Ordynacja podatkowa. Komentarz

-12%

Ordynacja podatkowa. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

247,28  281,00

Format: pdf

247,28281,00

cena zawiera podatek VAT

Z najnowszego 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie:


dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);
raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, których kluczowym celem jest umożliwienie administracji podatkowej szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym;
cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.


Ponadto znajdziesz komentarze do istotnie znowelizowanych kwestii związanych z:


słownikiem pojęć,
pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego,
cenami transferowymi,
korektą deklaracji,
klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania.


W 11. wydaniu komentarza do Ordynacji podatkowej przedstawiono:


wyczerpujące omówienie przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa,
odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi,
interpretacje aktualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
analizę bogatej literatury przedmiotu.


Autorami 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej. Wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego omówili najnowsze zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej w latach 2018–2019. Autorzy przedstawili także nowe, systemowe podejście do przepisów, które nie zostały zmienione, a zachowały swoją dotychczasową treść.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.


Rok wydania2019
Liczba stron1560
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-837-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    29
   USTAWA Z 29.08.1997 R. – ORDYNACJA PODATKOWA
   Dział I. Przepisy ogólne ......................41
   Art. 1. [Zakres przedmiotowy] .........................41
   Art. 1a. [Relacja pomiędzy Ordynacją podatkową a przepisami o ochronie danych osobowych] ...........46
   Art. 2. [Zakres stosowania] ....................47
   Art. 2a. [Zasada in dubio pro tributario] .....................55
   Art. 3. [Słowniczek ustawowy] .........................59
   Art. 3a. [Deklaracje w formie elektronicznej] .......................81
   Art. 3b. [Treść deklaracji elektronicznej] ..........................82
   Art. 3c. (uchylony) ..............................84
   Art. 3d. [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym] ..................84
   Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] .......................84
   Art. 3f. [Identyfikacja na portalu podatkowym] ......................85
   Art. 4. [Obowiązek podatkowy] ..........................87
   Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] ...................92
   Art. 6. [Podatek] .......................94
   Art. 7. [Podatnik] .........................98
   Art. 7a. [Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik i płatnik] .........................103
   Art. 8. [Płatnik] ........................104
   Art. 9. [Inkasent] ........................................107
   Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] ...........................109
   Art. 11. [Rok podatkowy] .............................................110
   Art. 12. [Termin] .............................112
   Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość .............................120
   Rozdział 1. Organy podatkowe ........................120
   Art. 13. [Organy podatkowe] ............................120
   Art. 13a. [Szczególne organy podatkowe] ..................................123
   Art. 14. [Nadzór Szefa KAS] ............................124
   Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego ..........................126
   Art. 14a. [Interpretacje ogólne] ..................................126
   Art. 14b. [Interpretacje indywidualne] ..........................134
   Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej] ...........................145
   Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] ..........................149
   Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego] ..........................150
   Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej] ..........152
   Art. 14f. [Opłata od interpretacji] ..................155
   Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia] ....................157
   Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie] ..................157
   Art. 14i. [Publikacja interpretacji] ......................158
   Art. 14j. [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych] ...................159
   Art. 14k. [Ochrona wnioskodawcy] ...................160
   Art. 14l. [Obowiązek zapłaty podatku] ......................163
   Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku] .....................163
   Art. 14n. [Odpowiednie stosowanie] ............................166
   Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów] .....................168
   Art. 14nb. [Warunki stosowania przepisów] .....................169
   Art. 14o. [Interpretacja milcząca] .....................169
   Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie] .....................171
   Art. 14r. [Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej] .....................171
   Art. 14s. [Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez zamawiającego] .....................173
   Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych .....................174
   Art. 15. [Obowiązek przestrzegania właściwości] .....................174
   Art. 16. [Właściwość rzeczowa] .....................175
   Art. 17. [Właściwość miejscowa] .....................178
   Art. 17a. [Właściwość miejscowa w przypadku odpowiedzialności osób trzecich] .....................180
   Art. 17b. [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku przejęcia praw i obowiązków podatnika przez następcę prawnego] ........181
   Art. 18. [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego] .....................181
   Art. 18a. [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego] .....................183
   Art. 18b. [Perpetuatio fori] .....................183
   Art. 18c. [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku podejrzenia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów] ...184
   Art. 18d. [Przekazanie sprawy organowi kontroli podatkowej] .....................186
   Art. 19. [Spory o właściwość] .....................187
   Art. 20. [Czynności organu podatkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu] .....................191
   Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych .....................192
   Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] .....................192
   Art. 20b. [Porozumienie dwustronne i wielostronne] .....................196
   Art. 20c. [Zakres porozumienia] .....................198
   Art. 20d. [Brak zgody zagranicznej władzy podatkowej] .....................198
   Art. 20e. [Wyjaśnienie wątpliwości przez organ] .....................200
   Art. 20f. [Obowiązki wnioskującego] .....................202
   Art. 20g. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskującego] .....................206
   Art. 20h. [Zmiana propozycji] .....................208
   Art. 20i. [Doręczenie decyzji w sprawie porozumienia. Odnowienie decyzji] .....................210
   Art. 20j. [Terminy zakończenia postępowania] .....................212
   Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji] .....................213
   Art. 20l. [Wygaśnięcie decyzji] .....................215
   Art. 20m. [Opłata od wniosku] .....................217
   Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] .....................218
   Art. 20o. [Dochód budżetu państwa] .....................219
   Art. 20p. [Koszty postępowania] .....................219
   Art. 20q. [Odpowiednie stosowanie] .....................219
   Art. 20r. [Stosowanie przepisów do zakładu zagranicznego] .....................220
   Dział III. Zobowiązania podatkowe .....................221
   Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego .....................221
   Art. 21. [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego] .....................221
   Art. 21a. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania] .....................238
   Art. 21b. [Decyzja określająca] .....................239
   Art. 22. [Zaniechanie poboru podatku] .....................241
   Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] .....................246
   Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek] .....................254
   Art. 24. [Określenie wysokości straty] .....................255
   Art. 24a–25. (uchylone) .....................260
   Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta .....................260
   Art. 26. [Zakres odpowiedzialności podatnika] .....................260
   Art. 26a. [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika] .....................263
   Art. 27. (uchylony) .....................269
   Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] .....................269
   Art. 29. [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim] .....................275
   Art. 30. [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta] .....................280
   Art. 31. [Osoby odpowiedzialne] .....................289
   Art. 32. [Obowiązek przechowywania dokumentów] .....................290
   Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych .....................292
   Art. 33. [Zabezpieczenie] .....................292
   Art. 33a. [Wygaśnięcie zabezpieczenia] .....................300
   Art. 33b. [Odpowiednie stosowanie do płatnika i inkasenta] .....................302
   Art. 33c. [Odpowiednie stosowanie] .....................304
   Art. 33d. [Formy zabezpieczenia] .....................305
   Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel] .....................310
   Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] .....................310
   Art. 33g. [Postanowienie o zabezpieczeniu] .....................311
   Art. 34. [Hipoteka przymusowa] .....................312
   Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] .....................317
   Art. 36–37. (uchylone) .....................321
   Art. 38. [Wniosek o założenie księgi wieczystej] .....................322
   Art. 38a. [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej] .....................324
   Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] .....................324
   Art. 40. (uchylony) .....................327
   Art. 41. [Zastaw skarbowy] .....................327
   Art. 42. [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego] .....................330
   Art. 42a. (uchylony) .....................331
   Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] .....................331
   Art. 44. [Podstawa wniosku o wpis do rejestru zastawów skarbowych] .....................333
   Art. 45. [Moment powstania zastawu skarbowego. Kolejność wpisów do rejestru zastawów] .....................334
   Art. 46. [Skuteczność zastawu skarbowego. Pierwszeństwo przed innym zastawem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego] ........336
   Art. 46a. [Dokonanie wpisu zastawu skarbowego] .....................338
   Art. 46b. [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku] .....................338
   Art. 46c. [Wypisy i zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych] .....................339
   Art. 46d. [Dostępność rejestru zastawów skarbowych w internecie] .....................342
   Art. 46e. [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych] .....................343
   Art. 46f. [Delegacja ustawowa – struktura rejestru, formularze, opłaty] .....................343
   Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego] .....................344
   Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] .....................346
   Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów] .....................347
   Rozdział 4. Terminy płatności .....................348
   Art. 47. [Termin płatności podatku] .....................348
   Art. 48. [Odroczenie terminu] .....................351
   Art. 49. [Nowy termin płatności] .....................354
   Art. 50. [Przedłużenie terminu płatności] .....................356
   Rozdział 5. Zaległość podatkowa .....................357
   Art. 51. [Zaległość podatkowa] .....................357
   Art. 52. [Należności traktowane na równi z zaległością] .....................361
   Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów] .....................365
   Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna .....................365
   Art. 53. [Odsetki za zwłokę] .....................365
   Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek] .....................370
   Art. 54. [Wyłączenie naliczania odsetek] .....................372
   Art. 55. [Wpłata odsetek] .....................379
   Art. 56. [Stawka odsetek] .....................381
   Art. 56a. [Obniżona stawka odsetek za zwłokę] .....................382
   Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] .....................385
   Art. 56ba. [Wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek] .....................388
   Art. 56c. [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę] .....................390
   Art. 56d. [Ogłoszenie stawek odsetek za zwłokę] .....................390
   Art. 57. [Opłata prolongacyjna] .....................391
   Art. 58. [Zasady naliczania] .....................395
   Rozdział 6a. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe .....................397
   Art. 58a. [Podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................397
   Art. 58b. [Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................401
   Art. 58c. [Podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................402
   Art. 58d. [Obniżenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego] .....................404
   Art. 58e. [Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe] .....................405
   Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych .....................406
   Art. 59. [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego] .....................406
   Art. 60. [Termin dokonania i forma zapłaty podatku] .....................413
   Art. 61. [Obowiązek zapłaty przelewem] .....................418
   Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] .....................420
   Art. 62. [Zaliczenie wpłat] .....................421
   Art. 62a. [Odpowiednie stosowanie] .....................424
   Art. 62b. [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik] .....................424
   Art. 63. [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania] .....................426
   Art. 64. [Potrącenie zobowiązań podatkowych] .....................427
   Art. 65. [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych] .....................433
   Art. 66. [Przeniesienie własności lub praw majątkowych] .....................434
   Art. 67. (uchylony) .....................437
   Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych .....................437
   Art. 67a. [Wniosek podatnika] .....................437
   Art. 67b. [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą] .....................451
   Art. 67c. [Odpowiednie stosowanie] .....................457
   Art. 67d. [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu] .....................458
   Art. 67e. [Właściwość w sprawie ulg] .....................459
   Rozdział 8. Przedawnienie .....................460
   Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji] .....................460
   Art. 69. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi] .....................469
   Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] .....................472
   Art. 70a. [Zawieszenie biegu przedawnienia] .....................491
   Art. 70b. (uchylony) .....................493
   Art. 70c. [Zawiadomienie o biegu terminu przedawnienia] .....................493
   Art. 70d. [Uwzględnienie porozumienia w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania] .....................498
   Art. 70e. [Zawieszenie biegu przedawnienia – cofnięcie skutków unikania opodatkowania] .....................498
   Art. 71. [Odpowiednie stosowanie] .....................499
   Rozdział 9. Nadpłata .....................500
   Art. 72. [Nadpłata] .....................500
   Art. 73. [Powstanie nadpłaty] .....................509
   Art. 74. [Nadpłata powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości] .....................511
   Art. 74a. [Określenie nadpłaty przez organ] .....................518
   Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty] .....................521
   Art. 76. [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty] .....................531
   Art. 76a. [Chwila zaliczenia nadpłaty] .....................537
   Art. 76b. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zwrotu podatku] .....................540
   Art. 76c. [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek] .....................544
   Art. 77. [Termin zwrotu nadpłaty] .....................545
   Art. 77a. [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek] .....................552
   Art. 77b. [Forma zwrotu nadpłaty] .....................552
   Art. 77c. [Pomniejszenie nadpłaty] .....................555
   Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] .....................555
   Art. 78a. [Proporcjonalne zaliczenie] .....................561
   Art. 79. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty] .....................562
   Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty] .....................566
   Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji .....................568
   Art. 80a. [Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika] .....................568
   Art. 80b. [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji] .....................573
   Rozdział 10. Korekta deklaracji ..................... 574
   Art. 81. [Skorygowanie deklaracji] ..................... 574
   Art. 81a. (uchylony) ......................... 579
   Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji] ..................... 579
   Art. 81c. (uchylony) ......................... 585
   Rozdział 11. Informacje podatkowe ......................... 585
   Art. 82. [Obowiązek udzielania informacji podatkowej] ..................... 585
   Art. 82a. [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi] ..................... 598
   Art. 82b. [Współpraca organów administracji rządowej i samorządowej z organami podatkowymi] ..................... 600
   Art. 83. [Zakres i termin przekazywania informacji] ..................... 601
   Art. 84. [Obowiązek przekazywania informacji przez sądy, komorników i notariuszy] ..................... 602
   Art. 85. [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji] ..................... 604
   Art. 86. [Okres przechowywania ksiąg podatkowych] ..................... 604
   Rozdział 11a. Informacje o schematach podatkowych ......................... 608
   Art. 86a. [Informacje o schematach podatkowych] ..................... 608
   Art. 86b. [Termin raportowania i organ właściwy] ..................... 639
   Art. 86c. [Termin raportowania przez korzystającego] ..................... 642
   Art. 86d. [Termin raportowania z uwzględnieniem zlecenia wspomagającemu] ..................... 644
   Art. 86e. [Termin raportowania w przypadku wielu podmiotów obowiązanych do przekazania informacji] ..................... 647
   Art. 86f. [Treść raportowanych informacji] ..................... 648
   Art. 86g. [Sposób raportowania] ..................... 651
   Art. 86h. [Uzupełnienie informacji oraz odpowiedzialność karnoskarbowa] ..................... 652
   Art. 86i. [Odmowa nadania NSP] ..................... 654
   Art. 86j. [Obowiązki informacyjne promotora i korzystającego] ..................... 655
   Art. 86k. [Publikacja ogólnych wyjaśnień o schematach] ..................... 657
   Art. 86l. [Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej] ..................... 657
   Art. 86m. [Kara administracyjna, kara pieniężna] ..................... 659
   Art. 86n. [Informatyzacja MDR] ..................... 662
   Art. 86o. [Odesłania, odpowiednie stosowanie] ..................... 663
   Rozdział 12. Rachunki ......................... 663
   Art. 87. [Wystawianie rachunków] ..................... 663
   Art. 88. [Przechowywanie rachunków] ..................... 667
   Art. 89–90. (uchylone) ......................... 668
   Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna ......................... 668
   Art. 91. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych] ..................... 668
   Art. 92. [Powstanie odpowiedzialności solidarnej] ..................... 673
   Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych ......................... 676
   Art. 93. [Następstwo prawne podmiotów przekształconych] ..................... 676
   Art. 93a. [Podmioty przekształcone] ..................... 686
   Art. 93b. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 693
   Art. 93c. [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału] ..................... 696
   Art. 93d. [Prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych] ..................... 700
   Art. 93e. [Norma kolizyjna] ..................... 701
   Art. 94. [Stosowanie przepisów do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych] ..................... 703
   Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności] ..................... 704
   Art. 96. [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania] ..................... 705
   Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców] ..................... 706
   Art. 97a. [Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku] ..................... 722
   Art. 98. [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych] ..................... 726
   Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów] ..................... 732
   Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców] ..................... 734
   Art. 101. [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy] ..................... 743
   Art. 102. [Wstąpienie spadkobierców w miejsce osoby zmarłej w toku postępowania] ..................... 744
   Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców] ..................... 746
   Art. 104. (uchylony) ......................... 748
   Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy] ..................... 748
   Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy] ..................... 749
   Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich ......................... 751
   Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] ..................... 751
   Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] ..................... 756
   Art. 109. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 763
   Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka] ..................... 765
   Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny] ..................... 766
   Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa] ..................... 768
   Art. 112a. [Wyłączenie stosowania] ..................... 773
   Art. 112b. [Odpowiedzialność spółki kapitałowej] ..................... 773
   Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] ..................... 773
   Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego] ..................... 775
   Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej] ..................... 776
   Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości] ..................... 779
   Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika] ..................... 781
   Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych] ..................... 787
   Art. 116a. [Odpowiedzialność członków zarządu innych osób prawnych] ..................... 799
   Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki] ..................... 801
   Art. 117. [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] ..................... 802
   Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] ..................... 803
   Art. 117b. [Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów i usług] ..................... 804
   Art. 117c. [Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika i podatnika] ..................... 805
   Art. 117d. [Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego oraz zarządcy faktycznego] ..................... 806
   Art. 118. [Terminy przedawnienia] ..................... 810
   Art. 119. [Zasady waloryzacji] ..................... 813
   Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania ......................... 814
   Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ......................... 814
   Art. 119a. [Unikanie opodatkowania] ..................... 814
   Art. 119b. [Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania] ..................... 822
   Art. 119c. [Uznanie sposobu działania za sztuczny] ..................... 824
   Art. 119d. [Uznanie czynności za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej] ..................... 827
   Art. 119e. (uchylony) ......................... 828
   Art. 119f. [Pojęcie czynności] ..................... 828
   Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania ......................... 829
   Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania] ..................... 829
   Art. 119ga. [Elementy i procedowanie wniosku o przejęcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej przez Szefa KAS] ..................... 832
   Art. 119gb. [Odmowa wszczęcia postępowania podatkowego lub przejęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej] ..................... 833
   Art. 119gc. [Wystąpienie Szefa KAS o zajęcie stanowiska przez organ podatkowy] ..................... 834
   Art. 119gd. [Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania albo przed wszczęciem lub przejęciem postępowania podatkowego przez Szefa KAS] ..................... 835
   Art. 119h. [Zasięgnięcie opinii Rady] ..................... 835
   Art. 119i. [Wydanie opinii przez Radę] ..................... 837
   Art. 119j. [Korekta deklaracji; wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku] ..................... 839
   Art. 119k. [Umorzenie postępowania; przekazanie postępowania właściwemu organowi] ..................... 841
   Art. 119l. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu podatkowym] ..................... 843
   Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania ......................... 843
   Art. 119m. [Zadania Rady] ..................... 843
   Art. 119n. [Powołanie Rady] ..................... 844
   Art. 119o. [Skład Rady] ..................... 845
   Art. 119p. [Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji] ..................... 846
   Art. 119q. [Wygaśnięcie członkostwa lub odwołanie członka a prace Rady] ..................... 847
   Art. 119r. [Wybór przewodniczącego Rady] ..................... 847
   Art. 119s. [Zadania przewodniczącego Rady] ..................... 848
   Art. 119t. [Publikacja opinii Rady] ..................... 849
   Art. 119u. [Wyłączenie członków Rady w zakresie wydawanej opinii] ..................... 850
   Art. 119v. [Wynagrodzenie członków Rady] ..................... 850
   Rozdział 4. Opinie zabezpieczające ......................... 851
   Art. 119w. [Podmiot wydający opinię zabezpieczającą] ..................... 851
   Art. 119x. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 853
   Art. 119y. [Wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej] ..................... 857
   Art. 119z. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a prowadzenie czynności w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego] ..................... 858
   Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] ..................... 859
   Art. 119zb. [Termin załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 860
   Art. 119zc. [Opłata za wydanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 861
   Art. 119zd. [Zmiana opinii zabezpieczającej] ..................... 862
   Art. 119zda. [Publikacja w BIP informacji na podstawie treści opinii zabezpieczającej lub odmowy wydania opinii zabezpieczającej] ..................... 863
   Art. 119ze. [Wycofanie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 863
   Art. 119zea. [Delegacja ustawowa – wzory wniosków o wydanie opinii zabezpieczającej] ..................... 864
   Art. 119zf. [Przepisy stosowane w sprawach nieuregulowanych] ..................... 864
   Rozdział 5. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania ......................... 865
   Art. 119zfa. [Wniosek o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 865
   Art. 119zfb. [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 867
   Art. 119zfc. [Wyjaśnienie wątpliwości przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 867
   Art. 119zfd. [Elementy wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 868
   Art. 119zfe. [Złożenie wniosku i wydanie decyzji o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania a czynności sprawdzające, kontrole i inne postępowania; domniemania w toku postępowania] ..................... 871
   Art. 119zff. [Opłata] ..................... 872
   Art. 119zfg. [Wyjaśnienie wątpliwości przez wnioskodawcę, spotkanie uzgodnieniowe] ..................... 873
   Art. 119zfh. [Działania Szefa KAS w razie nieprawidłowego przedstawienia elementów wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 874
   Art. 119zfi. [Odmowa określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 875
   Art. 119zfj. [Elementy decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania] ..................... 876
   Art. 119zfk. [Uwzględnienie treści decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania; złożenie korekty deklaracji lub informacji zastępczej] ..................... 877
   Art. 119zfl. [Uwzględnianie rozstrzygnięć w sprawie określenia warunków cofnięcia skutków unikania opodatkowania w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego] ..................... 879
   Art. 119zfm. [Korekta deklaracji przez zainteresowanego niebędącego podmiotem, który unikał opodatkowania] ..................... 880
   Art. 119zfn. [Przepisy stosowane w zakresie nieuregulowanym] ..................... 881
   Dział IIIb. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych ......................... 882
   Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................... 882
   Art. 119zg. [Definicje legalne] ..................... 882
   Art. 119zh. [Rachunki wyłączone spod regulacji] ..................... 888
   Art.119zha. [Zastosowanie STIR] ..................... 889
   Art. 119zi. [Podmioty wykonujące czynności związane z realizacją obowiązków izby rozliczeniowej; zlecenie wykonywania czynności związanych z technicznym utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR] ..................... 890
   Art. 119zj. [Wykonywanie czynności związanych z technicznym utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR – obecność przedstawiciela Szefa KAS, rejestr czynności] ..................... 894
   Art. 119zk. [Zasady przekazywania danych, informacji i żądań] ..................... 895
   Art. 119zl. [Określanie biegu terminów; wykonywanie czynności w soboty i dni wolne od pracy] ..................... 897
   Art. 119zm. [Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego] ..................... 898
   Rozdział 2. Analiza ryzyka ......................... 899
   Art. 119zn. [Ustalenie wskaźnika ryzyka; zgłaszanie izbie rozliczeniowej najlepszych praktyk] ..................... 899
   Art. 119zo. [Przekazywanie i udostępnianie informacji o wskaźniku ryzyka] ..................... 902
   Art. 119zp. [Przekazywanie izbie rozliczeniowej informacji o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, zestawień transakcji i informacji o innych rachunkach] ..................... 906
   Art. 119zq. [Informacje przekazywane Szefowi KAS przez izbę rozliczeniową] ..................... 908
   Art. 119zr. [Zakres przekazywanych informacji] ..................... 908
   Art. 119zs. [Żądanie przekazania dodatkowych informacji] ..................... 912
   Art. 119zt. [Udzielanie informacji i zestawień podmiotom innym niż Szef KAS] ..................... 915
   Art. 119zu. [Przetwarzanie danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka] ..................... 916
   Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego ......................... 919
   Art. 119zv. [Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 919
   Art. 119zw. [Przedłużenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 924
   Art. 119zx. [Wyłączenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na wierzytelności z zablokowanego rachunku] ..................... 928
   Art. 119zy. [Zgoda na wypłatę środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 928
   Art. 119zz. [Zgoda na zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej albo na zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 930
   Art. 119zza. [Warunki zwolnienia środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę] ..................... 931
   Art. 119zzb. [Zażalenie; skarga do sądu administracyjnego] ..................... 931
   Art. 119zzc. [Upadek blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 934
   Art. 119zzd. [Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa KAS] ..................... 935
   Art. 119zze. [Delegacja ustawowa – upoważnienie innego organu KAS do wykonywania zadań w zakresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 935
   Rozdział 4. Kontrola ..................... 936
   Art. 119zzf. [Kontrola sprawowana przez Szefa KAS] ..................... 936
   Art. 119zzg. [Kontrola izby rozliczeniowej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych] ..................... 937
   Rozdział 5. Kary pieniężne ..................... 938
   Art. 119zzh. [Kara pieniężna za nieprzekazanie informacji i zestawień] ..................... 938
   Art. 119zzi. [Kara pieniężna nakładana na izbę rozliczeniową] ..................... 938
   Art. 119zzj. [Wysokość kary pieniężnej; odwołanie] ..................... 939
   Art. 119zzk. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do nakładania kary pieniężnej] ..................... 940
   Dział IV. Postępowanie podatkowe ..................... 942
   Rozdział 1. Zasady ogólne ..................... 942
   Art. 120. [Zasada legalizmu] ..................... 942
   Art. 121. [Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie; zasada informowania] ..................... 944
   Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] ..................... 946
   Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron] ..................... 947
   Art. 124. [Zasada przekonywania stron] ..................... 949
   Art. 125. [Zasada szybkości] ..................... 950
   Art. 126. [Zasada pisemności] ..................... 951
   Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności] ..................... 952
   Art. 128. [Zasada trwałości ostatecznej decyzji] ..................... 954
   Art. 129. [Zasada jawności dla stron] ..................... 955
   Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego ..................... 956
   Art. 130. [Wyłączenie pracownika organu] ..................... 956
   Art. 131. [Wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego] ..................... 962
   Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego] ..................... 964
   Art. 131b. [Postanowienie o wyłączeniu] ..................... 964
   Art. 132. [Wyłączenie samorządowych organów podatkowych] ..................... 964
   Art. 132a. [Trwałość przyczyn wyłączenia od załatwienia sprawy] ..................... 965
   Rozdział 3. Strona ..................... 965
   Art. 133. [Strona] ..................... 965
   Art. 133a. [Udział organizacji społecznej] ..................... 970
   Art. 134. (uchylony) ..................... 973
   Art. 135. [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych] ..................... 973
   Art. 136–137. (uchylone) ..................... 974
   Art. 138. [Kurator] ..................... 974
   Rozdział 3a. Pełnomocnictwo ..................... 975
   Art. 138a. [Rodzaje pełnomocnictw. Uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa] ..................... 975
   Art. 138b. [Osoby mogące być pełnomocnikami] ..................... 976
   Art. 138c. [Treść pełnomocnictwa] ..................... 977
   Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne. CRPO] ..................... 978
   Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne] ..................... 980
   Art. 138f. [Pełnomocnik do doręczeń] ..................... 981
   Art. 138g. [Ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika] ..................... 982
   Art. 138h. [Dołączenie do akt wydruku pełnomocnictwa] ..................... 982
   Art. 138i. [Skuteczność ustanowienia, zmiany zakresu, odwołania i wypowiedzenia pełnomocnictwa] ..................... 983
   Art. 138j. [Delegacja ustawowa – wzory pełnomocnictw i zawiadomień] ..................... 983
   Art. 138k. [Organizacja CRPO] ..................... 984
   Art. 138l. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego] ..................... 984
   Art. 138m. [Wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego do działania do czasu ustanowienia kuratora] ..................... 985
   Art. 138n. [Wniosek o wyznaczenie tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Wynagrodzenie] ..................... 985
   Art. 138o. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego] ..................... 986
   Rozdział 4. Załatwianie spraw ..................... 987
   Art. 139. [Termin załatwienia sprawy] ..................... 987
   Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia strony] ..................... 993
   Art. 141. [Ponaglenie] ..................... 995
   Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu] ..................... 999
   Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu organu] ..................... 1000
   Rozdział 5. Doręczenia ..................... 1002
   Art. 144. [Zasada oficjalności doręczeń] ..................... 1002
   Art. 144a. [Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej] ..................... 1008
   Art. 144b. [Doręczenie wydruku pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego] ..................... 1011
   Art. 145. [Doręczenie stronie, przedstawicielowi, pełnomocnikowi] ..................... 1013
   Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu] ..................... 1015
   Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa ogólnego w zakresie adresu] ..................... 1018
   Art. 147. (uchylony) ..................... 1019
   Art. 147a. [Doręczenia w przypadku VAT i akcyzy z tytułu importu towarów] ..................... 1019
   Art. 148. [Miejsca doręczeń] ..................... 1020
   Art. 149. [Doręczenie zastępcze] ..................... 1024
   Art. 150. [Doręczenie przez awizo] ..................... 1027
   Art. 150a. [Doręczenie na adres skrytki pocztowej] ..................... 1031
   Art. 151. [Doręczenie osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] ..................... 1032
   Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] ..................... 1035
   Art. 152. [Potwierdzenie doręczenia podpisem] ..................... 1036
   Art. 152a. [Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego] ..................... 1038
   Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma] ..................... 1041
   Art. 154. [Doręczenia w sytuacjach szczególnych] ..................... 1042
   Art. 154a. [Doręczanie w państwie członkowskim UE] ..................... 1043
   Art. 154b. [Doręczanie pism pochodzących z państw członkowskich UE] ..................... 1045
   Art. 154c. [Zasada wzajemności przy doręczaniu pism obcych władz] ..................... 1045
   Rozdział 6. Wezwania ..................... 1046
   Art. 155. [Wezwanie] ..................... 1046
   Art. 156. [Osobiste stawiennictwo] ..................... 1049
   Art. 157. [Pomoc prawna] ..................... 1050
   Art. 157a. [Pomoc prawna w postępowaniu podatkowym] ..................... 1051
   Art. 158. [Wyłączenie stosowania] ..................... 1053
   Art. 159. [Treść wezwania] ..................... 1053
   Art. 160. [Wezwanie telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności] ..................... 1058
   Rozdział 7. Przywrócenie terminu ..................... 1059
   Art. 161. (uchylony) ..................... 1059
   Art. 162. [Przesłanki przywrócenia terminu] ..................... 1059
   Art. 163. [Właściwość organu] ..................... 1064
   Art. 164. [Żądanie wstrzymania wykonania decyzji] ..................... 1065
   Rozdział 8. Wszczęcie postępowania ..................... 1066
   Art. 165. [Postanowienie o wszczęciu postępowania] ..................... 1066
   Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] ..................... 1073
   Art. 165b. [Wszczęcie postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości przez kontrolę podatkową] ..................... 1074
   Art. 165c. [Wyłączenie instytucji wszczęcia postępowania podatkowego w przypadku powtórnej kontroli podatkowej] ..................... 1075
   Art. 166. [Połączenie postępowań] ..................... 1077
   Art. 166a. [Odesłanie] ..................... 1078
   Art. 167. [Rozszerzenie żądania] ..................... 1079
   Art. 168. [Podanie] ..................... 1080
   Art. 169. [Wezwanie do usunięcia braków podania] ..................... 1084
   Art. 170. [Obowiązek przekazania podania właściwemu organowi] ..................... 1087
   Art. 171. [Obowiązek rozpatrzenia sprawy w zakresie należącym do właściwości organu] ..................... 1088
   Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje ..................... 1090
   Art. 171a. [Metryka sprawy] ..................... 1090
   Art. 172. [Protokół] ..................... 1091
   Art. 173. [Treść protokołu] ..................... 1091
   Art. 174. [Obowiązek odczytania protokołu i przedstawienia do podpisu] ..................... 1092
   Art. 175. [Załącznik do protokołu] ..................... 1092
   Art. 176. [Skreślenia i poprawki] ..................... 1093
   Art. 177. [Adnotacje] ..................... 1093
   Rozdział 10. Udostępnianie akt ..................... 1093
   Art. 178. [Wgląd do akt sprawy] ..................... 1093
   Art. 179. [Odmowa dostępu do akt sprawy] ..................... 1095
   Art. 179a. [Prawo wglądu do akt a uprawnienia osoby, której dane dotyczą] ..................... 1096
   Rozdział 11. Dowody ..................... 1097
   Art. 180. [Definicja dowodu] ..................... 1097
   Art. 181. [Katalog środków dowodowych] ..................... 1102
   Art. 181a. [Podania i deklaracje odwzorowane cyfrowo] ..................... 1107
   Art. 182. [Żądanie uchylenia tajemnicy bankowej] ..................... 1108
   Art. 183. [Wezwanie do udzielenia informacji] ..................... 1112
   Art. 184. [Treść żądania] ..................... 1113
   Art. 185. [Odmowa udzielenia informacji] ..................... 1115
   Art. 186. (uchylony) ..................... 1115
   Art. 187. [Zasada oficjalności postępowania dowodowego] ..................... 1116
   Art. 188. [Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu] ..................... 1122
   Art. 189. [Termin przedstawienia dowodu] ..................... 1125
   Art. 190. [Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu] ..................... 1127
   Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodów] ..................... 1129
   Art. 192. [Umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów] ..................... 1133
   Art. 193. [Dowód z ksiąg podatkowych] ..................... 1134
   Art. 193a. [Przekazanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektronicznej] ..................... 1139
   Art. 194. [Dokumenty urzędowe] ..................... 1141
   Art. 194a. [Uwierzytelnianie odpisów dokumentów] ..................... 1145
   Art. 195. [Bezwzględny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] ..................... 1149
   Art. 196. [Względny zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka] ..................... 1151
   Art. 197. [Opinia biegłego] ..................... 1154
   Art. 198. [Oględziny] ..................... 1159
   Art. 199. [Przesłuchanie strony] ..................... 1160
   Art. 199a. [Wykładnia oświadczeń woli] ..................... 1162
   Art. 200. [Termin wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego] ..................... 1171
   Rozdział 11a. Rozprawa ..................... 1176
   Art. 200a. [Rozprawa] ..................... 1176
   Art. 200b. [Termin rozprawy] ..................... 1180
   Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą] ..................... 1182
   Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą] ..................... 1183
   Rozdział 12. Zawieszenie postępowania ..................... 1185
   Art. 201. [Przesłanki zawieszenia] ..................... 1185
   Art. 202. [Czynności podejmowane podczas zawieszenia] ..................... 1192
   Art. 203. [Zagadnienie wstępne] ..................... 1193
   Art. 204. [Zawieszenie postępowania w przedmiocie ulg] ..................... 1193
   Art. 204a. (uchylony) ..................... 1194
   Art. 205. [Podjęcie zawieszonego postępowania] ..................... 1194
   Art. 205a. [Katalog przyczyn podjęcia postępowania] ..................... 1194
   Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów] ..................... 1196
   Rozdział 13. Decyzje ..................... 1196
   Art. 207. [Decyzja podatkowa] ..................... 1196
   Art. 208. [Decyzja o umorzeniu postępowania] ..................... 1200
   Art. 209. [Stanowisko innego organu] ..................... 1204
   Art. 210. [Treść decyzji] ..................... 1206
   Art. 211. [Doręczenie decyzji] ..................... 1213
   Art. 212. [Związanie organu decyzją] ..................... 1214
   Art. 213. [Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji] ..................... 1214
   Art. 214. [Brak pouczenia; błędne pouczenie] ..................... 1216
   Art. 215. [Sprostowanie oczywistych omyłek] ..................... 1216
   Rozdział 14. Postanowienia ..................... 1218
   Art. 216. [Postanowienie] ..................... 1218
   Art. 217. [Treść postanowienia] ..................... 1219
   Art. 218. [Doręczenie postanowienia] ..................... 1220
   Art. 219. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1220
   Rozdział 15. Odwołania ..................... 1221
   Art. 220. [Odwołanie] ..................... 1221
   Art. 221. [Odwołania rozpatrywane przez ten sam organ] ..................... 1222
   Art. 221a. [Odwołanie od decyzji wydanej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej] ..................... 1223
   Art. 222. [Treść odwołania] ..................... 1223
   Art. 223. [Wniesienie odwołania] ..................... 1225
   Art. 223a–225. (uchylone) ..................... 1226
   Art. 226. [Decyzja samokontrolna] ..................... 1226
   Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] ..................... 1227
   Art. 228. [Postanowienia organu odwoławczego] ..................... 1228
   Art. 229. [Postępowanie w celu uzupełnienia dowodów] ..................... 1230
   Art. 230–231. (uchylone) ..................... 1232
   Art. 232. [Cofnięcie odwołania] ..................... 1233
   Art. 233. [Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego] ..................... 1233
   Art. 234. [Zakaz reformationis in peius] ..................... 1238
   Art. 234a. [Termin zwrotu akt organowi pierwszej instancji] ..................... 1239
   Art. 235. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1240
   Rozdział 16. Zażalenia ..................... 1240
   Art. 236. [Zażalenie] ..................... 1240
   Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] ..................... 1240
   Art. 238. (uchylony) ..................... 1241
   Art. 239. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1241
   Rozdział 16a. Wykonanie decyzji ..................... 1241
   Art. 239a. [Wykonalność decyzji] ..................... 1241
   Art. 239b. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej] ..................... 1243
   Art. 239c. [Decyzja o zabezpieczeniu] ..................... 1249
   Art. 239d. [Brak rygoru natychmiastowej wykonalności] ..................... 1251
   Art. 239e. [Wykonanie decyzji ostatecznej] ..................... 1252
   Art. 239f. [Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej] ..................... 1252
   Art. 239g. [Dobrowolne wykonanie decyzji] ..................... 1255
   Art. 239h. [Wstrzymanie wykonania decyzji a odsetki za zwłokę] ..................... 1255
   Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy] ..................... 1256
   Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1256
   Rozdział 17. Wznowienie postępowania ..................... 1257
   Art. 240. [Podstawy wznowienia postępowania] ..................... 1257
   Art. 241. [Wznowienie na żądanie strony; wznowienie z urzędu] ..................... 1285
   Art. 242. (uchylony) ..................... 1288
   Art. 243. [Postanowienie o wznowieniu] ..................... 1288
   Art. 244. [Organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania] ..................... 1291
   Art. 245. [Rozstrzygnięcia kończące postępowanie wznowione] ..................... 1293
   Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji] ..................... 1299
   Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji ..................... 1300
   Art. 247. [Podstawy stwierdzenia nieważności] ..................... 1300
   Art. 248. [Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji] ..................... 1313
   Art. 249. [Przesłanki negatywne] ..................... 1315
   Art. 250–251. (uchylone) ..................... 1319
   Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji] ..................... 1319
   Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ..................... 1321
   Art. 253. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa] ..................... 1321
   Art. 253a. [Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] ..................... 1324
   Art. 253b. [Wyłączenie stosowania] ..................... 1326
   Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej wskutek zmiany okoliczności faktycznych] ..................... 1328
   Art. 255. [Uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonych czynności] ..................... 1331
   Art. 256. [Termin do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji] ..................... 1332
   Art. 257. (uchylony) ..................... 1333
   Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji ..................... 1333
   Art. 258. [Podstawy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji] ..................... 1333
   Art. 259. [Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa] ..................... 1338
   Art. 259a. [Wygaśnięcie decyzji stwierdzającej nadpłatę podatku] ..................... 1340
   Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza ..................... 1340
   Art. 260. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1340
   Art. 261. (uchylony) ..................... 1343
   Rozdział 22. Kary porządkowe ..................... 1344
   Art. 262. [Zakres przedmiotowy stosowania kar porządkowych] ..................... 1344
   Art. 262a. [Waloryzacja kwoty kary porządkowej] ..................... 1350
   Art. 263. [Organ właściwy w sprawie kar porządkowych] ..................... 1350
   Rozdział 23. Koszty postępowania ..................... 1352
   Art. 264. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania podatkowego przez podmiot publiczny] ..................... 1352
   Art. 265. [Katalog kosztów] ..................... 1352
   Art. 266. [Zwrot kosztów] ..................... 1355
   Art. 267. [Koszty obciążające stronę] ..................... 1356
   Art. 268. [Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania] ..................... 1359
   Art. 269. [Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania] ..................... 1360
   Art. 270. [Rozłożenie na raty albo umorzenie] ..................... 1361
   Art. 270a. [Postanowienie o kosztach] ..................... 1362
   Art. 270b. [Upoważnienie ustawowe – opłata za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów] ..................... 1362
   Art. 271. [Ściągnięcie kosztów] ..................... 1363
   Dział V. Czynności sprawdzające ..................... 1364
   Art. 272. [Cel czynności sprawdzających] ..................... 1364
   Art. 272a. [Czynności sprawdzające dotyczące dokumentów składanych Szefowi KAS] ..................... 1369
   Art. 273. (uchylony) ..................... 1370
   Art. 274. [Postępowanie w przypadku stwierdzenia błędów] ..................... 1370
   Art. 274a. [Wyjaśnienia dotyczące deklaracji] ..................... 1373
   Art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku] ..................... 1376
   Art. 274c. [Żądanie przedstawienia dokumentów przez kontrahenta podatnika] ..................... 1378
   Art. 275. [Okazanie dokumentów wymaganych przez przepisy] ..................... 1382
   Art. 276. [Oględziny lokalu mieszkalnego] ..................... 1383
   Art. 277. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1384
   Art. 278. [Organ wyłączony od dokonywania czynności sprawdzających] ..................... 1385
   Art. 278a–279. (uchylone) ..................... 1385
   Art. 280. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1385
   Dział VI. Kontrola podatkowa ..................... 1387
   Art. 281. [Kontrola podatkowa] ..................... 1387
   Art. 281a. (uchylony) ..................... 1391
   Art. 282. [Podjęcie kontroli z urzędu] ..................... 1391
   Art. 282a. [Zakaz ponawiania kontroli podatkowej] ..................... 1391
   Art. 282b. [Zawiadomienie kontrolowanego] ..................... 1393
   Art. 282c. [Wyłączenie obowiązku zawiadomienia o kontroli] ..................... 1395
   Art. 283. [Imienne upoważnienie] ..................... 1399
   Art. 284. [Moment wszczęcia kontroli podatkowej] ..................... 1401
   Art. 284a. [Natychmiastowe wszczęcie kontroli; zawieszenie kontroli] ..................... 1405
   Art. 284aa. [Dalsze prowadzenie kontroli podatkowej po rozwiązaniu spółki] ..................... 1408
   Art. 284ab. [Spółki podlegające kontroli przy kontroli podatkowej w zakresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej] ..................... 1409
   Art. 284b. [Termin zakończenia kontroli] ..................... 1410
   Art. 285. [Czynny udział kontrolowanego w kontroli] ..................... 1411
   Art. 285a. [Miejsce i czas kontroli] ..................... 1412
   Art. 285b. [Przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu] ..................... 1414
   Art. 286. [Uprawnienia kontrolującego] ..................... 1415
   Art. 286a. [Pomoc lub asysta] ..................... 1418
   Art. 287. [Obowiązki kontrolowanego] ..................... 1419
   Art. 288. [Dostęp kontrolującego do nieruchomości] ..................... 1422
   Art. 288a. (uchylony) ..................... 1425
   Art. 289. [Zawiadamianie kontrolowanego o przeprowadzaniu niektórych dowodów] ..................... 1425
   Art. 290. [Protokół kontroli] ..................... 1426
   Art. 290a. [Upoważnienie dla Ministra Finansów] ..................... 1430
   Art. 290b. [Czynności kontrolne podjęte przez niewłaściwy miejscowo organ] ..................... 1430
   Art. 290c. [Podjęcie z urzędu kontroli zawieszonej z uwagi na postępowanie w sprawie unikania opodatkowania] ..................... 1431
   Art. 291. [Zastrzeżenia do protokołu] ..................... 1432
   Art. 291a. [Kontrole jednoczesne] ..................... 1434
   Art. 291b. [Obowiązek informowania o zmianie adresu] ..................... 1435
   Art. 291c. [Odesłanie do ustawy – Prawo przedsiębiorców] ..................... 1436
   Art. 291d. [Stosowanie przepisów do reprezentanta lub pełnomocnika kontrolowanego] ..................... 1437
   Art. 292. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1438
   Dział VII. Tajemnica skarbowa ..................... 1440
   Art. 293. [Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej] ..................... 1440
   Art. 294. [Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej] ..................... 1445
   Art. 295. [Dostęp do informacji uzyskiwanych z banków i innych instytucji finansowych] ..................... 1447
   Art. 295a. [Dostęp do informacji na temat porozumień w sprawie cen transferowych] ..................... 1449
   Art. 295b. [Dostęp do akt w toku kontroli raportujących instytucji finansowych na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami] ..................... 1449
   Art. 295c. [Dostęp do informacji o schematach podatkowych] ..................... 1450
   Art. 296. [Przechowywanie akt] ..................... 1451
   Art. 297. [Udostępnianie akt] ..................... 1452
   Art. 297a. [Ochrona informacji podatkowych i akt uzyskanych z państw członkowskich UE] ..................... 1456
   Art. 297b. [Udostępniane akt spraw lub informacji z tych akt dotyczących cen transferowych] ..................... 1458
   Art. 297c. [Udostępnianie danych, informacji lub dokumentów dotyczących spraw z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych] ..................... 1458
   Art. 297d. [Dostęp ministra właściwego do spraw finansów publicznych do informacji o schematach podatkowych] ..................... 1459
   Art. 298. [Katalog podmiotów, którym mogą być udostępniane akta objęte tajemnicą skarbową] ..................... 1459
   Art. 299. [Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych] ..................... 1463
   Art. 299a. [Oznaczenie klauzulą] ..................... 1467
   Art. 299b. [Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej] ..................... 1468
   Art. 299c. [Udostępnianie informacji z akt spraw podatkowych] ..................... 1470
   Art. 299d. [Udostępnianie informacji uzyskanych przez organy podatkowe od innych podmiotów] ..................... 1470
   Art. 299e. [Udostępnianie danych z akt podatkowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego] ..................... 1471
   Art. 300. (uchylony) ..................... 1471
   Art. 301. [Nieograniczony dostęp strony do akt] ..................... 1471
   Art. 302–304. (uchylone) ..................... 1472
   Art. 305. [Zbiorcze informacje dotyczące podatków] ..................... 1472
   Dział VIIa. (uchylony) ..................... 1473
   Rozdział 1. (uchylony) ..................... 1473
   Art. 305a. (uchylony) ..................... 1473
   Rozdział 2. (uchylony) ..................... 1473
   Art. 305b–305mb. (uchylone) ..................... 1473
   Rozdział 3. (uchylony) ..................... 1473
   Art. 305n–305o. (uchylone) ..................... 1473
   Dział VIII. Przepisy karne ..................... 1474
   Art. 305p. [Naruszenie przepisów nakładających obowiązek przekazywania informacji związanych z rachunkami podmiotów kwalifikowanych] ....... 1474
   Art. 305q. [Niedopełnienie obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego] ..................... 1475
   Art. 305r. [Nieuprawnione ujawnianie lub wykorzystanie informacji] ..................... 1476
   Art. 306. [Ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową] ..................... 1476
   Dział VIIIa. Zaświadczenia ..................... 1479
   Art. 306a. [Wydawanie zaświadczeń] ..................... 1479
   Art. 306aa. [Informacja o prawach] ..................... 1485
   Art. 306b. [Wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty albo stan prawny wynikający z ewidencji] ..................... 1487
   Art. 306c. [Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia] ..................... 1489
   Art. 306d. [Ograniczenia organu podatkowego] ..................... 1491
   Art. 306e. [Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości] ..................... 1494
   Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy] ..................... 1496
   Art. 306g. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego] ..................... 1497
   Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika] ..................... 1498
   Art. 306ha. [Zaświadczenie dotyczące wskazanych spraw podatkowych] ..................... 1499
   Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu lub obrotu podatnika] ..................... 1500
   Art. 306ia. [Wydawanie zaświadczeń kontrahentowi podatnika] ..................... 1500
   Art. 306j. [Rozporządzenie wykonawcze] ..................... 1502
   Art. 306k. [Odpowiednie stosowanie] ..................... 1502
   Art. 306l. [Certyfikat rezydencji] ..................... 1503
   Art. 306m. (uchylony) ..................... 1503
   Art. 306n. [Wzory zaświadczeń i certyfikatów] ..................... 1503
   Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ..................... 1505
   Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ..................... 1505
   Art. 307–323. (pominięte) ..................... 1505
   Rozdział 2. Przepisy przejściowe ..................... 1505
   Art. 324. [Sprawy wszczęte a nierozpatrzone] ..................... 1505
   Art. 325. [Wnioski o zaniechanie poboru podatku] ..................... 1506
   Art. 326. [Dalsze istnienie hipoteki ustawowej] ..................... 1507
   Art. 327. [Wygaśnięcie zastawów ustawowych] ..................... 1507
   Art. 328. [Potrącenie wierzytelności] ..................... 1507
   Art. 329. [Stosowanie terminów] ..................... 1508
   Art. 330. [Zwrot nadpłat podatku] ..................... 1509
   Art. 331. [Korekta deklaracji podatkowej] ..................... 1509
   Art. 332. [Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych] ..................... 1509
   Art. 333. [Odpowiedzialność nowo zawiązanych osób prawnych za zaległości podatkowe] ..................... 1510
   Art. 334. [Postępowanie przed podatkową komisją odwoławczą, tryby nadzwyczajne] ..................... 1510
   Art. 335. [Postępowanie odwoławcze] ..................... 1510
   Art. 336. [Wnioski o uchylenie lub zmianę decyzji] ..................... 1511
   Art. 337. [Żądanie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej] ..................... 1511
   Art. 338. [Umorzenie postępowań wszczętych z urzędu] ..................... 1511
   Art. 339. [Rozszerzone stosowanie przepisów] ..................... 1512
   Art. 340. [Termin] ..................... 1512
   Art. 341. [Odsyłanie do przepisów o zobowiązaniach podatkowych] ..................... 1513
   Art. 342. [Wnioski o ograniczenie zakresu żądanej informacji] ..................... 1513
   Rozdział 3. Przepisy końcowe ..................... 1514
   Art. 343. [Przepis uchylający] ..................... 1514
   Art. 344. [Wejście w życie] ..................... 1514
   Wykaz aktów prawnych ..................... 1515
   Bibliografia ..................... 1531
   Skorowidz ..................... 1551
   O autorach ..................... 1559
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia