Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym

-20%

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia stanowi analizę pozycji prawnej uczestników społeczności lokalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego w procesie wykorzystania poszczególnych instrumentów partycypacji społecznej. Informacje w niej zawarte pozwalają na skuteczne sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością podmiotów publicznych oraz ocenę prawidłowości wykonywania powierzanych jej zadań.


Omawiana tematyka została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań. Publikacja zawiera:


konkretne przykłady, wytyczne oraz zalecenia dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania poszczególnych form partycypacyjnych,
analizę zagadnień lub instytucji wspólnych dla partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym i we francuskich wspólnotach terytorialnych, jak również instytucji niewystępujących w konkretnym systemie danego porządku prawnego,
wyjaśnienie zagadnień budzących wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie,
postulaty de lege ferenda w zakresie wypracowania modelu partycypacji społecznej i recepcji poszczególnych francuskich mechanizmów demokracji uczestniczącej do polskiego porządku prawnego.


"W pracy podjęto bardzo ciekawy temat, nieopracowany dotychczas całościowo w literaturze, co stanowi znaczący walor zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym. Problematyka ta stanowi novum badawcze, wzbogacając w niewątpliwy sposób polską naukę prawa administracyjnego i samorządowego".
Prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki


Adresaci:
Publikacja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którym może pomóc w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu postawionych im zadań. Powinna również zainteresować osoby zaangażowane w działalność wspólnot lokalnych.


Liczba stron524
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-027-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Słowo wstępne | str.    17
  
  Rozdział I
  Rzecz o demokracji - rozważania o charakterze podstawowym | str.    27
  1. Pojęcie demokracji | str.    27
  2. Rodzaje demokracji - wokół pojęcia partycypacji społecznej | str.    43
  2.1. Demokracja deliberatywna i partycypacyjna | str.    45
  2.2. Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia | str.    60
  
  Rozdział II
  Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce i wspólnoty terytorialne we Francji - kontekst normatywny | str.    67
  1. Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i wspólnot terytorialnych we Francji | str.    67
  1.1. Unormowania konstytucyjne i ustawowe | str.    67
  1.2. Regulacje Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i innych aktów międzynarodowych | str.    81
  2. Prawne determinanty wspólnoty samorządowej oraz podstawowe zasady kształtujące jej ustrój | str.    84
  2.1. Wspólnota samorządowa - elementy składowe | str.    84
  2.2. Podstawowe zasady kształtujące ustrój wspólnoty samorządowej | str.    95
  2.2.1. Zasada decentralizacji | str.    95
  2.2.2. Zasada subsydiarności - "o prawie do eksperymentu | str.    101
  2.2.3. Zasada samodzielności ("wolnej administracji" - libre administration) i autonomii | str.    107
  3. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    112
  
  Rozdział III
  Wtórny podmiot władzy w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji - zagadnienia ustrojowe | str.    115
  1. Organy gminy w polskim i we francuskim porządku prawnym | str.    115
  1.1. Organy stanowiące gminy - rada gminy i conseil municipal | str.    118
  1.2. Organy wykonawcze gminy - wójt (burmistrz, prezydent miasta) i mer | str.    129
  2. Organy powiatu i organy departamentu w polskim i we francuskim porządku prawnym | str.    135
  2.1. Organy stanowiące - rada powiatu i rada departamentalna | str.    138
  2.2. Organy wykonawcze - zarząd powiatu i przewodniczący rady departamentalnej | str.    148
  3. Organy samorządu województwa i organy regionu w polskim i we francuskim porządku prawnym | str.    153
  3.1. Organy stanowiące - sejmik województwa i rada regionalna | str.    156
  3.2. Organy wykonawcze - zarząd województwa i przewodniczący rady regionalnej | str.    165
  4. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    169
  
  Rozdział IV
  Udział pierwotnego podmiotu władzy w referendum lokalnym i wyborach samorządowych w Polsce i we Francji - rzecz o klasycznych formach demokracji partycypacyjnej | str.    177
  1. Referendum lokalne w polskim i we francuskim samorządzie terytorialnym | str.    178
  1.1. Pojęcie i podstawa prawna referendum lokalnego | str.    178
  1.2. Zakres podmiotowy referendum lokalnego | str.    180
  1.2.1. Uczestnik referendum lokalnego | str.    180
  1.2.2. Inicjatywa w zakresie referendum lokalnego | str.    183
  1.2.3. Decyzja w sprawie referendum | str.    185
  1.3. Zakres przedmiotowy referendum lokalnego | str.    186
  1.4. Wynik referendum lokalnego | str.    194
  1.5. Zaskarżalność referendum lokalnego i jego wyniku | str.    196
  1.6. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    199
  2. Wybory samorządowe do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i francuskich wspólnot terytorialnych - wybrane zagadnienia | str.    204
  2.1. Przedmiot wyborów i podstawa prawna ich przeprowadzenia | str.    204
  2.2. Czynne i bierne prawo wyborcze | str.    207
  2.2.1. Czynne prawo wyborcze | str.    207
  2.2.2. Bierne prawo wyborcze | str.    210
  2.3. Parytet płci | str.    216
  2.4. Skład organów stanowiących i sposób ich wybierania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz we wspólnotach lokalnych | str.    220
  2.4.1. Gmina | str.    220
  2.4.2. Powiat/departament | str.    227
  2.4.3. Województwo/region | str.    229
  2.5. Kampania wyborcza | str.    232
  2.5.1. Finansowanie kampanii wyborczych | str.    232
  2.5.2. Cisza wyborcza | str.    241
  2.6. Zaskarżalność wyborów | str.    244
  2.7. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    249
  
  Rozdział V
  Udział pierwotnego podmiotu władzy w konsultacjach lokalnych oraz w komisjach i komitetach konsultacyjnych w polskim i we francuskim samorządzie terytorialnym | str.    259
  1. Konsultacje lokalne | str.    260
  1.1. Pojęcie, podstawy prawne i rodzaje konsultacji społecznych w polskim i we francuskim samorządzie terytorialnym | str.    262
  1.2. Zakres podmiotowy konsultacji społecznych | str.    272
  1.3. Zakres przedmiotowy konsultacji społecznych oraz elementy proceduralne | str.    278
  1.4. Wynik konsultacji i kwestia zaskarżalności konsultacji społecznych | str.    284
  1.5. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    289
  2. Udział mieszkańców wspólnot samorządowych w komisjach i komitetach konsultacyjnych na szczeblu lokalnym jako forma partycypacji społecznej | str.    293
  2.1. Komisja konsultacyjna ds. lokalnych usług publicznych (Commission consultative des services publics locaux) | str.    296
  2.2. Misja informacji i oceny (Mission d'information et d'évaluation) | str.    300
  2.3. Gminna komisja ds. (ułatwiania) dostępności (commission communale pour l'accessibilité) | str.    302
  2.4. Komitety konsultacyjne (comités consultatifs) | str.    305
  2.5. Dzielnicowy komitet ds. inicjatyw i konsultacji (comité d'initiative et de consultation d'arrondissement) | str.    315
  2.6. Komisja departamentalna ds. współpracy międzygminnej (commission départementale de la coopération intercommunale) | str.    317
  2.7. Regionalne organy i komitety konsultacyjne | str.    318
  2.8. Krajowa Rada ds. Kształcenia Radnych (Conseil national de la formation des élus locaux) | str.    324
  2.9. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    325
  
  Rozdział VI
  Mechanizmy uczestnictwa mieszkańców we wspólnocie lokalnej w polskim i we francuskim samorządzie terytorialnym | str.    333
  1. Dzielnice/rady dzielnic - mechanizmy o charakterze ustrojowoprawnym we wspólnocie lokalnej w Polsce i we Francji | str.    333
  1.1. Pojęcie, cel i podstawa prawna funkcjonowania dzielnic/rad dzielnic | str.    333
  1.2. Rodzaje dzielnic i ich organizacja wewnętrzna - zagadnienia ustrojowe | str.    337
  1.2.1. Rodzaje dzielnic | str.    337
  1.2.2. Organizacja wewnętrzna dzielnic | str.    339
  1.3. Zadania dzielnic i środki finansowe na ich realizację | str.    349
  1.3.1. Zadania dzielnic/rad dzielnic | str.    349
  1.3.2. Conseil citoyen (rada obywatelska) | str.    357
  1.3.3. Środki finansowe przeznaczane na realizację zadań | str.    360
  1.4. Dobre praktyki w radach dzielnic | str.    362
  1.5. Wnioski de lege lata i propozycje de lege ferenda | str.    369
  2. Budżet partycypacyjny jako instrument finansowy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym | str.    374
  2.1. Pojęcie i podstawa prawna mechanizmu budżetu partycypacyjnego w Polsce i we Francji | str.    374
  2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy instytucji budżetu partycypacyjnego | str.    379
  2.2.1. Uczestnicy budżetu partycypacyjnego | str.    379
  2.2.2. Zakres przedmiotowy budżetu partycypacyjnego - rodzaje projektów | str.    381
  2.3. Budżet partycypacyjny - elementy proceduralne | str.    383
  2.4. Fundusz sołecki jako rodzaj budżetu partycypacyjnego | str.    389
  2.5. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    392
  3. Rada seniorów/mędrców (conseil des seniors/sages) | str.    395
  3.1. Cel powołania i podstawa prawna | str.    395
  3.2. Organizacja wewnętrzna i zadania | str.    397
  3.2.1. Substrat osobowy rady seniorów | str.    397
  3.2.2. Rada seniorów jednostki pomocniczej/dzielnicy | str.    398
  3.2.3. Organizacja wewnętrzna rady seniorów | str.    399
  3.2.4. Zadania i kompetencje rady seniorów | str.    400
  3.3. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    401
  4. Młodzieżowa rada gminy/conseil municipal jeunes | str.    403
  4.1. Cel powołania i podstawa prawna | str.    403
  4.2. Organizacja wewnętrzna i zadania | str.    406
  4.3. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    409
  5. Petycja i inicjatywa uchwałodawcza jako instrumenty gwarantujące wypowiedź mieszkańców/obywateli we wspólnocie lokalnej - elementy ustrojowoprawne | str.    410
  5.1. Pojęcie, podstawa prawna i przedmiot petycji | str.    410
  5.2. Inicjatywa złożenia petycji - wokół pojęcia wyborcy i pojęcia mieszkańca | str.    413
  5.3. Charakter prawny petycji | str.    413
  5.4. Uwagi w zakresie inicjatywy uchwałodawczej | str.    415
  5.5. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    416
  6. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska - badanie społeczne (enquete publique)/uwagi i wnioski | str.    418
  6.1. Pojęcie i cel badania społecznego | str.    418
  6.2. Zakres badania społecznego/uwag i wniosków oraz ich charakter prawny | str.    420
  6.3. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    425
  
  Rozdział VII
  Kontrola społeczna - od prawa do informacji po prawo do skargi | str.    427
  1. Znajomość decyzji/rozstrzygnięć lokalnych warunkiem uczestnictwa we wspólnocie samorządowej | str.    428
  1.1. Opublikowanie aktów prawnych gwarancją jawności rozstrzygnięć lokalnych | str.    431
  1.2. Inne systemy informowania mieszkańców wspólnot terytorialnych - regulacje Kodeksu generalnego wspólnot terytorialnych oraz przepisy szczególne | str.    439
  2. Zaskarżanie decyzji/rozstrzygnięć lokalnych - skargi mieszkańców | str.    450
  2.1. Podstawy prawne i rodzaje zaskarżeń | str.    450
  2.2. Pozwolenie na występowanie przed sądem w obronie interesów wspólnoty - skarga podatnika | str.    463
  2.2.1. Zakres zastosowania skargi | str.    464
  2.2.2. Postępowanie - elementy formalnoprawne | str.    466
  2.2.3. Przesłanki materialnoprawne | str.    468
  3. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    470
  
  Rekapitulacja rozważań. Uwagi w zakresie propozycji legislacyjnych | str.    475
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    487
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    491
  
  Literatura | str.    503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia