RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

-12%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

187,44  213,00

Format: pdf

187,44213,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.


Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne.


Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie.


Z komentarza dowiesz się:


jakie są nowe obowiązki administratorów,


jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,


jakie są zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych,


jakie są nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.


Zobacz film:


Jakie podmioty powinny się szczególnie zainteresować zmianami w RODO?


Jakie sankcje nie tylko finansowe, będą groziły za naruszenie unijnego rozporządzenia RODO?


Odpowiedzi na te pytania udziela dr Dominik Lubasz.


Rok wydania2017
Liczba stron1168
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-324-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Słowo wstępne | str.    19
  
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) | str.    21
  
  Preambuła | str.    23
  
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    105
  Artykuł 1. Przedmiot i cele | str.    105
  Artykuł 2. Materialny zakres stosowania | str.    118
  Artykuł 3. Terytorialny zakres stosowania | str.    147
  Artykuł 4. Definicje | str.    156
  Artykuł 4 pkt 1. Dane osobowe | str.    163
  Artykuł 4 pkt 2. Przetwarzanie | str.    186
  Artykuł 4 pkt 3. Ograniczenie przetwarzania | str.    199
  Artykuł 4 pkt 4. Profilowanie | str.    200
  Artykuł 4 pkt 5. Pseudonimizacja | str.    203
  Artykuł 4 pkt 6. Zbiór danych | str.    208
  Artykuł 4 pkt 7. Administrator | str.    211
  Artykuł 4 pkt 8. Podmiot przetwarzający | str.    222
  Artykuł 4 pkt 9. Odbiorca | str.    228
  Artykuł 4 pkt 10. Strona trzecia | str.    236
  Artykuł 4 pkt 11. Zgoda | str.    242
  Artykuł 4 pkt 12. Naruszenie ochrony danych osobowych | str.    263
  Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne | str.    267
  Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne | str.    273
  Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia | str.    277
  Artykuł 4 pkt 16. Główna jednostka organizacyjna | str.    281
  Artykuł 4 pkt 17. Przedstawiciel | str.    285
  Artykuł 4 pkt 18. Przedsiębiorca | str.    288
  Artykuł 4 pkt 19. Grupa przedsiębiorstw | str.    295
  Artykuł 4 pkt 20. Wiążące reguły korporacyjne | str.    298
  Artykuł 4 pkt 21. Organ nadzorczy | str.    300
  Artykuł 4 pkt 22. Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy | str.    302
  Artykuł 4 pkt 23. Transgraniczne przetwarzanie | str.    306
  Artykuł 4 pkt 24. Mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw | str.    309
  Artykuł 4 pkt 25. Usługa społeczeństwa informacyjnego | str.    311
  Artykuł 4 pkt 26. Organizacja międzynarodowa | str.    317
  
  Rozdział II. Zasady | str.    322
  Artykuł 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych | str.    322
  Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem | str.    344
  Artykuł 6 ust. 1 lit. a. Zgoda | str.    351
  Artykuł 6 ust. 1 lit. b. Niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy | str.    358
  Artykuł 6 ust. 1 lit. c. Niezbędność przetwarzania dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze | str.    366
  Artykuł 6 ust. 1 lit. d. Niezbędność przetwarzania z uwagi na ochronę żywotnych interesów osoby . | str.    376
  Artykuł 6 ust. 1 lit. e. Niezbędność przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym | str.    380
  Artykuł 6 ust. 1 lit. f. Niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów | str.    388
  Artykuł 6 ust. 2. Uprawnienie państw członkowskich do wprowadzenia bardziej szczegółowych przepisów dotyczących warunków przetwarzania | str.    400
  Artykuł 6 ust. 3. Wymogi dotyczące podstawy prawnej przetwarzania | str.    401
  Artykuł 6 ust. 4. Zmiana celu przetwarzania danych osobowych | str.    402
  Artykuł 7. Warunki wyrażenia zgody | str.    409
  Artykuł 8. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego | str.    427
  Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych | str.    437
  Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa | str.    455
  Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji | str.    460
  
  Rozdział III. Prawa osoby, której dane dotyczą | str.    464
  Sekcja 1. Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw | str.    464
  Artykuł 12. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą | str.    464
  Sekcja 2. Informacje i dostęp do danych osobowych | str.    477
  Artykuł 13. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą | str.    477
  Artykuł 14. Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą | str.    492
  Artykuł 15. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą | str.    507
  Sekcja 3. Sprostowanie i usuwanie danych | str.    517
  Artykuł 16. Prawo do sprostowania danych | str.    517
  Artykuł 17. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") | str.    522
  Artykuł 18. Prawo do ograniczenia przetwarzania | str.    530
  Artykuł 19. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania | str.    537
  Artykuł 20. Prawo do przenoszenia danych | str.    542
  Sekcja 4. Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach | str.    554
  Artykuł 21. Prawo do sprzeciwu | str.    554
  Artykuł 22. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie | str.    561
  Sekcja 5. Ograniczenia | str.    573
  Artykuł 23. Ograniczenia | str.    573
  
  Rozdział IV. Administrator i podmiot przetwarzający | str.    585
  Sekcja 1. Obowiązki ogólne | str.    585
  Artykuł 24. Obowiązki administratora | str.    585
  Artykuł 25. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych | str.    599
  Artykuł 26. Współadministratorzy | str.    612
  Artykuł 27. Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii | str.    623
  Artykuł 28. Podmiot przetwarzający | str.    631
  Artykuł 29. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego | str.    654
  Artykuł 30. Rejestrowanie czynności przetwarzania | str.    661
  Artykuł 31. Współpraca z organem nadzorczym | str.    681
  Sekcja 2. Bezpieczeństwo danych osobowych | str.    687
  Artykuł 32. Bezpieczeństwo przetwarzania | str.    687
  Artykuł 33. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu | str.    708
  Artykuł 34. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych | str.    717
  Sekcja 3. Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje | str.    728
  Artykuł 35. Ocena skutków dla ochrony danych | str.    728
  Artykuł 36. Uprzednie konsultacje | str.    756
  Sekcja 4. Inspektor ochrony danych | str.    765
  Artykuł 37. Wyznaczenie inspektora ochrony danych | str.    765
  Artykuł 38. Status inspektora ochrony danych | str.    794
  Artykuł 39. Zadania inspektora ochrony danych | str.    807
  Sekcja 5. Kodeksy postępowania i certyfikacja | str.    816
  Artykuł 40. Kodeksy postępowania | str.    816
  Artykuł 41. Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania | str.    831
  Artykuł 42. Certyfikacja | str.    838
  Artykuł 43. Podmiot certyfikujący | str.    847
  
  Rozdział V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych | str.    857
  Artykuł 44. Ogólna zasada przekazywania | str.    857
  Artykuł 45. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony | str.    861
  Artykuł 46. Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń | str.    869
  Artykuł 47. Wiążące reguły korporacyjne | str.    876
  Artykuł 48. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii | str.    887
  Artykuł 49. Wyjątki w szczególnych sytuacjach | str.    888
  Artykuł 50. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych | str.    903
  
  Rozdział VI. Niezależne organy nadzorcze | str.    906
  Sekcja 1. Niezależny status | str.    906
  Artykuł 51. Organ nadzorczy | str.    906
  Artykuł 52. Niezależność | str.    910
  Artykuł 53. Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego | str.    918
  Artykuł 54. Zasady ustanawiania organu nadzorczego | str.    921
  Sekcja 2. Właściwość, zadania i uprawnienia | str.    923
  Artykuł 55. Właściwość | str.    923
  Artykuł 56. Właściwość wiodącego organu nadzorczego | str.    927
  Artykuł 57. Zadania | str.    933
  Artykuł 58. Uprawnienia | str.    939
  Artykuł 59. Sprawozdanie z działalności | str.    946
  
  Rozdział VII. Współpraca i spójność | str.    949
  Sekcja 1. Współpraca | str.    949
  Artykuł 60. Współpraca między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy | str.    949
  Artykuł 61. Wzajemna pomoc | str.    964
  Artykuł 62. Wspólne operacje organów nadzorczych | str.    972
  Sekcja 2. Spójność | str.    976
  Artykuł 63. Mechanizm spójności | str.    976
  Artykuł 64. Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych | str.    979
  Artykuł 65. Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych | str.    984
  Artykuł 66. Tryb pilny | str.    989
  Artykuł 67. Wymiana informacji | str.    993
  Sekcja 3. Europejska rada ochrony danych | str.    994
  Artykuł 68. Europejska Rada Ochrony Danych | str.    994
  Artykuł 69. Niezależność | str.    998
  Artykuł 70. Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych | str.    1000
  Artykuł 71. Sprawozdania | str.    1008
  Artykuł 72. Procedura | str.    1011
  Artykuł 73. Przewodniczący | str.    1012
  Artykuł 74. Zadania przewodniczącego | str.    1014
  Artykuł 75. Sekretariat | str.    1016
  Artykuł 76. Poufność | str.    1020
  
  Rozdział VIII. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje | str.    1022
  Artykuł 77. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego | str.    1022
  Artykuł 78. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu | str.    1029
  Artykuł 79. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu | str.    1035
  Artykuł 80. Reprezentowanie osób, których dane dotyczą | str.    1040
  Artykuł 81. Zawieszenie postępowania | str.    1045
  Artykuł 82. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność | str.    1048
  Artykuł 83. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych | str.    1054
  Artykuł 84. Sankcje | str.    1066
  
  Rozdział IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem | str.    1073
  Artykuł 85. Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji | str.    1073
  Artykuł 86. Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych | str.    1081
  Artykuł 87. Przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego | str.    1085
  Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia | str.    1090
  Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych | str.    1103
  Artykuł 90. Obowiązek zachowania tajemnicy | str.    1107
  Artykuł 91. Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe | str.    1112
  
  Rozdział X. Akty delegowane i akty wykonawcze | str.    1118
  Artykuł 92. Wykonywanie przekazanych uprawnień | str.    1118
  Artykuł 93. Procedura komitetowa | str.    1121
  
  Rozdział XI. Przepisy końcowe | str.    1124
  Artykuł 94. Uchylenie dyrektywy 95/46/WE | str.    1124
  Artykuł 95. Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE | str.    1126
  Artykuł 96. Stosunek do uprzednio zawartych umów | str.    1129
  Artykuł 97. Sprawozdania Komisji | str.    1131
  Artykuł 98. Przegląd innych aktów prawnych Unii dotyczących ochrony danych | str.    1133
  Artykuł 99. Wejście w życie i stosowanie | str.    1135
  
  Bibliografia | str.    1145
  
  O Autorach | str.    1163
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia