Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

W książce autorzy omówili m.in.:


pojęcie i funkcję finansów publicznych,
zasady odpowiedzialności i kontroli w sektorze finansów publicznych (w tym: kompetencję i zadania NIK oraz audyt wewnętrzny),
problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych,
procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich),
dług publiczny i deficyt budżetowy państwa,
specyfikę finansów publicznych w sektorze samorządowym (w tym zagadnienia takie jak: wieloletnia prognoza finansowa, procedura budżetowa),
zagadnienia publicznych aspektów prawa bankowego i rynku finansowego, prawa walutowego i dewizowego, dochody i wydatki j.s.t., dług publiczny i deficyt budżetowy j.s.t, rolę oraz kompetencje nadzorcze i kontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
publiczne prawo bankowe i prawo rynku finansowego,
podstawowe elementy prawa walutowego i prawa dewizowego,
wybrane problemy finansowania zamówień publicznych i ubezpieczeń społecznych,
zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.


W podręczniku ponadto znajdują się materiały pomocnicze niezbędne do nauki przed kolokwium lub egzaminem:


kazusy, które Czytelnik może samodzielnie rozwiązać,
zestaw pytań kontrolnych pomocnych w utrwaleniu wiedzy,
spis polecanej literatury do pogłębionej analizy zagadnień.


Przy każdym kazusie i pytaniu kontrolnym zamieszczono szkic odpowiedzi bądź wskazówki, w którym miejscu książki znajduje się materiał ułatwiający sformułowanie poprawnej odpowiedzi.


Autorami poszczególnych części podręcznika są specjaliści z danych dziedzin – profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy będący pracownikami Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Rok wydania2020
Liczba stron540
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-567-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wykaz najważniejszych aktów normatywnych | str.    15
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział I
  System prawa finansów publicznych | str.    19
  1. Pojęcie i funkcje finansów publicznych | str.    19
  1.1. Publiczne zasoby pieniężne i stosunki finansowe jako elementy finansów publicznych | str.    21
  1.2. Polityka finansowa jako element finansów publicznych | str.    22
  1.3. System finansowy jako element finansów publicznych | str.    25
  1.4. Funkcje finansów publicznych | str.    27
  1.5. Pojęcie i zakres prawa finansów publicznych | str.    30
  2. Finanse publiczne a finanse prywatne | str.    33
  3. Prawo finansów publicznych a inne gałęzie prawa | str.    35
  4. Źródła prawa finansów publicznych | str.    37
  5. Finanse publiczne a Skarb Państwa | str.    45
  Kazusy | str.    50
  Pytania kontrolne | str.    50
  Literatura | str.    50
  
  Rozdział II
  Podstawy prawne finansów publicznych | str.    52
  1. Środki publiczne | str.    52
  2. Zasady ogólne finansów publicznych | str.    62
  3. Zasady realizowania gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych | str.    72
  4. Odpowiedzialność i kontrola w sektorze finansów publicznych | str.    82
  5. Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej | str.    89
  6. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    93
  Kazusy | str.    98
  Pytania kontrolne | str.    99
  Źródła prawa | str.    99
  Literatura | str.    99
  
  Rozdział III
  Jednostki sektora finansów publicznych | str.    101
  1. Regulacja jednostek sektora finansów publicznych | str.    101
  2. Jednostka budżetowa | str.    104
  3. Samorządowe zakłady budżetowe | str.    109
  4. Agencje wykonawcze | str.    112
  5. Instytucje gospodarki budżetowej | str.    114
  6. Państwowe fundusze celowe | str.    116
  7. Państwowe i samorządowe osoby prawne | str.    118
  Kazusy | str.    119
  Pytania kontrolne | str.    120
  Źródła prawa | str.    121
  Literatura | str.    121
  
  Rozdział IV
  Budżet państwa i inne publiczne plany finansowe | str.    122
  1. Budżet państwa | str.    122
  1.1. Geneza i ewolucja budżetu państwa | str.    122
  1.2. Konstytucyjne podstawy budżetu państwa | str.    123
  1.3. Pojęcie budżetu państwa oraz ustawy budżetowej | str.    124
  1.4. Zasady budżetowe | str.    127
  1.5. Dochody i wydatki budżetu państwa | str.    131
  2. Budżet zadaniowy | str.    136
  3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa | str.    142
  4. Budżet środków europejskich | str.    146
  5. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej a budżet Unii Europejskiej | str.    154
  Kazusy | str.    162
  Pytania kontrolne | str.    164
  Literatura | str.    164
  
  Rozdział V
  Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa | str.    166
  1. Pojęcie procedury budżetowej i jej etapy | str.    166
  2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu państwa | str.    171
  3. Zasady wykonywania budżetu państwa | str.    180
  4. Zmiany budżetu i zmiany w budżecie w trakcie jego wykonywania | str.    185
  4.1. Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie państwa | str.    186
  4.2. Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie środków europejskich | str.    188
  4.3. Zwiększenie planowanych wydatków z rezerw budżetowych | str.    189
  4.4. Blokowanie planowanych wydatków budżetowych | str.    192
  4.5. Blokowanie planowanych wydatków w przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej | str.    194
  5. Sprawozdawczość i kontrola wykonania budżetu państwa | str.    194
  6. Kasowa obsługa budżetu państwa | str.    198
  Kazusy | str.    200
  Pytania kontrolne | str.    201
  Literatura | str.    202
  
  Rozdział VI
  Dług publiczny i deficyt budżetowy państwa | str.    203
  1. Pojęcie długu publicznego | str.    203
  2. Dług publiczny a deficyt budżetowy | str.    211
  3. Konstytucyjny limit zadłużenia | str.    215
  4. Procedury sanacyjne | str.    218
  5. Źródła finansowania długu publicznego i deficytu budżetowego | str.    225
  Kazusy | str.    233
  Pytania kontrolne | str.    234
  Literatura | str.    234
  
  Rozdział VII
  Prawo finansów publicznych sektora samorządowego | str.    235
  1. Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego | str.    235
  2. Pojęcie i źródła prawa finansów sektora samorządowego | str.    239
  3. Budżet jednostek samorządu terytorialnego i wieloletnia prognoza finansowa | str.    245
  3.1. Pojęcie budżetu | str.    245
  3.2. Uchwała budżetowa jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej | str.    250
  3.3. Wieloletnia prognoza finansowa | str.    258
  4. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego | str.    265
  4.1. Etapy procedury budżetowej | str.    265
  4.2. Opracowanie projektu budżetu | str.    267
  4.3. Opiniowanie przez regionalną izbę obrachunkową projektu uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu | str.    276
  4.4. Uchwała o prowizorium budżetowym | str.    279
  4.5. Podjęcie uchwały budżetowej | str.    279
  4.6. Procedura wykonywania budżetu | str.    286
  4.7. Procedura zatwierdzania wykonania budżetu | str.    303
  5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego | str.    307
  5.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu normatywnym | str.    307
  5.2. Dochody własne | str.    308
  5.3. Subwencja ogólna | str.    313
  5.4. Dotacje celowe | str.    316
  6. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str.    319
  7. Dług publiczny i deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego | str.    322
  7.1. Dług jednostki samorządu terytorialnego jako element państwowego długu publicznego | str.    322
  7.2. Deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego i źródła jego finansowania | str.    323
  7.3. Dług jednostki samorządu terytorialnego | str.    331
  8. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe | str.    338
  8.1. Status i zadania regionalnych izb obrachunkowych | str.    338
  8.2. Działalność nadzorcza | str.    341
  8.3. Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych | str.    347
  8.4. Działalność opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych | str.    354
  8.5. Pozostała działalność regionalnych izb obrachunkowych | str.    358
  Kazusy | str.    360
  Pytania kontrolne | str.    362
  Literatura | str.    363
  
  Rozdział VIII
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    365
  1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    365
  2. Zasady ogólne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    366
  3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    370
  4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    373
  5. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    377
  6. Podstawowe zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str.    379
  Kazusy | str.    387
  Pytania kontrolne | str.    388
  Literatura | str.    389
  
  Rozdział IX
  Publiczne prawo bankowe i prawo rynku finansowego | str.    390
  1. Prawo bankowe a prawo rynku finansowego | str.    390
  2. Instytucje finansowe | str.    392
  2.1. Pojęcie instytucji finansowej | str.    392
  2.2. Rodzaje instytucji finansowych w szerokim znaczeniu | str.    397
  3. Nadzór finansowy | str.    410
  4. Wybrane aspekty organizacji i działalności Narodowego Banku Polskiego | str.    421
  5. Podstawowe uwarunkowania publicznoprawne funkcjonowania systemu bankowego | str.    430
  5.1. Publicznoprawne podstawy działalności banku | str.    430
  5.2. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie bankowym | str.    433
  Kazusy | str.    437
  Pytania kontrolne | str.    438
  Źródła prawa | str.    438
  Literatura | str.    439
  
  Rozdział X
  Podstawowe elementy prawa walutowego i prawa dewizowego | str.    440
  1. Prawo walutowe | str.    440
  2. Pojęcie i podmioty prawa dewizowego | str.    441
  3. Pojęcie wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych | str.    443
  4. Obrót wartościami dewizowymi | str.    444
  5. Zezwolenia dewizowe | str.    447
  6. Działalność kantorowa | str.    448
  7. Podstawowe obowiązki w zakresie obrotu wartościami dewizowymi | str.    449
  8. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego | str.    450
  Kazusy | str.    451
  Pytania kontrolne | str.    452
  Źródła prawa | str.    452
  Literatura | str.    452
  
  Rozdział XI
  Podstawowe zasady finansowania zamówień publicznych | str.    453
  1. Środki publiczne jako źródło finansowania zadań z zakresu zamówień publicznych | str.    453
  2. Zasady dokonywania wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie zamówień publicznych | str.    457
  3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z realizacją zamówień publicznych | str.    462
  Kazusy | str.    469
  Pytania kontrolne | str.    469
  Literatura | str.    470
  
  Rozdział XII
  Podstawowe zasady finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | str.    471
  1. Ubezpieczenia społeczne | str.    471
  2. Ubezpieczenie zdrowotne | str.    478
  Kazusy | str.    483
  Pytania kontrolne | str.    484
  Źródła prawa | str.    484
  Literatura | str.    484
  
  Rozdział XIII
  Zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych | str.    485
  1. Zakres regulacji gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych | str.    485
  2. Fundusze odzwierciedlające wartość majątku przedsiębiorstw państwowych | str.    487
  3. Fundusze tworzone w ciężar kosztów działalności | str.    488
  4. Podział zysku przedsiębiorstw państwowych i tworzenie funduszy z zysku | str.    491
  5. Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | str.    493
  Kazusy | str.    493
  Pytania kontrolne | str.    494
  Źródła prawa | str.    494
  Literatura | str.    494
  
  Odpowiedzi do kazusów i pytań kontrolnych | str.    497
  Rozdział I | str.    497
  Rozdział II | str.    500
  Rozdział III | str.    504
  Rozdział IV | str.    506
  Rozdział V | str.    511
  Rozdział VI | str.    516
  Rozdział VII | str.    518
  Rozdział VIII | str.    528
  Rozdział IX | str.    532
  Rozdział X | str.    535
  Rozdział XI | str.    536
  Rozdział XII | str.    537
  Rozdział XIII | str.    540
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia