Prawo przewozowe. Komentarz

-20%

Prawo przewozowe. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu kompleksowo omówiono zasady przewozu osób i rzeczy wykonywanego przez uprawnionych do tego przewoźników – opierając się zarówno na przepisach komentowanej ustawy, jak i innych regulacjach prawnych dotyczących przewozu osób i rzeczy, w tym rozporządzeń unijnych mających pierwszeństwo przed regulacją ustawową.


W książce przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:


dokumentów związanych z przewozem,
odpowiedzialności przewoźnika,
rozporządzania przesyłką,
przeszkód w przewozie i wydaniu przesyłki,
ustalenia wysokości odszkodowania i sposobu dochodzenia roszczeń.


Autorzy wskazali na regulacje, których prawidłowa wykładnia powoduje najwięcej trudności lub kontrowersji. Książka prezentuje orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz poglądy doktryny.


Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką przewozową oraz sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych i cywilnych. Będzie także przydatny pracownikom przedsiębiorstw przewozowych i spedycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku ubezpieczeń transportowych.


Liczba stron456
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-672-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    17
  
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) | str.    21
  
  Rozdział 1 Przepisy ogólne | str.    23
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str.    23
  Art. 2. [Informacja o zakresie działania przewoźnika] | str.    43
  Art. 3. [Obowiązek przewozu osób i rzeczy] | str.    46
  Art. 4. [Regulamin przewozu osób i rzeczy] | str.    49
  Art. 5. [Powierzenie wykonania przewozu innym przewoźnikom] | str.    53
  Art. 6. [Przewóz wykonywany wspólnie przez kilku przewoźników] | str.    58
  Art. 7. [Zwolnienie od obowiązku przewozu] | str.    64
  Art. 8. [Ograniczenie obowiązku przewozu] | str.    67
  Art. 9. [Obowiązek zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w interesie publicznym] | str.    72
  Art. 9a. [Ograniczenia w przewozie rzeczy w żegludze śródlądowej] | str.    76
  Art. 11. [Taryfy i cenniki; wgląd do przepisów przewozowych] | str.    78
  Art. 11a. [Uzgadnianie rozkładów jazdy z organami celnymi] | str.    80
  
  Rozdział 2. Przewóz osób i przesyłek bagażowych | str.    82
  Art. 14. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków podróży] | str.    82
  Art. 15. [Obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych; obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i wyposażenia w taksówkach] | str.    88
  Art. 16. [Zawarcie umowy przewozu. Dane zamieszczane na bilecie] | str.    92
  Art. 17. [Zmiana lub odstąpienie od umowy przewozu] | str.    97
  Art. 18. [Przewóz zastępczy. Zwrot należności za przerwany przewóz] | str.    103
  Art. 19. [Zawarcie umowy grupowego przewozu osób] | str.    108
  Art. 21. [Obowiązki organizatora grupowego przewozu osób] | str.    111
  Art. 22. [Przepisy stosowane do grupowego przewozu osób] | str.    115
  Art. 23. [Bagaż podręczny i przesyłka bagażowa] | str.    117
  Art. 24. [Przyjęcie przesyłki bagażowej do przewozu] | str.    122
  Art. 25. [Kwit bagażowy] | str.    126
  Art. 26. [Czynności ładunkowe] | str.    129
  Art. 27. [Deklaracja wartości przesyłki bagażowej] | str.    131
  Art. 28. [Informacja o ograniczeniach przewozu przesyłek bagażowych; odmowa przyjęcia przesyłki bagażowej; wystąpienie przeszkód w przewozie przesyłek bagażowych] | str.    136
  Art. 29. [Termin przewozu przesyłki bagażowej] | str.    139
  Art. 30. [Wydanie przesyłki bagażowej] | str.    144
  Art. 31. [Odstąpienie od umowy przewozu przesyłki bagażowej] | str.    148
  Art. 32. [Przesyłki bagażowe nadawane przez organizatora przewozu grupowego] | str.    151
  Art. 33. [Utracona przesyłka bagażowa] | str.    152
  Art. 33a. [Kontrola podróżnego i bagażu] | str.    155
  Art. 34. [Obowiązek zgłaszania zmian w rozkładach jazdy] | str.    163
  Art. 34a. [Delegacja ustawowa – opłaty dodatkowe i manipulacyjne] | str.    165
  
  Rozdział 3. Przewóz przesyłek towarowych | str.    167
  Art. 35. [Przesyłka towarowa; taryfa lub cennik przesyłek towarowych] | str.    167
  Art. 36. [Rzeczy wyłączone z przewozu] | str.    170
  Art. 38. [List przewozowy] | str.    175
  Art. 39. [Dokumenty dołączane do listu przewozowego] | str.    183
  Art. 40. [Deklaracja wartości przewożonych rzeczy] | str.    185
  Art. 41. [Stan rzeczy oddawanych przewoźnikowi] | str.    188
  Art. 42. [Odmowa przyjęcia rzeczy do przewozu; oświadczenie o stanie przesyłki] | str.    191
  Art. 43. [Czynności ładunkowe] | str.    195
  Art. 44. [Doprowadzenie do porządku terenu załadunku i środka transportu] | str.    201
  Art. 46. [Ustalenie drogi przewozu i przewoźnego] | str.    202
  Art. 47. [Upoważnienie do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy przewozu; dowód zawarcia umowy przewozu] | str.    205
  Art. 48. [Sprawdzenie przesyłki] | str.    213
  Art. 49. [Termin przewozu] | str.    217
  Art. 50. [Awizacja i przedawizacja] | str.    226
  Art. 51. [Obowiązek zapłaty należności ciążących na przesyłce przez odbiorcę] | str.    228
  Art. 52. [Przesyłka utracona] | str.    237
  Art. 53. [Odstąpienie lub zmiana umowy przewozu] | str.    239
  Art. 54. [Obowiązek stosowania się do poleceń nadawcy i odbiorcy] | str.    248
  Art. 55. [Przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki] | str.    252
  Art. 55a. [Czynności zabronione] | str.    259
  Art. 56. [Delegacja ustawowa – warunki przewozu kolejowego rzeczy mogących powodować trudności transportowe] | str.    266
  
  Rozdział 4. Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek | str.    268
  Art. 57. [Prawo zastawu] | str.    268
  Art. 58. [Likwidacja przesyłki] | str.    272
  
  Rozdział 5. (uchylony) | str.    280
  
  Rozdział 6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób | str.    281
  Art. 62. [Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd, opóźniony przyjazd lub odwołanie środka transportowego] | str.    281
  Art. 63. [Odpowiedzialność za rzeczy przewożone przez podróżnego] | str.    285
  Art. 64. [Odpowiedzialność przewoźnika przy grupowych przewozach osób] | str.    295
  
  Rozdział 7. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek | str.    298
  Art. 65. [Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki] | str.    298
  Art. 66. [Ograniczenie odpowiedzialności przy nienaruszonej przesyłce] | str.    334
  Art. 67. [Odpowiedzialność przy ubytkach naturalnych przesyłki] | str.    342
  Art. 68. [Częściowa odpowiedzialność przewoźnika] | str.    346
  Art. 69. [Stwierdzenie utraty przesyłki; odnalezienie przesyłki] | str.    349
  Art. 70. [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia zmiany umowy przewozu] | str.    353
  
  Rozdział 8. Odpowiedzialność z innych tytułów | str.    357
  Art. 71. [Odpowiedzialność przewoźnika związana z dokumentami dołączonymi do listu przewozowego] | str.    357
  Art. 72. [Odpowiedzialność nadawcy przesyłki] | str.    359
  Art. 73. [Uszkodzenie mienia przewoźnika spowodowane czynnościami ładunkowymi] | str.    361
  
  Rozdział 9. Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeń | str.    363
  Art. 74. [Ustalenie stanu przesyłki] | str.    363
  Art. 75. [Reklamacja lub wezwanie do zapłaty; legitymacja do dochodzenia roszczeń] | str.    374
  Art. 76. [Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń] | str.    392
  Art. 77. [Przedawnienie roszczeń] | str.    397
  Art. 78. [Przedawnienie roszczeń przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom] | str.    405
  Art. 79. [Delegacja ustawowa – sposób ustalania stanu przesyłek, warunki reklamacji i wezwania do zapłaty] | str.    411
  
  Rozdział 10. Odszkodowania | str.    413
  Art. 80. [Odszkodowanie w przypadku utraty lub ubytku przesyłki] | str.    413
  Art. 81. [Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia przesyłki] | str.    427
  Art. 82. [Obowiązek zwrotu przewoźnego i innych kosztów] | str.    432
  Art. 83. [Szkoda wskutek zwłoki w przewozie] | str.    435
  Art. 84. [Wysokość odszkodowania w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu] | str.    438
  Art. 85. [Szkoda związana z utratą lub nienależytym wykorzystaniem dokumentów przekazanych przewoźnikowi] | str.    439
  Art. 86. [Zniesienie ograniczenia wysokości odszkodowania] | str.    441
  Art. 87. [Odsetki] | str.    444
  
  Rozdział 10a. Przepisy karne | str.    446
  Art. 87a. [Brak biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu] | str.    446
  Art. 87c. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str.    447
  
  Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy szczególne, przejściowe i końcowe | str.    449
  Art. 88. [Zmiany w ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej] | str.    449
  Art. 90. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str.    449
  Art. 91. [Stosowanie przepisów kodeksu morskiego] | str.    452
  Art. 93. [Zakres stosowania przepisów dotychczasowych] | str.    455
  Art. 94. [Przepis derogacyjny] | str.    456
  Art. 95. [Wejście w życie ustawy] | str.    456
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia