  2. W jaki sposób dokonać wpisu hipoteki, co do której wniosek o wpis został prawomocnie oddalony na podstawie art. 68 ust. 2a u.k.w.h.? | str.    33
  
  3. W jaki sposób podwyższyć sumę hipoteki na nieruchomości, która została wyceniona w operacie szacunkowym w innej wartości na dzień wyceny, a w innej po ukończeniu prac inwestycyjnych? | str.    35
  
  4. Jaki jest los hipoteki obciążającej nieruchomość, którą Agencja Nieruchomości Rolnej nabywa na żądanie zbywcy zgłoszone zgodnie z art. 2a ust. 6 u.k.u.r.? | str.    37
  
  5. Czy sąd wieczystoksięgowy może dokonać wpisu prawa własności, jeżeli rodzice umową darowizny w formie aktu notarialnego po 30 kwietnia 2016 r. darują swojej córce i jej mężowi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 3 ha? | str.    39
  
  6. Czy po 30 kwietnia 2016 r. można wpisać hipotekę na nieruchomości rolnej, w odniesieniu do której została wydana decyzja o warunkach zabudowy (WZ) na cele mieszkaniowe, która nie była ostateczna w dniu 30 kwietnia 2016 r.? | str.    41
  
  7. Czy hipoteka łączna powstaje w razie podziału nieruchomości rolnej obciążonej hipoteką na działki o powierzchni do 0,3 ha w celu umożliwienia sprzedaży według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? | str.    43
  
  8. Czy sąd wieczystoksięgowy może wykreślić hipotekę wpisaną w walucie obcej na podstawie dowodu spłaty w walucie polskiej przez dłużnika hipotecznego będącego tylko dłużnikiem rzeczowym? | str.    45
  
  9. Czy poręczyciel, który spłacił wierzyciela hipotecznego tylko w części, korzysta z prawa pierwszeństwa w zaspokojeniu przysługującego mu roszczenia zwrotnego (art. 12 i 13 u.k.w.h.)? | str.    46
  
  10. Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki pod warunkiem? | str.    48
  
  11. Czy w razie sprzedaży w postępowaniu upadłościowym jednej nieruchomości obciążonej hipoteką łączną wygasa hipoteka obciążająca wszystkie nieruchomości? | str.    51
  
  12. Na jakiej podstawie z księgi wieczystej zostanie wykreślony ciężar realny? | str.    53
  
  13. Czy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany składać wniosek o wpis hipoteki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego? | str.    55
  
  14. Kogo sąd wieczystoksięgowy powinien wezwać do usunięcia braków formalnych wniosku o wpis hipoteki złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego? | str.    57
  
  15. Jaka będzie podstawa wpisu zmiany wierzyciela w razie nabycia wierzytelności przez fundusz sekurytyzacyjny? | str.    58
  
  16. Czy notariusz może składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wnioski niezwiązane z czynnością notarialną? | str.    59
  
  17. Czy po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. jednostronne oświadczenie właściciela nieruchomości złożone w formie aktu notarialnego stanowi wystarczającą podstawę dokonania wpisu hipoteki, czy też konieczne jest dołączenie do wniosku zgody wierzyciela? | str.    61
  
  18. Czy złożone po 20 lutego 2011 r. żądanie zmiany treści hipoteki kaucyjnej na hipotekę zwykłą (i odwrotnie) może być uwzględnione w aktualnym stanie prawnym? | str.    63
  
  19. Czy po 20 lutego 2011 r. dopuszczalne jest ujawnienie zmiany terminu spłaty kredytu zabezpieczonego hipotekami wpisanymi przed tym dniem? | str.    66
  
  20. Czy po 20 lutego 2011 r. dopuszczalne jest wpisanie hipoteki łącznej w sytuacji, gdy dłużnik hipoteczny na zabezpieczenie kredytu ustanawia hipotekę na drugiej nieruchomości, gdyż zmniejszyła się wartość nieruchomości, na której na rzecz banku jest wpisana hipoteka zwykła i kaucyjna? | str.    68
  
  21. Czy zmniejszenie sumy hipoteki na podstawie art. 68 ust. 2 u.k.w.h. może zostać dokonane na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej a wierzycielem, czy też konieczne jest wystąpienie z żądaniem zmniejszenia sumy hipotecznej na drogę sądową, a jeśli tak, to komu przysługuje legitymacja czynna? | str.    71
  
  22. Czy wierzyciel hipoteczny może pobierać pożytki z obciążonej nieruchomości i zaliczać na poczet spłaty wierzytelności hipotecznej? | str.    72
  
  23. Czy po zmianie z dniem 20 lutego 2011 r. art. 76 ust. 4 u.k.w.h. dopuszczalne jest, jak dotychczas, zawarcie umowy o podział hipoteki? | str.    73
  
  24. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki obciążającej odłączone lokale zgodnie z ujawnionym w księdze wieczystej sposobem podziału hipoteki? | str.    76
  
  25. Czy do podziału hipoteki przez wierzyciela potrzebna jest zgoda wierzycieli hipotecznych z niższym pierwszeństwem? | str.    78
  
  26. W jaki sposób po noweli z 2009 r. należy dokonać podziału wierzytelności w celu zabezpieczenia jej odrębnymi hipotekami? | str.    80
  
  27. Czy można obciążyć hipoteką część ułamkową nieruchomości stanowiącej wyłączną własność kredytobiorcy? | str.    82
  
  28. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 20 lutego 2011 r. podstawą ustanowienia hipoteki na rzecz banku może być jak dotychczas oświadczenie banku złożone w trybie art. 95 pr. bank.? | str.    83
  
  29. Czy do wpisania tzw. hipoteki bankowej wystarczy wyłącznie oświadczenie (zaświadczenie) banku o udzieleniu kredytu i ustanowieniu hipoteki przez właścicieli, czy też konieczne jest załączenie oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki z powołaniem się na aktualne brzmienie art. 95 ust. 1 i 5 pr. bank.? | str.    85
  
  30. Czy podstawę wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt lub pożyczkę udzielaną przez SKOK stanowi oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz kasy z zachowaniem formy pisemnej wymaganej art. 29 ust. 2 u.s.k.o.k. pod rygorem nieważności? | str.    87
  
  31. W jaki sposób dłużnik hipoteczny może po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki na rzecz banku wykazać nieistnienie wierzytelności hipotecznej? | str.    88
  
  32. W jaki sposób bank może uzgodnić wpis hipoteki, której wysokość została wpisana prawidłowo, jednakże na niewłaściwej podstawie? | str.    89
  
  33. Czy po nowelizacji hipoteki od 20 lutego 2011 r. tzw. hipoteka bankowa może być ustanowiona na nieruchomości poręczyciela
  kredytowego? | str.    91
  
  34. Czy konieczne jest załączenie do wniosku pełnomocnictwa, jeżeli bank w imieniu klienta składa wniosek o wpis (zmianę) hipoteki? | str.    92
  
  35. Czy do wniosku o wpis hipoteki umownej wystarczające jest dołączenie oświadczenia banku wydanego w trybie art. 95 ust. 1 pr. bank.? | str.    93
  
  36. Czy kilku wierzycieli, udzielając kredytu na sfinansowanie planowanej budowy stadionu, może zabezpieczyć swoje wierzytelności odrębnymi hipotekami z równym pierwszeństwem, czy też muszą, jak tego wymaga art. 682 ust. 1 u.k.w.h., powołać administratora hipoteki? | str.    95
  
  37. Czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowelą z 2009 r. ważna jest umowa kredytowa o udzielenie
  kredytu w walucie polskiej, w której zastrzeżono zwrot sumy kredytu w innej walucie? | str.    96
  
  38. Czy wpisanie hipoteki przed nowelizacją z 2009 r. w dziale III księgi wieczystej zamiast w dziale IV ma wpływ na skuteczność wpisu? | str.    97
  
  39. Czy wierzytelność wpisana do rejestru zabezpieczeń hipotecznych listów zastawnych podlega ujawnieniu w księdze wieczystej? | str.    98
  
  40. Czy właściciel nieruchomości może wystąpić z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jeżeli w chwili nabycia nieruchomości w dziale IV nie tylko nie była wpisana hipoteka, lecz także nie było nawet wzmianki o wniosku o wpis hipoteki, która została wpisana później? | str.    100
  
  41. Jakie roszczenie przysługuje właścicielowi nieruchomości, który jest tylko dłużnikiem rzeczowym do kwoty 100 000 zł, z poddaniem się egzekucji (art. 97 pr. bank.), a obecnie bank prowadzi przeciwko niemu egzekucję z nieruchomości o wyegzekwowanie 300 000 zł, ponieważ do takiej kwoty podwyższono udzielony kredyt bez jego zgody? | str.    102
  
  42. Czy bank finansujący przedsięwzięcie deweloperskie może ustanowić zabezpieczenie na środkach zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym? | str.    104
  
  43. Czy na podstawie sformułowanego w umowie deweloperskiej wniosku o treści "wpisanie roszczenia zgodnie z brzmieniem umowy" sąd wieczystoksięgowy dokona wpisu roszczenia? | str.    105
  
  44. Czy do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej konieczna jest zgoda członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokalu? | str.    107
  
  45. Czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowelą z czerwca 2009 r. można na podstawie art. 76 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h. wpisać hipotekę na części ułamkowej, gdy nieruchomość w całości stanowi własność dłużnika? | str.    109
  
  46. Czy przy ustanowieniu hipoteki na rzecz administratora wierzyciele, których wierzytelności objęto zabezpieczeniem, są uczestnikami postępowania? | str.    111
  
  47. W stosunku do kogo i w jakim trybie nabywca nieruchomości może na podstawie art. 76 ust. 4 u.k.w.h. wystąpić o podział hipoteki? | str.    113
  
  48. Czy jeżeli nabywca wyodrębnionego lokalu nie zażąda podziału hipoteki i ustanowienia hipoteki na swojej nieruchomości proporcjonalnie do jej wartości, to po wyodrębnieniu jego lokal zostanie obciążony hipoteką łączną? | str.    115
  
  49. Czy hipoteka ustanowiona na lokalu zostanie przeniesiona z urzędu do ksiąg wieczystych założonych dla nowych lokali w razie podziału tego lokalu na dwa samodzielne? Czy rodzaj hipoteki (nowa, stara) ma znaczenie? | str.    117
  
  50. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej zakładanej dla lokalu odłączonego z księgi wieczystej, w której ujawniono sposób podziału hipoteki? | str.    118
  
  51. Czy art. 68 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. wyłącza zastosowanie art. 58 § 2 k.c.? | str.    120
  
  52. Czy ustanowienie hipoteki można zwalczać na podstawie art. 58 § 2 k.c. jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? | str.    123
  
  53. Czy dłużnik hipoteczny, od którego wierzyciel dochodzi zapłaty sumy zabezpieczonej hipoteką, może wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności hipotek ustanowionych przez dłużnika osobistego? | str.    125
  
  54. Czy nowelizacja przepisów dotyczących hipoteki dokonana ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. ma wpływ na podział majątku wspólnego po 20 lutego 2011 r., jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość wspólna obciążoną hipoteką? | str.    126
  
  55. Czy niedołączenie umowy powołującej administratora do zawartego w akcie notarialnym wniosku o wpis na jego rzecz do księgi wieczystej hipoteki stanowi brak formalny wniosku, czy przeszkodę w znaczeniu materialnoprawnym w rozumieniu art. 626(9) k.p.c. powodującą oddalenie wniosku? | str.    129
  
  56. Czy w umowie o ustanowienie administratora hipoteki należy wymienić wszystkich wierzycieli z określeniem wysokości ich wierzytelności i procentowego udziału w finansowaniu, czy wystarczające będzie ogólne określenie, że hipoteka zabezpiecza kredytodawców w stosunku do ich udziału w finansowaniu zgodnie z umową kredytową? | str.    131
  
  57. Czy do zmiany administratora konieczny jest wpis do księgi wieczystej? | str.    134
  
  58. Czy administrator hipoteki może dokonać jej podziału, jeżeli nie jest jednocześnie jednym z wierzycieli? | str.    136
  
  59. Czy hipoteka należy do majątku administratora, czy do majątku wierzycieli? | str.    139
  
  60. Czy administrator hipoteki może być ustanowiony przy syndykacji wtórnej, tj. jeżeli kredytu udziela jeden bank i uzyskuje zabezpieczenie hipoteczne, a następnie zbywa wierzytelność innym bankom? | str.    140
  
  61. Czy podstawą wpisu hipoteki na rzecz administratora jest tylko umowa o ustanowienie hipoteki, czy też umowa powołująca administratora? | str.    142
  
  62. Jaka jest sytuacja prawna wierzycieli hipotecznych w razie upadłości administratora hipoteki? | str.    144
  
  63. Czy suma hipoteczna na liście wierzytelności musi być wyrażona w pieniądzu polskim, czy też można zastosować art. 68 ust. 3 u.k.w.h.? | str.    145
  
  64. Czy przedawnienie uregulowane w art. 77 u.k.w.h. jest uwzględniane tylko na zarzut? | str.    147
  
  65. W jakim trybie właściciel nieruchomości może się domagać zniesienia hipoteki? | str.    150
  
  66. W jaki sposób w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r., P 15/12, można wykreślić hipoteki ustanowione na podstawie art. 76 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h. w czasie jego obowiązywania? | str.    151
  
  67. Czy dopuszczalne jest obciążenie hipoteczne w drodze umowy kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności na zasadach tzw. repartycji zabezpieczenia zamiast hipoteką łączną? | str.    154
  
  68. Czy po nowelizacji z 2009 r. w razie zabezpieczenia jedną hipoteką wierzytelności z dwóch kredytów może dojść do zabezpieczenia kolejnego kredytu przez zamianę wierzytelności? | str.    156
  
  69. Czy w każdej sytuacji po spłaceniu przez dłużnika rzeczowego długu hipotecznego powstaje na jego rzecz uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym? | str.    157
  
  70. Czy roszczenie o przeniesienie hipoteki może dotyczyć kilku potencjalnie opróżnionych miejsc hipotecznych? | str.    158
  
  71. Czy wniosek o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne podlega opłacie sądowej, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? | str.    159
  
  72. Czy przy przeniesieniu części hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne częściowo przenoszona hipoteka dzieli się ex lege, czy konieczne jest dokonanie podziału hipoteki? | str.    160
  
  73. Czy błędne wykreślenie hipoteki oznacza, że hipoteka nie wygasa i nie można skutecznie przenieść innej hipoteki na opróżniane przez taką hipotekę miejsce hipoteczne? | str.    162
  
  74. Czy przy przeniesieniu hipoteki o niższej kwocie na miejsce opróżnione przez hipotekę "do wyższej kwoty" powstaje opróżnione miejsce, do którego właściciel może zachować uprawnienie do rozporządzania nim, i hipoteka wpisana później na tym miejscu będzie miała równorzędne pierwszeństwo z hipoteką przeniesioną? | str.    164
  
  75. Czy w przypadku zmniejszenia sumy hipoteki w następstwie stwierdzenia nadmierności zabezpieczenia hipotecznego właściciel nieruchomości może wpisać do księgi wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym do kwoty, o jaką "zmniejszyła się" pierwotna suma hipoteki? | str.    165
  
  76. Czy właściciel nieruchomości może udzielić wierzycielowi hipotecznemu pełnomocnictwa do dysponowania opróżnionym miejscem hipotecznym? | str.    167
  
  77. Jak kształtuje się uprawnienie do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym w razie egzekucji z nieruchomości? | str.    170
  
  78. Czy właściciel nieruchomości może na opróżnione miejsce hipoteczne przenieść hipotekę przymusową? | str.    172
  
  79. Czy dopuszczalne jest wpisanie na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki do wyższej sumy niż suma wygasłej hipoteki? | str.    173
  
  80. Czy ważne są umowne klauzule ochronne wierzyciela w zakresie zobowiązania się przez właściciela nieruchomości do nierozporządzania OMH? | str.    175
  
  81. Czy waluta ustanowionej hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym musi być tożsama z walutą wygasłej hipoteki? | str.    176
  
  82. Czy do skutecznego wpisania do księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez wygasłą
  hipotekę konieczne jest oświadczenie właściciela nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym, czy możliwe będzie złożenie takiego oświadczenia w trybie art. 95 ust. 1 pr. bank.? | str.    177
  
  83. Czy wpis uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny? | str.    179
  
  84. Czy wpis przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne ma charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny? | str.    180
  
  85. Jaki mechanizm należy stosować przy przeniesieniu hipoteki ujawnionej już w księdze wieczystej na opróżnione miejsce hipoteczne? | str.    181
  
  86. Czy w razie ujawnienia hipoteki w kwocie wyższej niż suma wygasłej hipoteki, w odniesieniu do której wierzycielowi
  przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione, zajmuje ona miejsce równorzędne (drugie) z dotychczasowym roszczeniem? | str.    183
  
  87. Czy można ustanowić jedną hipotekę na kilku opróżnionych miejscach hipotecznych? | str.    185
  
  88. Jaki skutek prawny powoduje zbycie miejsca hipotecznego po wszczęciu egzekucji z nieruchomości? | str.    186
  
  89. Czy właściciel nieruchomości może dokonać podziału opróżnionego miejsca hipotecznego? | str.    188
  
  90. Czy przyrzeczone pierwszeństwo z art. 1019 u.k.w.h. uzyskuje hipoteka objęta roszczeniem, jeżeli jest ustanowiona do wyższej sumy niż hipoteka, po której powstanie opróżnione miejsce hipoteczne? | str.    189
  
  91. Czy umowa (akt notarialny) o ustanowieniu hipoteki, w której właściciel zobowiązał się do nierozporządzania zwolnionym miejscem hipotecznym, jest nieważna w całości, czy nieważne jest tylko - jako sprzeczne z prawem - postanowienie zawierające takie zastrzeżenie (art. 58 § 1 i 3 k.c.)? | str.    191
  
  92. Czy po wpisaniu roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne wierzyciel może dokonać podstawienia wierzytelności? | str.    193
  
  93. Czy opróżnione miejsce hipoteczne pozostaje w mocy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości? | str.    196
  
  94. Czy roszczenie o wpis opróżnionego miejsca hipotecznego na rzecz konkretnego wierzyciela pozostaje w mocy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości? | str.    198
  
  95. Czy można ustanowić hipotekę łączną, dokonując rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym? | str.    199
  
  96. Czy w razie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką wpis z urzędu hipoteki łącznej może być dokonany w każdym czasie? | str.    200
  
  97. Czy hipoteka łączna jest jednym prawem rzeczowym ciążącym na kilku nieruchomościach, czy jest to kilka hipotek powiązanych ze sobą normatywnie? | str.    201
  
  98. Czy hipoteka łączna powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej obejmującej drugą nieruchomość, czy z chwilą wpisu w księdze wieczystej dla ostatniej z obciążonych nieruchomości? | str.    203
  
  99. Zabezpieczeniem kredytu były dwie nieruchomości objęte hipoteką łączną. Przy udzielaniu kolejnego kredytu okazało się, że jedna z nieruchomości zwiększyła swoją wartość i wystarcza na zaspokojenie obu kredytów. Czy konieczne jest utrzymywanie hipoteki łącznej przy kolejnym kredycie do zachowania wpisu na pierwszym miejscu? | str.    205
  
  100. Na rzecz banku jest ustanowiona łączna hipoteka kaucyjna (stara hipoteka) obciążająca trzy lokale użytkowe stanowiące
  odrębne nieruchomości. W jaki sposób przenieść hipotekę do nowej księgi wieczystej, która zostanie założona dla lokalu powstałego po połączeniu dwóch lokali stanowiących przedmiot zabezpieczenia? | str.    207
  
  101. Do którego sądu należy złożyć wniosek o wpis hipoteki łącznej w księgach wieczystych prowadzonych przez różne sądy i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? | str.    209
  
  102. Czy wierzyciel, który chce zwolnić jedną z nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, powinien złożyć wniosek o zmianę rodzaju hipoteki w księdze wieczystej obejmującej nieruchomość, na której pozostaje zabezpieczenie? | str.    211
  
  103. Czy można obciążyć hipoteką łączną udziały w nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą? | str.    212
  
  104. Czy można wpisać hipotekę przymusową po zajęciu nieruchomości? | str.    213
  
  105. Czy można dokonać przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową? | str.    215
  
  106. Czy wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej łącznej na dwóch nieruchomościach dłużnika na podstawie dwóch tytułów wykonawczych dla zabezpieczenia jednej wierzytelności? | str.    217
  
  107. Czy hipoteką przymusową można zabezpieczyć roszczenie pauliańskie z art. 527 k.c.? | str.    219
  
  108. Czy do wykreślenia hipoteki przymusowej zabezpieczającej składki na ubezpieczenie społeczne po spłaceniu długu
  zabezpieczonego hipoteką przez dłużnika rzeczowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędącego dłużnikiem osobistym konieczna jest decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? | str.    222
  
  109. Czy wierzyciel może zabezpieczyć jedną hipoteką przymusową wiele wierzytelności w tej samej walucie? | str.    224
  
  110. Czy na opróżnione miejsce hipoteczne można przenieść hipotekę przymusową? | str.    225
  
  111. Czy do ustanowienia hipoteki zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy konieczne jest zawarcie umowy z właścicielem nieruchomości? | str.    226
  
  112. Czy wierzytelność obligatariusza może być zabezpieczona hipoteką na wszystkich przedmiotach wymienionych w art. 65 u.k.w.h.? | str.    228
  
  113. Do jakiej kwoty wierzyciel na podstawie art. 1101 u.k.w.h. może domagać się wpisu hipoteki przymusowej na podstawie wyroku zasądzającego 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od 10 czerwca 2013 r. i kosztami postępowania w kwocie 5000 zł? | str.    229
  
  114. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności publicznoprawne na nieruchomości objętej wspólnością ustawową, jeżeli zobowiązanym jest tylko jeden z małżonków? | str.    230
  
  115. Czy wniosek banku o wpisanie hipoteki przymusowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności złożony później niż wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika zasługuje na uwzględnienie? | str.    234
  
  116. Czy wniosek obejmujący żądanie wpisu hipoteki przymusowej na sumę ponad maksymalną kwotę określoną w art. 1011 u.k.w.h. zasługuje na uwzględnienie? | str.    236
  
  117. Czy dłużnik osobisty, który zaspokoił wierzyciela hipotecznego, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 k.c., czy ma tylko roszczenie zwrotne przeciwko właścicielowi nieruchomości? | str.    238
  
  118. Czy można skutecznie wykreślić prawo dożywocia z księgi wieczystej na podstawie notarialnie poświadczonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez dożywotnika? | str.    240
  
  119. Czy wpis w dziale III księgi wieczystej z 1940 r. o treści "Wymowa na rzecz osób fizycznych" powoduje ryzyko dla wierzyciela hipotecznego? Na jakiej podstawie można go wykreślić? | str.    242
  
  120. Czy wniosek o wpis hipoteki podlega odrzuceniu, jeżeli wskazano w nim jedną miejscowość, a w dziale I-O księgi wieczystej ujawnione są dwie miejscowości? | str.    243
  
  121. Czy po nowelizacji z 2009 r. do ustanowienia przez małżonka hipoteki dla zabezpieczenia kredytu potrzebna byłaby zgoda żony, jeżeli odziedziczył on nieruchomość wraz z siostrą, która sprzedała mu swój udział? Na ile zmieni sytuację zawarcie umowy zniesienia współwłasności zamiast umowy sprzedaży? | str.    245
  
  122. Czy podział hipoteki kaucyjnej istniejącej w dniu 20 lutego 2011 r. następuje według przepisów sprzed nowelizacji, czy z zastosowaniem art. 76 ust. 4 u.k.w.h. w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2011 r.? | str.    248
  
  123. Czy po 20 lutego 2011 r. dopuszczalna jest zmiana hipoteki umownej kaucyjnej wpisanej przed tym dniem na hipotekę umowną na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytu? | str.    249
  
  124. Czy dla ustanowienia hipoteki ma znaczenie zrzeczenie się przez dożywotnika w umowie darowizny dożywocia obciążającego część nabywanej nieruchomości? | str.    251
  
  125. Czy rzeczoznawca majątkowy w celu wglądu do akt księgi wieczystej powinien przedstawić nadanie uprawnień państwowych, czy sądowe zlecenie sporządzenia wyceny? Czy szacując nieruchomość, powinien uwzględnić nieprawomocny wpis hipoteki? | str.    253
  
  126. Czy bank jako wierzyciel ma uprawnienie do otrzymania informacji o treści wniosku stanowiącego podstawę wpisu wzmianki w księdze wieczystej? | str.    256
  
  127. Czy nieprzeniesienie do księgi wieczystej obciążenia służebnością wydzielonej części nieruchomości ma znaczenie dla ustanowienia hipoteki? | str.    259
  
  128. Jaki dokument będzie podstawą wykreślenia hipoteki w razie niemożliwości uzyskania od wierzyciela zgody na wykreślenie hipoteki? | str.    260
  
  129. Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość w sytuacji, gdy w dziale III księgi wieczystej ujawniono wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości? | str.    262
  
  130. Czy wyrażona w art. 10 noweli z 2009 r. zasada bezpośredniego działania nowej ustawy w stosunku do hipoteki kaucyjnej wyklucza rozszerzenie przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego? | str.    263
  
  131. Czy na podstawie wniosku złożonego po 20 lutego 2011 r. można wpisać hipotekę przymusową, jeżeli została ona ustanowiona przed tym dniem? | str.    264
  
  132. Czy zakłady ubezpieczeń mogą świadczyć usługi odwróconego kredytu hipotecznego, co np. umożliwiałoby finansowanie składki ubezpieczeniowej z wartości nieruchomości? | str.    266
  
  133. Czy przyjęta w ustawie sprzedaż nieruchomości jako forma spłaty odwróconego kredytu hipotecznego nie stanowi dla banku nadmiernego ryzyka? | str.    269
  
  134. W jaki sposób bank może dochodzić roszczenia o przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie art. 22 u.o.k.h., jeżeli kredytobiorca odmawia przeniesienia własności? | str.    270
  
  135. Kto ponosi ryzyko spadku wartości nieruchomości po zawarciu umowy o odwrócony kredyt hipoteczny i czy taki spadek spowoduje obniżenie kredytu hipotecznego? | str.    272
  
  136. W jaki sposób będą zabezpieczone interesy kredytobiorcy w razie upadłości banku udzielającego odwróconego kredytu hipotecznego? | str.    274
  
  137. Czym się rożni model sprzedażowy od modelu kredytowego odwróconego kredytu hipotecznego? | str.    275
  
  138. Czy podmiotami upoważnionymi do świadczenia usług odwróconego kredytu hipotecznego są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe? | str.    276
  
  139. Jakie są losy hipoteki ustanowionej na użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego w trakcie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego? | str.    278
  
  140. Czy umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta z jednym ze współwłaścicieli i czy wówczas
  podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu jest wartość jego udziału i ten udział zostaje obciążony hipoteką na rzecz kredytobiorcy? | str.    279
  
  141. Czy nieruchomość stanowiąca ustawową wspólność majątkową małżonków w chwili zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego i obciążona hipoteką z tytułu zabezpieczenia odwróconego kredytu hipotecznego może być objęta przedmiotem podziału np. po orzeczeniu rozwodu czy orzeczeniu separacji? | str.    281
  
  142. Czy kredytobiorca może upoważnić kredytodawcę do wykonywania za niego obowiązków utrzymania nieruchomości określonych w art. 16 ust. 1 u.o.k.h. z możliwością potrącania kosztów z wypłacanych rat kredytu? | str.    282
  
  143. W jaki sposób w świetle art. 7 ust. 2 u.o.k.h. dochodzi do rozliczenia z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego
  w razie śmierci jednego z małżonków, którzy zawarli umowę o odwrócony kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości objętej ustawową wspólnością majątkową małżeńską? | str.    283
  
  144. Czy skuteczne jest przeniesienie własności nieruchomości przez kredytobiorcę bez zgody banku mimo zobowiązania się przez niego w umowie o odwróconym kredycie hipotecznym do niezbywania nieruchomości bez zgody banku? | str.    284
  
  145. Czy środki pieniężne z przyznanego odwróconego kredytu hipotecznego będą wypłacane dożywotnio? | str.    285
  
  146. Czy kredytobiorca może wynająć nieruchomość obciążoną odwróconym kredytem hipotecznym, a jeśli tak, to czy bank będzie mógł wyeksmitować najemcę po śmierci kredytobiorcy? | str.    286
  
  147. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o odwrócony kredyt hipoteczny przez konsorcjum bankowe? | str.    287
  
  148. Czy bank kredytujący ma w stosunku do syna zmarłego kredytobiorcy jako jego spadkobiercy roszczenie o przeniesienie własności udziału w nieruchomości, na której zabezpieczony jest odwrócony kredyt hipoteczny na rzecz banku? | str.    289
  
  149. Czy wierzytelność zabezpieczoną hipoteką można obciążyć zastawem rejestrowym, czy tylko subintabulatem? | str.    290
  
  150. Czy można dokonać wpisu w księdze wieczystej na podstawie kopii dokumentu sporządzonej przez notariusza z podpisem notarialnie poświadczonym? | str.    292
  
  151. Czy przy wpisie hipoteki sąd wieczystoksięgowy bada tylko ważność oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, czy też np. umowę, na podstawie której powstała wierzytelność? | str.    294
  
  152. Czy wierzyciel hipoteczny, zbywając część wierzytelności, musi złożyć dłużnikowi hipotecznemu oświadczenie o podziale hipoteki, a jeśli tak, to w jakiej formie? Czy nie wystarczy sam wniosek do sądu o podział hipoteki? | str.    297
  
  153. Czy hipoteka ustanowiona na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego może być zmieniona oświadczeniem dłużnika w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym? | str.    298
  
  154. Czy zobowiązanie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu w przypadku rozporządzenia przez niego opróżnionym miejscem hipotecznym stanowi obejście przepisów? | str.    300
  
  155. Czy umowa o ustanowienie administratora musi być odrębna, czy może być zamieszczona w umowie kredytowej? | str.    302
  
  156. Do jakiej górnej wysokości możliwe jest ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności? | str.    304
  
  157. Czy uzasadnione jest oddalenie wniosku o wpis hipoteki z powodu nadmierności zabezpieczenia hipotecznego? Kiedy wysokość zabezpieczenia jest dozwolona, a kiedy nadmierna? | str.    306
  
  158. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej zabezpieczającej wierzytelność banku wynikającą z umowy odwróconego kredytu hipotecznego? | str.    308
  
  159. Czy można nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, finansując taki zakup z kredytu bankowego? | str.    309
  
  160. Czy postanowienie o przysądzeniu własności jest podstawą wykreślenia wszystkich hipotek z księgi wieczystej? | str.    311
  
  Wnioski de lege ferenda | str.    315
  
  Akty prawne | str.    319
  
  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece | str.    319
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym | str.    343
  
  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie | str.    427
  
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe | str.    431
  
  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe | str.    436
  
  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach | str.    450
  
  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | str.    452
  
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | str.    453
  
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze | str.    457
  
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych | str.    460
  
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | str.    462
  
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str.    465
  
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa | str.    468
  
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str.    470
  
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | str.    474
  
  Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | str.    478
  
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str.    480
  
  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym | str.    487
  
  Wybrana literatura | str.    503
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia