Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

-20%

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

116,80  146,00

Format: pdf

116,80146,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:


zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność;
zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia.


W nowym wydaniu uwzględniono m.in. nowelizacje komentowanej ustawy dotyczące:


wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej;
doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;
rezygnacji z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;
uproszczenia zasad wykonywania działalności leczniczej.


Autorzy przedstawili sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości lub są niejednoznaczne.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, a także urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów.


Liczba stron704
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-683-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Zagadnienia wstępne | str.    21
  
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2219) | str.    29
  
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str.    31
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str.    31
  Art. 2. [Słowniczek] | str.    35
  Art. 3. [Zakres pojęcia „działalność lecznicza”] | str.    64
  Art. 4. [Podmioty lecznicze] | str.    67
  Art. 5. [Wykonywanie zawodu lekarza i pielęgniarki w ramach działalności leczniczej] | str.    76
  Art. 6. [Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych] | str.    83
  Art. 7. (uchylony) | str.    90
  Art. 8. [Rodzaje działalności leczniczej] | str.    90
  Art. 9. [Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale] | str.    95
  Art. 10. [Zakres ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych] | str.    98
  Art. 11. [Badania diagnostyczne w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych] | str.    99
  Art. 12. [Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne] | str.    100
  Art. 13. [Dopuszczalność wykonywania innej działalności niż lecznicza i zakaz reklamy usług pogrzebowych] | str.    104
  Art. 14. [Obowiązek informacyjny wykonującego działalność leczniczą] | str.    107
  Art. 15. [Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego] | str.    116
  Art. 15a. [Ochrona prawna przysługująca osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych poza zakładem leczniczym] | str.    126
  Art. 16. [Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza] | str.    127
  Art. 17. [Przedmiotowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej] | str.    129
  Art. 18. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza] | str.    141
  Art. 19. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez pielęgniarkę] | str.    144
  Art. 19a. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutę] | str.    147
  Art. 20. [Miejsce wezwania] | str.    150
  Art. 21. [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu] | str.    152
  Art. 22. [Wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą] | str.    153
  Art. 23. [Minimalna treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą] | str.    158
  Art. 24. [Wymagana treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą] | str.    160
  Art. 24a. [Rachunek za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie] | str.    170
  Art. 25. [Umowa ubezpieczenia] | str.    171
  Art. 26. [Zasady udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne] | str.    180
  Art. 26a. [Podstawa ustalenia wartości zamówienia] | str.    187
  Art. 27. [Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych] | str.    189
  Art. 27a. [Przekazywanie ministrowi danych o osobach zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą] | str.    193
  
  DZIAŁ II. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych | str.    198
  ROZDZIAŁ 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne | str.    198
  Art. 28. [Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w razie pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci pacjenta] | str.    198
  Art. 28a. [Obowiązek zgłoszenia Policji faktu przyjęcia pacjenta małoletniego albo przyjęcia lub zgonu pacjenta o nieustalonej tożsamości] | str.    208
  Art. 29. [Wypisanie ze szpitala] | str.    211
  Art. 30. [Zasada ponoszenia kosztów transportu sanitarnego] | str.    217
  Art. 31. [Warunki dokonania sekcji zwłok] | str.    224
  Art. 32. [Czas dokonania sekcji zwłok] | str.    229
  Art. 33. [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] | str.    231
  Art. 34. [Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej] | str.    233
  Art. 35. [Kara pieniężna za niezachowanie właściwego trybu przy czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej] | str.    242
  Art. 36. [Identyfikacja osób zatrudnionych w szpitalu] | str.    248
  ROZDZIAŁ 2. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji | str.    252
  Art. 37. [Szczególne regulacje co do niektórych podmiotów leczniczych] | str.    252
  Art. 38. [Szczególne obowiązki niektórych podmiotów leczniczych] | str.    255
  Art. 39. (uchylony) | str.    260
  Art. 40. [Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji – rozwinięcie] | str.    260
  Art. 41. [Szczególne regulacje co do spółek leczniczych z udziałem publicznym] | str.    262
  ROZDZIAŁ 3. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami | str.    264
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    264
  Art. 42. [Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str.    264
  Art. 43. [Pozbawienie mienia podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str.    269
  Art. 44. [Zasady udzielania świadczeń przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] | str.    270
  Art. 45. [Opłaty za świadczenia udzielone przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] | str.    279
  Art. 46. [Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str.    281
  Art. 46a. [Kierownik podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej] | str.    285
  Art. 47. [Zatrudnienie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] | str.    286
  Art. 48. [Rada społeczna w podmiocie leczniczym] | str.    289
  Art. 49. [Postępowanie konkursowe na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] | str.    298
  Art. 50. [Normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] | str.    305
  Oddział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | str.    311
  Art. 50a. [Utworzenie SPZOZ] | str.    311
  Art. 51. [Podstawy prowadzenia gospodarki finansowej] | str.    316
  Art. 52. [Zasada samofinansowania] | str.    317
  Art. 53. [Plan finansowy] | str.    318
  Art. 53a. [Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ] | str.    318
  Art. 54. [Zasady gospodarowania mieniem] | str.    323
  Art. 55. [Źródła finansowania] | str.    333
  Art. 56. [Fundusze SPZOZ-u] | str.    339
  Art. 57. [Fundusz zakładu SPZOZ] | str.    343
  Art. 58. [Podział zysku] | str.    347
  Art. 59. [Pokrywanie strat netto SPZOZ-u] | str.    350
  Art. 60. [Likwidacja SPZOZ] | str.    362
  Art. 61. [Zasada przejęcia zobowiązań po likwidacji SPZOZ] | str.    367
  Art. 62. [Pracownicze nagrody jubileuszowe w SPZOZ] | str.    368
  Art. 63. [Odprawy pracownicze w SPZOZ] | str.    374
  Art. 64. [Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej i odprawy] | str.    376
  Art. 65. [Dodatek za wysługę lat] | str.    377
  Art. 66. [Połączenie SPZOZ-ów] | str.    378
  Art. 67. [Połączenie SPZOZ-ów – rozwinięcie] | str.    392
  Art. 67a. [Porozumienie między podmiotem przekazującym i podmiotem przejmującym] | str.    396
  Art. 68. [Zasady odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego] | str.    400
  Art. 69. [Przekształcenie SPZOZ] | str.    403
  Art. 70. [Wskaźnik zadłużenia SPZOZ] | str.    414
  Art. 71. [Zasady obliczania wskaźnika zadłużenia SPZOZ] | str.    417
  Art. 72. [Przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący] | str.    418
  Art. 73. [Przekształcenie kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę] | str.    425
  Art. 74. [Porozumienie podmiotów tworzących SPZOZ-y] | str.    428
  Art. 75. [Organ dokonujący przekształcenia] | str.    431
  Art. 76. [Obowiązki informacyjne kierownika SPZOZ; kwestionariusz] | str.    434
  Art. 77. [Akt przekształcenia] | str.    438
  Art. 78. [Elementy aktu przekształcenia] | str.    439
  Art. 79. [Wpis spółki do rejestrów] | str.    442
  Art. 80. [Dzień przekształcenia] | str.    445
  Art. 81. [Przekształcenie a sprawy pracownicze] | str.    448
  Art. 82. [Wartość nieruchomości podmiotu przekształcanego; bilans zamknięcia] | str.    451
  Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej | str.    455
  Art. 83. [Tworzenie, przekształcenie i likwidacja leczniczych jednostek budżetowych] | str.    455
  Art. 84. [Treść aktu o utworzeniu leczniczej jednostki budżetowej] | str.    457
  Art. 85. [Przekształcenie leczniczej jednostki budżetowej] | str.    458
  Art. 86. [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej leczniczej jednostki budżetowej] | str.    458
  Art. 87. [Treść aktu o likwidacji lub przekształceniu leczniczej jednostki budżetowej] | str.    459
  Art. 88. [Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników leczniczych jednostek budżetowych] | str.    460
  ROZDZIAŁ 4. Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia | str.    468
  Art. 89. [Obowiązek realizacji zadań; umowa o udostępnienie jednostki organizacyjnej uczelniom medycznym] | str.    468
  Art. 90. [Obowiązki uczelni względem udostępniającego] | str.    476
  Art. 91. [Osoby kierujące i odpowiedzialne w jednostce wykonującej działalność dydaktyczną i badawczą] | str.    477
  Art. 92. [Rodzaje kontraktów zawieranych z nauczycielami akademickimi i doktorantami] | str.    480
  Art. 92a. [Stosowanie przepisów rozdziału do innych uczelni] | str.    486
  
  DZIAŁ III. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych | str.    489
  Art. 93. [Norma i wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych] | str.    489
  Art. 94. [Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy] | str.    502
  Art. 95. [Powierzenie wykonywania i zasady wynagradzania dyżuru medycznego] | str.    506
  Art. 96. [Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy] | str.    516
  Art. 97. [Okresy odpoczynku] | str.    521
  Art. 98. [Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych] | str.    527
  Art. 99. [Dodatki za pracę zmianową] | str.    529
  Art. 99a. [Wyłączenie stosowania przepisów do pracowników w strefie działań wojennych poza granicami kraju] | str.    531
  
  DZIAŁ IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą | str.    533
  Art. 100. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą] | str.    533
  Art. 101. [Wniosek o wpis do rejestru lekarza zamierzającego wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] | str.    538
  Art. 102. [Wniosek o wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] | str.    540
  Art. 102a. [Wniosek o wpis do rejestru fizjoterapeuty zamierzającego wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] | str.    541
  Art. 103. [Obowiązek dokonania wpisu do rejestru] | str.    542
  Art. 104. [Termin na przeprowadzenie procesu rejestracyjnego] | str.    544
  Art. 105. [Opłaty od wpisu do rejestru] | str.    545
  Art. 106. [Organy prowadzące rejestr. Forma rejestru. Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze] | str.    548
  Art. 106a. [Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru] | str.    555
  Art. 107. [Zmiany danych objętych rejestrem] | str.    555
  Art. 108. [Odmowa wpisu do rejestru] | str.    560
  Art. 109. [Wykreślenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez organ prowadzący rejestr] | str.    565
  Art. 110. [Odpowiednie zastosowanie k.p.a.] | str.    566
  Art. 111. [Kontrola przeprowadzana przez organ prowadzący rejestr] | str.    568
  Art. 111a. [Kara pieniężna za zbywanie produktów leczniczych wbrew przepisom] | str.    570
  Art. 112. [Protokół z przeprowadzanych czynności kontrolnych] | str.    573
  Art. 113. [Stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców w zakresie kontroli] | str.    576
  
  DZIAŁ V. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą | str.    577
  Art. 114. [Środki publiczne przekazywane podmiotom wykonującym działalność leczniczą] | str.    577
  Art. 115. [Umowa dotycząca przekazania środków publicznych] | str.    591
  Art. 116. [Obligatoryjne postanowienia umowy o przekazanie środków publicznych] | str.    599
  Art. 117. [Zasady przekazywania i wykorzystania środków publicznych] | str.    604
  
  DZIAŁ VI. Kontrola i nadzór | str.    606
  Art. 118. [Kompetencje ministra w zakresie kontroli podmiotów leczniczych] | str.    606
  Art. 119. [Zlecanie przeprowadzenia kontroli] | str.    611
  Art. 120. [Informowanie podmiotu tworzącego o wynikach kontroli] | str.    613
  Art. 121. [Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] | str.    614
  Art. 122. [Upoważnienie do kontroli; wystąpienie pokontrolne] | str.    619
  
  DZIAŁ VII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    623
  Art. 123–189. (pominięte) | str.    623
  
  DZIAŁ VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str.    625
  Art. 190. [Umorzenie zobowiązań przejętych od SPZOZ] | str.    625
  Art. 191. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu] | str.    628
  Art. 192. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu – rozwinięcie] | str.    630
  Art. 193. [Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań] | str.    634
  Art. 194. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu – możliwość rozszerzenia] | str.    634
  Art. 195. [Tryb umarzania zobowiązań] | str.    636
  Art. 196. [Dotacja celowa; przekazanie środków] | str.    638
  Art. 197. [Warunki uzyskania dotacji albo przekazania środków] | str.    640
  Art. 198. [Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków] | str.    644
  Art. 199. [Wysokość dotacji albo przekazanych środków] | str.    648
  Art. 200. [Organ udzielający dotacji; podstawa przekazania dotacji] | str.    649
  Art. 201. [Przeznaczenie dotacji albo przekazanych środków] | str.    650
  Art. 202. [Zwrot dotacji] | str.    651
  Art. 203. [Limit wysokości dotacji oraz przekazanych środków] | str.    651
  Art. 204. [Funkcjonowanie SPZOZ-ów – postępowania w toku] | str.    652
  Art. 205. [Status niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej] | str.    655
  Art. 206. [Obowiązki dostosowawcze podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej] | str.    656
  Art. 207. [Obowiązki dostosowawcze podmiotów wykonujących działalność leczniczą] | str.    657
  Art. 208. [Dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych; obowiązki dostosowawcze osób wykonujących zawód medyczny] | str.    664
  Art. 209. [Specjalizacje] | str.    666
  Art. 210. [Status pracowników dotychczasowych zakładów opieki zdrowotnej; umowy z ordynatorami; egzamin dla członków rad nadzorczych] | str.    668
  Art. 211. [Dotychczasowe umowy o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne] | str.    674
  Art. 212. [Stosowanie przepisów ustawy do trwających umów ubezpieczenia OC oraz z tytułu zdarzeń medycznych] | str.    674
  Art. 213. [Zachowanie świadczeń z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach] | str.    677
  Art. 214. [Skrócona norma czasu pracy] | str.    678
  Art. 215. [Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym] | str.    683
  Art. 216. [Obowiązek z art. 59 ust. 4 ustawy] | str.    684
  Art. 217. [Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą] | str.    685
  Art. 218. [Prawa i obowiązki ZOZ-ów; przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego] | str.    687
  Art. 219. [Zachowane w mocy akty wykonawcze] | str.    688
  Art. 220. [Wskazanie utraty obowiązywania ustaw] | str.    691
  Art. 221. [Określenie czasu wejścia w życie ustawy] | str.    692
  
  Literatura | str.    693
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    697
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia