Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz

-18%

Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,96  128,00

Format: pdf

104,96128,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej,wyjaśniający postanowienia ustawy w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa i uwzględniający orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu.


Akt ten wyróżnia się swą specyfiką na tle uchwalonych po zmianie ustroju państwa w 1989 r. ustaw indywidualnych normujących sytuację prawną poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce. Jednocześnie budzi on szerokie zainteresowanie, zwłaszcza ze względu na regulowanie przezeń spraw majątkowych żydowskich wyznaniowych osób prawnych oraz wolności wykonywania judaistycznych praktyk religijnych. Uregulowanie kwestii majątkowych określone w ustawie z 1997 r. wzbudza wielkie zainteresowanie osób będących w posiadaniu mienia pożydowskiego, jak i obecnych oraz potencjalnych wnioskodawców postępowań restytucyjnych.


Adresaci:


Komentarz jest skierowany w szczególności do przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykładowców i studentów prawa, administracji, nauk humanistycznych i innych dyscyplin nauki, a także przedstawicieli podmiotów będących w posiadaniu dawnego mienia żydowskiego oraz zabiegających o zwrot nieruchomości żydowskich.


Rok wydania2012
Liczba stron324
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3606-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Słowo wstępne
   str.    15
  
  Od autorów
   str.    21
  
  Geneza ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
   str.    25
  
  Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
   str.    33
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne
   str.    33
  
  Art. 1. [Przedmiot regulacji, relacja między ustawą wyznaniową a innymi przepisami prawa, struktura ustawy i kwalifikowany tryb jej zmiany]
   str.    33
  
  Art. 2. [Członkostwo w gminach żydowskich, przynależność gmin do Związku Gmin]
   str.    44
  
  Art. 3. [Autonomia gmin żydowskich w sprawach własnych]
   str.    48
  
  Art. 4. [Niezależność organizacyjna gmin żydowskich i Związku Gmin od podmiotów zagranicznych]
   str.    58
  
  Rozdział 2. Osoby prawne i ich organy
   str.    60
  
  Art. 5. [Osobowość prawna rodzajowo i imiennie wskazanych jednostek organizacyjnych, ich organy i reprezentacja prawna]
   str.    60
  
  Art. 6. [Nabywanie osobowości prawnej przez inne jednostki organizacyjne]
   str.    65
  
  Art. 7. [Tryb tworzenia, przekształcania i znoszenia gmin żydowskich oraz nabywania przez nie osobowości prawnej]
   str.    67
  
  Art. 8. [Odpowiedzialność za zobowiązania wyznaniowych osób prawnych]
   str.    69
  
  Rozdział 3. Działalność gmin żydowskich
   str.    71
  
  Art. 9. [Swoboda kultu publicznego]
   str.    71
  
  1. Istota kultu publicznego
   str.    71
  
  2. Kult publiczny jako sprawa własna gmin żydowskich
   str.    74
  
  3. Wolność wykonywania czynności religijnych specyficznych dla judaizmu
   str.    76
  
  4. Ochrona prawnokarna kultu publicznego
   str.    80
  
  Art. 9a. [Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego]
   str.    82
  
  1. Fakultatywność wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego
   str.    82
  
  2. Przesłanki powstania skutków cywilnych małżeństwa wyznaniowego
   str.    84
  
  3. Duchowny jako świadek kwalifi kowany formy wyznaniowej małżeństwa cywilnego
   str.    87
  
  4. Elementy formy wyznaniowej pozostające w gestii gmin żydowskich
   str.    89
  
  5. Ustanie małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej
   str.    91
  
  6. Małżeństwa wyznaniowe niewywołujące skutków cywilnych
   str.    91
  
  Art. 10. [Swoboda organizowania wyznaniowych ceremonii pogrzebowych i żałobnych na cmentarzach komunalnych]
   str.    92
  
  Art. 11. [Prawo do zwolnień z pracy i nauki w cotygodniowe i okazjonalne święta żydowskie]
   str.    95
  
  Art. 12. [Katecheza i nauczanie religii w szkołach publicznych]
   str.    101
  
  1. Wyłączenie katechezy i nauczania religii spod reżimu ustawy wyznaniowej
   str.    101
  
  2. Konstytucyjne i ustawowe podstawy nauki religii w szkole publicznej i przedszkolu publicznym
   str.    103
  
  3. Dobrowolny charakter nauki religii w szkole publicznej
   str.    105
  
  4. Podjęcie nauki religii i rezygnacja z niej
   str.    107
  
  5. Szczegółowe zasady organizacji nauki religii
   str.    110
  
  6. Nauczyciele religii
   str.    112
  
  7. Ocena z nauki religii
   str.    113
  
  8. Inne niż nauka religii formy ekspresji religijnej w publicznym systemie oświaty
   str.    114
  
  9. Obowiązki władz szkolnych w zakresie podtrzymywania tożsamości religijnej uczniów
   str.    118
  
  Art. 13. [Prawo zakładania i prowadzenia przez gminy żydowskie szkół i innych instytucji oświatowych oraz zakładów socjalnych]
   str.    119
  
  Art. 14. [Prawo żołnierzy do zwolnień w celu odbycia praktyk religijnych]
   str.    125
  
  Art. 15. [Sprawa służby wojskowej duchownych i kandydatów na duchownych]
   str.    129
  
  Art. 16. [Posługi religijne dla osób przebywających w zakładach o obostrzonym rygorze pobytu]
   str.    134
  
  Art. 17. [Organizacje wyznaniowe żydowskie]
   str.    138
  
  Art. 18. [Działalność charytatywna osób prawnych działających na podstawie ustawy]
   str.    143
  
  Art. 19. [Zwolnienie wybranych jednostek organizacyjnych z opłat za użytkowanie wieczyste]
   str.    145
  
  Art. 20. [Prawo do emitowania nabożeństw i programów w publicznych środkach masowego przekazu]
   str.    146
  
  Art. 21. [Współdziałanie organów władzy publicznej i wyznaniowych osób prawnych w zakresie ochrony i promocji dóbr kultury]
   str.    149
  
  Rozdział 4. Sprawy majątkowe
   str.    152
  
  Art. 22. [Prawa majątkowe gmin żydowskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego]
   str.    152
  
  1. Uprawnienia gmin wyznaniowych żydowskich i Związku Gmin w sprawach majątkowych
   str.    152
  
  2. Światowa Żydowska Organizacja Restytucji i jej aspiracje do udziału w restytucji mienia żydowskiego w Polsce
   str.    154
  
  3. Podstawy prawne i działalność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
   str.    158
  
  Art. 23. [Zakaz wywłaszczenia i inne formy ustawowej ochrony cmentarzy żydowskich]
   str.    163
  
  Art. 24. [Sukcesja majątku zniesionej gminy żydowskiej i osoby prawnej z art. 6]
   str.    165
  
  Art. 25. [Zwolnienia gmin żydowskich i Związku Gmin z niektórych danin publicznych]
   str.    166
  
  Art. 26. [Zwolnienie Związku Gmin i gmin żydowskich z niektórych należności celnych]
   str.    169
  
  Art. 27. [Wolność zbierania ofiar na działalność własną gmin żydowskich i Związku Gmin]
   str.    171
  
  Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe
   str.    174
  
  Art. 28. [Tożsamość związku wyznaniowego z ustawy wyznaniowej i zarejestrowanego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich]
   str.    174
  
  Art. 29. [Podstawy prawne i procedura uwłaszczenia]
   str.    176
  
  Art. 30. [Przesłanki materialnoprawne postępowania regulacyjnego]
   str.    180
  
  1. Pojęcie i cel postępowania regulacyjnego
   str.    181
  
  2. Przesłanki materialnoprawne postępowania regulacyjnego wobec nieruchomości na terenie Polski z wyjątkiem Ziem Zachodnich i Północnych
   str.    189
  
  2.1. Kategorie nieruchomości objęte postępowaniem regulacyjnym
   str.    189
  
  2.2. Data własności nieruchomości
   str.    194
  
  2.3. Przedwojenne podmioty własności nieruchomości objęte postępowaniem
   str.    195
  
  2.4. Przejęcie nieruchomości przez państwo
   str.    206
  
  3. Przesłanki materialnoprawne postępowania regulacyjnego wobec nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych
   str.    208
  
  4. Zasoby nieruchomości służące zaspokajaniu roszczeń w postępowaniu regulacyjnym
   str.    214
  
  5. Ochrona praw nabytych osób trzecich
   str.    217
  
  Art. 31. [Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu regulacyjnym]
   str.    220
  
  1. Przeniesienie własności nieruchomości w naturze
   str.    220
  
  2. Przyznanie nieruchomości zamiennej lub odszkodowania
   str.    223
  
  3. Sposób regulacji wobec nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych oraz cmentarzy
   str.    225
  
  Art. 32. [Przesłanki formalnoprawne postępowania regulacyjnego, organizacja i zasady działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich]
   str.    226
  
  1. Organizacja Komisji Regulacyjnej w świetle ustawy i zarządzenia w sprawie szczegółowego trybu jej działania
   str.    227
  
  2. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania regulacyjnego i kwestia dopuszczalności wniosku
   str.    232
  
  3. Środki dowodowe w postępowaniu regulacyjnym
   str.    236
  
  Art. 33. [Specyfika ugód i orzeczeń w postępowaniu regulacyjnym]
   str.    242
  
  1. Ugody i ich znaczenie w postępowaniu regulacyjnym
   str.    243
  
  2. Orzeczenia Komisji jako przejaw działania władzy publicznej
   str.    246
  
  3. Brak instancyjności postępowania
   str.    250
  
  4. Krytyka art. 33 ust. 6 jako niezgodnego z Konstytucją i problem trybu nowelizacji ustawy w sprawach majątkowych
   str.    252
  
  Art. 34. [Nieuzgodnienie orzeczenia]
   str.    265
  
  1. Procedura i skutki nieuzgodnienia orzeczenia
   str.    265
  
  2. Przyczyny nieuzgodnienia orzeczenia
   str.    266
  
  Art. 35. [Koszty postępowania regulacyjnego]
   str.    267
  
  Art. 36. [Uchylenie przepisów obowiązujących]
   str.    268
  
  Art. 37. [Termin wejścia ustawy w życie]
   str.    272
  
   Bibliografia
   str.    275
  
  Aneks
   str.    287
  
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego
   str.    287
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich
   str.    301
  
  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich
   str.    303
  
  Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
   str.    311
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia